Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Реакции на карбонати Цели на часот:

Сличне презентације


Презентација на тему: "Реакции на карбонати Цели на часот:"— Транскрипт презентације:

1 Реакции на карбонати Цели на часот:
-Сите ученици знаат да ја напишат општата равенка на реакцијата меѓу карбонати и киселини -Повеќето ученици ги пишуваат равенките на реакции на конкретни карбонати со киселини -Само некој од учениците ги идентификуваат трендовите и шемите кај реакциите 1

2 Прва активност Одбран ученик става малку газиран пијалак во една чаша. Што го прави пијалакот газиран? Дел од гасот на газираниот пијалак може да се земе како примерок и да се тестира со варова вода. Објаснете дека јаглерод диоксидот што се користи во газираните пијалаци се образува кога карбонати реагираат со киселини. Дадете пример со равенка од зборови за реакција на карбонат со киселина, на пр.: Калциум карбонат + хлороводородна киселина → калциум хлорид + вода + јаглерод диоксид 2

3 Општа формула карбонат + киселина → сол + вода + јаглерод диоксид

4 Втора активност Учениците ја истражуваат реакцијата на еден или повеќе карбонати со киселина. За секоја реакција тие треба: да го опишат изгледот на реактантите; да го опишат изгледот на продуктите; да ги идентификуваат знаците на хемиска реакција; да го тестираат добиениот гас со варова вода; да запишат равенка составена од зборови. Пред да се започне со практичната активност, секој ученик треба да изврши процена на ризиците и да се договорат неопходните мерки на претпазливост, 4

5 Трета активност Наставникот појаснува доколку користите оцет, на учениците треба да им дадете да ја дополнат следнава равенка составена од зборови: Калциум карбонат + оцетна киселина → калциум ацетат + ____ + ____ 5

6 Скицирање практична активност
-3 Д цртеж -2 Д научен дијаграм (кога црташ замислуваш како го пресекуваш приборот на половина по должина)

7 За дома Да се одговорат прашањата од стр.81 од учебникот


Скинути ppt "Реакции на карбонати Цели на часот:"

Сличне презентације


Реклама од Google