Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u srednje škole

Сличне презентације


Презентација на тему: "Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u srednje škole"— Транскрипт презентације:

1 Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u srednje škole
UPISI U SREDNJU ŠKOLU Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u srednje škole

2 Osnovna škola Cavtat 1.informiranje učenika o elementima i kriterijima za upis u srednju školu ( 7.r. ) - prezentacija 2.profesionalna orijentacija – Moj izbor – 7.r. i 8.r. 3.individualni rad s učenicima- kontinuirano ( 7.r. i 8.r. ) 4.brošura o upisu u srednje škole; suradnja sa Zavodom za zapošljavanje 5.suradnja SRS sa razrednim i predmetnim učiteljima i razrednicima – kontinuirano praćenje 6.praćenje i poticanje učenika na sudjelovanje na natjecanjima 7.predstavljanje srednjih škola; - ekonomska,turistička,obrtnička,umjetnička gimnazija… 8.Informiranje roditelja –predavanje Zavod za zapošljavanje i Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora 9.dostupnost informacija na web stranicama škole kao i na oglasnoj ploči

3 UPISNI ROKOVI Prijave za upis: Objava rezultata: Upis:
Ljetni prvi ljetni drugi jesenski rok Prijave za upis: Objava rezultata: Upis: Svaka srednja škola je dužna na oglasnoj ploči objaviti :natječaj za upis,rokove upisa,broj upisnih mjesta,te popis potrebnih dokumenata za upis. Natječaj za upis učenika škole objavljuju za svaku šk.g. najkasnije početkom lipnja

4 Natječaj za upis učenika otvoren je do popune upisnih mjesta.
U postupku prijavljivanja za upis, uz prijavnicu na natječaj, učenik može priložiti preslike dokumenata osim svjedodžbi koje se predaju u izvornicima s tim da za upis uz upisnicu prilaže izvorne dokumente . Natječaj za upis učenika otvoren je do popune upisnih mjesta. Učenik koji ispunjava uvjete može se prijaviti u svakom upisnom krugu u školu koja ima slobodna upisna mjesta. U jednom upisnom roku učenik se može prijaviti za upis samo u jednu školu,ali tri programa.

5 Potrebni dokumenti Prijavnica za natječaj Rodni list Domovnica
Svjedodžbe 7. i 8.r. ( originali ) Ostali dokumenti za posebne prednosti upisa - odgovarajuće dokumente kojima dokazuje neko od prava koje ima na temelju odredbi ove odluke (pravo na izravni upis ili pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog školovanja, školovanja u otežanim uvjetima obrazovanja i sl.). U postupku prijavljivanja za upis uz prijavnicu za natječaj učenik može priložiti preslike dokumenata osim svjedodžbi ( originali )ali za upis uz upisnicu originali ili ovjerene preslike dokumenata.

6 PRIJAVA U jednom upisnom roku učenik se može prijaviti za upis u samo u jednu školu u jedan od tri programa. U gimnaziji može se prijaviti u sva tri smjera. U obrtničkoj školi se može prijaviti za 1 do 3 programa,a na prijavnici navede koje.

7 . Za upis u pojedine škole ,kada je to utvrđeno posebnim propisima škola je dužna objaviti u natječaju za upis da je uvjet za upis liječnička svjedodžba medicine rada, a za prijavu na natječaj potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za odabrano zanimanje. dr.Elena Brguljan dr.Elena Brguljan- Batala

8 Liječnička svjedodžba od specijalista medicine rada
MEDICINA RADA Uz uputnicu,učenici moraju sa sobom imati i medicinsku dokumentaciju ( povijest bolesti i sl.,ali ne stariju od 6 mjeseci. Učenici koji ne posjeduju liječničku dokumentaciju ,moraju je pribaviti,jer u protivnom neće moći obaviti liječnički pregled. ŠKOLA Ako je učenik ne donese do upisa stavlja se na listu ,ali se upisuje tek kad je donese. Krajnji rok treba biti oglašen na oglasnoj ploči. 2.kat-Medicina rada Tel:

9 KRITERIJI ZA UPIS 1. Posebni rezultati s natjecanja u znanju
2. Opći uspjeh u 7. i 8.r. i uspjeh iz značajnih predmeta 3.Uzorno vladanje u 7.r. i 8.r. 4. Posebni rezultati sa natjecanja školskih športskih klubova 5. Dodatna izobrazba 6. Otežani uvjeti obrazovanja 7.Prilagođeni program

10 Vladanje… Uz ocjene iz sedmog i osmog razreda, prilikom upisa u srednju školu učenicima će se ubuduće vrednovati i ocjena iz vladanja. Ministarstvo obrazovanja izmijenilo je pravila upisa, te se novom Odlukom o upisu u školsku godinu 2010/11. uzorno vladanje u sedmom i osmom razredu osnovne škole boduje jednim dodatnim bodom.

11 4. Dodatna izobrazba – odgovarajući dokumenti kojima se dokazuje pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog školovanja ; natjecanja u znanju,vještinama i umijećima.. Osim nastavnih predmeta navedenih u opisu zanimanja,za hrvatski jezik škola će priznati i rezultate državne smotre Lidrano ( individualno.plasman na državnom nivou ) ,a za ostale predmete rezultate državnog natjecanja iz sastavnih dijelova ili programskih dopuna tih predmeta (npr.astronomija za zemljopis isl. ) ,a za upis u tehničke škole rezultate državnog natjecanja na Smotri tehničke kulture. U školama u kojima je likovna kultura jedan od važnijih predmeta boduju se rezultati iz natjecanja likovne kulture “LIK”.

12 -Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj.
5. Otežani uvjeti obrazovanja- potvrde o roditelju stradalom u Domovinskom ratu, o posebnom socijalnom položaju,razvod roditelja,samohrani roditelji,teška bolest u obitelji,nezaposlenost roditelja. - Za ostvarivanje navedenih prava kandidat je dužan uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće dokumente. -Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj. Otežani uvjeti obrazovanja- Mogućnost da se natječe iako ima manji broj bodova potrebnih za upis ako taj broj nije manji od 10 postoOdluku donosi upisno povjerenstvo

13 Upis učenika s zdravstvenim poteškoćama
Učenik s težim zdravstvenim poteškoćama ,odnosno duljom bolešću i drugim zdravstvenim i tjelesnim oštećenjima koja su mogla utjecati na uspjeh,može se upisati s manjim brojem bodova i to u pravilu do 10 posto ( ovisi o stupnju oštećenja )od broja bodova najniže rangiranog na ljestvici poretka kandidata. Odnosi se na uč. S osobito teškim zdrast.tešk.koje su mogle utjecati na uspjeh u oš.str.24.

14 Školski uspjeh Boduje se bolja ocjena iz stranog jezika ako je učenik 4 godine učio dva strana jezika. Ako dva učenika imaju jednak broj bodova,prednost ima učenik koji ima bodove s natjecanja. Ako nije bio na natjecanju bodove određuje upisno povjerenstvo.

15 Ako je kandidat tijekom osnonovnoškolskog obrazovanja učio dva ili više stranih jezika,
boduje se prvi jezik ili jezik koji je učio dulje, odnosno jezik s boljom ocjenom ako je učenik taj jezik učio najmanje četiri godine što dokazuje svjedodžbama o završenom V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole.

16 DODATNI BODOVI S NATJECANJA IZ ZNAČAJNIH PREDMETA
DRŽAVNA NATJECANJA: Izravan upis- za osvojeno 1.2. i 3.mjesto 5 bodova – za osvojeno 4. i 5. mjesto 3 boda – za 6. i 7. mjesto 2 boda – za plasman sa županijskog na državno natjecanje -Pojedinačno ili skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO – 2 boda

17 Članovi skupine… -Učenicima koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola osvojili prvo, drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika dodaju se 3 boda, od 3 do 6 učenika dodaju se 2 boda i od 6 do 10 učenika dodaje se 1 bod na bodove koje su stekli prema ocjenama uspjeha u VII. i VIII. razredu osnovne škole.

18 DODATNI BODOVI ZA UMJETNIČKU ŠKOLU
- 3 boda za najbolji rad na državnoj razini 2 boda za drugo mjesto 1 bod za 3. mjesto

19 ŽUPANIJSKA NATJECANJA
- 3 boda – kao pojedinci za 1.,2. i 3. mjesto - 2 boda – za drugo mjesto - 1 bod za treće mjesto - 1 bod za umjetničku školu, najbolji rad na županijskoj razini

20 DODATNA IZOBRAZBA 2 boda – najmanje 4 razreda glazbene ili plesne škole 2 boda za jezičnu gimnaziju – najmanje 4 godine drugi strani jezik

21 IZDAVANJE DIPLOMA Općenito se boduje samo jedan , najbolji rezultat.
Iznimno,ispitno povjerenstvo može uvažiti uspjeh na natjecanju i iz drugih predmeta.

22 Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma ili sl
Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma ili sl.) u kojem su, uz podatke o natjecatelju i vrsti natjecanja, navedeni i podaci o osvojenom mjestu na natjecanju pojedinaca ili na natjecanju skupina s brojem članova skupine, za središnje natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja.

23 NATJECANJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA
U pravilu završni razred DRŽAVNA NATJECANJA: 1 bod – za plasman na državno i međunarodno natjecanje kao pojedinci ili kao član ekipe 4 boda – za osvojeno 1. mjesto 3. boda – za 2. mjesto 2. boda – za treće mjesto

24 Učenicima, u pravilu završnih razreda osnovne škole, vrednuju se rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih klubova koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih klubova osnovnih i srednjih škole Republike Hrvatske, pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Pravo na dodatne bodove dokazuju odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja.

25 Učenicima koje je kategorizirao Hrvatski olimpijski odbor od I. do VI
Učenicima koje je kategorizirao Hrvatski olimpijski odbor od I. do VI. kategorije pripadaju dva boda. Pravo na dodatne bodove dokazuju rješenjem Hrvatskoga olimpijskog odbora o kategorizaciji športaša. -Pravo na dodatne bodove s obzirom na rezultate na športskim natjecanjima odnosno na kategorizirane športaše pripada kandidatu za upis u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše. -Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.

26 RELEVANTNI PREDMETI Nastavničko vijeće škole može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, umjesto jednog od nastavnih predmeta utvrđenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis, utvrditi i objaviti (u natječaju za upis) neki drugi nastavni predmet kao značajan za upis i nastavak obrazovanja u toj školi.

27 Trogodišnji programi U trogodišnje programe obrazovanja i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme upisuje se bez bodovnog praga.

28 POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS U TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE
Uz zajednička mjerila, za upis u obrtničke škole primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa.

29 JEDINSTVENI MODEL OBRAZOVANJA ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA
Obrazovanje za obrtnička zanimanja odvija se kroz programe jedinstvenog modela obrazovanja Jedinstveni model obrazovanja za obrtnička zanimanja primjenjuje se od godine za 57 zanimanja (temelj: Zakon o obrtu - NN 49/03) Trajanje obrazovanja: 3 godine

30 NAUKOVANJE, Ugovor o naukovanju
Učenik započinje naukovanje početkom školske godine nakon položenog ispita zaštite na radu Ugovor o naukovanju zaključuju obrtnik i naučnik, odnosno njegov roditelj ili staratelj

31 U natječaju za upis u strukovne programe, kada je to utvrđeno posebnim
propisima škola je dužna objaviti da je uvjet za upis liječnička svjedodžba medicine rada, a za prijavu na natječaj da je potrebna potvrda nadležnoga školskog liječnika (koji je pratio učenika tijekom osnovnog školovanja) o nepostojanju kontraindikacija za odabrano zanimanje.

32 MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS U OBRTNIČKA ZANIMANJA
Izbor učenika za upis temelji se: -na uspjehu u osnovnoj školi; -na zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju; -na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju, Narodne novine, br. 62/02. i 72/05.).

33 Ljestvica poretka Ljestvica poretka kandidata za upis formira se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili trgovačkim društvom.

34 UGOVOR ONAUKOVANJU Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: -ovjerenu presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole; -liječničku svjedodžbu od specijalista medicine rada. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i područnoj obrtničkoj komori. Ugovor o naukovanju (tzv. žuti ugovor) sklapa se s licenciranim obrtom ili trgovačkim društvom u skladu s člankom 45. i 51. Zakona o obrtu (Narodne novine, br.

35 49/03 – pročišćeni tekst) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore.
Radi odabira naučnika licencirani obrt ili trgovačko društvo može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta, preporučuje se licenciranom obrtu ili trgovačkom društvu da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh.

36 Plavi ugovor Pravo na upis u obrtnička zanimanja imaju i učenici koji, zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta, nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili trgovačkim društvom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. Za ove učenike srednja strukovna škola, uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore, dužna je osigurati radna mjesta za naukovanje u trgovačkim društvima ili u radionicama škole. Radi ostvarivanja programa praktičnog dijela naukovanja učenik i trgovačko društvo sklapaju Ugovor o naukovanju (tkz. plavi ugovor) s trgovačkim društvom koje ne posjeduje dozvolu (licenciju) Hrvatske obrtničke komore,

37

38 NAUKOVANJE U područnoj obrtničkoj komori postoji popis obrtničkih radionica koje imaju uvjete za prijam naučnika i koje mogu ostvariti praktičnu nastavu (posjeduju licencu) Učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, nakon odabira željene radionice, te razgovora i dogovora s obrtnikom vlasnikom, sklapa s njim UGOVOR O NAUKOVANJU, koji se ovjerava u područnoj obrtničkoj komori

39 Gimnazija OPĆA i JEZIČNA: 56 bodova
hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest i predmet koji odredi škola između fizike, zemljopisa, kemije i biologije, što se objavljuje u natječaju za upis.

40 a) Razredni odjeli za športaše 51 bod
Nastavni predmeti za opću gimnaziju, a pravo upisa imaju učenici koji iz značajnih predmeta i općeg uspjeha ostvare najmanje 50 bodova, te prilože potvrdu odgovarajućega nacionalnog športskog saveza o mogućim postignućima ili statusu vrhunskog športaša. Nacionalni športski savezi izdavat će takve potvrde tijekom lipnja. Ako se prijavi više učenika od broja planiranog za upis, konačan izbor izvršit će povjerenstvo Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prema športskim mjerilima. Učenik je dužan za upis u svaki sljedeći razred priložiti potvrdu odgovarajućega nacionalnog športskog saveza o športskim postignućima. Ova mjerila provode se za upis učenika u športske odjele i u drugim vrstama četverogodišnjih srednjih škola uz bodovanje uspjeha iz nastavnih predmeta navedenih za te škole i minimalan broj bodova utvrđen za upis u te škole.

41 PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA i
PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA: 56 bodova hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika i predmet koji odredi škola između zemljopisa, kemije i biologije. KLASIČNA GIMNAZIJA: 54 boda a) Za učenike koji su učili latinski jezik u osnovnoj školi: hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest i matematika. b) Za ostale učenike nastavni predmeti su kao za opću gimnaziju.

42 EKONOMIJA, UPRAVA I TRGOVINA (ekonomist 44 boda, komercijalist, , poslovni tajnik 40 bodova)
hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis Prodavač – 3.god UGOSTITELJSTVO I TURIZAM -hotelijersko-turistički tehničar ; komercijalist -turističko-hotelijerski komercijalist hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija i kemija

43 Pomorsko-tehnička škola
hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, zemljopis Liječnički pregled prema Pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca. Pomorski nautičar-36 bodova Tehničar za brodostrojarstvo – 36 bodova Elektrotehničar- 50 bodova Rač.teh.u strojarstvu - 44 bodova

44 Medicinska škola Medicinska sestra/tehničar-44 boda Hrvatski jezik,strani jezik,kemija,biologija,matematika -Farmaceut ili kozmetičar ???

45 Vama i Vašem djetetu, a našem učeniku želimo sretan i uspješan prijelaz u srednju školu !
…hvala na pažnji …


Скинути ppt "Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u srednje škole"

Сличне презентације


Реклама од Google