Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u Srbiji 15-17 april, Budva, Crna Gora.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u Srbiji 15-17 april, Budva, Crna Gora."— Транскрипт презентације:

1 Kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u Srbiji
15-17 april, Budva, Crna Gora

2 NADLEŽNOSTI PREMA ZoFPA
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti (ZoFPA) primenjuje se od 22. juna godine. AzBPK preciznije Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti odgovoran je za: - prijem i verifikaciju GFI sa izveštajima o prilozima i izveštajima o imovini registrovanih političkih stranaka i grupa građana koje imaju predstavnike u predstavničkim telima, - prijem i verifikaciju izveštaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima za finansiranje izborne kampanje političkih stranaka, koalicija i grupa građana koje su učestvovale na izborima, - objavljivanje izveštaja kao i priloga lica političkim subjektima na web stranici AzBPK, - saradnju i koordinaciju sa DRI i drugim nadležnim republičkim, pokrajinskim organima i organima lokalne samouprave, kao i bankama, pravnim i fizičkim licima i - postupanje i odlučivanje u slučaju povreda ZoFPA (kontrola finansiranja aktivnosti političkih subjekata, zahtev za dostavu podataka, podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i sl.).

3 SEKTOR ZA KONTROLU FINANSIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI
Radom sektora za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti rukovodi pomoćnik direktora koji je direktno odgovoran direktoru AzBPK. Sektor se sastoji od dve uže organizacione jedinice u kojima od 19 planiranih zaposlenih trenutno radi 11 (popunjenost: 58%) svi sa visokom stručnom spremom. SEKTOR ZA KONTROLU FINANSIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI Odeljenje za kontrolu finansijskih izveštaja političkih subjekata Odeljenje za postupanje u slučajevima povreda zakona SEKTOR ZA KONTROLU FINANSIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI Odeljenje za kontrolu finansiranja političkih subjekata Odsek za kontrolu izveštaja Odsek za pripremu i evidencije Odsek za postupanje u slučajevima povreda zakona

4 KAKO SE OBAVLJA KONTROLA FINANSIRANJA POLITIČKIH SUBJEKATA
Kontrola finansiranja političkih subjekata sastoji se iz četiri osnovne faze: formalna kontrola dostavljenih izveštaja političkih subjekata, prikupljanje podataka i upoređivanje sa podacima iz izveštaja, sadržinska kontrola i izrada izveštaja o sprovedenoj kontroli konkretnog izveštaja političkog subjekta i postupanje i odlučivanje u slučaju povreda zakona. AzBPK organizuje monitoring (terensko posmatranje) aktivnosti političkih subjekata za vreme izborne kampanje.

5 MONITORING POLITICKIH SUBJEKATA U IZBORNIM KAMPANJAMA
Monitoring se kao pomoćni mehanizam u kontroli finansiranja političkih subjekata, sprovodi u toku trajanja izbonih kampanja, a njegova organizacija podrazumeva nekoliko koraka: formiranje mreže posmatrača i njihovu obuku praćenje aktivnosti političkih subjekata koje imaju proglašene izborne liste na terenu i izveštavanje na propisanom obrascu sastavljanje konačnog izveštaja o monitoringu, odnostno uočenim aktivnostima političkih subjekata na terenu (deljenje promotivnog materijala, organizacija javnih događaja, oglašavanje u medjima..) Podaci prikupljeni monitoringom služe kao pomoćno sredstvo za proveru podataka koje politički subjekti dostavljaju Agenciji u svojim izveštajima o izbornim kampanjama.

6 PODNETI ZAHTEVI ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Do danas je AzBPK podnela zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja odredaba ZoPFA. U periodu od 1. jaunara godine do 31. marta godine AzBPK podnela je 138 zahteva zbog: nepodnošenje mišljenja revizora uz GFI za i godinu 19 nekorišćenje 5% sredstava u godini 3 nepodnošenje GFI za i godinu 79 nepodnošenje I2 za i godinu 23 I2 za i godinu ne sadrži sve podatke 5 nenamensko korišćenje sredstava za i godinu 3 neobjavljivanje priloga na sajtu u godini 1 prekoračenje maksimalne vrednosti davanja u godini 4 nedostavljanje podataka na zahtev Agencije 1

7 NOVČANE KAZNE IZREČENE PRVOSTEPENIM PRESUDAMA 2013-2016

8 PRVOSTEPENE I PRAVNOSNAŽNE PRESUDE
Podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka rezultirali su sa ukupno 776 prvostepenih presuda, od kojih je 390 pravnosnažno. AzBPK je u periodu od 1. januara godine do 31. marta godine primila 239 prvostepene i od toga 144 pravnosnažne sudske presude. prvostepene: 6 prvostepene: 74 presude iznad zakonskog minimuma presude ispod zakonskog minimuma pravnosnažne: 53 pranosnažne: 2 opomena prvostepene: 29 presude na zakonskom minimumu prvostepene: 118 pranosnažne: 70 pravnosnažne:16 prvostepene: 10 oslobađajuće pravnosnažne: 3 Na osnovu pravnosnažnih presuda AzBPK je donela 119 rešenja o gubitku prava na sredstva iz javnih izvora za finansiranje redovnog rada u narednoj kalendarskoj godini.

9 NAJCEŠĆI IZAZOVI Organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, banke kao i pravna i fizička lica koja finansiraju političke subjekte, odnosno koja su u njihovo ime i za njihov račun obavila određenu uslugu, dužni su da na zahtev Agencije, dostave podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova propisanih zakonom. U pojedinim slučajevima, Agenciji nisu dostavljani ovi podaci, zbog čega je neophodno jačati i unapređivati saradnju Agencije sa drugim organima. I dalje svi politički subjekti ne dostavljaju godišnje izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kmpanja, podneti izveštaji sadrže i formalne ali i sadržinske nedostatke u smislu neprijavljivanja svih podataka o poreklu, visini i strukturi pikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora. Dešava se da i da politički subjekti izmiruju troškove izborne kampanje sa računa za redovan rad (nenamensko korišćenje sredstava). Zbog navedenih primera neophodno je raditi na edukaciji političkih subjekata i jačanju komunikacije između političkih subjekata i Agencije.

10 PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE
Pojam koalicije potrebno je usaglasiti u svim zakonima, tako da on obuhvata udruživanje najmanje: dve političke stranke, jedne političke stranke i jedne grupe građana ili dve grupe građana. Ukinuti zakonsku obavezu političkih subjekata da najmanje 5% javnih sredstava za redovan rad na godišnjem nivou koriste za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom, zato što su ovi pojmovi, naročito rad sa članstvom, neprecizni tako da mogu obuhvatati gotovo svaku aktivnost političkog subjekta.

11 PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE
Razmotriti mogućnost da se budućim izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata izvrši gradacija prekršaja tako da se propišu lakši (npr. kašnjenje u podnošenju izveštaja) i teži prekršaji (npr. nepodnošenje izveštaja više godina za redom). Razraditi prava i obaveze javnih funkcionera u izbornoj kampanji jer 29. član Zakona o AzBPK nije ni dovoljno niti precizno zakonsko rešenje kako bi se sprečila zloupotreba javne funkcije i javnih resursa u toku kampanje.

12 PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE
Razmotriti mogućnost da se budućim izmenama izbornog zakonodavstva precizno reguliše način obrazovanja, funkcionisanja i prestanka postojanja grupa građana,a imajući u vidu sve specifičnosti grupa građana u odnosu na političke stranke.

13 Hvala na pažnji Katarina Pavičić, v.d. pomoćnika direktora
Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti Agencija za borbu protiv korupcije Mobilni telefon:


Скинути ppt "Kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u Srbiji 15-17 april, Budva, Crna Gora."

Сличне презентације


Реклама од Google