Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

СЕМИНАРСКИ RAD Предмет: Урбанистичко грађевинске процедуре

Сличне презентације


Презентација на тему: "СЕМИНАРСКИ RAD Предмет: Урбанистичко грађевинске процедуре"— Транскрипт презентације:

1 СЕМИНАРСКИ RAD Предмет: Урбанистичко грађевинске процедуре
Тема: Инспекцијски надзор Студент: Кртинић Наташа, број индекса 23/15

2 Примена Закона о планирању и изградњи у инспекцијском надзору Члан 172.
Надзор над извршавањем одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, врши министарство надлежно за послове урбанизма и грађевинарства. Инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко инспектора у оквиру делокруга утврђених законом. Аутономној покрајини поверава се вршење инспекциског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији аутономне покрајине и над изградњом објеката за које издаје грађевинску дозволу на основу овог закона, као и надзор над радом градских и општинских грађевинских инспектора на територији аутономне покрајине. Општини, граду и граду Београду, поверава се вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу на основу овог закона. Граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма, натериторији града Београда за изградњу и реконструкцију објеката до 800м2 бруто развијене грађевинске површине. Уколико се у вршењу инспекцијског надзора над радом грађевинског инспектора градске општине у саставу града утврди да општински грађевински инспектор не предузима прописане мере у вршењу инспекцијског надзора, градски грађевински инспектор има право да у конкретном случају преузме вршење инспекцијског надзора и оконча поступак.

3 Против општинског грађевинског инспектора, поред казне прописане чланом 209. став 1. тачка 7) овог закона покреће се и дисциплински поступак због теже повреде радне дужности из радног односа. У случају из става 6. овог члана, по жалби на решење донето у овом поступку решава Министарство надлежно за послове грађевинарства. Односно, надлежни орган Аутономне покрајине када се објекти граде на територији Аутономне покрајине. Послове грађевинског инспектора може да обавља лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке односно смера на студијама другог степена грађевинарства (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно дипломирани инжењер грађевинарства, или лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке односно смера на студијама другог степена архитектуре (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно дипломирани инжењер архитектуре, који има најмање три године радног искуства у струци и положен стручни испит и који испуњава и друге услове прописане законом. Послове инспекцијског надзора који су овим законом поверени општини може да обавља и лице које има високо образовање на студијама првог степена грађевинске или архитектонске струке, односно лице које има вишу школску спрему архитектонске или грађевинске струке, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит и које испуњава и друге услове прописане законом.

4 Права и дужности грађевинског инспектора Члан 175.
Права и дужности грађевинског инспектора Члан 175. Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава да ли: 1) привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на грађењу објеката, испуњавају прописане услове; 2) је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења, односно издато решење из члана 145. овог закона ( Решење којим се одобрава извођење појединих радова); 3) је инвеститор закључио уговор о грађењу, у сладу са овим законом; 4) се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. овог закона; 5) је градилиште обележено на прописан начин;

5 6) извршени радови, односно маеријал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормтивима и нормама квалитета; 7) је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и зштиту животне средине; 8) на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; 9) извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани начин; 10) се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; 11) је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона; 12) је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона; 13) се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола; 14) обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.

6 Грађевински инспектор је овлашћен да врши надзор над коришћењем објеката и да предузме мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта. У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је дужан да обавезно изврши два инспекцијска надзора и то приликом добијања обавештења од надлежног органа о пријави темеља и по завршетку објекта у конструктивном смислу. У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања.

7 У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да уђе без одлуке суда и у посебни физички део зграде у којем се изводе радови за које је по овом закону предвиђен инспекцијски надзор, уколико постоје основи сумње да ће приликом вршења надзора бити откривена повреда закона која захтева предузимање хитних мера ради спречавања опасности по живот и здравље људи, односно извођење радова који представљају извршење кривичног дела бесправне градње. Грађевински инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења, да предузима превентивне мере, укључујући да обавештава субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, опомене субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности, као и да непосредно учествује у вршењу инспекцијског надзора кад је то неопходно.

8 Овлашћења грађевинског инспектора Члан 176.
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да: 1) нареди решењем обуставу радова и уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе, односно ако се објекат гради супротно локацијским условима, односно грађевинској дозволи, односно потврди о пријави радова; 1а) наложи решењем уклањање објекта, односно враћање у првобитно стање, ако се објекат гради, односно изводе радови без решења из члана 145. овог закона (Решења којим се одобрава извођење радова). А) Уколико је на лицу места утврђено да је започета изградња објекта или је објекат изграђен без грађевинске дозволе или решење којим се одобрава извођење радова, је најчешће примењивани део горе поменутог члана. У том случају грађевински инспектор доноси решење којим се налаже рушење објекта којим је инвеститор или његов правни наследник дужан да сруши објекат у одређеном року. За објекте за чију је изградњу потребно прибавити грађевинску дозволу, подноси се и кривична пријава.

9 Б) Извршењу се приступа у заказаном термину, при чему се констатује записнички ко је присутан извршењу, механизација која се користи као и структура радника од стране извођача, као и лица из јавних предузећа везано за искључења са јавне мреже. В) Након завршетка извршења у исти записник се бележи временско трајање радова у време употребе механизације. Записник потписују сва лица која учествују у извршењу. Г) Извођач је у обавези да достави извештај о трошковима, након чега грађевински инспектор може донети закључак о трошковима који се прослеђује извођачу и Општинском одељењу надлежном за послове финансија и буџета, које одобрава средства за наплату потраживања. Д) Када су све радње у поступку извршене, доноси се закључак о обустави поступка, којим је завршен управни поступак. Следи пример решења на основу наведеног члана.

10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за инспекцијске послове Број : 354-ХХХ/2015-IV-05 Дана ХХ године ИНЂИЈА   Општина Инђија, Општинска управа, Одељење за инспекцијске послове, Грађевински инспектор, на основу члана 172. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени лист РС“, број 72/2009, 81/2009-испр , 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10), и члана 17. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 19/08, 23/09, 30/11 и „Службени лист Општине Инђија“, број 7/12), и по овлашћењу начелника Општинске управе број /2015-IV од године, у инспекцијској контроли изграђеног стамбеног објекта у улици Цара Душана број ХХ у Новом Сланкамену, доноси

11   Р Е Ш Е Њ Е   I НАЛАЖЕ СЕ инвеститору ХХХХ ХХХХХХ из Новог Сланкамена улица Цара Душана број ХХ, да у року од 30 дана од дана пријема овог решења уклони изграђени стамбени објекат спратности По+П-1+Пк габаритних димензија 15,19х27,01м изграђеног од опеке и гитер блока, сложеног крова у Новом Сланкамену у улици Цара Душана број ХХ, на катастарској парцели број ХХХХ к.о. Нови Сланкамен. II Пре уклањања објеката није потребно урадити пројекат рушења, III Уколико инвеститор радова не поступи у одређеном року по налогу из става I диспозитива овог решења, исто ће се спровести принудним путем, преко другог лица, о трошку извршеника, с тим што ће се трошкови који настану извршењем преко другог лица одредити посебним закључком. IV Решење о рушењу односи се и на делове објекта који нису описани у решењу о рушењу, а настали су након састављања забележбе и чине једну грађевинску целину са објектом који је предмет инспекцијског надзора. V О предузетим мерама известити овај управни орган. VI Жалба изјављена на решење не одлаже његово извршење.

12 О б р а з л о ж е њ е Дана ХХ.ХХ године запримљена је пријава од стране ХХХХ ХХХХ из Новог Сланкамена путем пуномоћника ХХХХ ХХХХХ из Старе Пазове, а везано за излазак грађевинског инспектора у Нови Сланкамен у улицу Цара Душана број ХХ, на катастарској парцели број ХХХХ к.о. Нови Сланкамен. У захтеву је наведено између осталог: ''недозвољена градња на суседној парцели одмах до катастарске парцеле власништва ХХХХ ХХХХ, прилепљење његовог објекта на зидове њеног објекта''. Дана године грађевински инспектор Општинске управе Општине Инђија изашао је на лице места у Нови Сланкамен у улицу Цара Душана број ХХ, у инспекцијску контролу изграђеног стамбеног објекта. На лицу места утврђено је да је изграђен стамбени објекат габаритних димензија 15,19 х 27,01м спратности По+П+1+Пк изграђеног од опеке и гитер блока, сложеног крова. Објекат је започет да се гради године а инвеститор је ХХХХ ХХХХХ. Инвеститор је изјавио да је изградњу надгледало-пратило стручно лице и на основу пројектне документације, а документација, одобрење за изградњу и главни пројекат ће бити накнадно достављени. Дана године грађевински инспектор Општинске управе Општине Инђија одржао је усмену расправу са ХХХХ ХХХХХХа везано за стамбени објекат у Новом Сланкамену у улици Цара Душана број ХХ. ХХХХХ ХХХХХје изјавио да је његов заступник адвокат ХХХХ ХХХХХ из Инђије, а овлашћење о заступању није дао на увид. Исти је изјавио да не поседује Одобрење за изградњу или Грађевинску дозволу за предметни објекат и главни пројекат, и да поседује пројекат за изградњу предметног објекта, што је и дато грађевинском инспектору на увид. Пројекат који је дат грађевинском инспектору нема насловну страну, нема табелу, не пише које предузеће је радило пројекат, односно пројекат није оверен од стране надлежног општинског органа. Записник је странци прочитан и на исти није изјављена примедба.

13   Чланом 176 став 1. тачка 1а. Закона о планирању и изградњи („Службени лист РС“, број 72/2009, 81/2009-испр , 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), грађевински инспектор овлашћен је у вршењу инспекцијског надзора да наложи решењем обуставу радова и уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе, односно ако се објекат гради супротно локацијским условима, односно грађевинској дозволи, односно потврди о пријави радова. Чланом 24 став 1. Закона о изградњи објеката (''Службени гласник РС'', бр. 44/95, 24/96, 16/97 и 43/2001) прописано је да се грађењу објекта може приступити кад се прибави грађевинска дозвола, Чланом 51 став 1 , тачка 3), истог закона, прописано је да ако се утврди да се гради или да је завршено грађење објеката без грађевинске дозволе наложиће решењем рушење објекта, односно дела објекта ако се одступи од грађевинске линије и прописаних удаљености од граница парцеле. Чланом 176. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени лист РС“, број 72/2009, 81/2009-испр , 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да се решење о уклањању објекта, односно његовог дела односи и на делове објекта који нису описани у решењу о рушењу, а настали су након састављања забележбе и чине једну грађевинску целину. Чланом 184.став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени лист РС“, број 72/2009, 81/2009-испр , 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да жалба изјављена на решење грађевинског инспектора не одлаже извршење решења.   Имајући у виду напред изнето и утврђене чињенице, а обзиром да је изградња стамбеног објекта започета без грађевинске дозволе и главног пројекта, решено је као у диспозитиву.

14 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје преко овог органа непосредно или путем поште таксирана са 430,00 динара на рачун број , позив на број , са назнаком републичка административна такса, према Закону о административним таксама (“Службени гласник РС”, бр.43/03, 51/03, 42/05, 61/05, 5/09 и 47/2014) и 200,00 динара на рачун број , позив на број , са назнаком локална административна такса према Одлуци о локалним административним таксама („Службени лист општина Срема“ број 40/08 и 42/09).   РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 1. ХХХХХ ХХХХХХ, Нови Сланкамен 2. ХХХХ ХХХХХХ из Новог Сланкамена путем пуномоћника 3. Грађевинској инспекцији 4. Архиви   Грађевински инспектор инж. грађ. Кртинић Наташа

15 Истог дана када су утврђене све неопходне чињенице, уколико је у питању објекат који се гради, приступа се затварању градилишта, у складу са важећим правилником. Доноси се решење којим се налаже затварање градилишта и истог дана се поменуто решење прибија на предметни објекат, на објекат се лепи обележје затвореног градилишта и градилиште се означава траком са текстом ’’Затворено градилиште-грађевинска инспекција’’. Уколико странка не поступи у складу са мерама наложеним решењем, приступа се извршењу принудним путем, тако што се: Доноси закључак којим се одобрава извршење решења, при чему је претходно неопходно на лицу места утврдити да странка није поступила у складу са решењем и да је решење правоснажно, те се даје други рок странци да поступи по решењу, под претњом принудног извршења преко другог лица-привредног друштва, које је овлашћено да врши рушење објеката са којим Општинска управа има склопљен уговор.

16 2) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 60 дана за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према грађевинској дозволи, односно пројекту за извођење, а ако инвеститор у остављеном року не прибави, односно измени грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела; Уколико је у току инспекцијске контроле утврђено да је у току грађења одступљено од главног пројекта за изградњу предметног објекта, односно пројекта за извођење, записнички се констатује уочена неправилност и доноси се решење којим се налаже обустава радова и измена грађевинске дозволе (у року не дужем од 60 дана). Након истека рока датог решењем, врши се инспекцијска контрола извршења решења при чему се утврђује да ли је поступљено у складу са решењем. Уколико је инвеститор изменио грађевинску дозволу, односно пројекат за извођење, поступак се обуставља. У супротном, примењују се казнене мере.

17 3) наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом; Prema pravilniku o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe zakona o planiranju i izgradnji (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 22/2015)-stupio na snagu Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji o izvođaču radova ne primenjuje se na sledeće klase objekata ( ne treba izvođač radova, odgovorni izvođač radova, ): (111011) Izdvojene kuće za stanovanje ili povremeni boravak, kao što su porodične kuće, vile, vikendice, letnjikovci, planinske kolibe, lovačke kuće, za objekte površine do 200m2 (112111) Izdvojene kuće sa dva stana koji se koriste za stalno stanovanje ili povremeni boravak ( za odmor i sl.) , za objekte površine do 200m2 (112211) Izdvojene stambene zgrade sa tri stana, za stalno stanovanje ili za povremeni boravak, za objekte površine do 200m2 Ostave za bicikle (127121) Staje za krave, ovce i koze, konjušnice, svinjci, štenare i zgrade za uzgoj drugih životinja, industrijski i ostali živinarnici, za objekte površine do 200m2 (127121) Zgrade za čuvanje i uzgoj poljoprivrednih proizvoda npr. Skladišta za poljoprivredne proizvode, ambari, koševi, trapovi, staklenici, vinarije, vinski podrumi, za objekte površine do 200m2 (127141) Garaže, hangari i druge zgrade za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, kao i ostale poljoprivredne pomoćne zgrade, za objekte do 200m2 (127230) Grobnice sa spomenicima ili bez spomenika. Odredbe ovog člana se odnose i na izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, kao i za gradnju zidanih ograda i pomoćnih objekata koji nisu posebno navedeni u aktu kojim je utvrđena klasifikacija objekta. U slučaju ovog člana ne primenjuju se odredbe koje se odnose na izvođača radova predviđene Zakonom , osim odredbi koje se odnose na podnošenje izjave o završetku izrade temelja.

18 4) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање грађевинске дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе на основу решења из члана 145. овог закона потребно прибавити грађевинску дозволу, а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела; 5) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако изграђени темељи нису усклађени са, грађевинском дозволом и пројектом за извођење а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање изграђених темеља и враћање терена у првобитно стање; 6) наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено грађење, односно извођење радова и после доношење решења о обустави радова;

19 7) наложи решењем уклањање привременог објекта из члана 147
7) наложи решењем уклањање привременог објекта из члана 147. овог закона протеком прописаног рока; 8) наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања објекта, односно његовог дела, ако се објекат или његов део уклања без решења о дозволи уклањања објекта, односно његовог дела; 9) наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није решењем одредио стручни надзор, у складу са овим законом; Za objekte klase ’’A’’ prethodno, i za sledeće objekte nije obavezan stručni nadzor : (122011) poslovne zgrade do 400m2 i P+2 (123001) zgrade za trgovinu na veliko i malo do 400m2 i P+1 (125221) Radionice površine do 400m2 (125221) Specijalizovana skladišta, zatvorena s najmanje tri strane zidovima ili pregradama do 1500m2 i P+1 Zidane ograde i pomoćni objekti koji nisu posebno navedeni u podzakonskom aktu kojim je utvrđena klasifikacija objekata

20 Члан 177. Кад грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да: 1) се у току грађења не предузимају мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине, наредиће решењем инвеститору, односно извођачу радова мере за отклањање уочених недостатака, рок њиховог извршења, као и обуставу даљег извођења радова док се ове мере не спроведу, под претњом принудног извршења на терет инвеститора, односно извођача радова; Овим чланом прописане су мере обуставе радова уколико инвеститор или извођач у току извођења радова не воде рачуна о безбедности објекта који се гради, или суседног објекта, саобраћаја који се одвија у близини градилишта, или изградњом или самим извођењем радова долази до угрожавања околине и животне средине; налаже се решењем обустава радова, и конкретне мере за отклањање уочених недостатака при чему се даје инвеститору или извођачу рок у ком мора да поступи. На пример, ако приликом ископа темеља извођач није водио рачуна о осигурању темељне јаме, налаже се усмено обустава радова на лицу места која траје до отклањања свих утврђених неправилности, и налаже се обезбеђење темељне јаме и обезбеђење суседних објеката, подупирањем. Такође се налаже израда пројекта додатне заштите објекта (поред градилишта који је угрожен). Уколико градилишна ограда не представља осигурање за спречавање озледа случајним пролазницима, налаже се постављање тунела за пешаке у одређеној дужини. Уколико се изградња врши на висини која може да угрози случајне пролазнике, налажу се мере које отклањају опасност,на пример, померање градилишне ограде и постављање застора на фасадне скеле. Писмени отправак решења доставља се прибијањем на објекат који се гради. Рок за извршење траје од дана изрицања усменог решења што је и рок за изјаву жалбе, а писмени отправак решења грађевински инспектор је у обавези да изради у року који не може бити дужи од пет дана.

21 2) Извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације које се уграђују не одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета, обуставиће решењем даље извођење радова док се не отклоне утврђени недостаци; Овај став члана се примењује као и претходни, рок за извршење који се даје је највише пет дана од дана усменог изрицања решења. 3) градилиште није обележено на прописан начин, наложиће решењем обуставу радова и одредиће рок за отклањање недостатака, који не може бити дужи од три дана; Уколико градилиште нема законом прописана обележја - градилишну таблу или, на пример, ограду за спречавање уласка неовлашћених лица, примењује се овај члан. Решењем се налаже инвеститору или извођачу да отклони недостатке које су изречене и на лицу места. Рок за отклањање ових недостатака је три дана, и уколико недостаци нису отклоњени у датом року, а извођење радова је настављено, подноси се прекршајна пријава у складу са чланом 208а, став1, тачка 4) Закона.

22 Члан 178. Ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да: 1) привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, односно лице коме је поверено вршење стручног надзора над грађењем објекта, односно извођењем радова не испуњава прописане услове, забраниће решењем даље извођење радова до испуњења услова; Уколико је приликом инспекцијске контроле утврђено да лица која учествују у градњи објекта не поседују одговарајуће лиценце, односно правна лица нису уписана у регистар за обављање радова које изводе, забрањује се решењем даље извођење радова, односно градња објекта. Правна лица се контролишу увидом у евиденцију АПР (Агенција за привредне регистре) на основу матичног броја фирме, а приватна лица се контролишу према броју лиценци. Уколико се градња или извођење радова наставља након истека рока без испуњених услова, подноси се прекршајна пријава.

23 2) на објекту који се гради или који је изграђен постоје недостаци који представљају непосредну опасност по стабилност, односно безбедност објекта и његове околине и живот и здравље људи, забраниће решењем коришћење објекта или његовог дела док се не отклоне утврђени недостаци; Овај члан је други по учесталости употребе обзиром да се инвеститори изграђених објеката неоговорно понашају, не одржавају своје објекте. Уколико објекат представља опасност по околину, кориснике самог објекта, случајне пролазнике и слично, решењем се налажу мере које власник односно инвеститор мора извршити. У ове мере не спада извођење радова за које је потребно прибављати документацију од надлежног органа. А то значи да уколико на објекту постоје делови који могу да падну и некога угрозе, налажу се радови којима се спречава да делови објекта падну: на пример: ограђивање привременом оградом, забрана коришћења самог објекта или његовог дела, постављање упозорења за пешаке и сл. Следи пример Решења обзиром да је на лицу места утврђена неправилност у супротности са поменутим чланом.

24 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за инспекцијске послове Број : 354-ХХ/2015-IV-05 Дана године ИНЂИЈА Општина Инђија, Општинска управа, Одељење за инспекцијске послове, Грађевински инспектор, на основу члана 172. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени лист РС“, број 72/2009, 81/2009-испр , 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10) и члана 17. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 19/08, 23/09, 30/11 и „Службени лист Општине Инђија“, број 7/12), и по овлашћењу начелника Општинске управе број /2015-IV од године, у инспекцијском надзору изграђеног објекта у Инђији у улици Цара Душана број ХХ, на катастарској парцели број ХХ к.о. Инђија, доноси

25 Р Е Ш Е Њ Е   I НАЛАЖЕ СЕ ХХХХ ХХХХХ забрана коришћења стамбеног објекта спратности по+п, габаритних димензија 09,90х33,00м, изграђеног од чврстог материјала, са плафонском конструкцијом типа ''каратаван'' са дрвеном кровном конструкцијом и покривачем од бибер црепа, изграђеног у новом сланкамену у улици Цара Душана број ХХ, на катастарској парцели број ХХ к.о. Инђија, као и да у року од једног дана од дана пријема овог решења изврши мере обезбеђења на објекту, и то : - да огради објекат дуж свих фасадних зидова на удаљености од 3,00м привременом оградом, - да подупре све фасадне зидове објекта, као и забатне зидове објекта подупирачима, - да подупре плафонску конструкцију око дела објекта суседа подупирачима, - да постави таблу упозорења на опасност од самоурушавања објекта.   II уколико инвеститор радова не поступи у одређеном року по налогу из става I диспозитива овог решења, исто ће се спровести принудним путем, преко другог лица, о трошку извршеника, с тим што ће се трошкови који настану извршењем преко другог лица одредити посебним закључком,   III О предузетим мерама известити овај управни орган,   IV жалба на ово решење не одлаже његово извршење.

26 О б р а з л о ж е њ е   Дана године грађевински инспектор Општинске управе Општине Инђија изашао је на лице места у Инђију у улицу Цара Душана број ХХ, на катастарску парцелу број ХХк.о. Инђија у инспекцијски надзор, приликом чега је утврђено да је на предметној парцели изграђен објекат непознате намене спратности по+п, габаритних димензија 9,90х33,00м, од чврстог материјала, опеке у блатном малтеру, са плафонском конструкцијом типа ''каратаван'', дрвеном кровном конструкцијом и покривачем од бибер црепа. На делу објекта габаритних димензија 9,90х11,00м срушена је у једном делу кровна и плафонска конструкција, а на осталом делу објекта видљиве су пукотине на зидовима као и на плафону, кровна конструкција је у лошем стању. Цео објекат је у веома лошем стању, представља опасност по живот и здравље људи, безбедност суседних објеката и безбедност околине. Објекат чији се део обрушио се налази на катастарској парцели број ХХ к.о Инђија и са делом објекта који се налази на парцели број ХХк.о. Инђија чини конструкцијску целину, власништва ХХХХ ХХХХХ из Инђије те даље обрушавање објекта прети да угрози његов део објекта. Објекат је неопходно хитно обезбедити. Објекат се налази на регулационој линији улице Цара Душана. У служби РГЗ Инђија утврђено је да је предметна парцела на којој се налази објекат број ХХ к.о. Инђија власништво ХХХХ ХХХХ.

27 Чланом 178. Став 1. Тачка 5. Закона о планирању и изградњи („службени лист РС“, број 72/2009, 81/2009-испр , 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се коришћењем објекта доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних објеката, безбедност околине или угрожава животна средина наложиће извођење потребних радова, односно забранити коришћење објекта, односно дела објекта.   Чланом 184. Ставом 6. Закона о планирању и изградњи („службени лист РС“, број 72/2009, 81/2009-испр , 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да се аутономној покрајини поверава решавање по жалби против првостепеног решења донетог у поступку инспекцијског надзора у области изградње објеката који се граде на територији аутономне покрајине, а ставом 8. Истог члана прописано је да жалба изјављена на решења из овог члана не одлаже извршење решења.   Чланом 131. Став 1. Тачка 4), закона о општем управном поступку (''службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01 и ''службени гласник РС'' 30/10) , прописано је да орган може по скраћеном поступку решити управну ствар непосредно када се ради о предузимању у јавном интересу хитних мера које се не могу одлагати, а чињенице на којима решење треба да буде засновано су утврђене или бар учињене вероватним.   Имајући у виду напред изнето и утврђене чињенице, а обзиром да је стање објекта који се налази у новом сланкамену на катастарској парцели број ХХ к.о. Инђија веома лоше, те представља опасност по околину и живот и здравље људи, решено је као у диспозитиву.

28 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје преко овог органа непосредно или путем поште таксирана са 430,00 динара на рачун број , позив на број , са назнаком Републичка административна такса, према закону о административним таксама (“службени гласник РС”, бр.43/03, 51/03, 42/05, 61/05 и 5/09) и 200,00 динара на рачун број , позив на број , са назнаком Локална административна такса према одлуци о локалним административним таксама („Службени лист општина срема“ број 40/08 и 42/09).   РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:   1. ХХХ ХХХ 2. Грађевинској инспекцији 3. Архиви грађевински инспектор инж. грађ. Кртинић Наташа

29 3) се објекат за који је издата грађевинска дозвола користи без употребне дозволе, наредиће инвеститору прибављање употребне дозволе у року који не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана, а ако је инвеститор не прибави у утврђеном року донеће решење о забрани коришћења објекта; Уколико се на лицу места утврди да се објекат користи без употребне дозволе, налаже се решењем да исту инвеститор прибави у року од дана, а ако је инвеститор не прибави налаже се забрана коришћења објекта.

30 4) се објекат за који је издата грађевинска и употребна дозвола користи за намену која није утврђена грађевинском и употребном дозволом, наложиће прибављање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Овог закона у року од 30 дана, а ако инвеститор не прибави грађевинску дозволу, односно решење из члана 145. Овог закона у остављеном року, донеће решење о забрани коришћења објекта; Уколико се намена објекта не поклапа са прибављеном грађевинском и употребном дозволом, односно решењем којим се одобрава извођење радова, налаже се прибављање грађевинске дозволе или решења којим се одобрава извођење радова и то у року од 30 дана а уколико наложена мера није извршена, након истека рока, доноси се решење о забрани коришћења објекта.

31 Овај члан се користи слично као под 2) овог члана.
5) се коришћењем објекта доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних објеката, безбедност околине или угрожава животна средина, наложиће извођење потребних радова, односно забранити коришћење објекта, односно дела објекта; Овај члан се користи слично као под 2) овог члана. 6) Објекат за који је издата грађевинска дозвола, који није завршен у року садржаном у пријави почетка грађења објекта, односно извођења радова, наредиће решењем инвеститору да у року који не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана, заврши грађење објекта, односно извођење радова, а ако инвеститор не заврши објекат у остављеном року, поднеће пријаву за учињени прекршај, односно привредни преступ.

32 Чланом 181. Прописано је да када грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се објекат гради, односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе, поред мера прописаних овим законом, наредиће решењем без одлагања и затварање градилишта. Решење из става 1. овог члана извршно је даном доношења. Мера из става 1. овог члана спроводи се стављањем службеног знака ’’затворено градилиште’’, печаћење м грађевинских машина и прибијањем копије решења из става 1. овог члана на видном месту. Један примерак извршног решења којим се наређује затварање градилишта, грађевински инспектор доставља надлежној полицијској управи, која ће по потреби пружити полицијску помоћ ради омогућавања спровођења извршења тог решења.

33 Чланом 182. прописано је да када грађевински инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, утврди да је инвеститор непознат, решење, односно закључак о дозволи извршења доставља се прибијањем на огласну таблу надлежног органа и прибијањем на објекат који се гради, односно употребљава, што се констатује забелешком инспектора о времену и месту доставе на решењу, односно закључку о дозволи извршења. Забелешка из става 1. овог члана садржи све релевантне податке о дану, месту и врсти објекта као и о имену инвеститора или извођача радова уколико је оно познато, а уколико није поступак ће се водити против непознатог лица. Накнадним идентификовањем инвеститора или извођача радова или променом инвеститора или извођача радова, поступак из става 1. овог чланасе не прекида нити се продужавају рокови одређени у том поступку. Решење, односно закључак из става 1. овог члана сматра се уредно достављеним даном прибијања на огласну таблу надлежног органа и прибијањем на објекат који се гради, односно употребљава. Чланом 183. Решење о уклањању објекта, односно његовог дела, грађевински инспектор доноси у случајевима прописаним овим законом. Решењем из става 1. овог члана одређује се рок у коме је инвеститор дужан уклонити објекат или његов део. Решењем из става 1. овог члана грађевински инспектор одређује да ли је пре уклањања објекта, односно дела објекта потребно урадити пројекат рушења, као и начин извршења путем друге особе у случају да инвеститор то сам није учинио у року одређеном решењем о уклањању.

34 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 1.Привредни преступи
Члан 202. Новчаном казном од до динара казниће се за привредни преступ привредно друштво или друго правно лице, које је инвеститор, ако: 1) израду техничке документације повери привредном друштву, односно другом правном лицу које не испуњава прописане услове 2) контролу техничке документације повери привредном друштву, односно другом правном лицу које не испуњава прописане услове; 3) не обезбеди вршење стручног надзора над грађењем објекта 4) настави са извођењем радова и после доношења решења о њиховој обустави 5) не заврши грађење објекта, односно извођење радова у остављеном року За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу, које је инвеститор, новчаном казном од до динара. Члан 202а. Новчаном казном од до динара казниће се за привредни преступ привредно друштво или друго правно лице које израђује техничку документацију и/или изводи радове, ако не испуњава услове за обављање те делатности прописане овим законом. За привредни приступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу, новчаном казном од до динара. Пријаву за привредни преступ из става 1. и 2. овог члана подноси грађевински инспектор.

35 2. Прекршаји Члан 205. Новчаном казном од до динара казниће се за прекршај привредно друштво, односно друго правно лице, ако не омогући урбанистичком или грађевинском инспектору вршење надзора у складу са овим законом. За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу, новчаном казном од до динара. За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од до динара. За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице које није предузетник новчаном казном од до динара. Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1-4. овог члана подноси надлежни грађевински, односно урбанистички инспектор. Члан 208. Новчаном казном од до динара казниће се за прекршај привредно друштво, односно друга организација, односно друго правно лице које гради објекат, ако: Не одреди лице које руководи грађењем објекта, односно извођењем радова или ако одреди лице које за то не испуњава прописане услове 2) не обавести надлежни орган о завршетку изградње темеља 3) писмено не упозори инвеститора или лице које врши надзор над применом одредаба овог закона на недостатке у техничкој документацији 4) Не води грађевински дневник и грађевинску књигу или не обезбеди књигу инспекције.

36 Члан 208а. Новчаном казном од до динара казниће се за прекршај предузетник који: Гради објекат без грађевинске дозволе, односно изводи радове супротно техничкој документацији на основу које се објекат гради; Поступа супротно одредбама члана 152. овог закона; 3) не обавести надлежни орган о завршетку изградње темеља (члан 152. став 3); 4) настави са грађењем објекта после доношења решења о обустави грађења (чл и 177). За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице инвеститор, новчаном казном од до динара. Захтев за покретање прекршајног поступка из ст. 1. и 2. овог члана подноси надлежни грађевински инспектор. Члан 212. Новчаном казном од до динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице које обавља послове израде и контроле техничке документације, односно које је извођач радова, вршилац стручног надзора или техничког прегледа, ако није осигурано од одговорности за штету (члан 129 а). За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу новчаном казном од до динара. За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од до динара.

37 ЗАКЉУЧАК Инспекцијски надзор као врста управног надзора регулисан је одредбама поглавља XII важећег Закона о планирању и изградњи, тачније члановима од 172. закључно са чланом 184. Карактеристике инспекцијског надзора- Три фазе надзорног процеса: 1. Посматрање и надзирање субјекта, 2. давање оцене о његовом раду и 3. потребна, односно евентуална интервенција. Поступак вршења инспекцијског надзора- Редовни- по службеној дужности и то непосредним путем; Ванредни надзор- на основу пријава грађана. Инспекцијска овлашћења примењују се у трећој фази надзорног процеса. Поступање грађевинског инспектора: У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор контролише да ли надзирани субјекат поступа у складу са законом. Прописани услови утврђени су чланом 175. који регулише већ постојећа права и дужности грађевинског инспектора. Уколико грађевински инспектор утврди на лицу места да је започета бесправна изградња, доноси решење о уклањању објекта или његовог дела, с тим да се решење о уклањању објекта, односно његовог дела односи и на делове објекта који нису описани у решењу о уклањању ( рушењу), а настали су након састављања забележбе и чине једну грађевинску целину. Ове управне мере могу се донети и усменим изрицањем на лицу места. Грађевински инспектор има овлашћења да уђе без одлуке суда и у посебни физички део зграде у којем се изводе радови за које је по овом закону предвиђен инспекцијски надзор, уколико постоје основи сумње да ће приликом вршења надзора бити откривена повреда закона која захтева предузимање хитних мера ради спречавања опасности по живот и здравље људи, односно извођење радова који представљају извршење кривичног дела бесправне градње. Први квалификациони облик кривичног дела постоји када је учинилац инвеститор или одговорно лице у правном лицу, које је инвеститор објекта који се гради без грађевинске дозволе. Други квалификовани и најтежи облик постоји када извођач радова или инвеститор наставе са грађењем након што је издато решење о обустави радова.

38 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 22/2015 од године, ступио је на снагу , осим одредби које се односе на Централни регистар и електронско издавање грађевинских дозвола, које се примењују од 8. Пријава завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу Изјава о завршетку израде темеља Члан 33. Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља, одмах по завршетку њихове изградње. Уз изјаву из става 1. овог члана извођач радова обавезно подноси геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова. Ако је подносилац уз пријаву радова доставио доказ из става 2. овог правилника, надлежни орган без одлагања потврђује пријем изјаве. Поступање надлежног органа и инспекције по пријему изјаве о завршетку израде темеља Члан 34. Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве из члана 33. став 1. овог правилника, обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве. Ако надлежни орган на основу геодетског снимка утврди да постоји одступање изграђених темеља у односу на издату грађевинску дозволу, без одлагања ће о томе обавестити грађевинског инспектора. Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по пријему обавештења из става 1. овог члана изврши инспекцијски надзор изграђених темеља и да о резултатима тог надзора обавести надлежни орган. Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу и поступање по тој изјави Члан 35. Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње. Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве из става 1. овог члана, обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве. Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по пријему обавештења из става 2. овог члана изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта у складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни орган.

39 Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 40/2015 od godine, a stupio je na snagu Član 1. Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu Član 2. Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu prilikom pružanja profesionalnih usluga koju može imati druga strana, odnosno treće lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Član 6. Suma osiguranja je najveći iznos odštete koja se isplaćuje ukoliko nastupi osigurani slučaj. Suma osiguranja koju Ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom, iznosi minimalno: 1) Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike; 2) Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica.

40 Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 23) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14), Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 27/2015 od godine, a stupio je na snagu Član 4. Organ nadležan za poslove građevinske inspekcije sačinjava Plan na osnovu službene evidencije o svim izvršnim rešenjima za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata. Plan sadrži popis svih objekata, odnosno delova objekata za čije uklanjanje su rešenja o uklanjanju postala izvršna i tabelarno se prikazuje na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 1). U popisu objekata u Planu objekti i delovi objekata se hronološki navode, prema datumu pokretanja upravnog postupka, počevši od najranijeg. Plan se sačinjava za svaki kvartal, najkasnije 15 dana pre početka kvartala. Kvartali počinju 1. januara, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra.

41 ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


Скинути ppt "СЕМИНАРСКИ RAD Предмет: Урбанистичко грађевинске процедуре"

Сличне презентације


Реклама од Google