Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Пројектовање нето новчаног тока

Сличне презентације


Презентација на тему: "Пројектовање нето новчаног тока"— Транскрипт презентације:

1 Пројектовање нето новчаног тока

2 Пројектовање нето новчаног тока
Пројектовање новчаних токова на реалним основама захтева квалитетно пројектовање сваке ставке биланса стања и биланса успеха која утиче на прилив односно одлив новчаних средстава. Потребно је исправно одредити обим и динамику пословних активности, динамику плаћања обавеза као и наплату потраживања, одредити цену по којој ће се набављати сировинe, цену по којој ће се продавати производи итд.

3 Пројектовање нето новчаног тока
На прилив новчаних средстава утиче: Нето добит Новчана средства амортизације Смањење залиха Смањење краткорочних потраживања Смањење готовине и хартија од вредности Повећање обавеза према добављачима Повећање осталих извора из текућег пословања Повећање дугорочних кредита

4 Пројектовање нето новчаног тока
На одлив новчаних средстава утиче: Улагање у основна средства (реинвестирање) Улагање у основна средства (нова инвестиција уколико позитивни нето новчани ток то дозвољава) Отплата дугорочних кредита Отплата краткорочних кредита Смањење обавеза према добављачима Смањење осталих извора из текућег пословања Повећање краткорочних потраживања Повећање залиха Повећање готовине и хартија од вредности.

5 Пројектовање нето новчаног тока
Нето новчани ток се добија када се од прилива одузму одливи новчаних средстава. Свако повећање позиција пасиве и смањење позиција активе доприноси повећању новчаних средстава, док свако смањење позиција пасиве и повећање позиција активе утиче на одлив новчаних средстава. Нето новчани ток добијен на претходно описан начин представља новчани ток након сервисирања дугова. Структура новчаног тока након сервисирања дугова може се представити на следећи начин: Новчани ток након сервисирања дугова = Нето добит + Амортизација - Улагања у основна средства (капитални издаци) - Промена у нето обртном капиталу + Нови кредити Отплата постојећих кредита

6 Пројектовање нето новчаног тока
Износ нето добити и амортизације се преузимају из пројектованог биланса успеха. Улагања у основна средства представљају разлику између позиције Основних средстава у посматраном периоду и исте позиције у претходном периоду, из пројектованог биланса стања, коју је потребно умањити за износ амортизације, јер је већ исказана у новчаном току. Прoмена у нето обртном капиталу се преузима из пројекције нето обртних средстава из реда Инвестиције у нето обртна средства која представља разлику нето новчаних средстава посматраног у односу на претходни период.

7 Пројектовање нето новчаног тока
Међутим, износ промене у нето обртном капиталу се може представити и парцијалним преузимањем позиција које чине нето обртни капитал, а читају се из пројектованог биланса стања као промена позиције у односу на претходни период. Износ нових кредита и отплата постојећих кредита, као износ нето задужења, се преузима из пројектованог биланса стања, као промена позиције дугорочних и краткорочних кредита у односу на претходни период.

8 Пројектовање нето новчаног тока
На основу пројектованих биланса стања и успеха, новчани ток након сервисирања дугова у примеру процењиваног предузећа се израчунава на следећи начин: Година: 2010 2011 2012 2013 2014 Нето добит + Амортизација - Улагање у основна средства - Улагање у нето обртна средства 34.741 18.501 20.811 21.298 8.764 - Отплата постојећих кредита + Нови кредити = Нето новчани ток

9 Пројектовање нето новчаног тока
Односно: Година: 2010 2011 2012 2013 2014 Нето добит Амортизација Новчани ток оперативних активности Некретнине, постројења и опрема Залихе 31.568 7.071 4.861 4.958 5.057 Потраживања од купаца 30.443 24.517 25.257 25.848 13.312 Готовина (41.827) 396 408 418 215 ПДВ и АВР 2.644 577 413 421 429 Новчани ток инвестиционе активности 22.828 32.561 30.939 31.645 19.013 Дугорочни кредити ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Краткорочни кредити ( ) Обавезе према добављачима 10.765 11.715 8.053 8.214 8.377 Остале краткорочне обавезе (29.259) 832 845 860 873 ПДВ и ПВР 10.823 1.070 731 745 760 Обавезе по основу пореза на добитак (4.242) 443 499 528 239 Новчани ток финансијске активности ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Нето новчани ток

10 Пројектовање нето новчаног тока
Уколико се из претходно описаног новчаног тока изузму додатна задуживања предузећа и отплата постојећих кредита са припадајућим трошковима камата, добија се новчани ток пре сервисирања дугова. Структура новчаног тока пре сервисирања дугова може се представити на следећи начин: Новчани ток пре сервисирања дугова = Добит пре камата и пореза (1- пор.стопа) + Амортизација - Улагања у основна средства - Промена у нето обртном капиталу Година: 2010 2011 2012 2013 2014 Добит пре камата и пореза (1-пор.стопа) + Амортизација - Улагање у основна средства - Улагање у нето обртна средства 34.741 18.501 20.811 21.298 8.764 = Нето новчани ток

11 Пројектовање нето новчаног тока
И један и други новчани ток се користе у моделу процене вредности предузећа. Дисконтовањем новчаног тока након сервисирања дугова добија се вредност сопственог капитала, док се дисконтовањем новчаног тока пре сервисирања дугова добија вредност укупне имовине. Да би се добила вредност сопственог капитала, од вредности укупне имовине потребно је одузети вредност дуга.


Скинути ppt "Пројектовање нето новчаног тока"

Сличне презентације


Реклама од Google