Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић"— Транскрипт презентације:

1 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
Чланови комисије: Др Александар Богојевић, научни саветник Института за физику у Београду Проф. др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду Др Михајло Мудринић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ 1

2 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
1. Биографски подаци (1. део) место и година рођења: Краљево, 1980. Основне студије: Физички факултет (2006.), Теоријска и експериментална физика, Дипломски рад: “Струјно-напонске карактеристике неравнотежног радиофреквентног пражњења на атмосферском притиску”, Ментор: академик Зоран Љ. Петровић, др Невена Пуач Мастер студије: Физички факултет (2007.), смер Физика јонизованих гасова, плазме и квантна оптика Докторске студије: Физички факултет (2010.) Докторска дисертација: „Дијагностика радиофреквентних плазма извора и њихове примене у третманима биомедицинских узорака, Ментор: др Гордана Маловић, др Невена Пуач запослен у ИФ-у од јануара године.

3 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
1. Биографски подаци (2. део) Боравак у иностранству: - Постдокторске студије: Institute Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia, 2011/ месеци Institute Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia, 2012/ месеци Кандидат је учествовао/учествује на следећим пројектима: ОИ , „Физичке основе примене неравнотежних плазми у нанотехнологијама и третману материјала“ FP6 пројекат, IPB-CNP, „Reinforcing Experimental Centre for Non-equilibrium Studies with Application in Nano-technologies, Etching of Integrated Circuits and Environmental Research“ TР23016, „Примена плазма игле у медицинским и биолошким истраживањима и поуздана и брза детекција волатилних супстанци хуманог и биљног порекла“ 2011-, III41011, „Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама“ 2011-, OИ171037, „Фундаментални процеси и примене транспорта честица у неравнотежним плазмамa, траповима и наноструктурама“ 2016-, III43007 „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање“, у оквиру потпројекта 4 под називом "Имплементација нумеричких модела на рачунарским ресурсима високих перформанси", чији је руководилац Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику

4 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
Кандидат је до сада објавио укупно 28 радова у међународним часописима са ISI листе, од којих 5 из категорије М21a, 14 из категорије М21 (врхунски међународни часопис), 4 из категорије М22, и 5 радова категорије М23 (међународни часопис). Такође је објавио 2 рада категорије М31 (предавање са међународног скупа штампано у целини). Др Саша Лазовић на међународним скуповима има 6 предавања по позиву штампана у изводу (М32). Објавио је 30 радова категорије М33 (саопштење са међународног скупа штампано у целини ) и 44 радова категорије М34 (саопштење са међународног скупа штампано у изводу). Има један објављен патент (М91). Саша Лазовић је изабран у звање научни сарадник 13. јула године. 1. Биографски подаци (3. део)

5 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
2. Преглед научне активности кандидата (1. део) Др Саша Лазовић се бави изучавањем високофреквентних пражњења, при чему запремине које заузимају проучавана пражњења иду од неколико mm3 до неколико m3. Опсег притисака у изучаваним пражњењима се креће од ~100 mТоrr-а па до атмосферског притиска. Сва пражњења која су предмет изучавања имају директну примену у разним областима биологије, медицине, екологије, обраде текстила и других материјала. Научна активност кандидата може се поделити у три велике области: Тема 1. Проучавање и дијагностика неравнотежних плазми на ниским притисцима и примене за третман материјала Тема 2. Проучавање и развој извора неравнотежних плазми на атмосферском притиску и биомедицинске примене Тема 3. Реализација и проучавање нових материјала, пречишћавање вода, примена плазме и других напредних оксидативних процеса у заштити животне средине

6 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
2. Преглед научне активности кандидата (2. део) Тема 1. Проучавање и дијагностика неравнотежних плазми на ниским притисцима и примене за третман материјала Проучавање капацитивно и индуктивно спрегнутих плазми у различитим конфигурацијама (IPB , Jožef Stefan Institute) Одређивање функција расподела електрона по енергијама, концентрација јона и електрона, температура електрона и плазмених потенцијала – поставка експеримента, пуштање у рад и мерења Лангмировом сондом - (IPB, Demokritos). Проучавање плазма-хемије са и без интеракције са површинама/метама – поставка експеримента, пуштање у рад и мерења на неколико различитих масених спектрометара (IPB, Jožef Stefan Institute) Мерeња расподела концентрација атома каталитичким сондама (IPB, Jožef Stefan, Demokritos) – захваљујући комбинованим мерењима са Лангмировом сондом утврђено је да је допринос грејања каталитичких сонди јонима мањи од 2% у асиметричном капацитивно спрегнутом реактору Карактеризација комерцијалног Adixen-Alcatel система (MET – eng. micromachining etching tool) (Demokritos)

7 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
2. Преглед научне активности кандидата (3. део) Тема 1. Проучавање и дијагностика неравнотежних плазми на ниским притисцима и примене за третман материјала Развој нове експерименталне поставке за прецизну модификацију површина и нано-површина и примене у микроелектроници, са комбинацијом неколико извора плазме (MW, ICP, CCP) и низом in-situ дијагностичких метода (масена спектрометрија, оптичка спектроскопија, каталитичке, Лангмирове и сонде за електричну карактеризацију) (Jožef Stefan Institute) Проучаван прелаз из Е у H мод индуктивно спегнутог пражњења. Нађено је да је ефикасност преноса снаге у E- моду у опсегу од 70 до 85%, док је у H- моду приближно 95% (Jožef Stefan Institute) Функционализација памука плазмом и TiO2 наночестицама – антибактеријска активност, заштита од УВ зрачења и самочишћење (IPB, TMF) Примена плазме при обради материјала за репулзију крвних плочица са унутрашњих зидова стента (Jožef Stefan Institute) Примена плазме за добијање великих површина графена за мерења елипсометријом са номиналним димензијама микрожиже од 50 µm (IPB)

8 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
2. Преглед научне активности кандидата (4. део) Тема 2. Проучавање и развој извора неравнотежних плазми на атмосферском притиску и биомедицинске примене Пуштање у рад масеног спектрометра (Hiden HPR 60) међу првим у Европи, идентификовани и отклоњени проблеми при мерењима; плазма игла - измерени доприноси N, O као и NO радикала, који играју врло значајну улогу у биомедицини. Установљено да се при порасту снаге N и О концентрације смањују док NO расте. Измерен низак ниво озона (IPB) μ-APPJ - eng. Micro Atmospheric Pressure Plasma Jet – мерења концентрација атома испод прага за дисоцијацију контролом енергије електрона са филамената уређаја (IPB) Проучавање плазма метка – просторни и временски развој (IPB, KAIST S. Korea) Проучавање интеракција плазме са течностима, детекција радикала у течним медијумима, интеракција плазме са ћелијама и бактеријама (IPB, FPC-UoB) Примена плазме у офтамологији (University Medical Centre Ljubljana - UMCL) Проучавање интеракције плазме са матичним ћелијама и бактеријама – могућности примене у стоматологији и регенеративној медицини - оптимизација параметара третмана тако да се бактрије ефикасно уклањају а да нема оштећења околног здравог ткива (IPB, IMI)

9 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
2. Преглед научне активности кандидата (5. део) Тема 2. Проучавање и развој извора неравнотежних плазми на атмосферском притиску и биомедицинске примене Проучавање интеракција плазме са ДНК, поређење са гама зрачењем, утврђивање ефективних доза излагања атмосферским плазмама и граница безбедне примене (IPB, Vinča) Коришћење природних заштитних агенаса (на пр. пигменти из бактерија) за контролу и смањење штетних утицаја зрачења на ћелије, ткива и организме (IPB, IMGGI, Vinča)

10 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
2. Преглед научне активности кандидата (6. део) Тема 3. Реализација и проучавање нових материјала, пречишћавање вода, примена плазме и других напредних оксидативних процеса у заштити животне средине Проучавање нових материјала, примена неравнотежних плазми у синтези и модификацији особина фотокаталитичких материјала погодних за пречишћавање воде и ваздуха (IPB, Mahatma Gandhi University Kottayam) Проучавање фотокаталитичке ефикасности разградње органских загађујућих материја у води (IPB, Faculty of Physics Belgrade, Vinča) Проучавање плазмаелектролитичке оксидације на титанијуму као супстрату (IPB, Faculty of Physics Belgrade) Проучавање и развој извора атмосферских плазми малих снага, као и синергијски ефекти симултане примене различитих напредних оксидационих метода за уклањање загађујућих материја из вода – интеракција плазме са течностима и разградња боја, пестицида и лекова (IPB, Faculty of Physics Belgrade, Mahatma Gandhi University Kottayam, “Jaroslav Černi”) Примена плазми за пречишћавање индустријских отпадних вода (IPB, TMF)

11 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (1. део) Награде: добитник стипендије Министарства науке, технике и технолошког развоја Републике Србије за постдокторско усавршавање у иностранству добитник стипендије словеначке агенције за развој људских ресурса и стипендије - “Ad Futura”. Изабран за изузетног рецензента од стране часописа Journal of Physics D: Applied Physics Изабран у Саветодавни панел часописа časopisa Journal of Physics D: Applied Physics Рад уврштен у у избор најбољих радова за годину у часопису New Journal of Physics (енг. Best of New Journal of Physics 2010), као и у селекцију издавачке куће (енг. IOP select): Saša Lazović, Nevena Puač, Maja Miletić, Dušan Pavlica, Milena Jovanović, Diana Bugarski, Slavko Mojsilović, Dejan Maletić, Gordana Malović, Pavle Milenković and Zoran Petrović, “The effect of a plasma needle on bacteria in planktonic samples and on peripheral blood mesenchymal stem cells”, New Journal of Physics 12 (2010) (21pp) doi: / /12/8/083037; IF=3.849

12 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (2. део) Уводна предавања и друга предавања по позиву: S. Lazović, D. Maletić, A. Leskovac, J. Filipović, N. Puač, G. Malović, G. Joksić and Z. Lj. Petrović, Plasma Induced DNA Damage: Comparison with the Effects of Ionizing Radiation and Establishing Effective Treatment Doses, International Conference on Plasma & Nanotechnology (PLASMA- 2014) and 29th National Symposium on Plasma Science & Technology on December 8-11, 2014, Kottayam, Kerala, India. S. Lazović, N. Tomić, T. Mitrović, D. Maletić, T. Nenin, G. Malović, U. Cvelbar, Z. Dohčević Mitrović, Z. Lj. Petrović, Removal of Organic Pollutants from Water by two Advanced Oxidation Processes, 9th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing (JSPP2014) and EU COST MP1101 Workshop on Atmospheric Plasma Processes and Sources, January 2014, Bohinjska Bistrica, Slovenia 3. S. Lazović, Diagnostics and biomedical applications of radiofrequency plasmas, 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, 27 – 31 August 2012, Zrenjanin, Serbia 4. S. Lazović, D. Maletić, A. Leskovac, J. Filipović, N. Puač, G. Malović, G. Joksić and Z. Lj. Petrović, Plasma needle for localized biomedical applications, International Workshop “Young Professionals in Microplasma Research”, November 2014, Bochum, Germany

13 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (3. део) Уводна предавања и друга предавања по позиву: 5. S. Lazović, Study of the influence of Ar/He/O2 plasma on the proliferation/degradation of eukaryotic cells, COST MP1101 “Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasma Technology” Workshop, October 2012, Dublin, Ireland 6. S. Lazović, N. Puač, S. Zivković, S. Jevremović, D. Maletić, N. Selakovlć, G. Malovie, J. Kovač, T. Filipić, M. Mozetič, U. Cvelbar, and Z. Lj. Petrović, Properties and biomedical applications on non-thermal plasma, 69th IUVSTA Workshop On Oxidation Of Organic Materials By Excited Radicals Created In Non-Equilibrium Gaseous Plasma, 9-13 December 2011, Crklje na Gorenjeskem, Slovenia 7. S. Lazović, Biomedical applications of gas plasma and natural pigments, International Conference on Advanced Nanostructures (ICAN-2018), March 2018, Pathanamthitta, Kerala, India Остала предавања: S. Lazović, My Research - Pathways to Impact, 2nd COST TD1208 (Electrical Discharges with Liquids for Future Applications) Training School, 4-8 October 2015, Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, INP Greifswald, Germany S. Lazović , Study of the influence of Ar/He/O2 plasma on the removal of organic pollutants from the water, 2nd Annual Meeting COST Action TD1208, Electrical Dischages with Liquids and Future Applications, February 2015, Barcelona, Spain

14 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (4. део) Комитети конференција. Члан међународног научног комитета - International Conference on Advanced Nanostructures (ICAN-2018), Pathanamthitta, India, March, 2018 Члан међународног научног комитета - International Conference on Plasma & Nanotechnology (PLASMA- 2014) and 29th National Symposium on Plasma Science & Technology on December 8-11, 2014, Kottayam, Kerala Члан организационог комитета - 4th International Conference on Advanced Plasma Technologies (ICAPT-IV) with Workshopon Plasma Synthesis and Applications ofNanomaterials & 112th IUVSTA Executive Council Meeting, Strunjan, Slovenia, EU, September 9-13, 2011 Члан организационог комитета - 69th IUVSTA WORKSHOP ON OXIDATION OF ORGANICMATERIALS BY EXCITED RADICALS CREATED IN NONEQUILIBRIUMGASEOUS PLASMA, Slovenia, December 9, 2012 Члан организационог комитета - XX European Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Serbia, July, 2010

15 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (5. део) Рецензије. Кандидат је рецензирао више од 30 радова у следећим часописима: Nanotechnology, Journal of Physics D: Applied Physics, Plasma Sources Science and Technology, Applied Physics Letters, Toxicology Letters, Europhysics Letters, Measurement Science and Technology, Journal of Applied Physics и другим. Кандидат је проглашен за изванредног рецензента (eng. outstanding referee) од стране часописа Journal of Physics D: Applied Physics Кандидат је био члан Advisory Panel-а часописа Journal of Physics D: Applied Physics Рецензија пројеката: Кандидат је рецензирао неколико десетина пројеката за Европску комисију, укључујући и Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships • Кандидат је евалуатор Horizon 2020 пројеката • Кандидат је известилац за Horizon 2020 пројекте • Кандидат је надизвестилац за Horizon 2020 пројекте

16 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (6. део) Mенторство. Кандидат је учествовао у изради и руковођењу експериментом код два дипломска рада:   - Студента Косте Спасића на тему: „Активација Лангмирове сонде и мерење концентрације електрона и јона у нискотемпературним плазмама у аргону“ одбрањеном године на Физичком факултету Универзитета у Београду. Студента Дејана Малетића на тему: „Одређивање концентрације неутрала и јона енергетско-масеним спектрометром у атмосферском радиофреквентном пражњењу малих димензија“ одбрањеном године на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду. Кандидат је учествовао у изради и руковођењу експериментом мастер рада Наташе Васић, “Могућност примене нетермалне плазме за инактивацију Candida albicans у дестилеријској џибри”, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду (2017). Кандидат је ментор за израду докторске дисертације Татјане Митровић, “Хемометријске методе за предвиђање параметара квалитета речних вода и разградње загађујућих материја”, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду.

17 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (7. део) Руковођење пројектима, потпројектима и задацима. ОИ171037, "Фундаментални процеси и примене транспорта честица у неравнотежним плазмама, траповима и наноструктурама", - задатак Примена плазме у заштити животне средине. ИИИ41011, "Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама", - фаза Проучавање утицаја хладних атмосферских плазми и активних радиоактивних извора на живу материју, одређивање штетних доза појединачних и комбинованих излагања и начини заштите. ИИИ41011, "Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама", - фаза Испитивање утицаја хладне атмосферске плазме на епителне ћелије из ока и перспективе у смањивању постоперативних компликација након одстрањивања катаракте. Центар изузетних вредности Института за физику – Центар за неравнотежне процесе - тема Примена плазме у заштити животне средине: Уклањање органских загађујућих материја из вода и атмосфере применом плазме и других напредних оксидационих процеса. Руковођење пројектом из програма сарадње науке и привреде, Иновациони фонд Републике Србије ( ). У оквиру центра изузетних вредности Института за физику – Центра за неравнотежне процесе је руководио темом Примена плазме у заштити животне средине: Уклањање органских загађујућих материја из вода и атмосфере применом плазме и других напредних оксидационих процеса. Руковођење потпројектом Карактеризација и адаптација биолошких структура и материјала у оквиру Центра за изучавање комплексних система, центра изузетних вредности Института за физику.

18 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата (8. део) Међународна сарадња. Кандидат има разгранату међународну сарадњу: Prof. dr U. Cvelbar, Institute Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia Prof. dr Sabu Thomas, Mahatma Gandhi University, Kottayam, India Prof. dr Nandakumar Kalarikkal, Mahatma Gandhi University, Kottayam, India Dr B. Raneesh, Catholicate College, Pathanamthitta, India Prof. dr Wonhoe Choe, KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology, South Korea Dr Dejan Đokić, EPFL | École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland Dr Stevan Nađ-Perge, Caltech, California Institute of Technology, USA Prof. dr Marko Hawlina; dr Sofija Anđelić, University Medical Centre, Ljubljana, Slovenia Педагошки рад. Др Саша Лазовић је током докторских студија предавао физику у основној школи “Десанка Максимовић” у Земуну. Kандидат је током године држао предавање и вежбе на тему UV-VIS спектрскопије студентима мастер студија Форензичког инжењерства Криминалистичко полицијске академије у оквиру предмета „Савремене технике за идентификацију материјала“.

19 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
4. Елементи за квантитативну анализу рада кандидата (1. део) Др Саша Лазовић је публиковао укупно 28 радова у међународним часописима са ISI листе 5 у категорији М21а 14 у категорији М21 4 у категорији М22 5 у категорији М23 2 предавања са међународног скупа штампана у целини М31 6 предавања по позиву штампана у изводу М32 30 радова у категорији М33 и 44 рада у категорији М34. Др Саша Лазовић има један регистрован патент. Радови кандидата су цитирани 360 пута (309 без аутоцитата). Његов h фактор износи 11 (подаци на дан године, извор WOS). Према извору Google Scholar на исти дан радови кандидата су цитирани 508 пута, h фактор је 13 а i фактор 15

20 Minimalan broj M bodova
Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић 4. Елементи за квантитативну анализу рада кандидата (2. део) Minimalan broj M bodova Ostvareno Ukupno 240 (272)* 303 (280.41) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M90 ≥ 180 (200)* 275 (252.41) M11+M12+M21+M22+ M23≥ 130 (142)* 197 (174.41) Кандидат остварује и премашује двостуке кумулативне услове за звања виши научни сарадник и научни саветник од претходног избора у звање. Кандидат остварује и премашује двоструке кумулативне услове за звања научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник (непосредан избор у звање научни саветник). Његов укупан импакт фактор износи Радови кандидата су цитирани 360 пута (309 без аутоцитата). Његов h фактор износи 11 (подаци на дан године, извор WOS).

21 Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић
5. Закључак Имајући у виду високу вредност и оригиналност научних резултата др Саше Лазовића, његово искуство у организацији научног рада и међународној сарадњи, као и број и цитираност објављених радова мишљења смо да је кандидат достигао истраживачку зрелост и научну компетентност. Из приложеног извештаја јасно се види да је кандидат испунио све квантитативне и квалитативне услове за избор у звање научни саветник који су прописани правилником Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Због свега наведеног изузетно нам је задовољство да предложимо Научном већу Института за физику да донесе одлуку о прихватању предлога за избор др Саше Лазовића у звање научни саветник. Чланови комисије: др Александар Богојевић, проф. др Стеван Стојадиновић, др Михајло Мудринић


Скинути ppt "Избор у звање научни саветник кандидат: Саша Лазовић"

Сличне презентације


Реклама од Google