Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

OSNOVNI POJMOVI INTERNET

Сличне презентације


Презентација на тему: "OSNOVNI POJMOVI INTERNET"— Транскрипт презентације:

1 OSNOVNI POJMOVI INTERNET
Dio 1 Dio 2 Dio 3

2 Model korisnik-poslužitelj
Internet – dio 1 Poslužitelj Klijent Model korisnik-poslužitelj Analogni modem DSL modem Log-in Log-out Antivirusni program Početna stranica Favoriti Pretraživački operator AND OR NOT Pretraživački filtri Google Malware Virusi Crvi Trojanski konj Spyware

3 Anonimni FTP poslužitelj
INTERNET – dio 2 WWW Elektronička pošta Web-pošta Distribucijska lista Mrežne novine Chat Telnet FTP IRC VolP Mail2Web Forum Instant Messenger Anonimni FTP poslužitelj Blog Web Hosting Protokol Internetski servis ISP Korisnički račun

4 INTERNET – dio 3 ARPAnet CARNet Mreža računara Web-stranica Poveznica
Web-preglednik Tražilica Web-katalog Adresa DNS Domena URL IP adresa Adresa e- pošte Račun e- pošte Prilog Spam Download Upload

5 WWW World Wide Web – Web Servis (usluga) na internetu za pregledavanje web-stranica. Osnovu čine HTTP protokol za razmjenu podataka i web-stranice međusobno povezane poveznicama (linkovima).

6 Elektronska pošta Electronic Mail ili e-pošta (e-mail)
Omogućava razmjenu poruka s drugim korisnicima u mreži. Poruka je najčešće tekstualna a može sadržavati i multimedijalne elemente. Poruci se mogu dodati i razne datoteke – razmjena podataka.

7 Web-pošta (Web-mail) Besplatan servis za razmjenu e-pošte upotrebom internet preglednika. Namijenjena korisnicima koji e-poštu ne mogu ili ne žele primati na svojem računaru. Pristigle poruke se čuvaju na poslužiteljskom računaru a s njega korisnik i šalje svoje podatke. Prednost: rad s porukama je moguć s bilo kojeg računara spojenog na internet. Nedostatak: korisnik cijelo vrijeme mora biti spojen na internet.

8 Distribucijska lista (Mailing list)
Oblik upotrebe e-pošte u grupi. Omogućavarazmjenu poruka unutar određene grupe korisnika. Uključivanjem u distribucijsku listu korisnik može slanjem e-pošte na jednu adresu istovremeno poslati poruku velikom broju osoba koje su članovi određene distribucijske liste.

9 Mrežne novine (News) Usluga na internetu koja omogućuje da se po raznim tematskim grupama (Newsgroup) šalju pitanja i komentari, čitaju tuđa mišljenja i da se odgovara na njih. Javne diskusione grupe. Poruka poslana u grupu naziva se post.

10 Chat Aplikacija ili web-stranica na kojoj se može dopisivati sa prijateljima ili drugim osobama koje su online (real-time komunikacija). Internetski servis koji omogućava interaktivno “razgovaranje” putem razmjene tekstualnih poruka. Razgovor je organizovan po temama, tzv. “sobama”.

11 Telnet (Telecommunications Network)
Protokol, ujedno i usluga, za pristup udaljenom računaru na terminalski način. Da biste koristili resurse računara na koji se spajate, morate na njemu imati korisničko ime i lozinku.

12 FTP FTP protokol – File Transfer Protocol
Protokol za prijenos, razmjenu datoteka na internetu. Da biste pristupili datotekama na udaljenom računaru, morate imati korisničko ime i lozinku. Postoji i tzv. anonimni pristup.

13 IRC Skra’enica za Internet Relay Chat - doslovni prijevod je "razgovor putem interneta“. Nastao god. Korisnici se spajaju putem IRC klijenata na IRC poslužitelje.

14 VolP (Voice Over Internet Protocol)
Internet telefonija. VolP je tehnologija koja omogućava prijenos zvučne komunikacije preko internetske mreže. Donosi značajnu novčanu uštedu. Za ovu uslugu možemo koristiti npr. program Skype.

15 Mail2Web Mail2Web je besplatni servis koji omogućava pristup računu korisnika preko interneta. Omogućava osnovne radnje s e-poštom i možemo ga koristiti kao zamjenu za klijent kada nam on nije dostupan.

16 Forum Okuplja zainteresirane korisnike u raspravu o nekoj određenoj temi. Može biti moderirani ili nemoderirani.

17 Instant Messenger (IM)
Programi za brzu razmjenu poruka. Objedinjuje komunikaciju om (slanje poruka i datoteka), chatom (razgovaranje u realnom vremenu) i telefoniranje putem interneta. Komunikacija pomoću IM programa namijenjena je prije svega razgovoru s vama poznatim osobama. Svi u;esnici u razgovoru na svojim računarima moraju imati instalisan isti IM program, npr. ICQ, Skype, Microsoft Windows Messenger i dr.

18 Anonimni FTP poslužitelj
FTP poslužitelj koji dopušta pristup korisnicima koji nemaju otvoren korisnički račun. Pristup se ostvaruje putem unaprijed poznatih pristupnih podataka. Za korisničko ime treba upisati anonymous ili ftp, a kao pasword se navodi adresa korisnika.

19 Blog Internetski dnevnik, web-dnevnik (engl. Weblog, skraćeno blog).
Vrsta ličnogdnevnika kojeg autor bloga objavljuje i održava na internetu tako da svi imaju slobodan pristup do njega. Najpoznatiji hrvatski poslužitelji za blog:

20 Web Hosting Osiguravanje web-prostora u svrhu postavljanja web-stranica. Usluga kojom korisnik dobija mogućnost čuvanja vlastitih internetskih stranica na neki od web-poslužitelja. Taj web-prostor fizički se nalazi na tvrdom disku nekog od ISP-ovih poslužitelja.

21 Protokol (mrežni) Skup pravila kojima se određuje način prijenosa podataka i komunikacija između računara u mreži. TCP/IP protokol – najrašireniji mrežni protokol.

22 Internetski servis Pružanje neke usluge na internetu.
Vrsta programa instalisana na poslužitelju koji putem posebnog protokola razmjenjuje podatke s ostalim računarima na internetu.

23 ISP Internet Service Provider
ISP je poslovna organizacija koja nudi korisnicima pristup globalnoj mreži internet i ostalim servisima. Npr.: T-Com, CARNet

24 Korisnički račun (User Account)
Skup podataka koji sadrži korisničko ime (User Name), lozinku (Password) te pravila pristupa i korištenja internetske usluge, tj. servisa.

25 Poslužitelj (Server) Javni dostupni računar u mreži koji korisnicima nudi određene usluge. Računari koji su stalno spojeni na internet i na kojima se nalaze podaci koje koristi veći broj korisnika. Raspolažu velikim količinama diskovnog prostora, posebnim sistmom napajanja, sistemima sigurnosnog kopiranja podataka i vrlo brzim vezama prema internetu.

26 Klijent Klijent je korisnički računar koji zahtjeva uslugu od poslužiteljskog računara.

27 Model korisnik-poslužitelj
molim izvoli poslužitelj korisnik Način komunikacije između računara i programa u mreži. Korisnički računar (klijent) zahtijeva uslugu, podatke od poslužiteljskog računara (servera) koje nudi takvu uslugu i prosljeđuje tražene podatke.

28 Analogni modem Modem koji koristi običnu analognu telefonsku liniju za ostvarivanje internetske veze na poziv (dial-up). Brzina prijenosa podataka nazivno je 56 kbps Dvije osnovne vrste : unutarnji i vanjski modem.

29 DSL modem Preko obične analogne telefonske linije povezuje se s digitalnom DSL centralom. Omogućuje veliku brzinu prijenosa podataka i stalnu povezanost s internetom. Ovaj način povezivanja još nazivamo i širokopojasni pristup internetu.

30 Log-in Pristup, prijava.
Postupak kojim se korisnik prijavljuje i pristupa mrežnom računarskom sistemu.

31 Log-out Odjava Postupak kojim korisnik prekida i odjavljuje rad na mrežnom računarskom sistemu. Isto i Log-off.

32 Antivirusni program Program za otkrivanje, uništavanje i zaštitu od računarskih virusa. Npr.: NOD32, AVG, Norton AntiVirus, Sophos Anti-Virus i dr.

33 Početna stranica Stranica koja se prva prikaže kada otvorite web-preglednik.

34 Favoriti Adrese omiljenih web-stranica možemo spremiti u Favorite.

35 Pretraživački operator AND
Operator AND sužava rezultat pretrage jer uključuje web-stranice koje sadrže sve pojmove navedene u pitanju

36 Pretraživački operator OR
Proširuje pretraživanje jer u rezultat uključuje barem jedan od pojmova ili oba.

37 Pretraživački operator NOT
Sužava pretraživanje, uključuje samo jedan od pojmova iz pitanja i pritom isključuje ostale.

38 Pretraživački filtri Oznake kojima se određuje dio web-stranice unutar kojeg web-pretraživač treba tražiti zadanu ključnu riječ. Omogućuju da se pojedina ključna riječ traži samo unutar zadanog dijela web-stranice, npr. naziva stranice, slika, poveznica i dr. Filtri se razlikuju zavisno o web-pretraživaču.

39 Google Najveći i najpoznatiji svjetski pretraživač. www.google.com

40 Malware Malware je vrsta štetnih, zlonamjernih programa.
Karakteristike malwarea su oštećivanje, uništavanje i brisanje sistemskih i/ili korisničkih podataka, izazivanje nekontrolisanih radnji na računaru.

41 Virusi Računarski program koji se samostalno razmnožava čineći različite oblike štete i neželjene posljedice na zaraženom računaru. Mali programi koji imaju za cilj napraviti štetu na zaraženom računaru.

42 Crvi Programi koji neprestano umnožavaju sami sebe zagušujući tako promet podataka na mreži ili pune podacima tvrdi disk računara sve dok se on potpuno ne napuni. Koriste računarske mreže da bi se kopirali na druge računare, često bez učestvovanja čovjeka.

43 Trojanski konj Programi koji se maskiraju u poznate, bezopasne programe, a zapravo rade štetu na vašem računaru.

44 Spyware Programi koji prate što radite na računaru i o tome obavještavaju nekog drugog. Široka kategorija malwarea čija je namjena presretanje ili preuzimanje djelomične kontrole rada na računaru bez znanja ili dozvole korisnika.

45 ARPAnet Preteča današnjeg interneta.
Razvijena god. kao projekt Ministarstva obrane SAD-a. Smatra se da je internet nastao kada je ARPAnet povezan s drugim javnim mrežama, univerzitetima i javnim institucijama.

46 CARNet Hrvatska akademska i istraživačka mreža (Croatian Academic and Research Network). Nacionalna mreža i ustanova koja se bavi razvojem, izgradnjom, održavanjem i nadzorom cjelokupne mreže u Hrvatskoj. Glavno čvorište je u Zagrebu. CARNet je i ISP.

47 Mreža računara Dva ili više računara koja mogu međusobno direktno prenositi podatke. Skup povezanih računara koji omogućavauju brzu razmjenu podataka neozavisno o njihovoj udaljenosti.

48 Web-stranica (Web page)
Svaki pojedinačni HTML dokument. Dokument koji osim osnovnog teksta sadrži razne grafičke i multimedijalne sadržaje te veze s drugim dokumentima i sadržajima na internetu.

49 Veza,Poveznica (link, hyperlink)
Direktna veza koja nas iz jednog dokumenta (web-stranice) vodi do drugih dokumenata bilo gdje na internetu. Klikom na poveznicu aktivira se pristup do sadržaja na koji poveznica upućuje.

50 Web-preglednik (Browser)
Vrsta programa kojaje sposobna daprikazuje web-stranice. Program za gledanje HTML dokumenata. Npr. MS Internet Explorer, Mozilla, Opera, Firefox.

51 Pretraživač,tražilica (Web-pretraživač)
Indeksni pretraživač ili Search Engine. Servis za pretraživanje sadržaja na internetu pomoću zadavanja ključnih riječi. Primjeri pretraživača: Google, AltaVista, Lycos

52 Web-katalog (kataloški imenik)
Posebna web-sjedišta koja nude uslugu pronalaženja sadržaja na internetu pomoću uređenog kataloga web-stranica razvrstanih po kategorijama i potkategorijama. Glavni hrvatski kataloški imenik:

53 Adresa (mrežna) Skup znakova kojim se jednoznačno označava, predstavlja računar, računarski resurs ili korisnik u mreži. Može biti numerička (npr. IP adresa) ili alfanumerička (npr. adresa).

54 DNS Domain Name Server Poslužiteljski računar koji za imena računara pronalazi njihove izvorne IP adrese.

55 Domena Oznaka zemlje ili oznaka vrste organizacije kojoj računar pripada. Oznake zemlje su dvoslovne, npr. hr. uk. de . Oznake organizacije su troslovne, npr. com. edu. net.

56 URL Akronim za engl. Uniform Resource Locator.
Adresa mrežnog resursa, jedinstvena adresa bilo kojeg resursa na mreži. Resurs na koji pokazuje URL adresa može biti HTML dokument (web-stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja se nalazi na određenom web serveru.

57 IP adresa (mrežna adresa računara)
32-bitni broj kojim se jednoznačno označava računar u mreži. Stalna IP adresa: uvijek ista IP adresa koju određeni računar dobija tokom spajanja na mrežu. Promjenjiva ili dinamička IP adresa: različita IP adresa koju određeni računar dobija tokom spajanja na internet (svaki puta kod spajanja druga, ali jedinstvena adresa).

58 Adresa elektronske pošte
Skup znakova kojima se jednoznačno predstavlja osoba, korisnik na internetu. Najčešći oblik:

59 Račun elektroničke pošte
account Podaci potrebni za pristup poslužitelju koji će primati i slati vašu e-poštu. Ti podaci su: korisničko ime (user name) i lozinka (password).

60 Prilog Prilog, engl. Attachment Prepoznajemo ga po znaku spajalice.
U prlogu možemo e-poštom slati razne datoteke (dokumente, slike i dr.). Oprez ! Prilog može sadržavati virus.

61 Spam Neželjena poruka Poruka poslana om od nepoznatog pošiljatelja obično s reklamnim ili drugim promotivnim sadržajima.

62 Download Prenošenje, preuzimanje datoteka s udaljenog na lokalni računar.

63 Upload Prenošenje, slanje datoteka s lokalnog na udaljeni računar.


Скинути ppt "OSNOVNI POJMOVI INTERNET"

Сличне презентације


Реклама од Google