Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

Сличне презентације


Презентација на тему: "Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović"— Транскрипт презентације:

1 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
EKOLOGIJA I OKOLINA Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

2 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
5. ENERGIJA I OKOLINA Zahtjevi ljudi za lagodnijim i udobnijom životnim i radnim okruženjem ogledaju se u sljedećem: ugodna temperatura zraka u prostoriji, dovoljna količina svježeg zraka, dovoljna količina svjetlosti, dovoljno radnog i komunikacionog prostora, brzo i efikasno obavljanje različitih poslova... Za ispunjenje ovih zahtjeva, veoma značajan faktor u ekonomičnom kori-štenju energije je način gradnje sta-mbenih objekata, pasivnih kuća (sa uštedama do 80%). Upotreba neobnovljivih izvora energenata (ugalj, nafta, plin) ne-gativno se odražava na okolinu jer se zagađuju zrak, voda i zemlji-šte (tlo). Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

3 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
5.1. PRAVILAN IZBOR GORIVA ZA DOMAĆINSTVO Za ugodan 21° C u zimskom i ljetnom periodu koristimo odgovarajuće ure-đaje i energente. Izbor energenta Na izbor energenta utiču sljedeći faktori: klima (vremenski uslovi), raspoloživi energenti, položaj i tip objekta (individualni ili kolektivni), zakoni, propisi, norme i sl. i uticaj na okolinu. Kao energenti za zagrijavanje mogu se koristiti različiti obnovljivi izvori energije (alternativni), kao što su: solarni kolektori, biomasa, dizači toplote i drugi. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

4 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
5.1. PRAVILAN IZBOR GORIVA ZA DOMAĆINSTVO Dizači toplote iskorištavaju dio toplote iz neposredne okoline, uz minimalan utrošak električne energije. Dovodeći energiju sa nižeg na viši te-mperaturnI nivo, kruženjem prikladnog radnog medija, koriste se kao izvori to-plotnog i rashladnog sistemima. Kao izvor energije koriste geotermalnu energiju, zrak iz prostorija, otpadnu to-plotu itd. Solarni kolektori koristeći energiju su- nca namijenjeni su za zagrijavanje pro- storija i vode. U ukupnoj potrošnji može uštediti i do 30% osnovnih energenata. Solarnim kolektorima površine 3 m2, izvan sezone grijanja, može se obezbje- diti dovoljna količina tople vode za če- tveročlanu porodicu. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

5 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
5.1. PRAVILAN IZBOR GORIVA ZA DOMAĆINSTVO U biomasu kao gorivo ubrajamo: ogrjevno drvo i njegove osta-tke, ostatke vinove loze, kukuruzovinu, slamu ili životinjski izmet... Prednost primjene biomase kao goriva su: primjenom specijaliziranih peći postiže se maksimalna energetska efikasnost, jeftiniji su u odnosu na neobnovljive izvore energije, veoma malo zagađenje okoline, emisija CO2 znatno je manja i odgovara količini koju apsorbuju biljke... Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

6 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
5.2. RACIONALNO KORIŠTENJE ENERGIJE I MATERIJALA Značajne količine energije trošimo na regulisanje temperature u prostorijama. Načelne vrijednosti temperature u prostorijama su: dnevni boravak 21°C, kupaonica 24° C, spavaća soba 18° C i hodnici 15° C. S ciljem racionalnog korištenja energije, za vrijeme odsustvovanja iz objekta temperatura se može smanjiti na 16° C a za vrijeme du-žeg odsustva i do 10° C. Smanjenje temperature za 1° C doprinosi uštedama energenata na godišnjem nivou od 3 do 5%. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

7 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
5.2. RACIONALNO KORIŠTENJE ENERGIJE I MATERIJALA Racionalno korištenja energenata možemo ostvariti: ugradnjom automatskih regulatora temperature, automaskog upravljanja uređajima, ugradnjom mehaničke ventilacije, prirodnom ventilacijom... Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

8 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
5.3. PRAVILAN ODNOS PREMA PRIRODI I ČOVJEKOVOJ OKOLINI Očuvanje prirode i čovjekove okoline je stalna obaveza svakog po-jedinca. Pravilnim zbrinjavanjem otpada doprinosimo: očuvanju životne i radne okoline, štednji energije i prirodnih sirovina, pribavljanju sirovina recikliranjem rashodovanih uređaja i aparata... Električni i elektronički otpad (EE otpad) nastaje u industriji, proizvodnim i uslužnim djelatnostima i domaćinstvima (kućanski apa-rati, informatička i komunikacijska oprema, rasvjetna tijela, baterije i akumulatori...). EE otpad uvrštava se u kategoriju opasnog otpada koji se mora kvalitetno zbrinuti. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

9 5.3. PRAVILAN ODNOS PREMA PRIRODI I ČOVJEKOVOJ OKOLINI
Sve češće se grade elektrane-toplane koje spaljivanjem materijala izdvojenog za reciklažu proizvode toplotnu, odnosno električnu energiju. presjek savremene toplane-elektrane na čvrsti komunalni otpad Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

10 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja Koji su to zahtjevi ljudi kada su u pitanju uslovi za kvalitetan život i rad? To su: ugodna temperatura zraka u prostoriji, dovoljna koli-čina svježeg zraka, svjetlosti i radnog i komunikacionog pro-stora, brzo i efikasno obavljanje različitih poslova... 2. Koje su posljedice na okolinu pri primjeni neobnoviljivih izvora energije? Upotreba neobnovljivih izvora energenata (ugalj, nafta, plin) negativno se odražava na okolinu jer se zagađuju zrak, voda i zemljište (tlo). 3. Navedite načine racionalne potrošnje energije u stanu? Racionalnu potrošnju energije možemo ostvariti ugradnjom automatskih regulatora temperature, automaskog upravlja-nja uređajima, ugradnjom mehaničke ventilacije itd. 4. Nabrojte faktore koji utiču na izbor energenata! Na izbor energenata utiče klima, raspoloživi energenti, polo-žaj i tip objekta, zakoni, propisi, norme i uticaj energenta na okolinu. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

11 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja 5. Navedite obnovljive izvore energije koji se koriste za zagrijavanje objekata! To su dizači temperature, solarni kolektori i peći na bioma-su. 6. Objasnite kako funkcionišu dizači toplote? Dizači toplote iskorištavaju dio toplote iz neposredne oko-line (geotermalna energija, zrak iz prostorija, otpadnu toplo-tu i sl.) , uz minimalan utrošak električne energije za zagrija-vanje prostorija. 7. Objasnite namjenu solarnih kolektora! Solarni kolektori koristeći energiju sunca namijenjeni su za zagrijavanje prostorija i vode. 8. Navedite prednosti zagrijavanja biomasom! Prednost primjene biomase kao goriva su: jeftinija je u odnosu na neobnovljive izvore energije, veoma malo zagađenje okoline, emisija CO2 znatno je manja i odgovara količini koju apsorbuju biljke... Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

12 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja 9. Objasnite način racionalnog korištenja energije za vrijeme odsustvovanja iz objekta! Za vrijeme odsustvovanja iz objekta temperatura se može smanjiti na 16° C a za vrijeme dužeg odsustva i do 10° C. 10. Na koje načine se može vršiti ventilacija prostorija? Ventilacija prostorija se može vršiti mehaničkom i priro-dnom ventilacijom. 11. Navedite koji su pravilni postupci čovjeka prema prirodi i okolini? Pravilan odnos čovjeka prema prirodi i okolini ogleda se u očuvanju životne i radne okoline, štednji energije i prirodnih sirovina, pribavljanju sirovina recikliranjem rashodovanih uređaja i aparata... Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

13 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
PRAKTIČAN RAD Izrada idejnog rješenja regionalne deponije Na osnovu stečenih znanja i prikupljenih informacija sa Interneta i iz drugih izvora, izradite idejno rješenje (skicu) regionalne deponije za otpad. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

14 IDEJNO RJEŠENJE REGIONALNE DEPONIJE
Legenda: - VIIIa, 2012. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović


Скинути ppt "Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović"

Сличне презентације


Реклама од Google