Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА

Сличне презентације


Презентација на тему: "Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА"— Транскрипт презентације:

1 Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА
Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА 16 у корака Стојановић Љубомир, новембар 2010.

2 формирају документацију
Кораци у изради ИОП 2 Прикупљају податке и формирају документацију Стручни сарадник Наставник 1 ако дете не остварује очекиване исходе или су резултати значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда прате развој и напредовање детета

3 2 3 стручни сарадник (координира) и наставник
Прикупљање података различити извори различите технике родитељи вршњаци стручњак ван установе дете посматрање активности детета тестирање интервјуисање упитник медицински налази 3 стручни сарадник (координира) и наставник израђују педагошки профил детета

4 Отклањање физичких и комуникацијских препрека
индивидуализован начин рада прилагођавања простора и услова прилагођавања метода рада, наставних средстава отклањање физичких баријера посебан распоред активности додатне и посебне активности начин задавања задатака праћење напредовања начин усвајања садржаја провера знања организација учења правила понашања и комуникација 4 Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) индивидуализован начин рада се спроводи: према потреби, као саставни део образовно-васпитног рада наставника може се остваривати и без вођења посебне документације (ако се води, уписује се у образац 1).

5 5 6 7 8 Процена потребе за ИОП-ом ПРЕДЛОГ за израду ИОП-а
Родитељ Наставник Стручни сарадник ако ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА није успела 6 ПРЕДЛОГ за израду ИОП-а Тим за ИО докази о претходној ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ 7 8 писмено обавештење родитеља о предлогу Родитељ потписује сагласност за израду ИОП-а

6 9 Директор формира ДП тим Тим за ИО предлаже тим за ДП (ИОП тим)
Педагошки асистент Тим за пружање додатне подршке родитељ стручни сарадник предметни наставник учитељ стручњак ван школе на предлог родитеља

7 родитељ даје сагласност
10 Тим за ДП израђује ИОП Тим за ДП ИРК ИОП ако ИОП захтева новац – захтев интерресорној комисији 11 12 родитељ даје сагласност за спровођење ИОП-а Тим за ИО шаље пед.колегијуму на усвајање родитељ Тим за ИО

8 ПК 13 15 14 оцене према Примена ИОП-а ИОП-у Вредновање ИОП-а
на предлог тима за ДП Примена ИОП-а оцене према ИОП-у ПК 15 Педагошки колегијум доноси одлуку о даљој примени ИОП-а Тим за ДП спољашње вредновање просветни саветник 14 Вредновање ИОП-а самовредновање тим за ИО резултати се шаљу тиму за ИО и педаг.колегијуму самовредновање тим за ДП

9 ПК ИРК 15 16 Педагошки колегијум доноси одлуку о ИОП-у
престанак ИОП-а измене ИОП-а наставак ИОП-а ако прилагођени програм не даје резултате мишљење детета мишљење интерресорне комисије ИРК ИОП са измењеним програмом 16 индивидуализација сагласност родитеља

10 социјално нестимулативна
Право на индивидуални образовни план ПРАВО НА ИОП тешкоће у учењу сметње у развоју или инвалидитет социјално нестимулативна средина други разлог изузетне способности Право на ИОП (план додатне подршке) има дете за које се процени да има тешкоћа у васпитно-образовном раду, а које би могле значајно да утичу на остваривање неких општих стандарда, као и дете са изузетним способностима.

11 особе које пружају подршку
Садржај ИОП-а лични подаци опис развоја и образовне ситуације циљ (промена) опис корака (активности) временски распоред особе које пружају подршку посебни и прилагођени стандарди ИОП се односи на: део у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, групу наставних предмета или све садржаје, односно наставне предмете ваннаставне активности. ОБРАЗАЦ 3

12 Врсте ИОП-а ИОП по прилагођеном програму измењеном програму простор и услови уџбеници и наставна средстава метода рада прилагођавање општих исхода прилагођавање посебних стандарда постигнућа садржаја активности и њихов распоред лица која пружају подршку ИОП обогаћен и проширен програм ИРК Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа, претходи: доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, мишљење интерресорне комисије (за ОЗС подршку)

13 ПК Динамика Вредновања ИОП-а Прва година: ТРОМЕСЕЧНО Остале године:
ПОЛУГОДИШЊЕ По утврђеној динамици По потреби РЕЗУЛТАТИ ПК Педагошки колегијум Тим за ИО

14 ДИЛЕМА 1 Постоје 2 недоумице у вези члана 4 Правилника о ИОП-у (члан који говори о индивидуализацији): ДОКУМЕНТАЦИЈА –каже се да се индивидуализација може остварити без вођења посебне документације, а већ у следећој реченици да се планиране мере за индивидуализацију уписују у Образац 1. (можда се Образац 1 користи када се предвиђа прављење ИОП-а, како би се приложио доказ о примењеној индивидуализацији) СТАНДАРДИ – иако се у тексту правилника то не помиње, у самом Обрасцу 1 се као једна од мера индивидуализације наводи измена садржаја, исхода и стандарда постигнућа.

15 ДИЛЕМА 2 Када се говори о садржају ИОП-а (члан 5 Правилника) каже се да, између осталог, садржи посебнe стандардe постигнућа и прилагођенe стандардe за поједине или за све предмете. (при том се уопште не наводи да ту постоје разлике, у зависности од врсте ИОП-а) Када се говори о врстама ИОП-а (члан 7), говори се о ИОП-у по измењеном програму у коме се планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја. Питање је шта у првом случају значи појам ПОСЕБНИ стандарди? Да ли они овде имају исто значење као у Закону о ОСОВ? Или се мисли да су посебни у смислу да нису само прилагођени, већ потпуно измењени (мада су и прилагођени стандарди у суштини измењени)? Дакле, у једном случају се говори о постојању посебних и прилагођених стандарда, а у другом о прилагођавању посебних стандарда!


Скинути ppt "Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА"

Сличне презентације


Реклама од Google