Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

IZVOZ VINA U EU DRAGICA SAMARDŽIĆ PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

Сличне презентације


Презентација на тему: "IZVOZ VINA U EU DRAGICA SAMARDŽIĆ PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE"— Транскрипт презентације:

1 IZVOZ VINA U EU DRAGICA SAMARDŽIĆ PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE
SREMSKI KARLOVCI, 14.FEBRUAR 2017.

2 Robna razmena AP Vojvodine u 2016.godini:
Ukupno 6,1 mlrd USD (62,4%) - 3,4 mlrd USD izvoza (71,0%) - 2,7 mlrd USD uvoza (54,2%) - suficit 667,9 mil USD

3 Značajna uloga države u razvoju vinogradarstva i vinarstva:
Subvencije države za podizanje novih zasada, kupovinu opreme i unapredjenje kvaliteta vina Donošenje zakonodavne regulative usaglašene sa regulativama EU (Zakona o vinu i svih pratećih akata)

4 Spisak važećih pravilnika donetih na osnovu Zakona o vinu
Pravilnik o sadržini i načinu vodjenja Vinogradarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima koje treba da ispunjava stručna organizacija za vodjenje Vinogradarskog registra, kao i o metodama obavljanja poslova vezanih za Vinogradarski registar Pravilnik o bližim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uredjaja, kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvodjač šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina

5 Spisak važećih pravilnika donetih na osnovu Zakona o vinu
Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom Pravilnik o sadržini i načinu vodjenja Vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u Vinarski registar Pravilnik o načinu i postupku proizvodnje i o kvalitetu stonih vina, kao i vina sa geografskim poreklom Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava ovlašćena laboratorija za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti, referentnih metoda za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vina, kao i senzornog ocenjivanja

6 Spisak važećih pravilnika donetih na osnovu Zakona o vinu
Pravilnik o listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom Pravilnik o parametrima i metodama za analizu i utvrdjivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od groždja, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina

7 Spisak važećih pravilnika donetih na osnovu Zakona o vinu
Pravilnik o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda Pravilnik o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije Pravilnik o postupku i metodama senzornog ocenjivanja vina, načinu obuke i provere stručne osposobljenosti senzornih ocenjivača Pravilnik o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina Pravilnik o zaštiti geografskog porekla vina i rakije Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino

8 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU:
Pravni okvir za odnose R.Srbije i Evropske unije sve do momenta stupanja naše zemlje u EU Predvideo slobodnu trgovinu izemdju Srbije i EU i ukidanje carina u poslovanju

9 Propisana kvota za izvoz vina u EU iznosi:
Tarifna oznaka Opis Primenjena stopa carine Količina (hl) Ex Ex Kvalitetno penušavo vino Vino od svežeg groždja slobodno 53.000 Slobodno 10.000

10 Izvoz vina iz Vojvodine u EU januar-decembar 2016.
Zemlja Izvoz - Iznos (USD) Izvoz – Neto Litar Austrija 56.298 Belgija 7.625 1.405 Češka Republika 16.497 3.377 Francuska 10.727 4.817 Hrvatska Italija 186 70 Madjarska 46.504 8.575 Nemačka 31.737 6.534 Poljska 10 Slovenija 27.845 Velika Britanija 3.204 567 Total

11 Izvoz vina iz AP Vojvodine u EU januar-decembar 2016.
Ukupna vrednost izvoza vina USD Ukupna vrednost izvoza vina u EU USD

12 Za izvoz vina u EU neophodno je da dato vino prati VI 1 obrazac (Propisan Uredbom Komisije (EK) 555/2008 VI 1 Obrazac popunjavaju laboratorije ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine R.Srbije ( Ovlašćene laboratorije u Vojvodini: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet SP Laboratorija u Bečeju Enološka stanica u Vršcu Nakon analize vina i popunjavanja VI1 obrasca, tačku 9.(kojom se garantuje da je vino proizvedeno u skladu sa OIV enološkim postupcima i ograničenjima) potpisuju i overavaju poljoprivredni inspektori

13 HVALA NA PAŽNJI


Скинути ppt "IZVOZ VINA U EU DRAGICA SAMARDŽIĆ PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE"

Сличне презентације


Реклама од Google