Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Алтернативни извори на енергија

Сличне презентације


Презентација на тему: "Алтернативни извори на енергија"— Транскрипт презентације:

1 Алтернативни извори на енергија

2 - геотермална енергија - хидроенергија
Алтернативни извори на енергија претставуваат обновливи извори на енергија. Нивото на развој кај нас овозможува користење на следниве извори на енергија: -соларна енергија -ветерна енергија - геотермална енергија - хидроенергија

3 - соларна - ветерна - геотермална -хидроенергија

4 Ветер Во обновливи извори на енергија спаѓа и енергијата на ветерот. Силата на ветерот му е позната на човекот одамна. Уште од најстари времиња ветерот е користен за пумпање на вода за наводнување, погон на бродови, мелење на жито и сл. Во денешно време, енергијата на ветерот најчесто се искористува за добивање на електрична енергија. Преку лопатките на ветерните турбини силата на ветерот се претвора во вртежна сила, која потоа се предава на генераторот, каде се претвора во електрична енергија.

5 Предности на енегијата на ветерот:
- релативно ниската цена - не ја загадува околината - обновлив извор на енергија - нема потреба од гориво - енергенсот не се увозува - лесна монтажа на модулите - зафаќа мала површина Недостатоци: - потешкотии во изборот на идеална локација - звучна и визуелна контаминација на околината - непостојан извор на енергија Поради се што беше речено можеме да заклучиме дека енергијата на ветерот е одличен извор на енергија во областите кои се надвор од градовите. Во самите градови нема можна примена.

6 Сонце Кога зборуваме за енергијата од зрачењето на сонцето подразбираме негово искористување во моментот кога доага на Земјата, и тоа е непосредно искористување на зрачењето на Сонцето. Во основа постојат две можности за енергетско искористување на Сончевото зрачење: трансформирање на соларната енергија во топлотна и директното трансформирање во електрична енергија. ФОТОНАПОНСКИ ЌЕЛИИ се користат за директно трансформирање на соларната енергија во електрична со особено мал степен на полезност.

7 СОНЧEВИ КОЛЕКТОРИ Се поставуваат на крововите (како кровни покривачи), фасадни или носечки конструкции. Степенот на искористеност при трансформација на соларната енергија во топлотна изнесува околу 60 до 70%.

8 СОЛАРНИ ЕЛЕКТРАНИ Во нив се врши посредна конверзија на сончевата енергија во електрична;сончева енергија и концентрација на топлинската енергија и создавање на пареа во механичка енергија во парните турбини и електрична енергија.

9 Геотермални извори Името „геотермална“ потекнува од двата грчки збора geo - земја и therme – топлина. Значи геотермалната енергија всушност значи топлина од земјата. Директната употреба вклучува греење на згради, одгледување на растенија во стаклени градини, сушење на жито, загревање на вода во рибници, и некои индустриски процеси како пастеризирање на млеко.

10

11 Хидроенергија Хидро е енергијата која доаѓа од силата на вода (хидро), а со тоа и нејзиното име. Претставува конвенционален обновлив енергетски извор, кој со векови се користи за да обезбеди механички, и веќе повеќе од сто години, и на електрична енергија. По откривањето на електричен генератор во 19 век, почнаа да се градат хидроелектрани , каде механичката енергија од водата се претвара во електрична во генераторот.

12 Хидроенергија-шеми: А-тенк, Б зграда, C-турбини, Д-генератор, Е-внесување на вода, на F-цевки за вода, Г-високо-напонски линии,


Скинути ppt "Алтернативни извори на енергија"

Сличне презентације


Реклама од Google