Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

1 АКРЕДИТИВ Појам Као банкарски посао – налог (упут)

Сличне презентације


Презентација на тему: "1 АКРЕДИТИВ Појам Као банкарски посао – налог (упут)"— Транскрипт презентације:

1 1 АКРЕДИТИВ Појам Као банкарски посао – налог (упут) Као начин испуњења новчаних обавеза у уговорима у привреди Правни извори – 1) Једнообр. правила и обичаји за докум. акр ) Једнообраз. правила о рамбурс. код акред ) ЗОО 4) ОУ 54 Назив – лат. accreditivum (пуномоћје) Функционисање – 1) основни посао 2) налог банци 3) отварање акредитива 4) наплата корисника 5) регрес банке од клијента Лица (учесници) – најмање 3: 1) налогодавац (клијент) – дужник новчане обавезе у основном послу 2) акредитивна банка (б. отваралац) – налогопримац 3) корисник – поверилац у основном послу 4) сарадничка б. (посредничка, коресподентна) - евентуално

2 2 Акредитив Улога – средство: 1) плаћања 2) обезбеђења 3) кредитирања 4) размене валута 5) домицилирања Односи између учесника Налогодавац – корисник (дужник – поверилац) - основни посао - већа вредност (продаја, грађење) - клаузула о акредитиву - појам, садржина, уговарање – банка учесник преговора - битан састојак – једностран раскид основног посла

3 3 Акредитив – Односи учесника
2) Налогодавац – банка: уговор о отварању акр. - а) појам б) природа (комисион) в) закључење (давање налога, ћутање?) г) обавезе уговорника 3) Банка – корисник: акредитив кад се успоставља однос (отварање акр.)? – саопштавањем: а) испуњ. обавезе из уговора о налогу б) заснивање обавезе према кориснику природа – једностран правни посао писмена форма (акредитивна исправа) садржина – прописана независност од уговора о отвар. и осн. посла апстрактност обавезе банке безусловност обавезе банке према кориснику одговорн. банке за робу и документа н-давцу

4 4 Акредитив Односи учесника - наставак
4) Акредитивна банка – сарадничка банка основ – уговор улога сарадничке банке: а) поштар (известилац) – уг. о делу б) исплатилац – уг. о заступању а. банке в) јемац (потврда) – уг. о комис.; солидарни дуг г) акредит. банка – уг. о отварању акр. Врсте I Према услову за наплату – неусловљен (обичан) и условљен (документарни, робни) Обичан акредитив: а) појам б) посебне врсте: лични – преко сарадничке банке као исплатне; рок коришћења; покриће; регрес; некоришћење и враћање клијенту кредитно писмо – појам, само два односа, обично и циркуларно стални – појам, сврха, плафон буџетски – појам, сврха, буџетски чек

5 5 Акредитив - Врсте Условљени (робни, документарни) акр. појам услов – испуњење чинидбе од корисника у основном послу (нпр. испорука робе) доказ – предаја банци робног документа: теретница, товар. лист, складишница, полиса осигурања, рачун (фактура) корисника, налог за испоруку начела: а) самосталности б) пословања само документима в) строге саобразности с условима из акредитива (одговорност банке) II Према опозивости – опозив и неопозив разграничење рок опозива – подношење захтева корисника ЗОО – претпост. опозивости; МТК - обрнуто

6 6 Акредитив - Врсте III Према одговорности сарадничке банке – потврђени и непотврђени разграничење начин потврђивања – потпис на акр. испр. солидарност банака ништавост потврде само дела износа потврдивост само неопозивог акредитива IV Према начину давања исплатни (готовински) – банка плаћа при презентацији докумената акцептациони * к-к је т-нт менице, а банка акцептант * избор к-ка: а) есконт менице б) држање и наплата менице по доспелости од акцептанта б) пренос менице новом имаоцу

7 7 Акредитив – Врсте – према начину давања
откупни * к-к је т-нт, а н-давац је а-нт * избор к-ка - као код акц. акр. * банка обавезна да откупи меницу од имаоца о доспелости по акредитиву без дисконта и без меничног регреса према к-ку (т-нту), по пријему докумената (клаузула „без регреса“) * банка предаје докум. н-давцу, а задржава меницу, као обезбеђење свог регреса V Према преносивости – преносив и непреносив претпост. непреносивости (обарање клаузулом) претпост. једнократне преносивости (оборива) пренос целе или дела акредитивне сумe VI Према дељивости – дељив и недељив (претпоставка дељивости)

8 8 Акредитив - Врсте VII Према начину обезбеђења покрића – главни акр. и подакредитив појам подакредитива – нов акр., по налогу корисника из постојећег (главног) акр., у корист трећег лица покриће подакр. банци – тражбина к-ка према акр. банци разлог отварања подакр. – препродаја робе од корисника акредитива истоветност услова (докумената) наплате замена рачуна к-ка из подакредитива рачуном к-ка акредитива при регресу VIII Према доспелости – по виђењу и с одложеним плаћањем (омогућавање провере поднетих докумената пре исплате) IX Према месту плаћања – платив у земљи и у иностранству

9 9 Акредитив - Врсте X Према смеру плаћања – одлазећи (nostro, наш) и долазећи (loro, њихов) XI Посебне врсте stand-by а. – гаранција, у ствари једнократни (редовни – једна уплата) и вишекратни (револвинг, ротативни, обнављајући – више уплата) авансни (packing) * појам – право к-ка да део акр. суме наплати пре предаје докум. (пре испоруке робе) * неусловљен за аванс, условљен за остатак * врсте: а) са црвеном клаузулом (к-к презентира банци меницу по виђењу и писмено се обавезује да докум. касније преда) б) са зеленом клаузулом (роба ускладиштена у корист банке) XII Према начину општења – папирни и телетрансмитивни – електронски пренос налога сарадничкој банци

10 10 Акредитив - Случајеви Случај 1 увозник (Србија) купио сировину од продавца (Беч) цена Е плаћање акредитивом; акред. банка у БГ, исплатна у Бечу увозник дао покриће банци у БГ банка из Бг није пренела новац банци у Бечу о доспелости увозник тужио банку у Бг-у да плати акред. пресуда? Случај 2 домаћи увозник купио робу плаћање акредитивом кад увозник пошаље банци “телекс о ваљаном преузимању робе” страни продавац ваљано испоручио робу банка платила на допис увозника да плати (без телекса о преузимању) увозник после тужио банку за повраћај исплате због повреде услова исплате из налога (нема телекса); пресуда?

11 11 БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА Појам – б. посао - банка се, по налогу клијента обавезује да 3 лицу исплати означену своту, ако клијент повреди своју обавезу Природа – упут Разграничење од: Акредитива - средство обезбеђења, а не плаћања и кредитирања - stand-by акр. – у ствари, гаранција у САД Јемства – а) једностран посао, не уговор б) обавеза само новчана, а јемчева и неновчана в) може и апстракт. гаранц, а јемство је каузално Правни извори – 1) Једнообраз. правила МТК за: а) уговорне гаранције (1978) б) гаранције на први позив (2010) 2) Конвенц. УН о независним гаранц. (95; ступила 2000) 3) ЗОО Сврха – средство обезбеђења

12 12 Банкарска гаранција Учесници – 1) гарант – послов. банка, НБС, држава, осигур. друштво, компанија 2) н-давац - дужник у основном послу 3) корисник – поверилац у основном послу 4) евентуално – сарадничка банка Функционисање – конструкција Правни односи Н-давац – корисник основни посао – дужник и поверилац предмет обезбеђења – новчана или неновчана обавеза клаузула о гаранц. – појам, садржина, банка учесник преговора, битан састојак (раскид)

13 13 Банкарска гаранција – правни односи
2) Н-давац – гарант - уговор о издавању гаранц. - а) појам б) природа (комисион) в) закључење (давање налога, ћутање?) г) обавезе уговорника 3) Гарант – корисник: основ - гаранција - кад се успоставља однос (издавање гаранц.)? – саопштавањем: а) испуњење обавезе из угов. о издав. гар. б) заснивање обавезе према к-ку природа – једностран правни посао писмена форма (гарантно писмо) садржина – прописана исплата на захтев за корисника г-нту однос с УИБГ-ом и осн. послом – зависи од врсте гаранције (самост. или несам.) апстрактност и безусловност обавезе г-ранта код самосталне гаранције

14 14 Банкарска гаранција Правни односи - наставак 4) Гарант – сарадничка банка основ – уговор улога сарадничке банке – а) заступник (исплатна б.) б) јемац (потврђујућа б., супергарант) в) комисионар (контрагар. гарантне банке) Пренос гаранције – 1) пренос гаранције само уз пренос обезбеђене тражбине из основног посла 2) пренос тражбине не повлачи и пренос гаранције, ако изричито није уговорено с г-том Измена основног посла самостална гаранција – протеже се и на измене, у границама гарантне своте (апстракност) несамостална – право банке да се брани приговорима из осн. посла, због измене

15 15 Банкарска гаранција Врсте I Сврха издавања – 1) лицитациона (за озбиљност понуде) 2) авансна 3) за добро извршење посла II Услови за наплату – безусловна и условна (нпр. да је корисник испунио своју обавезу из основног посла) III Веза с основним послом – акцесорна (каузална) и самостална (апстрактна, на први позив) IV Број и међусобан однос банака – 1) једноставне (1 гарант) 2) сложене: а) непотврђена и потврђена б) супергаранција и контрагаранц. в) конзорцијална (група банака) V Врста обезбеђеног дуга – новчана и чинидбена VI Средства исплате – покривена и непокрив. VII Спољнотрговинске – nostro и loro VIII Посеб. врсте – коносманска, консигнациона

16 16 ИНКАСО ПОСАО Појам - наплата тражбине; банка заступник
Особине - неименовани посао Природа - уговор о налогу (заступању) Разлика од акредитива - заступање у наплати, а не исплата Врсте 1) обим обавеза банке - а) обичан (чист) б) документарни (и предаја докумената 3. лицу) 2) место наплате - nostro и loro Извори права - 1) МТК правила ) ЗОО 3) општи услови банака Учесници - 1) налогодавац 2) банка 3) 3. лице Односи - 1) н-давац - 3. лице 2) н-давац - банка 3) доставна банка - наплатна (сарадничка) банка (одговорност за избор и за рад наплатне б.)


Скинути ppt "1 АКРЕДИТИВ Појам Као банкарски посао – налог (упут)"

Сличне презентације


Реклама од Google