Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Можности за мобилизација на фондови

Сличне презентације


Презентација на тему: "Можности за мобилизација на фондови"— Транскрипт презентације:

1 Можности за мобилизација на фондови
Проектот е финансиски поддржан од Европска Унијa

2 Извори на финансирање Извори на финансирање Буџет (влада, општини)
Добротворство/прилози Економски активности (обуки, советувања) Членарини Банки и алтернативно финансирање

3 Буџет Секретаријат за европски прашања, Министерство за одбрана, Министерство за финансии (функции на државата), Агенција за млади и спорт, Министерство за култура, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика Буџет на општините

4 Фондови Меѓународни владини, меѓувладини и невладини агенции и организации (ЕК, СДЦ, УСАИД, ОБСЕ, СИДА, АДА и др.) Европска комисија: ИПА, ЕИДХР, Еразмус +, Косме, итн. Цивика: институционални и проектни грантови

5 Буџет Приходи од лотарија и игри на среќа:
Одлука за распоредување на приходите од игрите на среќа и од забавните игри на неколку организации: Заедница на инвалидските организации во Македонија и нејзините седум членки; Агенција за млади и спорт; Црвен крст на Македонија; Национално координативно тело предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за хендикепирани лица

6 Буџет Даночни поттикнувања:
Закон за донации и спонзорства во јавните дејности Закон за волонтерство Организација од јавен интерес (ЗЗФ) Обезбедување простор и режиски трошоци (Financial Boot-Straping)

7 Добротворство Граѓани – Индивидуални донации: Парични прилози
Време и знаење ‐ волонтери Тестаменти/завештанија

8 Добротворство Претпријатија Медиуми
Финансиска поддршка: Проекти/грантови, организациско финансирање и сл. Нефинансиска поддршка: Градење капацитети, застапување и лобирање, волонтирање, материјални средства За спорт и култура Заедничко аплицирање на проекти Медиуми Кампањи Нефинансиска поддршка: бесплатно медиумско покривање, услуги и сл.

9 Добротворство Мотивација кај претпријатијата (вкл. медиумите)
• За да бидат видени од јавноста и нивните акционери, клиенти како одговорни • За да бидат поврзани со одредена кауза за да си подобрат имиџот • Зашто конкурентот поддржува организации • Зашто раководството е заинтересирано за одредено прашање • Зашто се прашани/е побарано и им се дадени добри причини • Заради добра репутација кај вработените (продуктивност и сл.) • Заради даночни олеснувања

10 Услуги и други економски активности
Лојалноста кон целите пред правењето профит Остварување приход за финансирање на активностите на организацијата Активностите се во тесна врска со визија / делокругот на организацијата Закон за здруженија и фондации - дозволени дејности за добивка поврзани со целите

11 Услуги и други економски активности
Сопствени приходи Наплата на услуги Продажба на производи Камати од приходи, депозити, фонд на резерви Дивиденди Издавање на просторот и опремата Авторски права

12 Услуги и други економски активности
Финансиски институции Банкарски записи и други хартии од вредност Обврзници Заеми

13 Членарина и други економски активности
Погоден извор за масовните членски организации – синдикати, пензионери, жени, студенти Фиксна Сите членови плаќаат ист износ за членарина Скалеста Членовите плаќаат еднаков износ за членарина заснован на нивните примања, работниот статус и др.

14 Краудфандинг (Crowdfunding)
Практика на финансирање на активности / проекти преку собирање на мали износи финансиски средства од страна на поголем број луѓе, вообичаено преку Интернет Претставува алтернативно финансирање на проектите.

15 Краудфандинг (Crowdfunding)


Скинути ppt "Можности за мобилизација на фондови"

Сличне презентације


Реклама од Google