Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Добивање хидроксиди Цели на часот:

Сличне презентације


Презентација на тему: "Добивање хидроксиди Цели на часот:"— Транскрипт презентације:

1 Добивање хидроксиди Цели на часот:
--Сите ученици употребуваат текстуални равенки за да опишуваат таложна реакција -Повеќето ученици за секоја реакција тие треба: да го опишат изгледот на реактантите; да го опишат изгледот на продуктите; да ги идентификуваат знаците на хемиска реакција; да запишат равенка составена од зборови -Само некои од учениците може да подготвуваат примероци на хидроксиди

2 Прва активност Побарајте од учениците да напишат реченица со која ќе ја опишат следнава равенка составена од зборови: Натриум хидроксид + цинк хлорид → цинк хидроксид + натриум хлорид Таложна реакција-појава на талог

3 Поим за хидроксиди Хидроксиди се соединенија кои во составот на својот молекул содржат атоми на метали поврзани со атоми на кислород и водород што ја сочинуваат хидроксидната атомска група ,,ОН,,кој е остаток од водата и ги одредува базични својства на хидроксидите NaOH,KOH,Cu(OH)2,Mg(OH)2,Fe(OH)2,

4 Физички својства На собна температура сите хидроксиди се наоѓаат во цврста агрегатна состојба во вид на граови лушпи,прачки,прав со бела боја и во нивните водени раствори имаат блуткав вкус кој не смееме да го пробуваме

5 Нивните водени раствори спроведуваат електрицитет и се разложуваат на позитивни јони на метал и негативни јони на хидроксидна атомска група NaOH Na+ + OH- Црвената лакмусова хартија во хидроксидите се бои сино Имаат нагризувачко и уништувачко дејство.

6 Добивање на хидроксидите
а) со заемно дејство на алкален метал со вода 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 б) заемно дејство на метален оксид со вода MgO + H2O Mg(OH)2

7 Добивање на хидроксидите
а) со заемно дејство на алкален метал со вода 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 б) заемно дејство на метален оксид со вода MgO + H2O Mg(OH)2

8 Според растворливоста хидроксидните групи се делат на:
а)лесно растворливи-бази NaOH-каустична жива сода(сода за сапуни)‏ KOH б)слабо растворливи Ca(OH)2-гасена вар Mg(OH)2 * Хидроксидите кои имаат својство лесно и слабо да се раствораат во вода покрај името хидроксиди се нарекуваат и бази пр: натриумова,калиуова ,калциумова база

9 в) хидроксиди нерастворливи во вода се нарекуваат уште само хидроксиди
Al(OH)3,-алуминиум хидроксид Fe(OH)2,-железо II хидроксид Fe(OH)3,-железо III хидроксид Cu(OH)2,-бакар II хидроксид

10 Втора активност Учениците истражуваат реакции на различни метални јони со натриум хидроксид. Пред да го извршат истражувањето, учениците треба да дискутираат за ризиците и да договорат мерки на претпазливост. За секоја реакција тие треба: да го опишат изгледот на реактантите; да го опишат изгледот на продуктите; да ги идентификуваат знаците на хемиска реакција; да запишат равенка составена од зборови. Доколку не се достапни раствори што содржат јони на преодни метали, нивните реакции со натриум хидроксид може да се покажат преку симулација ontent.html

11 Железо( ) сулфат Натриум хидроксид Железо хидроксид Натриум сулфат Железо ( ) нитрат Натриум нитрат Бакар( ) сулфат Алуминиум нитрат Калциум хлорид

12 Трета активност Ученици употребуваат текстуални равенки за да опишуваат таложна реакција видени од линков chemistry/resource/res /microscale-reactions-of-positive- ions-with-sodium-hydroxide?cmpid=CMP

13 За дома Да се одговорат прашањата од стр.75 од учебникот


Скинути ppt "Добивање хидроксиди Цели на часот:"

Сличне презентације


Реклама од Google