Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE

Сличне презентације


Презентација на тему: "OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE"— Транскрипт презентације:

1 OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE
UVOD Ivana Gusar,dipl.ms.2015. N.P 2005

2 Edukacijski ciljevi Objasniti osnovnu djelatnost medicinske sestre/prvostupnika sestrinstva, ulogu u sustavu zdravstvene zaštite i zavisnost specifičnih sadržaja rada ovisno o situacijskim činiteljima Objasniti različite razine samostalnosti medicinske sestre/prvostupnice sestrinstva, te odnos između samostalnosti, izoliranosti i suradnje Objasniti osposobljenost i ovlaštenja prvostupnika sestrinstva s aspekta sestrinske prakse u nas Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

3 Djelatnost medicinskih sestara:
Obuhvaća sve postupke, znanja i vještine iz područja zdravstvene njege Zdravstvena njega je dijagnosticiranje i tretiranje čovjekovih reakcija na aktualne i potencijalne zdravstvene probleme Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

4 Glavni ciljevi sestrinstva su:
Promicanje zdravlja i sprječavanje bolesti Vraćanje zdravlja i pomoć bolesnima Pomoć pri ublažavanju patnji u stanjima teških i neizliječivih bolesti Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

5 Smjernice u sestrinstvu:
Profesionalnost Cjelovit pristup zbrinjavanju bolesnika Obiteljsko zbrinjavanje, usmjerenost na zajednicu Preventivno djelovanje Logičko rješavanje problema kroz proces zdravstvene njege Partnerski odnos Timski rad Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

6 Osobine sestrinstva su:
Definirana uloga Cijenjena profesija Jedinstvene kompetencije Nesebičan poziv Odgovornost Potreba za kontinuiranom edukacijom Poštivanje etičkih načela Nadzor kroz sestrinske organizacije Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

7 Što pacijenti od nas očekuju:
Da posjedujemo potrebna znanja iz područja sestrinstva Da smo kompetentni izvršavati vještine sestrinske prakse Da smo dostupni kad nas bolesnik treba Da prihvaćamo razlike među pacijentima Da im osiguramo sudjelovanje u donošenju odluka Da im razumljivo objasnimo postupke Da ih slušamo i vjerujemo im Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

8 Prava medicinskih sestara:
Na pravednu novčanu naknadu Na sudjelovanje pri donošenju odluka koje utječu na radne uvjete Na rad u sigurnoj i zdravoj okolini Mogućnost na izbor karijere Pravo na političku aktivnost Pravo na profesionalno organiziranje Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

9 Prvostupnik sestrinstva - zdravstvena zaštita
Primarna zdravstvena zaštita Polikliničko konzilijarna zdravstvena zaštita Sekundarna – bolnička zdravstvena zaštita Dječje jaslice- vrtići - škole Domovi za starije i nemoćne osobe Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

10 DJELOKRUG RADA MEDICINSKIH SESTARA ovisi o:
STUPANJU KULTURNOG CIVILIZACIJSKOG I EKONOMSKOG RAZVOJA ZDRAVSTEVNOJ POLITICI DJELOKRUG RADA MEDICINSKIH SESTARA ovisi o: RAZVIJENOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DEMOGRAFSKOJ I EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI IZOBRAZBI MEDICINSKIH SESTARA Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

11 Uloga medicinske sestre kroz povijest
USA 1887. 1955. Lesnik i Anderson SZO – 1985. Svaki dan na odjelu pomesti i oprati podove, obrisati prašinu s bolesničkog namještaja i prozorskih okvira Koristeći spoznaje prirordnih, tehničkih i društvenih znanosti nadzire cjelokupnu skrb pacijenta Utvrđivaje potreba, planiranje i provođenje te evaluaciju zdravstvene njege Donositi ugljen za dnevne potrebe i održavati na odjelu ujednačenu temperaturu Koristeći spoznaje prirordnih, tehničkih i društvenih znanosti promatra simptome i reakcije pacijenta uključujući simptomatologiju tjelesnog i mentalnog stanja i potreba Poticanje zajednice da aktivno sudjeluje u razvijanju i primjenjivanju programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog odgoja zbog važnosti dobre rasvjete kod promatranja bolesnika, svaki dan napuniti svjetiljke kerozinom, očistiti staklene cilindre i podesiti fitilje, a jednom tjedno oprati prozore Dokumentira i izvještava o djelotvornosti skrbi za pacijenta Radi u suradnji s zajednicom te obitelji i pojedincem Budući da su bilješke sestre značajna pomoć u radu liječnika, svaki dan pažljivo naoštriti pisaljke, a dužinu pera podesiti prema vlastitom ukusu Nadzire sve koji su uključeni u zbrinjavanje pacijenata osim liječnika Pomaže obiteljima da postanu odgovorne za vlastito zdravlje podučavajući ih osnovama zdravlja i samozbrinjavanja (samozaštite) Radni dan sestre u dnevnoj smjeni traje od 7 do 20 sati s izuzetkom subote kada je slobodna od 12 do 14 sati Izvodi postupke za koje je osposobljena i ovlaštena Osigurava podršku i usmjerava ostale zdravstvene djelatnike u zajednici Diplomirana sestra čijim je radom direktor zadovoljan, dobit će jednu večer u tjednu slobodnu zbog kupovine, a dvije ako redovito odlazi u crkvu Provodi edukaciju usmjerenu očuvanju tjelesnog i psihičkog zdravlja U provođenju zdravstvenih aktivnosti zajednice surađuje s onima koji su odgovorni za socijalne i gospodarstvene programe Sestra koja puši, pije alkoholna pića, uređuje kosu kod frizera ili posjećuje salone za ples, pružiti će direktoru dovoljno razloga da posumnja u njenu vrijednost, namjere i poštenje Primjenjuje i provodi naloge u svezi s liječenjem i medicinskim tretmanom pri čemu mora razumjeti uzroke i učinke propisanog Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

12 njega bolesnika samostalna djelatnost
njega bolesnika pomoćna djelatnost zdravstevna njega samostalna djelatnost Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

13 Odlučivanje Izvršavanje što, kada i kako učiniti zadataka pod nadzorom
Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

14 Razine samostalnosti uvjetovane vrstom aktivnosti
Sprečavanje dekubitusa Edukacija Sprečavanje krvarenja Primjena lijekova Suradnja s drugima Punkcija Zdravstvena njega Dijagnostika i liječenje Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

15 Medicinska sestara/prvostupnik sestrinstva je “samostalni”
zdravstveni djelatnik. Osnovna djelatnost medicinske sestre /tehničara je zdravstevna njega. Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

16 Specifični sadržaji rada medicinske sestre
/prvostupnika sestrinstva uvjetovani su brojnim činiteljima: načinom i razinom obrazovanja sustavom školovanja u pojedinim zemljama tradicijom zdravstvene njege razvijenosti zdravstvene njege Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

17 EDUKACIJSKI CILJEVI KOMPETENCIJE Znanja, vještine i stavovi koji
omogućavaju potpuno obavljanje profesionalne uloge VJEŠTINE Intelektualne Komunikacijske Psihomotorne usvojiti humanistički pristup postati osjetljiv na osobitosti primijeniti sustavni pristup praksa utemeljena na znanju razviti potrebe i vještine Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

18 KOMPETENCIJE prvostupnika sestrinstva:
procijeniti stanje bolesnika utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom planirati zdravstvenu njegu provoditi zdravstvenu njegu organizirati zdravstvenu njegu evaluirati zdravstvenu njegu dijagnostika terapija istraživanja unaprjeđenje prakse edukacija Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

19 Hrvatska komora medicinskih sestara
donosi djelokrug rada i područje odgovornosti medicinskih sestara/medicinskih tehničara, vezano za razinu stečenog stupnja obrazovanja (sastavni dio odobrenja za samostalan rad/odobrenja za rad) Temeljem članka 14. Zakona o sestrinstvu («Narodne novine» broj 121/03) Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

20 Zakon o sestrinstvu: »Narodne novine«, br. 121/03. i 117/08. 57/11.)
Zakonom se uređuju sadržaj i način djelovanja, standard obrazovanja, uvjeti za obavljanje djelatnosti, dužnosti i kompetencije, kontrola kvalitete i stručni nadzor nad radom medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj. Odredbe Zakona odnose se na medicinske sestre koje obavljaju djelatnost zdravstvene njege na svim razinama zdravstvene zaštite, u djelatnosti socijalne skrbi i drugim djelatnostima u kojima medicinske sestre pružaju izravnu zdravstvenu zaštitu, te medicinske sestre koje sudjeluju u obrazovanju medicinskih sestara u predmetima koji se odnose na zdravstvenu njegu. Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

21 Medicinska sestra s temeljnom naobrazbom iz članka 7. ovoga Zakona:(1)
primjenjuje znanja i vještine iz područja zdravstvene skrbi, osnovnih predmeta struke i društvene skupine predmeta u razumijevanju fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih pojedinaca kao i odnosa između zdravstvenog stanja pojedinca i njegovog fizičkog i društvenog okruženja, primjenjuje načela sestrinske etike – etičkog kodeksa medicinskih sestara, primjenjuje deklaracije o ljudskim pravima i pravima bolesnika, osigurava povjerljivost i sigurnost pisanih i usmenih informacija dobivenih obavljanjem profesionalnih dužnosti, Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

22 Medicinska sestra s temeljnom naobrazbom iz članka 7. ovoga Zakona:(2)
primjenjuje važeće propise u obavljanju profesionalne dužnosti, sudjeluje u planiranju, pripremanju i provođenju osnovne zdravstvene/sestrinske njege u skladu sa standardiziranim postupcima i samovrednovanjem rada, sudjeluje u planiranju, pripremanju i provođenju i/ili u izvođenju medicinsko-tehničkih zahvata zdravih i bolesnih pojedinaca svih životnih dobi, potiče i/ili pomaže bolesniku u zadovoljavanju osnovnih životnih aktivnosti poštujući njegovo ljudsko dostojanstvo i kulturološke različitosti, sudjeluje u unapređenju i osiguravanju kakvoće postupaka zdravstvene/sestrinske njege, vodi zdravstvenu dokumentaciju i dokumentaciju zdravstvene/sestrinske njege, izvješćuje članove zdravstvenog tima poštujući tajnost podataka, Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

23 Medicinska sestra s temeljnom naobrazbom iz članka 7. ovoga Zakona:(3)
koristi suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u pisanom, govornom i elektroničkom obliku, prepoznaje životno ugroženog pojedinca i primjenjuje hitne medicinske postupke sukladno kompetencijama, sudjeluje u zdravstvenom odgoju pojedinca, obitelji i zajednice svih životnih dobi s ciljem promicanja zdravlja i zdravog načina života, primjenjuje postupke očuvanja zdravlja i zdravog okoliša te skrb za osobnu sigurnost, sigurnost pojedinca i zajednice, Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

24 Medicinska sestra s temeljnom naobrazbom iz članka 7. ovoga Zakona:(4)
primjenjuje pravila zaštite na radu i rada na siguran način, primjenjuje vještine komuniciranja s članovima tima za zdravstvenu/sestrinsku njegu i ostalim osobljem te s pacijentom, njegovom obitelji i zajednicom, razvija samostalnost i samoinicijativnost u radu u okviru profesionalne odgovornosti, sudjeluje u radu zdravstvenoga i/ili multidisciplinarnoga tima u okviru profesionalne odgovornosti, razvija odgovornosti za cjeloživotno učenje, profesionalni razvoj i unapređenje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada, Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

25 Medicinska sestra s temeljnom naobrazbom iz članka 7. ovoga Zakona:(5)
Sudjeluje u izobrazbi učenika i stručnom usavršavanju zdravstvenog osoblja. Provodi i evidentira postupke planirane zdravstvene njege Evidentira i pravovremeno izvješćuje nadređene o svim zapaženim promjenama kod bolesnika Primjenjuje terapiju intrakutano, subcutano, intramuskularno, lokano i oralno prema pisanoj uputi liječnika, koja mora sadržavati; naziv lijeka, dozu način i vrijeme primjene u toku 24-satne srbi Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

26 Medicinska sestra s temeljnom naobrazbom iz članka 7. ovoga Zakona:(6)
Provodi enteralnu prehranu Sudjeluje u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka po pisanoj odredbi liječnika i po protokolima ustanova Dokumentira provođenje zdravstvene njege Priprema, provodi i evidentira dezinfekciju i sterilizaciju pribora Pristupa hitnom zbrinjavanju bolesnika do dolaska liječnika Djeluje uvijek u korist bolesnika Prepoznaje granice područja svoje odgovornosti Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

27 utvrđuje potrebe pacijenta za zdravstvenom njegom,
Medicinska sestra prvostupnica osim kompetencija iz stavka 3. ovoga Zakona: utvrđuje potrebe pacijenta za zdravstvenom njegom, planira, organizira, provodi i procjenjuje kvalitetu zdravstvene/sestrinske njege, sudjeluje u procesu očuvanja zdravlja i sprečavanju nastanka bolesti stanovnika, nadzire rad svih radnika koji na bilo koji način utječu na proces provođenja zdravstvene/sestrinske njege, odgovorna je za evidentiranje svih provedenih postupaka i aktivnosti provođenja zdravstvene/sestrinske njege tijekom 24 sata, sudjeluje u istraživačkom radu. Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

28 Djelokrug rada i područje odgovornosti diplomirane medicinske sestre i magistre sestrinstva
Medicinska sestra magistra sestrinstva: Izvodi edukaciju svih razina medicinskih sestara sukladno propisima o visokom obrazovanju, provodi znanstveni rad, organizira i upravlja osobljem, materijalnim sredstvima te sustavima podrške u okviru svog autonomnog područja djelovanja zdravstvene/sestrinske njege, na svim razinama zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te na poslovima koji uključuju sestrinsku djelatnost, upravlja sustavom kvalitete zdravstvene/sestrinske njege i procjene razvoja zdravstvene njege. Kompetencije medicinske sestre sa završenom specijalističkom izobrazbom, te poslijediplomskim sveučilišnim studijem određene su popisom izlaznih kompetencija/ishodima učenja sukladno propisima o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara, odnosno propisima o visokim učilištima, koje se nadovezuju na temeljne sestrinske kompetencije. Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

29 Djelokrug rada i područje odgovornosti medicinskih sestara (1)
Medicinske sestre dužne su se trajno stručno usavršavati! Medicinske sestre su dužne svoj posao obavljati savjesno i časno, a u skladu sa suvremenim i najnovijim spoznajama struke. Medicinska sestra nije odgovorna za neprovođenje postupaka zdravstvene njege, odnosno neprovedeni ordinirani postupak u slučaju kada unatoč primjeni najboljeg znanja i vještina, poslodavac nije osigurao ordinirane lijekove, sredstva, minimalno potreban pribor ili tehničku opremu u skladu s minimalnim standardima za provođenje uspješne zdravstvene/sestrinske njege. Ivana Gusar,dipl.ms.2015.

30 Djelokrug rada i područje odgovornosti medicinskih sestara (2)
»U slučaju nemogućnosti provedbe postupaka zdravstvene njege, medicinska sestra obvezna je odmah o tome pisanim putem izvijestiti nadređenu osobu. Ivana Gusar,dipl.ms.2015.


Скинути ppt "OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE"

Сличне презентације


Реклама од Google