Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Др Ката Шкарић Јовановић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Др Ката Шкарић Јовановић"— Транскрипт презентације:

1 Др Ката Шкарић Јовановић
12. Предавање Др Ката Шкарић Јовановић

2 Улагања у залихе материјала, ситног инвентара, амбалаже и робе

3 Појам и подела материјала
Материјал – предмет рада Подела: производни непроизводни Производни материјал: основни и помоћни

4 Ситан инвентар – средства за рад чији је век трајања краћи од године дана
Амбалажа средства чији је задатак да очувају квалитет и квантитет производа.

5 Амбалажа: одвојива неодвојива Oдвојива: повратна и неповратна

6 Документа при набавци:
1. пријемница 2. отпремница добављача 3. фактура добављача 4. Комисијски записник

7 Књиговодствена евиденција о материјалу
Евиденција о залихама се води у: - финансијском књиговодству, - помоћној књизи материјала (материјално књиговодство) - магацинско књиговодство.

8 Књиговодствена евиденција о материјалу
Залихе материјала се могу водити по: - стварним, комбинованим и планским набавним ценама.

9 Књиговодствено обухватање набавке материјала ако се залихе материјала воде по стварној набавној цени
Набавка доводи до повећања залиха и повећања обавеза према добављачима, јер пријем материјала претходи плаћању.

10 Књижењу материјала претходи израда калкулације набавне вредности.
Књиговодствено обухватање набавке материјала ако се залихе материјала воде по стварној набавној цени Књижењу материјала претходи израда калкулације набавне вредности. Калкулација је поступак утврђивања набавне вредности.

11 Појединачна калкулација
Књиговодствено обухватање набавке материјала ако се залихе материјала воде по стварној набавној цени Збирна калкулација Појединачна калкулација

12 Садржина калкулације: Фактурна вредност – комерцијални попусти
Књиговодствено обухватање набавке материјала ако се залихе материјала воде по стварној набавној цени Садржина калкулације: Фактурна вредност – комерцијални попусти + зависни трошкови набавке Набавна вредност

13 Књиговодствено обухватање набавке материјала ако се залихе материјала воде по стварној набавној цени
Књижење набавке: Добављачи Материјал (1) (2) Благајна (1) пријем фактуре од добављача (2) зависни трошкови набавке

14 Пример Према пријемници и фактури добављача примљено је:
300 кг материјала А чија је фактурна цена 30 по кг и 500 кг материјала Б чија је фактурна цена 40 по кг. На име трошкова допреме примљена је фактура на 800. На име трошкова осигурања плаћено је са текућег рачуна 2900. Урадити збирну и појединачну калкулацију набавне вредности, односно набавне цене.

15 Калкулација набавне цене
Материјал А 1. фактурна вред: *30= 9000 2. трошкови допреме 300*1 = 3. трошкови осигур *3 = Набавна вредност *34 =10200 Трошкови допреме: 800/800= 1 Трошкови осигурања: 2900/2900*9000=900/300=3

16 Калкулација набавне цене
Материјал Б 1. Фактурна вредност 500*40=20000 2. Трошкови допреме 500*1 = 3. Трошкови осигур *4 = 2000 Набавна вредност *45=22500 Трошкови осигурања 2900/29000*20000/500=4

17 Главна књига Добављачи Материјал 29.800 (1) (1) 32.700 Текући рачун
Добављачи Материјал (1) (1) Текући рачун 2.900 (1) Помоћна књига: Материјал А Материјал Б (1) 300*34= (1) 500*45=22.500

18 Комбинована набавна цена
Разлози за увођење: - повећање ажурности Планирање зависних трошкова набавке Планирани зависни трошкови набавке се могу исказати: у апсолутном износу у односу на јединицу мере, 2 дин по кг, на пример, или процентуално у односу на фактурну вредност, 2% у односу на фактурну вредност.

19 Комбинована набавна цена
Комбиновна набавна цена обухвата: Стварну фактурну цену + планиране зависне трошкове набавке. Пример: Примљено је према пријемници 300 кг материјала А чија је фактурна цена 30 по кг. На име зависних трошкова набавке обрачунато је 5 по кг.

20 Комбинована набавна цена
Калкулација комбиноване набавне цене: 1. фактурна вредност 300*30=9000 2. Обрачунати ЗТН *5 =1500 3. Комбинована НВ *35 =10500

21 Комбинована набавна цена
Планирани – обрачунати зависни трошкови набавке обухватају се на потражној страни рачуна Разграничење ЗТН.

22 Комбинована набавна цена
Када се на основу примљених докумената утврди стварна висина ЗТН, тада се овај рачун задужује а одобравају се рачун Добављачи, Текући рачун или Благајна.

23 Комбинована набавна цена
Салдо рачун Разграничење ЗТН показује разлику између планираних и стварних ЗТН. На крају године овај салдо се преноси на рачун Трошкови материјала.

24 Књиговодствено обухватање
Добављачи Материјал (1) (2) Разграничење ЗТН Трошкови материјала (3)

25 Књиговодствено обухватање
1. књижење набавке материјала 2. књижење стварних зависних трошкова набавке 3. књижење закључка рачуна Трошкови материјала

26 Планска набавна цена Разлози за коришћење: - повећање ажурности
- стварање основе за контролу рада набавне службе Планска набавна цена = планска фактурна цена + плански зависни трошкови набавке. Утврђује се на крају године за наредну пословну годину. Не мења се током године.

27 Књиговодствено обухватање набавке материјала по ПНЦ
Утврђивање планске набавне вредности купљеног материјала ПНВ = набављена кол. * ПНЦ. 2. Утврђивање стварне набавне вредности 3. Утврђивање разлике између планске и стварне набавне вредности набављеног материјала

28 Књиговодствено обухватање набавке материјала по ПНЦ
Добављачи Добављачи за неф. Мат Материјал Стварна наб. вред Планска наб. вред. Одступање од планске наб. вред. ПНВ<СНВ ПНВ>СНВ

29 Књиговодствено обухватање набавке материјала по ПНЦ
Пример: 1. Према пријемници примљено је 300 кг материјала А, чија је планска набавна вредност 35 по кг. 2. Према фактурама добављача, фактурна вредност набављеног материјала је , а трошкови допреме 1200

30 Књиговодствено обухватање набавке материјала по ПНЦ
Добављачи Добављачи за неф. мат Материјал (2) ) Одступање од планске наб. вред. (2)

31 Нефактурисани материјал
Када се залихе материјала воде по стварној набавној цени, а пријем материјала претходи пријему фактуре, тада у складу са начелом потпуности и ажурности, пријем треба евидентирати, а обавезу према добављачу обухватити на рачуну Добављачи за нефактурисани материјал.

32 Нефактурисани материјал
По пријему фактуре, обавеза се са рачуна Добављачи за нефактурисани материјал преноси на рачун Добављачи. Добављачи Добављачи за неф. мат Материјал (2) (1) Трошкови материјала

33 Нефактурисани материјал
Ако се јави разлика између износа на који гласи примљена фактура и износа који је при пријему материјала узет као фактурна вредност, она се обухвата на рачуну: Трошкови материјала или Одступање од планских набавних цена

34 Материјал на путу Испорука материјала и пријем фактуре претходе пријему материјала У складу са принципом потпуности треба евидентирати насталу обавезу према добављачима и исказати да испоручени материјал представља део активе предузећа.

35 Материјал на путу Добављачи Материјал на путу (1) По пријему материјала рачун Материјал на путу се гаси. Материјал на путу Материјал Добављачи/Текући рачун зависни трошкови набавке

36 Материјал на обради и доради
1. Упућивање материјала са залиха на обраду и дораду 2. Трошкови обраде и дораде 3. Пријем материјала са обраде и дораде

37 Књижење материјала на обради и доради
(3) Материјал Материјал на обради и доради (1) Добављачи (2)

38 Набавка робе Залихе робе се воде по стварној набавној цени
Документи: пријемница робе, отпремница добављача и фактура добављача Добављачи Роба на залихама

39 Набавка робе Залихе робе се воде по велепродајним ценама
Велепродајна цена: - набавна цена + разлика у цени Разлика у цени: - маржа - рабат - слободна разлика у цени

40 Набавка робе Разлика у цени служи за покриће трошкова пословања трговинског предузећа. Вишак изнад трошкова пословања представља добит трговине. Ако су трошкови пословања виши од остварене разлике у цени тада трговина послује са губитком.

41 Набавка робе Добављачи Роба на залихама Разлика у цени

42 Набавка робе Пример: Према пријемици и фактури добављача примљено је 1000 ком. Робе А чија је фактурна цена 4 по комаду. На име трошкова допреме примљена је фактура на Продајна вредност примљене робе је 7000.

43 Набавка робе Добављачи Роба на залихама 5.000 (1) 7.000 Разлика у цени
Добављачи Роба на залихама (1) Разлика у цени 2.000 (1)

44 Измирење обавеза према добављачима
Обавеза настаје када испорука робе, материјала, основних средстава или услуга претходи плаћању. Фактура добављача Комерцијални попусти – рабат и бонификација смањују висину обавезе.

45 Измирење обавеза према добављачима
Рабат – сезонски и количински Бонификација – одобрено снижење цене због слабијег квалитета испоручене робе За попусте познате у тренутку испоруке (рабат) добављач одмах умањује фактурну вредност. Накнадно одобрени попусти (количински рабат и бонификација) се евидентирају:

46 Измирење обавеза према добављачима
Ако се залихе воде по стварној набавној цени: Трошкови материјала Добављачи Ако се залихе воде по планској набавној цени, односно по велепродајној цени: Одступање од ПНЦ Добављачи Разлика у цени

47 Измирење обавеза према добављачима
Обавезе могу бити измирене: - исплатом са рачуна - исплатом из отворених акредитива - претварањем у меничне обавезе

48 Исплата са текућег рачуна
1. Пре уговореног рока ради коришћења понуђеног каса сконта Текући рачун Добављачи (1) Финансијски приходи

49 Исплата са текућег рачуна
2. Измирење обавеза о року Текући рачун Добављачи 3. Исплата обавеза након договореног рока Текући рачун Добављачи Финансијски расходи

50 Исплата са текућег рачуна
2. Исплата из отворених акредитива Акредитив- документарни и лични Отварање акредитива Текући/Девизни рачун Oтворени акредитиви

51 Исплата са текућег рачуна
Исплата из отвореног акредитива Отворени акредитиви Добављачи

52 Исплата са текућег рачуна
3. Предаја менице – претварање обавезе према добављачима у меничну обавезу Меница – инструмент обезбеђења плаћања Номинални износ менице: Дуг или Дуг + камата, ако је рок доспећа дужи од уобичајеног – законског рока плаћања.

53 Исплата са текућег рачуна
Камата је накнада за коришћење средстава добављача. Меница доспева за наплату најдуже 90 дана од дана издавања. Меница може бити: сопствена или вучена

54 Исплата са текућег рачуна
1) предаја менице, 2) исплата менице 3) пренос настале камате на финансијске расходе Текући рачун Меничне обавезе Добављачи (2) (1) Исправка вред. мен. обав. (3) Финансијски расходи

55 Питања за проверу знања:
Шта је материјал? Како се дели материјал према улози коју има у процесу пословања? Који материјал се означава као основни производни материјал? Који материјал је непроизводни? Који облици евиденције о залихама материјала се воде? Које податке о залихама материјала пружа главна књига, а које помоћна књига материјала?

56 У којој књиговодственој евиденцији се налаз подаци о врсти и количини материјала на залихама?
На основу којих књиговодствених докумената се евидентира набавка материјал и робе? Шта је калкулација набавне цене, који су њени елементи? Од чега зависи на чији терет падајузависни трошкови набавке? По којим ценама се могу водити залихе материјала? Какав може бити и шта показује промет и салдо рачуна Одступање од планских набавних цена материјала? Због чега се у евиденцији залиха користе планске набавне цене? Из чега се састоји комбинована набавна цена и шта показује промет и салдо рачуна Разграничење зависних трошкова набавке. Који су елементи калкулације веле продајне вредности робе? Чему је намењена разлика у цени робе? Који облици разлике у цени робе постоје и по чему се међусобно разликују?


Скинути ppt "Др Ката Шкарић Јовановић"

Сличне презентације


Реклама од Google