Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Др Ката Шкарић Јовановић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Др Ката Шкарић Јовановић"— Транскрипт презентације:

1 Др Ката Шкарић Јовановић
26. Предавање Др Ката Шкарић Јовановић

2 Партиципациони послови
Суштина послова Обављање послова, од стране више учесника у своје име а за заједнички рачун. Послови који могу бити обављани као партиципациони послови: производња и продаја, набавка и продаја

3 Учесници у послу: Герент и Партиципанти. Герент – води посао саставља обрачун посла. Има право на провизију.

4 Партиципанти - учесници у послу.
Број партиципаната није ограничен. Према броју учесника партиципациони послови могу бити: а меta – са два учесника a terzo – са три учесника и тд.

5 Основа за обављање посла – уговор који се склапа између учесника.
Уговором се уређују односи између учесника у послу. Уговором мора бити одређено: - ко су партиципанти, ако je герент - шта је предмет заједничког посла - колика је висина улога у заједнички посао - који су критеријуми за поделу добити, односно, покриће губитка, - колика је висина герентове провизије - које је време трајања уговора и др.

6 Сваки од учесника (патриципанти и герент у односу на трећа лица иступа у своје име, а за заједнички рачун. Више предузећа се удружују ради заједичког обављања одређеног посла, путем уговора, тако да то удруживање не доводи до формирања новог правног лица.

7 Књиговодствено обухватање партиципационих послова
Књиговодствено обухватање непосредно зависи од тога шта је предмет посла. Партиципациони послови се обухватају одвојено од редовне активности предузећа с циљем да се контролише њихов рентабилитет. Сваки партиципациони посао се прати одвојено.

8 Ако се партиципациони посао састоји од заједничке набавке и продаје робе и ако у њему учествују герент и један партиципант, при чему партиципант набавља, а герент продаје заједничку робу тада се овакав посао реализује кроз следеће пословне догађаје:

9 1. уплата учешћа герента партиципанту
2. набавка заједничке робе 3. предаја заједничке робе геренту 4. продаја заједничке робе 5. обрачун партиципационог посла 6. измирење обавеза

10 Књиговодствено обухватање партиципационих послова у књиговодству партиципанта
(3) Герент Текући рачун Добављачи Обр. Зај. Посла (1) (6) (2) (6) (5) Прих. од продаје НВ продате зај. робе

11 Књиговодствено обухватање партиципационог посла у књиговодству герента
(4) Текући рачун Партиципант из зај.посла Обрачун зајед. Посла (1) (3) (6) (5) Провизија (5) Приход од продаје Набавна вред. Прод. робе

12 Обрачун партиципационог посла
1. Приходи од продаје заједничке робе 2. Расходи од продаје заједничке робе + провизија герента 3. Добит из заједничког посла Сви ефекти посла (приходи, расходи и добит) деле се на учеснике посла.

13 Пример Склопљен је уговор о партиципационом послу између предузећа “Промет” и предузећа “Експорт” о заједничкој набавци и продаји 5000 литара маслиновог уља. Вредност заједничкe робе је динара. Сваки од учесника обезбеђује половину потребних средстава. Герент је предузеће “Експорт” и оно има право на провизију од 2% продајене вредности заједничке робе . Партиципант предузеће “Промет” набавља робу, док герент врши њену продају.

14 1. Герент је на рачун партиципанта уплатио свој удео у заједничком послу од 1.250.000
2. Партиципант је набавио заједничку робу у вредности од 3. Партиципант је купљену заједничку робу предао геренту. 4. Герент је продао заједнику робу за динара.

15 5. Герент је сачинио обрачун заједничког посла и прокњижио припадајуће приходе и расходе.
6. Герент је упутио обрачун партиципанту. 7. Герент је измирио обавезе према партиципанту.

16 Рачуноводствено планирање
Циљеви рачуноводственог планирања: - стварање основе за доношење пословних одлука - координација - директна контрола управе и - мотивација

17 Према дужини периода који је покривен планом планови се деле на:
1. Стратегијске и 2. Оперативне.

18 Стратегијско планирање
Изражава опште циљеве предузећа. Циљеви одражавају будућа стања у која се предузеће намерава довести. Они одређују правац деловања менаџмента и запослених.

19 Дугорочни план Фундаментални ниво одлучивања у планском процесу. Циљеви су дати више описно него кватитативно. Дефинисани су описно као : “максимални”, “водећи” и сл. На пример: максимирање стопе принoса на сопствени капитал.

20 Преко ових циљева се изражава однос према власницима, купцима, квалитету производа и сл.
Дефинише се стратегија за остварење циљева предузећа.

21 Стратегијски планови садрже финансијске последице планираних капиталних инвестиција, потребе за одржањем постојећих капацитета, развојем нових тржишта и планове који се односе на диверсификацију производа и пословних процеса.

22 Полазну основу при доношењу плана чине кретања у прошлости.

23 Оперативно планирање Превођење општих циљева у дневне оперативне одлуке Општи циљеви добијају своју квантитативну у временску димензију Усмерава средства предузећа према дефинисаним циљевима.

24 Оперативни планови садрже детаљнe формално квантитативне пројекције активности које треба да буду предузете у свим деловима предузећа и у оквиру свих функција.

25 Планирање покрива токове рентабилитета, готовинске токове, финансијску структуру и капитална улагања.

26 Главни планови 1. План резултата 2. План ликвидности
3. План капиталних улагања 4. План финансијске структуре

27 План резултата Планирани биланс успеха
Планирани приходи – по основу основне делатности, управљања новчаним средствима и по основу држања и продаје имовине предузећа Исходиште за планирање пословног резултата чини план продаје.

28 Од планиране продаје и планираних залиха готових производа зависи планирани обим производње.
Планирани обим производње одређује потребна улагања – трошкове, који чине цену коштања учинака предузећа.

29 План ликвидности План новчаних токова
План прилива и одлива готовине по основу оперативне активности. Приливи по основу продаје учинака. Одливи по основу измирења обавеза.

30 План капиталних улагања
Садржи висину и динамику средстава која прибављена у планском периоду. Циљ – да се правовремено обезбеде средства за финансирање планираних улагања.

31 План финансијске структуре
Планирани биланс стања Циљ – исказивање финансијског положаја предузећа на крају планског периода, године, квартала, месеца. На основу планираног биланса стања утврђује се будућа сигурност и ликвидност предузећа.

32 При изради овог плана се мора поћи од постојећег финансијског положаја, узети у обзир планирани резултат планиране обавезе које ће проистећи из планираних улагања у сталну и обртну имовину и евентуално планирано повећање или смањење сопственог капитала.

33 Рачуноводствено планирање ће имати утицај на управљање предузећем само ако се донети планови користе као стални водичи за одлуке, ако се континуирано прати њихово извршење и по том основу утврђује одговорност појединаца односно група у чијој се надлежности налазе активности које су планиране.

34 Извештавање о извршењу плана мора бити по форми усаглашено са планирањем да би се омогућила контрола извршења плана.

35 Однос стратегијског и оперативног планирања
Чврста међусобна повезаност. Стратегијским плановима се постављају оквири оперативних планова.

36 Рачуноводствени надзор
Надзор генерално – систематски и организовани низ активности провере поштовања унапред утврђених норми или стандарда.

37 Према томе ко спроводи назор разликује се:
Интерни надзор Екстерни надзор

38 Интерни надзор Интерна контрола и интерна ревизија

39 Интерна контрола Интерна контрола обухвата интерну рачуноводствену контролу и интерну управну контролу. Карактеристике: - обављају је лица која су запослена у предузећу, - предмет контроле је пословање предузећа - контрола испуњења планираних задатака и - контрола поштовања усвојених процедура у пословању

40 Интерна контрола Провера која се реализује упоређивањем оствареног и планираног, с циљем да се провери правилност и открију и исправе неправилности у пословању предузећа.

41 Интерна ревизија Инструмент управљања предузећем. Обавезна законски за банке, а потребна свим већим предузећима. Циљ интерне ревизије је побољшање перформанси предузећа. Обухвата целокупно пословање

42 Циљеви интерне ревизије:
- превентивно деловање на одвијање пословних процеса - окривање слабости у пословању - обавештавање управе и власника о откривеним слабостима, - утицај на доношење одлука којима се смањује, контролишу ризици с којима је пословање повезано

43 Карактеристике: - обављају је лица из предузећа - независна је од менаџмента предузећа, - превасходно оријентисана на поузданост податка које генерише рачуноводство и који су презентирани у финансијским извештајима.

44 Екстерна ревизија - обавезна по закону за банке и друге финансијске институције, сва велика предузећа, односно предузећа чије се акције котирају на берзи. Ревизија обухвата биланс стања, биланс успеха, извештај о променама на капиталу,извештај о новчаним токовима, напомене уз финансијске извештаје и извештај о пословању.

45 Има за циљ да провери да ли предузеће у процесу финансијског извештавања екстерног и интерног поштује рачуноводствене стандарде, законске прописе и рачуноводствене политике предузећа.


Скинути ppt "Др Ката Шкарић Јовановић"

Сличне презентације


Реклама од Google