Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

FINANCE & TRADE 2005 - 2009. Svetlana Magdelinić, specijalni savetnik.

Сличне презентације


Презентација на тему: "FINANCE & TRADE 2005 - 2009. Svetlana Magdelinić, specijalni savetnik."— Транскрипт презентације:

1 FINANCE & TRADE Svetlana Magdelinić, specijalni savetnik

2 Udruženje banaka Srbije svake godine krajem novembra organizuje savetovanje FINANCE & TRADE koje razmatra aktuelna događanja u oblasti međunarodnog finansiranja i trgovine i u tom kontekstu analizu uslova, mogućnosti i rizika u finasiranju naših privrednih subjekata Savetovanje se organizuje u saradnji sa stručnjacima sa Univerziteta, nadležnih Ministarstava Republike Srbije, Narodne banke Srbije, poslovnih banaka, finansijskih institucija i Udruženja banaka Srbije

3 Finance & Trade 2005 Bio je posvećen savremenim oblicima finansiranja i to: Projektno finansiranje Povezivanje preduzeća i institucija po konceptu KLASTERA Slobodne zone, izazovi, problemi, perspektive Faktoring i Forfeting Investiciono bankarstvo Aktuelnosti sa finansijskih tržišta Strategija finansiranja izvoza u Srbiji

4 Finance & Trade 2006 Sadržaj: U godini je donet novi Zakon o deviznom poslovanju sa setom podzakonskih akata koji je bio novina u odnosu na prethodni jer je, između ostalih novina, u obavljanju poslova sa inostranstvom uključio i odredbe koje dozvoljavaju trgovanje hartijama od vrednosti od strane rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici Srbiji. Takođe, to je godina kada se usvojila šesta po redu Revizija jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive.

5 Finance & Trade 2006 Centralne teme na savetovanju su bile:
Upoznavanje sa UCP šestom revizijom jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive – primena od 1. jula 2007. Prezentacija novog Zakona o deviznom poslovanju Prezentacija seta UREDBI podzakonskih akata Zakona o deviznom poslovanju Banke u finansiranju trgovine - Upravljanje lancem snabdevanja

6 Finance & Trade 2007 Sadržaj: Ključni aspekti tržišta kapitala: kako funkcioniše tržište kapitala, zakonski okvir koji to reguliše, analiza i trgovanje akcijama na berzi, učesnici na tržištu kapitala i izlazak na berzu kao alternative bankarskim kreditima

7 Finance & Trade 2007 Teme: Analiza i trgovanje akcijama na berzi
Beogradska berza Učesnici na finansijskim trzistima Akcije – vrste akcija, otkrivanje cena akcija, IPO, kotiranje na berzi Izlazak na berzu kao alternativa bankarskim kreditima Usluge na tržištima hartija od vrednosti – investiciono bankarstvo Operativni rizik u poslovanju sa hartijama od vrednosti Banke u finansiranju trgovine - Upravljanje lancem finansiranja

8 Finance & Trade 2008 Savetovanje je održano je u atmosferi obelodanjene međunarodne finasijske krize, tako da je cilj savetovanja bio da se kroz izabrane teme i prezentacije rasvetle uzroci i posledice aktuelne svetske finansijske krize, najveće posle velike ekonomske krize koja se dogodila godine

9 Finance & Trade 2008 Teme: Međunarodna finansijska kriza, uzroci i posledice Finansijska tržišta, rizici i upravljanje rizicima Tradicionalni oblici finansiranja i garantovanja Rizici u bankarskom poslovanju Rizici u faktoringu Strukturno finansiranje trgovine i njegov značaj za nova tržišta

10 Finance & Trade 2009 Međunarodno finansiranje u godini odvija se u atmosferi još uvek prisutne finansijske krize, koja za posledicu ima otežano odobravanje bankarskih kredita, zbog izraženog animoziteta bankarske industrije prema rizicima, naročito kreditnim

11 Finance & Trade 2009 Teme: Finansiranje trgovine u uslovima međunarodne krize Uslovi, modeli i rizici u finansiranju i osiguranju izvoza u Republici Srbiji Prognoze kretanja na finansijskim tržištima u godini Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju i njegova usaglašenost sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju i izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti Operativni rizici u bankarskom poslovanju i poslovima sa inostranstvom Upravljanje investicionim fondom u vreme krize Finansijska kriza, kursevi valuta, rešenja

12 Poruka Organizovanje savetovanja FINANCE & TRADE ima za: Cilj
Promovisanje međunarodnih pravila, inovacija, kretanja i tendencija u oblasti međunarodnog finansiranja Stvaranje uslova za prepoznavanje i primenu novina u svakodnevnoj bankarskoj i privrednoj praksi Stalna koordinacija sa nacionalnim regulatorima u cilju poboljšanja zakonske regulative radi stvaranja zakonskog okvira za primenu novih savremenih oblika finansiranja i plaćanja

13 Poruka Misija Promovisnje specifičnih znanja za obavljanje poslova spoljne trgovine i obavljanje poslova sa inostranstvom u bankama u oblasti finansiranja i plaćanja Uticati na nadležne institucije da se ponovo uspostavi licenca za obavljanje navedenih poslova Insistirati na činjenici da rad na poslovima sa inostranstvom podrazumeva praćenje tehnoloških, naučnih, informacionih i drugih aktuelnosti, što je jedino moguće kroz radionice, seminare, savetovanja u zemlji i inostranstvu Strukovno povezivanje i stalna proaktivna saradnja sa ciljem da se utiče na pospešivanje međunarodne razmene i osvajanje konkurentne pozicije naših institucija i zemlje u celini sa međunarodnim okruženjem

14 Poruka Vizija Tražiti ugledne primere u organizacijama poput Međunarodne privredne komore u Parizu, sa aspekta stalnog povezivanja svih aktera na međunarodnoj finansijskoj sceni i to: BANKARSKE INDUSTRIJE, SPOLJNOTRGOVINSKE, SWIFT MREŽE, NACIONALNIH INSTITUCIJA, SOFTVERSKIH KUĆA, IT SISTEMA KAO PODRŠKE INOVATIVNIM REŠENJIMA U CILJU POSPEŠIVANJA OBAVLJANJA SVIH FINANSIJSKI I ROBNIH TRANSAKCIJA

15 Hvala na pažnji i uspešan rad!


Скинути ppt "FINANCE & TRADE 2005 - 2009. Svetlana Magdelinić, specijalni savetnik."

Сличне презентације


Реклама од Google