Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

-веза наставе и оцењивања двосмерна

Сличне презентације


Презентација на тему: "-веза наставе и оцењивања двосмерна"— Транскрипт презентације:

1 -веза наставе и оцењивања двосмерна
Правилник о оцењивању Нови правилник предвиђа примену разноврсних метода и техника оцењивања, од оцењивања презентација, преко учешћа у дискусији, истраживачког рада, учешћа у групном раду па до рада на пројектима. Та разноврсност је важна како због тога што ученицима смањује стрес и повећава мотивацију, тако и због тога што у коначној оцени учествују различити аспекти учења и што омогућава индивидуални приступ ученицима, а тиме се побољшава њихов успех у стицању знања и достизању образовних стандарда. -веза наставе и оцењивања двосмерна Оцењивање као континуирани процес праћења остваривања циљева и стандарда, којим се прати напредовање ученика, подстиче мотивација и ученик оспособљава за објективну процену својих и туђих постигнућа.

2 објективност, коришћење разноврсних техника и метода оцењивања,
Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, али је показатељ и квалитета и ефикасности рада наставника и школе. Оцењивањем се обезбеђују: објективност, коришћење разноврсних техника и метода оцењивања, повратна информација и јавност, благовременост и оцењивање без дискриминације

3 Врсте оцењивања Оцена је описна и бројчана.
Праћење напредовања ученика и остварености постигнућа одвија се формативним и сумативним оцењивањем. Формативно оцењивање је редовно праћење постигнућа и владања ученика, садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и евидентира се у педагошкој документацији наставника. Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или класификационог периода и владања и евидентира се у прописаној евиденцији о образовно-васпитном раду.

4 Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах и са образложењем .
Оцена ученика Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах и са образложењем . Ученик има право да зна шта је добио, али и зашто је добио баш ту оцену. Ако наставник одбије да образложи своју одлуку, ученик има право да поднесе приговор на оцену. Описном оценом се изражава: -оствареност циљева и стандарда, - ангажовање ученика у настави - напредовање у односу на претходни период, - препорука за даље напредовање. Бројчаном оценом се изражава: - степен остварености циљева и стандарда, -ангажовање ученика у настави (ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано интересовање и мотивацију)

5 Оцењивање из предмета музичка и ликовна култура и физичко васпитање- обавља се полазећи од способности ученика и степена спретности, узимајући у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа и ангажовање ученика у наставном процесу. Новина је да су описне оцене из Верске наставе и Грађанског васпитања исте: -истиче се, -добар, - задовољава.

6 Ученик који се образује по ИОП - у
оцењује се према остварености циљева и стандарда прилагођених самим индивидуалним планом. Ако ученик са тешкоћама у развоју стиче образовање без ИОП - а и прилагођених стандарда оцењује се на основу ангажовања и степена остварености циљева и стандарда, на начин који узима у обзир његове могућности. Ако ученик не достиже захтеве по прилагођеним стандардима ревидира се ИОП.

7 Критеријуми бројчаног оцењивања
5 – ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању школског програма и достизању захтева на основном и средњем нивоу, као и већину захтева на напредном нивоу (или из ИОПа), уз веома висок степен ангажовања, 4 – ученик који остварује значајан напредак...као и део захтева са напредног нивоа(или из ИОПа), уз висок степен ангажовања, 3 – ученик који остварује напредак....на основном нивоу и већи део на средњем нивоу(или из ИОПа), уз лично ангажовање и помоћ наставника,

8 2 – ученик који остварује минималан напредак
2 – ученик који остварује минималан напредак....и већи део захтева са основног нивоа(или ИОПа), уз значајну помоћ наставника и сопствено ангажовање, 1 – ученик који, ни уз помоћ наставника, не остварује минималан напредак у савладавању школског програма и достизању захтева са основног нивоа постигнућа.

9 Начин и поступак оцењивања
На почетку школске године наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређеног предмета – иницијално процењивање. Резултат овог тестирања се не оцењује и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. Ученик се оцењује на основу: усмене и писмене провере и практичног рада. Оцењују се резултат и активност ученика – излагања, учешћа у дискусији, есеја, сарадње, домаћих задатака, пројеката, збирки радова – портфолија. Практични део, огледи,уметнички наступи и спортске активности оцењују се на основу примене знања, самосталности, умешности у извођењу.

10 Распоред утврђује директор на предлог одељењског већа.
Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. Распоред писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе и web страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Распоредом може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи. Распоред утврђује директор на предлог одељењског већа. Усмене и писмене провере у трајању до 15 минута обављају се без најаве. У току часа ученик може бити само једанпут оцењен за проверу постигнућа. Наставник је дужан да ученике обавести о наставним садржајима који ће се писмено проверавати најкасније 5 дана пре провере.

11 Оцена са писмене провере уписује се у дневник у року од 8 дана од дана провере.
Ако више од половине ученика једног одељења добије недовољну оцену писмена провера се поништава за те ученике. Након поништене провере,а пре организовања нове, наставник је дужан да држи допунску наставу. Закључна оцена Закључна оцена утврђује се на основу свих описних и бројчаних оцена у току образовно-васпитног рада, уз сагледавање напредовања ученика и уважавање околности у којима стиче образовање. Ученику који нема најмање 4 оцене у току полугодишта не може се утврдити закључна оцена.

12 Ученику који редовно похађа наставу и извршава обавезе, а нема прописан број оцена у полугодишту, наставник је дужан да организује посебан час на коме ће га оценити. Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту, ради утврђивања закључне оцене. Закључна оцена не сме бити : -већа од највеће периодичне оцене добијене било којом техником - ни мања од аритметичке средине свих оцена. Ако одељењско веће не прихвати предлог закључне оцене предметног наставника, оно утврђује нову оцену гласањем.

13 Оцењивање владања ученика
Владање ученика до V разреда оцењује се описно и не утиче на општи успех. Владање ученика од VI до VIII разреда оцењује се: -описно у току полугодишта, - бројчано на крају и утиче на општи успех. Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини. Оцена из владања смањује се због: - изречене васпитно-дисциплинске мере или - понашања за које је изречена васпитна мера. Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају полугодишта када ученик: - Показује позитивне промене у понашању, - прихвата одговорност за своје поступке и коригује своје понашање, кроз појачан васпитни рад.

14 Описна оцена из владања
У току полугодишта однос ученика према обавезама и правилима понашања у школи, мерама безбедности, понашању према другима и имовини оцењује се описно. Ова оцена обавезно садржи и васпитну препоруку. Опис владања ученика може да се изрази са: - истиче се у извршавању свих обавеза и представља пример другима, - углавном извршава своје обавезе и најчешће има коректан однос према другима и имовини, - делимично извршава своје обавезе и понекад се непримерено односи према другима, - углавном не извршава своје обавезе и често има непримерен однос према другима, - не испуњава своје обавезе у школи и најчешће има непримерен однос према другима.

15 Закључна оцена из владања
Утврђује се на основу: - сагледавања личности и понашања ученика у целини, - односа према  школским обавезама,  другим ученицима,  запосленима школе и др. организација у којима се остварује образовно- васпитни рад,  изреченој мери,  школској имовини.

16 Општи успех ученика На крају првог и другог полугодишта наставник даје мишљење о раду и напредовању ученика. Мишљење садржи: - опис степена остварености циљева и стандарда, - квалитета постигнућа, - могућности и потреба ученика како би се подигао ниво постигнућа у учењу, - запажања о развоју ученика, са препорукама за даље напредовање. Мишљење се уноси и у ђачку књижицу. Општи успех - аритметичка средина свих закључених бројчаних оцена из обавезних,обавезних изборних предмета и владања- за ученике од VI до VIII разреда.

17 Обавештење о оцењивању
Родитељ је дужан да својим потписом потврди да је упознат са мишљењем ученика. На почетку школске године родитељи се обавештавају о критеријумима, начину оцењивања, динамици и распореду. Одељењски старешина је у обавези да благовремено, најмање 4 пута у току године, обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању и мотивацији за учење, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање. Ако родитељ не долази на родитељске и индивидуалне састанке, одељењски старешина је дужан да га благовремено у писаној форми обавести о успеху и оценама, евентуално тешкоћама и изостанцима.

18 Родитељ има право увида у оцењену писмену проверу постигнућа или продукт учениковог рада.
Евиденција о успеху ученика Наставник у току године води сопстевну педагошку документацију о напредовању ученика, која треба да садржи: - личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима, која су од значаја за постигнуће, - податке о провери постигнућа и ангажовању ученика, - напредовању и датим препорукама, - понашању ученика, - др. податке од значаја за ученика и његово напредовање.

19 ХВАЛА !


Скинути ppt "-веза наставе и оцењивања двосмерна"

Сличне презентације


Реклама од Google