Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Interesne grupe/zainteresovani akteri i koordinacija politika razvoja

Сличне презентације


Презентација на тему: "Interesne grupe/zainteresovani akteri i koordinacija politika razvoja"— Транскрипт презентације:

1 Interesne grupe/zainteresovani akteri i koordinacija politika razvoja
Olivera Radoičić, Republička agencija za prostorno planiranje Beograd, novembar 2013.

2 Radni paket broj 6 – proces usklađivanja politika razvoja
6.1 Priručnik za proces usklađivanja politika razvoja 6.2 Plan uključenja zainteresovanih aktera (stejkholdera) 6.3 Nacionalne radionice za uključenje zainteresovanih aktera (stejkholdera)

3 Priručnik za proces usklađivanja politika razvoja Nacionalna kancelarija za ekonomsko planiranje, Mađarska Cilj izrade Priručnika je da pomogne u formiranju mreže stejkholdera, kao i u definisanju procesa usklađivanja politika razvoja Priručnik definiše strategiju za uključenje stejkholdera što predstavlja osnov za izradu plana uključenja stejkholdera Namenjen je stručnjacima koji se bave prostornim razvojem i donosiocima odluka

4 Priručnik za proces usklađivanja politika razvoja - proces izrade -
4 radne verzije + finalna verzija Finalna verzija – prevod na 8 jezika Štampana verzija Predstavljanje Priručnika na Završnoj konferenciji Do sada je pripremljena 3. radna verzija

5 Priručnik za proces usklađivanja politika razvoja proces izrade - sadržaj
Finalna verzija Opšta metodologija Praktična primena /iskustva partnera u Projektu

6 Priručnik za proces usklađivanja politika razvoja - proces izrade – 3
Priručnik za proces usklađivanja politika razvoja - proces izrade – 3. radna verzija - Opšta metodologija Način i značaj uključenja stejkholdera Opšta pitanja, rokovi, očekivani rezultati Ciljevi i značaj uspešnog uključenja stejkhodera Pokretači uključenja stejkholdera Potencijalne prepreke pri uključivanju stejkholdera Podizanje kapaciteta

7 1. Način i značaj uključenja stejkholdera
TA 2020 Vertikalna koordinacija Horizontalna koordinacija “prostorna” koordinacija stejkholderi

8 2. Opšta pitanja, rokovi, očekivani rezultati
Zajednički okvir za praćenje Priručnik Strategija komunikacije Uključenje stejkholdera Rokovi

9 3. Ciljevi i značaj uspešnog uključenja stejkhodera
Na početku svakog procesa usklađivanja, moramo razmotriti (moguće) ciljeve i koristi. Zatim definisati priorotetne aktivnosti koje će najviše doprineti dostizanju željenog cilja, i skoncentrisati se na iste i kada postoji velika šansa da se i druge, ali manje važne aktivnosti realizuju.

10 Uključenje stejkholdera - koristi
Profesionalno pripremljen dokument zasnovan na naučnim saznanjima Jednako tumačenje i primena od strane svih ciljnih grupa i korisnika Merljivi i ocenjivi efekti Realno i jednostavno za primenu

11 4. Pokretači uključenja stejkholdera
Motivacija Resursi Kapaciteti

12 5. Potencijalne prepreke
Nedostatak motivacije Nedostatak novca ili vremena Nedostatak veština Različite procedure

13 6. Podizanje kapaciteta Nivo uključenja stejkholdera Moderiranje
Tehnike usklađivanja

14 6.2 Plan uključenja stejkholdera
Plan uključenja zainteresovanih aktera/stejkholdera (Stakeholder Involvement Plan - SIP) je participativan proces/dokument kojim se identifikuju svi zainteresovani akteri uz poštovanje njihovih interesa, i precizira način na koji će u proces odlučivanja o realizaciji nekog projekta oni biti uključeni, radi ostvarenja zajedničkih ciljeva.

15 Radna verzija SIP-a Značaj uključenja stejkholdera u projekat ATTRACT-SEE Ciljevi uključenja stejkholdera Stejkholderi -spisak Teme koje treba razmotriti/preispitati sa stejkholderima Akcioni plan i gantogram aktivnosti Organizacija pojedinačnih događaja u cilju uključenja stejkholdera Na koji način će se razmatrati povratne informacije koje se očekuju od stejkholdera Potrebni resursi

16 1. Značaj uključenja stejkholdera u projekat ATTRACT-see
Namera..... razvoj saradnje među stejkholderima uključenim u proces planiranja, umrežavanje, razmena ideja i iskustava, harmonizovano delovanje, “otvaranja” novih vidova komunikacije, utvrđivanje zajedničkih vizija i ciljeva, definisanje održivih instrumenata koji će na odgovarajući način da odgovore potrebama korisnika, otvorena diskusija koja će voditi ka boljoj informisanosti i razumevanju potreba i zahteva većeg broja aktera, kao i ka rezultatima do kojih se došlo uz većinsku podršku, da se stejkholderi osete uključenim i spremnijim za korišćenje instrumenata

17 2. Ciljevi uključenja stejkholdera
2.1 Opšti ciljevi uključenja stejkholdera na nivou Projekta su: podizanje svesti i znanja stejkholdera o sistemu za teritorijalni monitoring (TMS) i drugim rezultatima Projekta, korišćenje TMS-a i drugih rezultata Projekta od strane stejholdera.

18 2. Ciljevi uključenja stejkholdera
2.2. Posebni ciljevi su: povratne informacije o problemima i izazovima prostornog razvoja, ulazni podaci za procenu stanja u prostoru i prepoznavanje trendova razvoja, mišljenja stejkholdera o odabranim indikatorima atraktivnosti prostora, podizanje svesti o značaju prostorne dimenzije pri definisanju strategija i politika, povećanje znanja o primenjivosti okvira za teritorijalni monitoring, povećanje znanja i veština prostornih planera i drugih stručnjaka čiji je zadatak da stanje u prostoru i očekivane trendova na pravi način predoče donosiocima politika/odluka, dobijanje podrške za proces usklađivanja politika razvoja, aktiviranje mreže relevantnih stejkholdera, unapređenje procedura izrade i imlementacije planskih dokumenata , odnosno praćenja prostora.

19 3. Stejkholderi Državna/regionalna administracija (državni organi i posebne organizacije -ministarstva, zavodi i sl, pokrajinski i gradski sekretarijati, kao i po potrebi administracija kapacitabilnih jedinica lokalnih samouprava -makroregionalni centri), Javni sektor (javna preduzeća, javne agencije, ustanove, privredna društva, akcionarska društva i sl.), Planerske kuce, Obrazovne/istraživačke institucije (fakulteti, insituti, istraživački centri i sl.), Privatni sektor (privredna društva, društva sa ograničenom odgovornošću i po potrebi viđeni preduzetnici), Civilno društvo (komore, nevladine organizacije, asocijacije, udruženja i sl.).

20 Analiza međusobnog uticaja stakeholdera i Projekta

21 sistem praćenja prostora, okvir za praćenje prostora,
4. Teme (nacrt SIP-a) sistem praćenja prostora, okvir za praćenje prostora, pojam privlačnosti prostora, pokazatelji za praćenje privlačnosti nekog prostora.

22 5. Priprema Akcionog plana za uključenje
Akcioni plan za uključenje stejkohledra podrazumeva jasno definisanje načina na koji će se određeni stejkholderi uključiti i davanje jasnih vremenskih odrednica za pojedinačne aktivnosti (razmena podataka, konsultacije, itd.). Prva nacionalna radionica – razrada AP-a

23 neposredan kontakt u svakodnevnom radu naučni i stručni skupovi.....
6. Vidovi uključenja stejkholdera/Organizacija pojedinačnih događaja u cilju uključenja stejkholdera 4 nacionalne radionice neposredan kontakt u svakodnevnom radu naučni i stručni skupovi.....

24 7. Povratna informacija Kroz diskusiju i u pisanoj formi - ideje/pitanja/dileme Objedinjeni stavovi će biti predočeni svim partnerima u Projektu i predstavljaće deo komentara na radne materijale

25 8. Resursi Ljudski resursi Finansijska sredstva

26 6.3 Podizanje kapaciteta Nacionalne radionice za uključenje stejkholdera Radionice na nivou Projekta (transnacionalne – prva je održana u Ljubljani u decembru 2012, dok će druga biti održana u sklopu Finalne konferencije)

27 Hvala na pažnji! www.attract-see.eu www.rapp.gov.rs


Скинути ppt "Interesne grupe/zainteresovani akteri i koordinacija politika razvoja"

Сличне презентације


Реклама од Google