Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

KOMPENZACIJA, CESIJA, ASIGNACIJA

Сличне презентације


Презентација на тему: "KOMPENZACIJA, CESIJA, ASIGNACIJA"— Транскрипт презентације:

1 KOMPENZACIJA, CESIJA, ASIGNACIJA

2 KOMPENZACIJA Kompenzacija u najširem značenju podrazumeva izravnanje međusobnih potraživanja. U kompenzaciji je normalno da roba bude pet do 10 odsto jeftinija od cene koja bi se postigla direktnom kupovinom robe. Ekonomski teoretičari razlikuju robnu kompenzaciju, kao i kompenzaciju potraživanja, cena i kompenzaciju za uvoz.

3 Osim toga, bitno je da sve poslove prati uredna dokumentacija, a po svaku cenu treba izbeći poslovanje po sistemu "daj mi robu danas, a sutra ću potpisati papire", što je, inače, zakonski prekršaj. Kada dužnik postane poverilac svoga poverioca i kada na taj način, između dva lica, postoje istovremeno uzajamna potraživanja, ona se mogu ugasiti tako što će se kompenzirati, prebiti jedno za drugo. U zavisnosti od broja učesnika u kompenzaciji, razlikujemo bilateralnu kompenzaciju i multilateralnu kompenzaciju.

4 ЕФЕКАТ КОМПЕНЗАЦИЈЕ Компензација производи ефекат гашења или престанка међусобних обавеза или потраживања. Обзиром да обавезе и потраживања никада нису једнаке, неједнаке облигације регулишу се тако што се мања облигација гаси у целости а већа до висине мање облигације. Компензирана потраживања сматрају се наплаћеним и као таква улазе у остварени приход правног субјекта. Компензација обезбеђује већу ликвидност и ефикасније коришћење новчаних средстава учесника у платном промету. Предности компензације огледају се у томе што се обавезе измирују аутоматски, без преноса средстава са рачуна дужника на рачун поверица, чиме се штеди на времену и омогућава незадржавање средстава у каналима платног промета. 3 Приликом уласка у компензационе послове мора се водити рачуна и о томе да се тржиште не уруши, јер на тај начин кваре се пословни односи међу партнерима на дужи рок. Нпр. ако неко прихвати робу од произвођача као компензацију, коу иначе произвођач у велепродаји продаје за 100 динара, а затим је понуди велетрговини за 90 динара ( у компензацији је нормално да је цена робе 10 % јефтинија од цене у директној трговини ) како би је што пре продао. Велетрговини таква цена одговара и надаље покушава да оствари цену од 90 динара с обзиром да је већ једном набављала на тај начин. Тим процесом урушавају се дугорочни односи произвођача и велетрговине. ОБАВЕЗА

5 ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА КОМПЕНЗАЦИЈЕ КОД ПОСЛОВНИХ
БАНАКА Новчане обавезе измирене путем компензације евидентирају се преко пословног рачуна најкасније једном месечно, на крају месеца , а у складу са чланом 46. став 4. Закона о платном промету. Евиденција преко пословног рачуна подразумева подношење налога за пренос испостављеног на терет и у корист истог рачуна. Налог за пренос испоставља правно лице у компензацији на терет и у корист свог пословног рачуна. Сваки учесник у компензацији подноси налог банци код које има отворен текући рачун.

6 пример књижења компензације
Правно лице А потражује од правног лица Б за испоручену робу по фактури бр. 20 износ од ,00 динара , док истовремено дугује правном лицу Б за купљену робу по фактури бр. 5 износ од ,00 динара.

7 1) 241 Tekući poslovni račun 120.000
(za kompenzacionu izjavu) 2) Dobavljači 202 Kupci 3) 433 Dobavljači 241 Tekući poslovni račun (razlika po fakturi br 5)

8 CESIJA Cesija je pojam iz oblasti bankarstva, koji predstavlja ustupanje, odnosno prenos potraživanja ili prava poverioca, cedenta, na drugo lice, o čemu dužnik ne mora biti obavešten. Ustupanje se vrši pismenom izjavom cedenta, odnosno neformalnim ugovorom ili usmeno, dok se u bankama u tu svrhu upotrebljavaju formulari. Sklapanjem ugovora, novi poverilac, tj. cesionar stupa na mesto dotadašnjeg poverioca. Cesijom se sadržaj potraživanja ne menja, kao ni obligacioni odnos utvrđen u hartiji od vrednosti u slučajevima kada su one predmet cesije. Cedent je obavezan da cesionaru pruži obaveštenja o njegovim pravima po osnovu potraživanja, kao i da mu preda dokumenta kojima se isto dokazuje. Iako ne postoji obaveza obaveštavanja dužnika (cesusa) o cesiji, uobičajeno je da se to učini kako dužnik ne bi nastavio sa izmirivanjem obaveze prema doskorašnjem poveriocu.

9

10 cesija se ne može primeniti kada se radi o potraživanjima po osnovu penzija, alimentacija ili kada je to zakonom zabranjeno, a ugovor o ustupanju nema dejstvo prema dužniku, ako su on i poverilac ugovorili da ovaj neće moći preneti potraživanje na drugog ili da ga neće moći preneti bez dužnikovog pristanka.

11 KNJIŽENJA U knjigovodstvu pravnog lica "A" 1) Kupci - pravno lice "B" ,00     611 - Prihodi od prodaje proizvoda   ,00 (za prodate proizvode pravnom licu "B") 2) Materijal ,00     433 - Dobavljači - pravno lice "C"   ,00 (za kupljeni repromaterijal od pravnog lica "C") 3) Ostala potraživanja ... "C" ,00     202 - Kupci - pravno lice "B"   ,00 (prenos potraživanja po ugovoru) 4) Dobavljači - pravno lice "C" ,00     241 - Tekući (poslovni) račun   ,00   241 - Tekući (poslovni) račun ,00     Ostala potraživanja ... "C"   ,00 (nalog za obračun)

12 U knjigovodstvu pravnog lica "C"
1) Kupci - pravno lice "A" ,00     602 - Prihodi od prodaje robe   ,00 (za prodatu robu "A") 2) Ostala potraživanja od pravnih lica "B" ,00     202 - Kupci - pravno lice "A"   ,00 (po ugovoru o cesiji) 3) Tekući (poslovni) račun ,00     Ostala potraživanja - uplata od pravnog lica"B"   ,00 (izvod sa tekućeg računa)

13 U knjigovodstvu pravnog lica "B"
1) Roba u magacinu ,00     433 - Dobavljači - pravno lice "A"   ,00 (za kupljenu robu) 2) Dobavljači - pravno lice "A" ,00     Ostale obaveze - pravno lice "C"   ,00 (obaveštenje od strane pravnog lica "C") 3) Ostale obaveze ... "C" ,00     241 - Tekući (poslovni) račun   ,00 (nalog za prenos)

14 ASIGNACIJA Asignacija (asignatio - doznaka) je pisana izjava jednog pravnog lica (asignanta) drugom pravnom licu (asignatu) da za njegov račun isplati određeni iznos trećem pravnom licu (asignataru), a to treće lice ovlašćuje da tu isplatu primi u svoje ime.

15 Asignaciju obično vrši dužnik
Asignaciju obično vrši dužnik. On upućuje drugo lice da isplati njegovog poverioca, a poverioca ovlašćuje da primi isplatu.

16

17  Kod pravnog lica "A" (asignanta)
1) Dobavljači zemlji10.000,00   202 - Kupci u zemlji  10.000,00 (prema sporazumu sa pravnim licem "V" da prihvati izmirenje obaveze od pravnog lica "B" i izvršenog plaćanja od strane pravnog lica "B") 2) Tekući (poslovni) račun ,00   241 - Tekući (poslovni) račun  10.000,00 (nalog za obračun) Kod pravnog lica "B" (asignata) 1) Dobavljači u zemlji ,00   Obaveze za pravno lice "V"  10.000,00 (na bazi prihvatanja uputa od strane pravnog lica "A") 2) Obaveze za pravno lice "V" ,00   (za uplatu pravnom licu "V")

18 Kod pravnog lica "V" (asignatara) 1) 2021 - Potraživanja od pravnog lica "B" 10.000,00  
202 - Kupci u zemlji 10.000,00 (prema izjavi o prihvatanju uputa od strane pravnog lica "B") 2) Tekući (poslovni) račun ,00   Potraživanja od pravnog lica "B"  10.000,00 (prema izvodu/uplati od pravnog lica "B")


Скинути ppt "KOMPENZACIJA, CESIJA, ASIGNACIJA"

Сличне презентације


Реклама од Google