Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Сличне презентације


Презентација на тему: "МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ"— Транскрипт презентације:

1 МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ
МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ м-р Бранко Алексовски, ЦСОО 15 Февруари 2019, Скопје

2 Што претставува МРК? Препорака на Европскиот парламент и Советот од 28 април 2008 гоидна за востпоставување на Европска рамка на квалификации за доживотно учење (ЕРК) „Европската рамка на квалификации (ЕРК)“ (European Qualifications Framework, EQF)“ преставува заедничка референтна рамка која ги поврзува системите на квалификации во различните земји и преставува инструмент за препознавање и разбирање на квалификациите. „Национална рамка на квалификации (НРК)“ е инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на квалификации, проодност и квалитет на квалификациите. „Македонска рамка на квалификации (МРК)“ е задолжителен национален стандард со кој се уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и инструмент за воспоставување систем на квалификации стекнати во Република Македонија со кои се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на квалификациите.

3 Што претставува МРК? Инструмент за:
1. визија и реформи за модернизација на системот за образование и обука во контекст на доживотно учење 2. комуникација и поддршка на заинтересираните страни (креатори на политики и корисници) за разбирање на системот за образование и обука и квалификациите Алатка за: 1. доверба во квалитетот на образовниот систем и стекнатите квалификациите и 2. воспоставена рамнотежа помеѓу образованието и обуката и потребите на пазарот на труд

4 Цели на МРК? да ги направи квалификациите појасни;
да го олесни признавањето на резултатите од учење; да обезбеди меѓународно препознавање и признавање на квалификациите; да обезбеди мобилност на учесниците и работната сила на национално и меѓународно ниво; да создаде единствен систем за управување со квалитет да го реформира образовниот процес според општествените потреби

5 Заснованост на МРК? Усогласување на релевантните закони со Законот за НРК 2013 година (сл.весник 137/2013) МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ Македонска рамка на квакификации – појдовни основи Закон за Национална рамка на квалификации Измени и дополнувања на Законот за Национална рамка на квалификации 2016 (сл.весник 30/2016)

6 Поддршка и развојот на МРК
Твининг проектот „Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации“ МК 13 IPA SO ( година) Проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системот за стручно образование и обука и образованието на возрасните“, Британски совет Проектот за развивање на вештини и поддршка на иновации (SDISP) – Модернизација на техничкото образование во Република Македонија – Светска Банка (Skills Development and Innovation Support) Валидација на неформалното и информалното учење – Европска Тренинг Фондација (Validation of non-formal and informal learning – ETF) Концепт за учење преку работа – Европска тренинг фондација (ЕТФ) Образование за вработување во Македонија – Швајцарска агенција за соработка и развој (Проектот

7 Надлежни министерства, органи, установи, тела и комисии за развивање на МРК?
Министерство за образование и наука Министерство за труд и социјална политика Национален Одбор за Македонската рамка на квалификации (Решение бр /1 од 20/10/2015 гоидна и конститутвна седница година) Секторски комисии за квалификации (Одлука за формирање на 9 секторски комисии) Развој на квалификациите од I до V-Б ниво: Центарот за стручно образование и обука; Центарот за образование на возрасни; Бирото за развој на образованието; Развој на квалификациите од V-А до VIII ниво: Високообразовните установи.

8 Секторски квалификации во стручното образование
1 Геологија, рударство и металургија 2 Градежништво и геодезија 3 Графичарство 4 Економија, право и трговија 5 Електротехника 6 Здравство и социјална заштита 7 Земјоделство, рибарство и ветеринарство 8 Лични услуги 9 Mашинство 10 Сообраќај, транспорт и складирање 11 Текстил, кожа и слични производи 12 Угостителство и туризам 13 Хемија и технологија 14 Шумарство и обработка на дрво 15 Спорт и рекреација 16 Уметност

9 Корисници на МРК? Работодавачите и Коморите - го согледуваат видот на вештини и квалификации потребни за вработување; Претпријатијата - ги подобруваат вештините на своите вработени; Агенцијата за вработување на РМ - ги користат квалификациите од МРК; Поединците - ја согледуваат врската помеѓу видот и нивото на квалификацијата; Носителите на квалификации - како основа за меѓународно признавање; Креаторите на политики за образование и обука - за реформи; Економијата и општеството - квалификациите во МРК се усогласени со економско социјалните и културни потреби на државата.

10 Нивоа на МРК и ЕРК МРК ниво ОПИСИ ЕРК ниво VIII
III циклус на студии (докторски) (≥3 години, 180 ECTS) 8 VII VIIA II циклус академски студии (60/120 ECTS) 7 VIIБ II циклус стручни студии VI VIA I циклус студии (240 ECTS) 6 VIБ I циклус студии (180 ECTS) V VA Стручни студии (60/120 ECTS) Краток циклус на студии 5 Пост-средно образование (60/120) IV Средно образование, 4 години (240) 4 III Средно образование, 3 години (180) 3 II Стручно оспособување до 2 години (60–120) 2 I Основно образование, 9 години 1

11 Поврзување на МРК со ЕРК
Процес со кој се воспоставува врска помеѓу нивоата на националните квалификации дефинирани во НРК и 8-те нивоа на ЕРК Транспарентен начин на развој и имплементација на НРК Меѓусекторски пристап и интернационализација Процес на доверба во квалификациите стекнати во Република Македонија Довербата зависи од веродостојноста на резултатите од учењето на национално ниво и од транспарентноста на процедурите на споредување на МРК со ЕРК Консензус помеѓу засегнатите страни

12 Користење на МРК Поимник на термини (MQF Glossary)
Упатство за доделување на ЕЦВЕТ кредити и поени во стручното образование и обука Протоколи, деловници, прирачници, методологии, водичи и др. документи.

13 БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО
БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО ПРАШАЊА И ДИСКУСИЈА


Скинути ppt "МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ"

Сличне презентације


Реклама од Google