Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

UVOD U NASTAVNI PREDMET

Сличне презентације


Презентација на тему: "UVOD U NASTAVNI PREDMET"— Транскрипт презентације:

1 UVOD U NASTAVNI PREDMET
TEHNIČKA KULTURA 8 UVOD U NASTAVNI PREDMET Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

2 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Za uspješno učenje i sticanje znanja, razvijanje sposobnosti, vještina i navika iz tehničke kulture u 8. razredu, treba da koristimo: Udžbenik, Dnevnik rada, Alat i pribor, materijal ... Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

3 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
U osmom razredu izučavat ćete sljedeće sadržaje: Elektrotehniku, Elektroniku, Telekomunikacije, Saobraćajnu kulturu, Energiju i okolinu i Izborni dio od kojih ćete moći izabrati jednu oblast: Elektrane; Eletrotehniku ili Saobraćaj. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

4 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
ORGANIZACIJA RADNOG MJESTA Za svaki rad koji želimo obaviti neophodno je izvrši planiranje, pripremanje i organizovanje. Planiranje, pripremanje i organizovanje rada zavisi od složenosti radnog zadatka i uslova u kojima će se rad obavljati. Bez obzira da li ćete zadatke izvršavati pojedinačno, u paru ili grupno, potrebno je da svaki učenik ima svoj detaljan plan rada. Radno mjesto obuhvata određeni prostor, radni sto, opremu, alat i pribor kao i mašine potrebne za obavljanje radnog zadatka. Specijalizirani stolovi za elektrotehniku i elektroniku sadrže odgovarajuće pripljučke, mjerne instrumente i regulatore napona. Pojedina radna mjesta imaju i odgovarajuću stolicu. Prije početka svakog rada, učenik je obavezan da izvrši pripreme na svom radnom mjestu. Na radnu površinu stola treba da rasporedi: – udžbenik, – dnevnik rada, – a po potrebi ili uputama nastavnika alat, pribor i potreban materijal. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

5 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
RAD U KABINETU TEHNIČKE KULTURE U kabinetu tehničke kulture vi ćete: crtati sheme, obavljati vježbe, izrađivati ili spajati razna strujna kola, uočavati osnovne dijelove električnih kućanskih aparata, izrađivati jednostavnije elektronske sklopove, Izrađivati edukativne panoe itd. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

6 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
RAD U KABINETU TEHNIČKE KULTURE Sve aktivnosti učenika u kabinetu obavljaju se prema planu rada. Odmah po ulasku u kabinet, učenici zauzimaju svoja radna mjesta. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

7 RAD U KABINETU TEHNIČKE KULTURE
Učenik ili grupa učenika prije početka rada preuzima: komplet alata ili samo onaj pribor i alat koji im je potreban za određeni radni postupak i osnovni komplet alata komplet materijala ili samo onaj materijal koji im je potreban za izvođenje vježbe ili praktičnog rada. komplet materijala za elektrotehniku komplet materijala za elektroniku Po završenom radu ili na kraju časa, učenici vraćaju komplete ili preuzeti alat, pribor i materijala na predviđeno mjesto. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

8 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
RAD U KABINETU TEHNIČKE KULTURE Pojedine radne operacije ili radne postupke po potrebi mogu se obavljati na drugim radnim mjestima (npr. stol za elektroniku). Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

9 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
MJERE HIGIJENSKO-TEHNIČKE ZAŠTITE Pored mjera za sprečavanje povreda u kabinetu tehničke kulture, koje su navedene u udžbeniku, zbog opasnosti od strujnog udara veoma je važno da slijedite instrukcije i uputstva nastavnika! Tokom izvođenja vježbi i izrade praktičnih radova koristite odgovarajući ispravan alat i pribor, Kabinet raspolaže ormarić sa kompletom sanite- tskog materijala za pružanje prve pomoći, sa čijim se sadržajem trebaju da upoznaju svi učenici. Posebno treba da znaju postupak pružanja prve pomoći povrijeđenom, ako je povreda uzrokovana strujnim udarom i kako se pravilno upotrebljava sanitetski materijal pri zbrinjavanju povreda nasta- lih u kabinetu. UČENICI SU OBAVEZNI DA SE PRIDRŽAVAJU ODREDABA: Pravilnika o mjerama HTZ-e, Pravilnika o organizaciji rada i ponašanju u kabinetu tehničke kulture, koje je propisala škola i koji su vidno istaknuti. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

10 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
ELEKTROTEHNIKA Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

11 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
1. ELEKTROTEHNIKA Elektrotehnika je primijenjena nauka koja se bavi proizvo- dnjom, prenosom i primjenom električne energije. Ona se temelji na elektromagnetizmu kao sastavnom dijelu fizike. Grčki filozof Tales (Thales) 574. godine p.n.e. je otkrio da se trljanjem jantara mine- rala iz skupine fosilnih smola, mogu privla- čiti komadići suhog lišća i slame. Jantar latinski electrum iskorišten je kao korijen današnjeg naziva za elektricitet. Nakit izrađen od jantara Kinezi su p.n.e. otkrili djelovanje magneti-zma na željeznu iglu, pa su tu pojavu iskoristili za izradu prvog kompasa. Kompas Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

12 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
1.1. OSNOVNI POJMOVI Elektrotehniku dijelimo na: područje jake struje koje obuhvata proizvodnju, prenos i distri- buciju električne energije za potrebe svih vrsta električnih uređaja i područje slabe struje obuhvata telekomunikacionu tehniku uz primjenu struje intenziteta (jakosti) do jednog ampera. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

13 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Sa razvojem nauke, tehnike i tehnologije usvojena je nova podjela i definisana su sljedeća područja elektrotehnike: Elektroenergetika - proučavanje, proizvodnja, raspodjela i potrošnja električne energije. Elektronika - područje elektro- tehnike i računarstva koje se bavi proučavanjem i korištenjem uređaja i sistema čiji se rad zasniva na pro- toku elektrona i drugih nosilaca elektriciteta. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

14 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Elektroakustika – područje koje proučava i ostvaruje pretvaranje zvuka u električni signal i obratno. Električne mreže i četveropoli - područja elektrotehnike koja prou-- čavaju pojmove i svojstva različitih električnih mreža, njihovih sasta- vnih dijelova. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

15 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Radiokomunikacije su područja koja proučavaju i ostvaruju komuni- kaciju i prenos informacija radio- talasima/valovima. Telekomunikacije predstavljaju način razmjene informacija na određenoj udaljenosti Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

16 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Električna struja je svako usmjereno kretanje slobodnih elektrona kroz provodnik u zatvorenom strujnom krugu. Svaka materija je građena od atoma, a oni od manjih čestica: protona, neutrona i elektrona. Protoni imaju pozitivni naboj, a neutr- oni su neutralni. Elektroni imaju negativni naboj i kruže oko središta atoma. Kod atoma su slobodni elektroni nosioci elektriciteta. Kretanje slobodnih elektrona od jednog do drugog atoma objašnjavamo kao pojavu električne struje. Materija koja pruža mali otpor prolazu slobodnih elektrona naziva se elektri- čni provodnik. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

17 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja Šta je elektrotehnika? Elektrotehnika je primijenjena nauka koja se bavi proizvo- dnjom, prenosom i primjenom električne energije. 2. Koje su fizikalne pojave označene kao počeci razvoja elektrotehnike? To su magnetizam, elektromagnetizam i elektricitet. 3. Kako se dijeli elektrotehnika? Elektrotehnika se dijeli na područje jake i slabe struje, odnosno na elektroenergetiku, elektroniku, elektro-aku- stiku, električne mreže i četveropole, radiokomunikacije i telekomunikacije. 4. Šta je električna struja? Električna struja je svako usmjereno kretanje slobodnih elektrona kroz provodnik u zatvorenom strujnom krugu. 5. Koje čestice su nosioci elektriciteta? Slobodni elektroni su nosioci elektriciteta. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović


Скинути ppt "UVOD U NASTAVNI PREDMET"

Сличне презентације


Реклама од Google