Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U BIHAĆU

Сличне презентације


Презентација на тему: "OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U BIHAĆU"— Транскрипт презентације:

1 OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U BIHAĆU
INTERNE AKTIVNOSTI

2 TRENUTNE AKTIVNSOTI NA UNBI
Osnivanje Centra za osiguranje kvalitete Unaprijeđenje instrumentarija za povećanje kvaliteta Pripremne aktivnosti za provođenje anketiranja u ljetnom semestru 2008/09 Novi pristup Nove ankete Nova tehnika (obrada podataka, softver) Povećana koordinacija Edukacija studenata o ciljevima i značaju ankete

3 Razvoj institucionalnih mehanizama za unaprijeđenje kvaliteta
Jačanje kapaciteta za provođenje samoevaluacija Primjena standardiziranih procedura Prošireno i unificirano prikupljanje podataka Veća koordinacija na svim članicama Univerziteta Aktivnosti su rezultat kontinuiranih napora za praćenjem i poboljšanjem kvaliteta

4 DO SADA URAĐENO Oformljen Ured za osiguranje kvaliteta
Usvojen Pravilnik o osiguranju kvaliteta Usvojen Priručnik o osiguranju kvaliteta Provođeno anketiranje Centralno obrađivani rezultati anketiranja Identificirano osoblje koje će se baviti QA na svojim fakultetima Izrađena brošura “Vodič kroz osiguranje kvaliteta”

5 Predstavljanje na konferenciji “Sistemi QA na univerzitetima u BiH”
Opremljen Ured za automatiziran proces obrade rezultata anketiranja Novi dizajn web stranice i informacija Uspostavljen sistem koordinacije i prikupljanja podataka Stalno zaposlena osoba kao savjetnik za sistem kvaliteta i ECTS

6 Edukacije u oblasti osiguranja kvaliteta
Seminari Konferencije Literatura treninzi Promocija osiguranja kvaliteta na organizacionim jedinicama Timovi formirani na fakultetima Koordinatori za QA

7 REALIZOVANE AKTIVNOSTI (PREDVIĐENE PROJEKTOM)
Treninzi: Uloga __ u procesima internog osiguranja kvaliteta Seminar za predstavnike studenata (4+2) Seminar za predstavnike administrativnog osoblja (4+2) Seminar za predstavnike nastavnog osoblja (5+2) Seminar za predstavnike menadžmenta

8 Anketiranje studenata (na kraju svakog semestra)
Samoevaluacija Formiranje timova za strateško planiranje

9 REZULTATI ANKETIRANJA U ZIMSKOM SEMESTRU 2008/09

10

11

12

13

14

15 RAZLOZI IZMJENE ANKETNIH OBRAZACA
Novi pristup Studentski osvrt: anketa prenatrpana pitanjima Tehničke karakteristike: prilagođavanje novim metodama obrade

16 OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Jačanje kapaciteta Centra (ureda) za osiguranje kvaliteta Podrška u internim nastojanjima unaprijeđenja sistema za osiguranje kvaliteta Podrška pri izradi kompetitivnih univerzitetskih strategija Podrška procesima reforme visokog obrazovanja (Univerztieta u Bihaću)

17 Edukacija osoblja Univerziteta
Opremanje Centra Podrška provođenju sveobuhvatne samoevaluacije Promocija Univerziteta Poboljšanje kvalitete na Univerzitetu Razvoj novih politika

18 Naredne aktivnosti Izrada strategija Univerziteta
Ciklično ponavljanje samovrednovanja Nastaviti s evaluacijama nastavnika i saradnika od strane studenata Daljnje unaprijeđenje QA sistema Verifikacija sistema QA na Univerzitetu u Bihaću

19 Hvala na pažnji !


Скинути ppt "OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U BIHAĆU"

Сличне презентације


Реклама од Google