Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Проста супстанца или соединение?

Сличне презентације


Презентација на тему: "Проста супстанца или соединение?"— Транскрипт презентације:

1 Проста супстанца или соединение?
Цели на часот: -ученикот треба: *ги опишува поимите: елемент проста супстанца соединение честичка продукт својство **го објаснува образувањето на едноставни соединенија ***Знае дека соединенијата се составени од два или повеќе различни елементи. -испланира постапка за раздвојување на компоненти од смеса -ги класифицира примероците како прости супстанци,смеси и соединенија

2 Прва активност Наставникот го започнува часот со тоа што им покажува на учениците етикети од прехранбени производи (или слики од етикети на прехранбени производи). Учениците идентификуваат што е можно повеќе елементи и соединенија. Тие даваат образложение за своите заклучоци.

3 Втора активност - Повторно покажете им видео снимки од реакции на прости супстанци (од некој од претходните часови). Овој пат фокусирајте се на изгледот на продуктот на реакцијата. Дали тој е ист како магнезиумот во цврста агрегатна состојба? Видео магнезиум што гори (0:20 – 1:30) Дискутирајте за тоа дека магнезиум оксидот (бел прашок) има различни својства од магнезиумот (сјаен метал) и кислородот (безбоен гас).

4 Трета активност На учениците им се дава листа со својства на неколку различни соединенија и елементите од кои се составени (на пр. натриум хлорид= натриум и хлор сол метал гас сахароза јаглерод, кислород и водород обичен шеќер цврст гас гас Видео натриум и хлор Учениците идентификуваат кое својство му припаѓа на соединението, а кое на простата супстанца.

5 Елементите и простите супстанци секогаш имаат називи од еден збор.
Пр: водород,јаглерод,натриум Соединенијата имаат називи најчесто составени од два збора.Исклучок се тривијалните имиња на соединенијата Пр:NaCl-сол-натриум хлорид H2O-вода -диводород моноксид

6 Усна вежба кој од поимиве е проста супстанца,соединение или смеса
Водород Магнезиум Јаглерод диоксид Сулфур Вода Малтер Сулфур диоксид Сол Хлор Јаглерод Шеќер Флуор Син камен Паста за заби

7 Класификација на прости супстанци,смеси и соединенија
Соединенијата составени од два елементи имаат по два збора и нивните називи завршуваат со наставка-ид Пр:железо сулфид,бакар сулфид,магнезиум оксид,јаглерод диоксид Соединенијата пак составени од три елементи од кои еден е задолжително кислород имаат називи кои завршуваат со наставка-ат. Пр:CuSO4 -бакар сулфат-син камен(бакар,сулфур,кислород) Na2SO Натрум сулфат Исклучок: CaCO3- Калциум карбонат NaNO3- Натриум нитрат

8 Напиши ја текстуалната равенка за да ја опишеш реакцијата помеѓу:
Цинк и кислород Натриум ,азот и кислород Бакар и сулфур Железо,сулфур и кислород Алуминиум и јод Магнезиум ,сулфур и кислород Калиум и сулфур Железо и бром Калциум,јаглерод и кислород Литиум и флуор

9 За дома Одговори ги прашањата од стр.49 од учебникот.


Скинути ppt "Проста супстанца или соединение?"

Сличне презентације


Реклама од Google