Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Сличне презентације


Презентација на тему: "URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE"— Транскрипт презентације:

1 URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE
16 URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE Marina Nikolić Topalović Viši predavač

2 BEZBEDNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU U GRAĐEVINARSTVU
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik RS. br 101/2005) Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik Republike Srbije br.72/09,81/09-ispravka,64/10-US i 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US , 50/13-Odluka US , 132/14 i 145/14 i izmene i dopune iz 2014)

3 Knjiga izašla iz štampe 2015 u izdanju VGGŠ

4 PRAVILNICI Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (”Sl. glasnik RS” br.53/97); Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta (”Sl. glasnik RS” br.121/2012); Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (”Sl. list SFRJ” br.18/91); Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije (”Sl. glasnik SRS” br.29/87); Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na gradilištima (”Sl. glasnik SRS” br.21/89); Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (”Sl. list SFRJ” br.65/91); Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila (”Sl. list SFRJ” br.17/66); Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu (”Sl. list SFRJ” br.21/71); Uredbom o bezbednosti zaštite na radu na privremenim i pokretnim gradilištima

5 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима(Сл. Гласник РСбр.14/2009) Овом уредбом прописују се минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за реализацију пројекта, координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења грађевинских радова, послодавац и друга лица дужни да испуне у обезбеђењу примене превентивних мера на привременим или покретним градилиштима.

6 Као пример дата је табела како треба описати једну радну операцију у грађевинарству:
Врсте опасности у технолошком процесу: Присутне да Присутне не Механичке опасности од предмета, алата и опреме   Механичке опасности код хоризонталног и вертикалног транспорта   Опасност од повећаних температура   Опасност од буке и вибрације   Опасност од прашине   Тежак телесни рад   Нефизиолошки положах тела   Психофизички напор  

7 Na osnovu toga se izrađuje plan preventivnih mera

8 План превентивних мера садржи:
ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА План превентивних мера садржи: 1. Шему градилишта, односно ситуациони план, који садржи: 1) дужине појединих страна грађевинске парцеле; 2) висинске коте постојећег земљишта и нивелације; 3) регулационе и грађевинске линије и положај и спратност објекта; 4) положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда, као и назив улице; 5) приказ објекта на коме се изводе радови; 6) радни положај опреме за рад, са уцртаним маневарским зонама код покретне опреме за рад, односно са уцртаним манипулационим зонама код дизалица уз шематски приказ линија заштитних ограда, запрека и друго; 7) локације радних и помоћних просторија, просторија за одмор и/или смештај и просторија за пружање прве помоћи, са уцртаним безбедним прилазима при коришћењу и одржавању; 8) трасе саобраћајних површина; 9) приказ локација за паркирање и одржавање возила са припадајућим просторијама, са уцртаним безбедним прилазима; 10) приказ локација за складиштење материјала, монтажних елемената и готових производа, са уцртаним безбедним прилазима; 11) приказ локација за складиштење опасних материја, са уцртаним безбедним прилазима; 12) приказ енергетских објеката и инсталација, са уцртаним безбедним прилазима при коришћењу и одржавању; 13) приказ мреже питке, техничке и отпадних вода са објектима и опремом за коришћење и одржавање и начина за спречавање приступа неовлашћеним лицима; 14) ситуацију затечених објеката на градилишту са приказом начина обезбеђења лица, возила и ових објеката; 15) границе градилишта и начин спречавања приступа неовлашћеним лицима и возилима и животињама.

9 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
Elementi koje treba da sadrži elaborat o zaštiti na radu i uređenju gradilišta propisan je pravilnikom o sadržaju elaborata (”Sl. glasnik RS” br.121/2012). Elaboratom o uređenju gradilišta predviđeno je formiranje gradilišta: postavljanje privremenih objekata (od nadstrešnica, priručnih magacina, deponija materijala do montaže skele).

10 Gradilište urediti tako da se na njemu može bezbedno obavljati rad i kretanje radnika, oruđa za rad i transportnih sredstava. Komunikacija ljudstva, transportnih sredstava i mehanizacije obavljaće se internim saobraćajnicama.

11 Građevinske radove obavljati tako da se ne zagađuje životna okolina, a u slučaju povećane buke, vibracija, izvođenja radova pod noćnim osvetljenjem,izvođenja zemljanih radova, pojave prašine, podzemne ili površinske vode i ostalih pratećih pojava koje mogu ugroziti okolinu i okolne objekte, angažovani izvođač MORA preduzeti mere za njihovo otklanjanje ili dovođenje u dozvoljene granice.

12 SREDSTVA ZA RAD NA GRADILIŠTU KOJA SE KORISTE:
mešalica za beton; vibraciona udarna bušilica; ručna bušilica; brusilica; makaze za sečenje siporeksa; tesarska sekira; testera za sečenje siporeksa; posude za prenos i prihvat maltera; ručna testera; motorna lančana testera; kružna testera (cirkular); čekić, tesla, poluga-pajser; klešta, libela, visak; naprava za savijanje uzengija; vibrator za ugradnju sveže betonske mase; metalni podupirači-šprajceri; lestve; radne platforme; radna skela, cevasta i ramovska; konzolna građevinska dizalica („vrabac“), šinska dizalica (podizna platforma); zidarski alat i pribor (mistrija, fangla, špatla, lopata, čekić i dr.)

13 SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU PREMA POSLOVIMA KOJI ZAHTEVAJU NJIHOVO KORIŠĆENJE -
Sredstva i opremu za ličnu ličnu zaštitu na radu izvođač radova daje zaposlenima na osnovu Akta o proceni rizika.

14 Lična zaštita na radu se obezbeđuje i koristi u zavisnosti od vrste radova, odnosno mogućnosti povređivanja i oštećenja zdravlja i uslova pod kojima se radovi obavljaju. Izvođač radova, rukovodilac radova na gradilištu (poslovođa) i lice za bezbednost i zdravlje na radu, obavezni su da kontrolišu korišćenje i upotrebu lične zaštite na radu. Isti su dužni da zaposlenom koji ne koristi sredstva za ličnu zaštitu ZABRANE RAD i odmah ga udalje sa gradilišta.

15 PROCENA RIZIKA

16 ZAPOSLENI RASPOREĐENI NA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM

17 SPISAK ZAPOSLENIH

18 Zaposleni na Gradilištu imaju pravo da odbiju da rade u slučaju da postoji neposredna opasnost od povređivanja ili oboljenja usled neprimenjenih mera zaštite na radu i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

19 Mere bezbednosti zaštite na radu pri eksploataciji sredstava i opreme za izvođenje radova
Izvođač radova je DUŽAN da: za sredstva i opremu za rad koju koristi na gradilištu pribavi potrebnu tehničku i stručnu dokumentaciju-ateste kao i dokumentaciju od proizvođača na srpskom jeziku; obezbedi Stručni nalaz o ispitivanju ispravnosti oruđa i opreme za rad koji koristi, u skladu sa aktom o proceni rizika; tablama za obeležavanje i upoznavanje označi privremeni radni prostor; svakodnevno reguliše poziciju opreme za rad i odlaganja sirovina i materijala za izvođenje radnih aktivnosti; traži od investitora, da obezbedi važeći Stručni nalaz o ispravnosti privremene elektro instalacije;

20 Obaveza poslodavca U skladu sa članom 9. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sa Aktom o proceni rizika, poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

21 Rad na visokim/niskim temperaturama
U toku rada na gradilištu metode rada i aktivnosti, kao i fizičko opterećenje zaposlenog moraju biti određene prema temperaturi okoline.

22 Iako rad zaposlenih na visokim / niskim temperaturama (iznad 30° ili ispod 0° celzijusevih) nije zakonski regulisan, poslodavci imaju obavezu da preuzmu mere za bezbedan i zdrav rad, kao i mere u okviru preraspodele radnog vremena. Visoke i niske temperature utiču na zdravlje zaposlenih, smanjuju koncentraciju i izazivaju nesvesticu, izazivaju promrzline, zaposleni se češće povređuju, pa su poslodavci dužni da preduzmu sve mere od rizika rada na otvorenom na visokim / niskim temperaturama.

23 Za visoke temperature:
Izbegavanje obavljanja težih fizičkih poslova; Izbegavanje izlaganja direktnom sunčevim zračenju;. Izbegavanje rada u najtoplijem delu dana, u periodu od 11 do 16h; Poslove obavljati pre i posle ekstremno visokih temperatura (preko 35° celzijusevih) ili noću, gde je to moguće; Kod ekstremno visokih temperatura, koje traju više dana, pogotovu za zaposlene na radnim mestima na otvorenom i sa teškim uslovima rada, potpuno obustaviti rad u periodu od 11 do 16h, a ukoliko to nije moguće preuzeti sve mere zaštite; Obezbediti svim zaposlenima češće pauze na svakih sat vremena po 15 minuta; Obezbediti dovoljne količine tečnosti (hladnih napitaka); Obezbediti prostor za odmor i rashlađivanje; Obezbediti adekvatnu garderobu (letnja pamučna zaštitna odela); Rad je dozvoljen samo potpuno zdravim zaposlenima; Strogo je zabranjen rad pod dejstvom alkohola i opijata;

24 Za niske temperature : Izbegavanje obavljanja težih fizičkih poslova;
Izbegavanje rada u najhladnijem delu dana; Kod ekstremno niskih temperatura (ispod -5° celzijusevih), koje traju više dana, pogotovu za zaposlene na radnim mestima na otvorenom i sa teškim uslovima rada, potpuno obustaviti rad; Obezbediti svim zaposlenima češće pauze (na svakih sat vremena po 15 minuta); Obezbediti dovoljne količine tečnosti (toplih napitaka); Obezbediti prostor za odmor i zagrevanje; Obezbediti adekvatnu garderobu (višeslojnu); Rad je dozvoljen samo potpuno zdravim zaposlenima; Strogo je zabranjen rad pod dejstvom alkohola i opijata;

25

26

27

28 Prava i obaveze Odgovornog lica izvođača radova
da svakodnevno, u svim fazama rada, a naročito pri izdavanju radnih naloga zaposlenima precizno iznese sve zahteve u vezi sa radnim zadatkom i definiše mere za bezbedan i zdrav rad, odnosno izda uputstvo za bezbedan rad; da ne dozvoli rad zaposlenom koji nije prošao obuku za bezbedan rad; da ne dozvoli rad zaposlenom koji se ne pridržava preventivnih mera, ne postupi po uputstvu za bezbedan rad ili ne koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu; da ne dozvoli rad zaposlenom koji ne ispunjava uslove za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, odnosno radniku koji nije obavio prethodni ili periodični lekarski pregled i koji nije osposobljen za bezbedan rad za poslove koje obavlja; da upozna sve zaposlene na Gradilištu sa opasnostima i merama bezbednosti, odnosno sa Elaboratom; da ne dozvoli upotrebu alkohola ili opijata na Gradilištu, odnosno udalji zaposlenog koji konzumira alkohol ili na rad dođe pod uticajem alkohola ili opijata; da se pridržava i poštuje procedure, posebno svakog radnog dana podnosi zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova zavarivanja i rezanja, odnosno ne započne rad bez odgovarajućeg odobrenja i preduzetih prethodnih mera zaštite od požara; da sarađuje sa rukovodiocima drugih poslodavaca, ukoliko na istom gradilištu izvode radove, u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu i Koordinatorom za bezbednost i zdravlje; da o svakoj smrtnoj, teškoj ili kolektivnoj povredi na radu, kao i o povredi na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad duže od tri uzastopna radna dana odmah izvesti nadležnu Inspekciju rada; da obezbedi mesto povrede na radu radi vršenja uviđaja od strane nadležnih organa; da se pridržava i primenjuje sve mere zaštite na radu i zaštite od požara predviđene ovim elaboratom i drugim propisima;

29 Zaposleni na Gradilištu su obavezni:
da na posao dolaze odmorni i da nisu pod uticajem alkohola i drugih sredstava zavisnosti; da stalno primenjuju sve mere za bezbedan i zdrav rad, koriste sva sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i ne puše na mestima na kojima to nije dozvoljeno; da Rukovodiocu radova - poslovođi odmah prijave kvar oruđa za rad, neispravnost radnih skela i dr., odnosno pojavu koja može da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih; da odmah prijave povredu na radu i neposredno se angažuju na pružanju prve pomoći povređenom ili naglo obolelom zaposlenom; da svojim radom ne stvaraju uslove za nastanak požara, odnosno da se odmah angažuju u lokalizaciji ili gašenju eventualno nastalog požara; da se pridržavaju i primenjuju sve mere za zaštitu od požara i poštuju uputstva za bezbedan rad; da pre početka rada pregledaju svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koriste, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i u slučaju uočenih nedostataka izveštavaju Rukovodioca ili poslovođu; da po završetku rada, a pre napuštanja radnog mesta, radno mesto ostave u urednom i bezbednom stanju tako da ne ugrožava druga lica;

30 Za pravilnu primenu svih mera zaštite na radu i zaštite od požara predviđenih Elaboratom i za upoznavanje svih zaposlenih sa merama iz Elaborata odgovoran je poslodavac-izvođač radova. Primenu mera prati, kontroliše i daje stručne savete angažovano lice za bezbednost zaštite na radu. Zaposleni na Gradilištu svojim potpisom potvrđuju da su upoznati sa merama bezbednosti i zdravlja na radu predviđenim Elaboratom.

31 Prema zakonu o izgradnji 72/09
Za primenu svih mera zaštite na radu i zaštite od požara predviđenih Elaboratom i za upoznavanje svih zaposlenih sa merama iz Elaborata odgovoran je i investitor. Primenu mera prati, kontroliše i daje stručne savete angažovano lice za bezbednost zaštite na radu.

32 OBAVEZU PRIJAVE INSPEKCIJI RADA PREMA ZAKONU IZ 2009
INVESTITOR IZVOĐAČ

33 KOORDINAROR ZA ZAŠTITU NA RADU I BEZBEDNOST
Edukacija se vrši u okviru Ministarstva za rad

34 Prijava radova inspekciji rada
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE Prijava radova inspekciji rada je  jednostavan dokument koje agencija ili instituti za bezbednost i zdravlje na radu krvavo naplaćuje privrednicima. Ovaj dokument je obično na jednom listu A4 i  zahteva svega 15 minuta posla. Sve potrebne informacije (ako ste izvođač radova) dobiće te od Vašeg naručilaca radova. Ako ste Investitor na Vas pada teret angaržovanja projektanta, nadzora i izvođača radova. Postoje samo dve verzije prijave i to: prijava početka radova nadležnoj inspekciji rada kao izvođač radova; prijava početka radova nadležnoj inspekciji rada kao investitor; Zakon kaže da se podnošenje prijave početka radova moraju izvršiti 8 dana pre početka izvođenja radova (kao izvođač) i 15 dana pre početka izvođenja radova (kao investitor). Naravno u praksi i nije tako, imao sam slučajeva gde sam prijavljivao radove danas da otpočinju već sutra a ne za 8 dana i naravno nisam imao probleme sa inspekcijom rada, bitno je da su se radovi prijavili. Napomena:  za radove koji traju duže od 7 dana uz prijavu početka radova, inspekciji se predaje i Elaborat o uređenju gradilišta (EUG). Pratite sledeće uputstvo za popunjavanje prijave početka radova nadležnoj inspekciji za rad. Kao prvo skinite blanko obrazac prijave ovde Prijava pocetka radova izvodjaci; U gornjem delu je namerno ostavljeno prostora kako bi štampu prijave uradili na već urađen Vaš memorandum firme, u suprotnom ako ga nemate, sami upišite puno ime preduzeća, adresu, sedište, PIB, MB; U zaokvirenom prozoru (gore desno) morate upisati gde predajete prijavu početka radova, npr. “JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG Trg kralja Petra I br. 2-4, IV sprat, Pančevo “; Jasno popunite tražene informacije u tabeli; Pečat firme i potpis direktora je obavezan; Sve to se štampa u 2 primerka od kojih će u pisarnici inspekcija rada zadržati 1 primerak prijave, a 1 overen primerak vratiti Vama; Što se tiče prijava početka radova nadležnoj inspekciji rada kao investitor, procedura je slična. Kao prvo skinite blanko obrazac prijave ovde Prijava početka radova investitor; Sve to se štampa u 2 primerka od kojih će u pisarnici inspekcija rada zadržati 1 primerak prijave, a 1 overen primerak vratiti Vama

35 Obrazac-Prijava gradilišta-Izvođač

36 Obrazac-Prijava gradilišta-Investitor


Скинути ppt "URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE"

Сличне презентације


Реклама од Google