Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

39. Međunarodni stručno-naučni skup VODOVOD I KANALIZACIJA '18.

Сличне презентације


Презентација на тему: "39. Međunarodni stručno-naučni skup VODOVOD I KANALIZACIJA '18."— Транскрипт презентације:

1 39. Međunarodni stručno-naučni skup VODOVOD I KANALIZACIJA '18.
LIGNOCELULOZNA BIOMASA: OBNOVLJIVI I EFIKASAN ADSORBENT ORGANSKIH POLUTANATA Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Jelena Petrović, Marija Kojić, Marija Koprivica, Zorica Lopičić, Mirjana Stojanović Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd Valjevo

2 UVOD METILEN PLAVO Prisustvo boja u otpadnim vodama predstavlja jedan od značajnijih ekoloških problema; Metilen plavo (MP) se dosta koristi u industriji; MP je štetan za žive organizme i mikroorganizme; Veoma je bitno ukloniti MP iz otpadnih voda pre nego što dođe no njegovog ispuštanja u recipijent.

3 PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Hemijsko taloženje Jonska izmena Ultrafiltracija Koagulacija i flokulacija Elektrohemijska degradacija Adsorpcija aktivnim ugljevima Generisanje otpadnog mulja Niska efikasnost Visoki operativni troškovi Potreba za ekonomski isplativim i lako izvodljivim rešenjem

4 UTICAJ OPERATIVNIH PARAMETARA
BIOSORPCIJA UTICAJ OPERATIVNIH PARAMETARA Prednost u odnosu na konvencionalne tehnike Proces biosorpcije koristi se lako dostupna biomasa koja se može naći u velikim količinama kao otpad ili nus proizvod; niska cena procesa; visoka efikasnost; minimalna količina hemijskog ili biološkog otpada; mogućnost regeneracije biosorbenta Adsorpcioni proces čvrsta faza (biosorbent) – biomasa (lignocelulozni materijal) tečna faza (sorbat)- vodeni rastvor koji može sadržati jone teških metala, organske molekule i druge polutante MP BIOSORBENT SORBAT Čestica biosorbenta PROCES BIOSORPCIJE MP MP MP MP MP MP

5 UTICAJ OPERATIVNIH PARAMETARA
BIOSORBENTI KATEGORIJE alge, bakterije, gljive i kvasci MIKROORGANIZMI Nastaju u velikim količinama Nemaju upotrebni vrednost Odlaganje = ekološki problem Mogućnost upotrebe kao biosorbenta celuloza, lignin, skrob, hitozan itd. PRIRODNI MAKROMOLEKULI ljuska jaja, kosti, lišće, kora, seme itd. OSTACI BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG POREKLA ljuska oraha, lešnika, koštice masline, trinja itd. AGRO – INDUSTRIJSKI I INDUSTRIJSKI OTPAD

6 Adsorpcioni kapacitet (mg/g)
PREGLED LITERATURE Biosorbent Adsorpcioni kapacitet (mg/g) Ref. Seme papaje 555,5 Hameed, 2009 Otpad trave 457,7 Kora pomela 344,8 Hameed, 2008 Pirinčana opna 312,3 Mc Kay i sar., 1986 List guave 295 Ponnusami i sar., 2017 Otpad pamuka 277,8 Otpad banane 243,9 Hameed i sar., 2008 Trinja kedra 142,4 Hamadaoui, 2016 Trinja višnje 39,8 Trinja 133,9 Chakraborty i sar., 2012 Trinja ružinog drveta 11,8 Garg i sar., 2014 Ljuska kafe 90,1 Dogan i sar., 2008 Ljuska lešnika 38,22 Ljuska belog luka 82,6 Bulut i Aydin, 2016 Pšenična opna 16,6 Kora banane 20,8 Gong i sar., 2008 Kora pomorandže 18,6

7 ZAKLJUČAK METILEN PLAVO
Na osnovu literaturnih podataka i vrednosti biosorpcionih kapaciteta može se zaključiti da ovi lako dostupni i jeftini ligocelulozni materijali mogu biti primenjeni kao efikasni, ekonomsko i ekološko prihvatljivi materijali za uklanjanje metilen plavog iz otpadnih voda. Upotreba otpadnih lignoceluloznih materijala kao adsorbenata doprinosi rešavanju problema njihovog nekontrolisanog odlaganja i sprečavanju potencialnog zagađenja životne sredine do kojeg bi njihovo dovelo.

8 Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina
HVALA NA PAŽNJI! Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina Franše d’Eperea 86, 11000 Beograd, Srbija


Скинути ppt "39. Međunarodni stručno-naučni skup VODOVOD I KANALIZACIJA '18."

Сличне презентације


Реклама од Google