Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Сличне презентације


Презентација на тему: "EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA"— Транскрипт презентације:

1 EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA
Prof.dr Ljiljana Lučić

2 DEFINICIJA I CILJ naučna disciplina koja izučava ekonomiju i organizaciju preduzeća Iznalaženje rešenja za probleme koji proizilaze iz ograničenih resursa za realizaciju odabranih ciljeva

3 PREDMET ISTRAŽIVANJA Rezultati poslovanja Ulaganja
Odnos između ulaganja i rezultata Faktori koji određuju promenu kvaliteta ekonomije preduzeća Optimalizacija poslovanja preduzeća Strategija razvoja preduzeća Način organizacije preduzeća

4 Istražuje uticaj ekonomskih zakona na poslovanje u cilju efektivnog i efikasnog poslovanja i definiše ekonomske principe poslovanja kojima se to može ostvariti Efikasnost poslovanja je količnik između vrednosti ulaznih jedinica za proizvodnju i vrednosti produkcije –KAKO SE RADI Efektivnost izražava uspešnost preduzeća u sticanju i efikasnom korišćenju raspoloživih resursa radi postizanja postavljenih ciljeva- ŠTA SE RADI

5 PODELA SA ASPEKTA STEPENA SPECIJALISTIČKIH PREDMETA ISTRAŽIVANJA
Opšta ekonomika preduzeća Posebne ekonomike preduzeće prema privrednim delatnostima prema poslovnim funkcijama Prema obliku organizacije

6 POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEĆA PREMA PRIVREDNIM DELATNOSTIMA
ekonomika industrijskih preduzeća ekonomika poljoprivrednih preduzeća ekonomika trgovinskih preduzeća ekonomika ugostiteljskih preduzeća ekonomika spoljnotrgovinskih preduzeća ekonomika turističkih preduzeća Ekonomika bankarskih preduzeća Ekonomika trasnportnih preduzeća

7 POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEĆA PREMA POSLOVNIM FUNKCIJAMA
Ekonomika nabavke Ekonomika proizvodnje Ekonomika prodaje Ekonomika transporta Ekonomika osiguranja

8 POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEĆA PREMA OBLIKU ORGANIZACIJE
Ekonomika mikro preduzeća Ekonomika malih i srednjih preduzeća (MSP) Ekonomika velikih preduzeća

9 OBLICI ORGANIZOVANJA PREDUZEĆA
Prema Zakonu o računovodstvu Prema Zakonu o prirednim društvima

10 OBLIK ORGANIZACIJE PREDUZEĆA PREMA ZAKONU O RAČUNOVODSTVU
Kriterij Mikro Mala (potrebno ispunjenje dva od tri kriterija) Srednja Broj zaposlenih do prosečno 10 od 10 do 50 od 50 do 250 Poslovni prihod do EUR manji od 8,8 mil.EUR od 8,8 do 35 mil.EUR Vrednost poslovne imovine do EUR manji od 4,4 mil. EUR od 4,4 do 17,5 mil. EUR

11 MIKRO PREDUZEĆA preduzetnici
pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma: 1.) prosečan broj zaposlenih 10; 2.) poslovni prihod evra u dinarskoj protivvrednosti; 3.) prosečna vrednosti poslovne imovine (izračunata kao aritemetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) evra u dinarskoj protivvredenosti.

12 PREDUZETNIK - poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda - podela prema vrsti poreza koje plaća i načinu na koji se oporezuje delatnost preduzetnika: 1. preduzetnike koji vode knjige po principu dvojnog knjigovodstva saglasno Zakonu o računovodstvu; 2.preduzetnike koji vode knjige po principu prostog knjigovodstva saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana (obavezni su da obezbede podatke o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom); 3. preduzetnike koji su u obavezi da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu;

13 MALA PREDUZEĆA pravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se razvrstavaju mikro preduzeća, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma: 1.) prosečan broj zaposlenih 50; 2.) poslovni prihod evra u dinarskoj protivvrednosti; 3.) prosečna vrednosti poslovne imovine (izračunata kao aritemetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) evra u dinarskoj protivvredenosti

14 SREDNJA PREDUZEĆA pravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se razvrstavaju mala preduzeća, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma: 1.) prosečan broj zaposlenih 250; 2.) poslovni prihod evra u dinarskoj protivvrednosti; 3.) prosečna vrednosti poslovne imovine (izračunata kao aritemetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) evra u dinarskoj protivvredenosti.

15 VELIKA PREDUZEĆA pravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se svrstavaju srednja preduzeća

16 OBLIK ORGANIZACIJE PREDUZEĆA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda; Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti;

17 PRIVREDNA DRUŠTVA PREMA STRUKTURI VLASNIŠTVA
1. Vlasništvo struktuirano od udela: - ortačko društvo; - komanditno društvo; - društvo sa ograničenom odgovornošću; 2. Vlasništvo struktuirano od akcija: - akcionarsko društvo;

18 Karakteristika udela u društvu:
- nisu hartije od vrednosti; ne mogu se sticati, niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude; član društva može imati samo jedan udeo u društvu; Visina udela u društvu je u srazmernoj vrednosti udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva; Udeo se prenosi pisanim ugovorom zaključenim između prenosioca i sticaoca udela;

19 Karakteristike akcija:
vlasnička hartija od vrednosti – utrživa aktiva –aktiva kojom se može trgovati na fin. tržištu Stiču se upućivanjem javne ponude; Akcionar – kupac akcije ima pravo: 1. udela u vlasništvu preduzeća; 2. upravljanja; 3. udela u ostvarenoj dobiti - dividenda prinos na akciju 4. otuđenja prodajom na fin. tržištu gde može da ostvari kapitalni dobitak/gubitak

20 ORTAČKO DRUŠTVO Ima dva ili više ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva; ortaci unose uloge jednake vrednosti, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije uređeno; ortaci stiču udele u društvu srazmerno svojim ulozima u društvu; svaki ortak ima ovlašćenja za obavljanje radnji u redovnom poslovanju (poslovođenje), ako ugovorom o osnivanju nije drugačije uređeno;

21 KOMANDITNO DRUŠTVO ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan odgovara za obaveze neograničeno solidarno, a najmanje jedan odgovara za obaveze ograničeno do visine svog uloga; komplementar - član koji odgovara za obaveze neograničeno solidarno komanditor – član koji odgovara za obaveze ograničeno do visine svog uloga članovi društva učestvuju u deobi dobiti i pokriću gubitaka društva srazmerno svojim udelima u društvu, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno; poslove društva vode komplementari; Komanditor ne odgovara za obaveze društva ako je u celini uplatio ulog koji je preuzeo ugovorom o osnivanju. Ako komanditor ne uplati u celini ulog na koji se obavezao ugovorom o osnivanju, onda solidarno sa komplementarima odgovara povericima društva do visine neuplaćenog odnosno neunetog uloga u društvo; Komanditor odgovara kao komplementar prema trećim licima, ako je njegovo ime uneto u poslovno ime komanditnog društva.

22 DRUŠTVO SA OGRANIČNOM ODGOVORNOŠĆU (DOO)
ima jednog ili više članova društva koji imaju udele u osnovnom kapitalu društva; članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva; udeli svakog člana društva izraženi su u procentima u ukupnom osnovnom kapitalu; minimalni iznos osnovnog kapitala iznosi 100 dinara, osim ako zakonima nije predviđen veći iznos za obavljanje određenih delatnosti.

23 AKCIONARSKO DRUŠTVO (AD)
osnovni kapital podeljen na akcije; minimalni osnovni kapital za osnivanje AD iznosi ,00 dinara; AD čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu- berzi naziva se javno društvo; akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom; akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar hartija od vrednosti; akcionari ne odgovaraju za obaveze društva;

24 AKCIONARSKA DRUŠTVA- DRUŠTVA KAPITALA
vlasništvo (akcionari) odvojeno od poslovođenja/upravljanja preduzećem (menaždment); razdvajanje vlasništva od poslovođenja omogućava da menadžment deluje u sopstvenom interesu, odnosno moguć sukob interesa oko cilja poslovanja; cilj poslovanja treba da je uspešnost poslovanja merena rastom tržišne vrednosti akcija, odnosno bogatstva akcionara;

25 PODELA PREDUZEĆA PREMA VRSTI VLASNIŠTVA
privatno; državno; mešovito; društveno;

26 DRŽAVNO JAVNO PREDUZEĆE
Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokraina; Državni kapital u javnom preduzeću podeljen je na akcije ili udele određene nominalne vrednosti;

27 DRUŠTVENO PREDUZEĆE preduzeće koje u celini posluje društvenim kapitalom; društveni kapital društvenog preduzeća podeljen je na akcije ili udele određene nominalne vrednosti; U društvenom preduzeću s manje od 50 zaposlenih funkciju skupštine vrše svi zaposleni, a iznad tog broja predstavnici zaposlenih u svim delovima preduzeća;

28 REGISTRACIJA DRUŠTAVA
Agencija za privredne regstre

29 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
državna agencija koja, između ostalog, vodi i jedinstvenu centralizovanu elektronsku bazu podataka registra privrednih subjekata;

30 PRESTANAK RADA DRUŠTVA
likvidacija stečaj bankrotom stečaj stečajnom reorganizacijom

31 likvidacijom - ako društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza;
stečajem koji može da se sprovode: bankrotstvom - namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, ili prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica; stečajnom reorganizacijom - namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to: 1. redefinisanjem dužničko poverilačkih odnosa; 2. statusnim promenama dužnika;

32 STATUSNA PROMENA PREDUZEĆA
promena pravne forme društva u kojoj društvo prenosi na drugo društvo imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u novom društvu stiču udele, odnosno akcije srazmerno svojim udelima odnosno akcijama u društvu prenosioca; U statusnoj promeni može učestvovati jedno ili više društava iste ili različite pravne forme;

33 VRSTA STATUSNIH PROMENA
pripajanje; spajanje; podela; izdvajanje;

34 STATUSNA PROMENA PREKO PRIPAJANJA DRUŠTVA
pripajanje jednoG ili više društava drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza; čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije;

35 STATUSNA PROMENA PREKO SPAJANJA DRUŠTVA
dva ili više društva osnuju novo društvo i prenesu na to društvo celokupnu imovinu i obaveze; društva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije;

36 horizontalno spajaje - povezivanje preduzeća koja imaju istu vrstu poslovanja; prednosti: šira ponuda lepeze proizvoda; vodi u ekonomiju obima- pad troškova po jedinici proizvoda; vertikalno spajanje – proširenje privrednog društvo unapred prema konačnom potrošaču ili unazad prema izboru sirovina; prednosti: omogućava više kontrole nad raspodelom i nabavkom;može podstaći ekonomiju obima; može pobojšati menadžmenta novog preduzeća;

37 STATUSNA PROMENA PREKO PODELE DRUŠTVA
prenos celokupne imovine i obaveza društva na nekoliko novoosnovanih i/ili postojećih društava; društvo koje izvrši podelu prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije;

38 STATUSNA PROMENA PREKO IZDVAJANJA DELA DRUŠTVA
prenos dela imovine i obaveza društva na jedno ili više novoosnovanih i/ili postojećih društava; društvo koje je izvršilo prenos dela imovine i obaveza nastavlja da postoji;

39 POVEZIVANJE DRUŠTAVA - društva povezana kapitalom
- društva povezana ugovorom - mešovito (i ugovorom i kapitalom) povezana društva

40 POVEZANA DRUŠTVA FORMIRAJU
koncern; holding; društva sa uzajamnim učešćem u kapitalu;

41 KONCERN grupa društava koju čini kontrolno društvo i zavisna društva;
kontrolno društvo pored upravljanja zavisnim društvima obavlja i druge delatnosti; (društvo može da poveri upravljanje i vođenje poslova drugom društvu na osnovu ugovora o kontroli i upravljanju)

42 HOLDING društvo koje kontroliše jedno ili više društava i koje za isključivu delatnost ima upravljanje i finansiranje tih društava; složen oblik organizovanja velikog poslovnog sistema, koji u svom sastavu ima matično ili upravljačko preduzeće – mati, dok su ostala preduzeća – kćeri; sva preduzeća u okviru holdinga su autonomna;

43 karakteristika holdinga je vlasnička objedinjenost, a ne poslovna objedinjenost;
preduzeće – mati ima upravljačku dominaciju nad sistemom u celini po osnovu većinskog učešća u osnovnom kapitalu; cilj formiranja holdinga nije stvaranje jedinstvenog sistema rada, nego uspostavljanje vlasničke odnosno upravljačke prevlasti;

44 društva sa uzajamnim učešćem u kapitalu
društva u kojima svako od društava poseduje značajno učešće u kapitalu drugog društva; značajno učešće postoji kada se poseduje više od 25% prava glasa u društvu; većinsko učešće postoji kada se poseduje više od 50% prava glasa u društvu;

45 MULTINACIONALNE KOMPANIJE
preduzeće koje posluje u značajnom broju država; imaju značajan uticaj na ekonomsku i političku nezavisnost nacionalnih država; delogrug poslovanja: - vrše prodaju i kupovinu roba; - direktno investiraju u strane zemlje; - povezuju nabavku, proizvodni proces i distribuciju; - kontrolišu tehnologiju, marketing i proizvodne izvore;

46 NAJVAŽNIJI CILJ POSLOVANJA PREDUZEĆA
MAKSIMIRANJE PROFITA/DOBIT


Скинути ppt "EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA"

Сличне презентације


Реклама од Google