Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoškim mjera

Сличне презентације


Презентација на тему: "Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoškim mjera"— Транскрипт презентације:

1 Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoškim mjera
Zdenka Čukelj, prof., načelnica za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovnje

2 Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoškim mjera

3 usklađen s odredbama Zakona
Izricanje pedagoških mjera u propisima i dokumentima NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14. Narodne novine, br. 94/15. usklađen s odredbama Zakona TKO, ŠTO, KAKO, KADA Pravilnik o kriterijima za izricanje Pedagoških mjera STATUT ŠKOLE 1 2 3

4 Izricanje pedagoških mjera u propisima i dokumentima
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Statut škole Čl. 83. Čl. 84. Čl. 86. Čl. 87. Čl st. 3. SVE ODREDBE U postupku izricanja pedagoških mjera potrebno je voditi računa o svim propisima/dokumentima

5 Pedagoške mjere u čl. 83. Ζakona
Učenici koji postižu iznimne rezultate mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni, odnosno nagrađeni. Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće. Uvjeti, način i postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika uređuju se statutom škole. Stavak 1. Stavak 2. Stavak 3.

6 Pedagoške mjere u čl. 84. Ζakona
KAKO ŠTO Pedagoške mjere u čl. 84. Ζakona Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u osnovnoj školi su opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu. Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu. Mjera strogog ukora i preseljenje u drugu školu vrijedi do kraja osnovnog odgoja i obrazovanja. Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u srednjoj školi su opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole. Pedagoške mjere opomene i ukora iz stavka 4. ovoga članka izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja. Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit. Stavak 1. Stavak 2. Stavak 3. St. 4.,5. i 6.

7 Ravnatelj je član UV/NV.
Pedagoške mjere u čl. 84. st. 7. Ζakona TKO ŠTO Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće, strogog ukora izriče učiteljsko vijeće, Ravnatelj je član UV/NV. a opomene pred isključenje izriče nastavničko vijeće.

8 Pedagoške mjere u čl. 84. st. 8. Ζakona
RAVNATELJ rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu na temelju obavijesti učiteljskog vijeća, TKO ŠTO KAKO a o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole na temelju obavijesti nastavničkog vijeća.

9 Pedagoške mjere u čl. 84. st. 9. Ζakona
TKO ŠTO KAKO Do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere RAVNATELJ može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnoga procesa, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, rješenje o privremenom udaljenju će se ukinuti.

10 Pedagoške mjere u čl. 84. st. 10. Ζakona
Škole su dužne provoditi pedagoške mjere uvažavajući učenikovo psihofizičko stanje i njegovu dob te utvrditi sve okolnosti koje utječu na njegov razvoj. TKO ŠTO

11 Pedagoške mjere u čl. 86. Ζakona
KAKO ŠTO Pedagoške mjere u čl. 86. Ζakona Pedagoške mjere opomene, ukora, strogog ukora i opomene pred isključenje izriču se kao mjere upozorenja i na njihovo izricanje učenik ili roditelj može uputiti prigovor ravnatelju škole. Stavak 1. O žalbi protiv rješenja iz članka 84. stavka 8. i 9. ovoga Zakona odlučuje Ministarstvo. TKO ŠTO KAKO Stavak 2. Kriterije za izricanje pedagoških mjera iz članka 84. ovoga Zakona propisuje ministar PRAVILNIKOM. Stavak 3.

12 Pedagoške mjere u čl. 87. Ζakona
Pedagoške mjere, uvjete, način, postupak i tijela za izricanje pedagoških mjera UČENIČKI DOM uređuje statutom. Pedagoške mjere u čl Ζakona Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se STATUTOM.. Stavak 3.

13 Zakon i Pravilnik U postupku izricanja pedagoških mjera učitelji/nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj dužni su voditi računa: dobi učenika od 6,5 do 19 god. psihofizičkoj razvijenosti i osobinama npr. djeca s teškoćama okolnostima koje utječu na učenikov razvoj npr. obiteljsko ozračje okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo ranijem ponašanju učenik prepisuje/šapće odgovor drugom djetetu uzoran/na ili upozoravan – izricane ped. mjere Čl. 84. st. 7. Zakona i čl. 5. st. 1. Pravilnika

14 lakša teža taška osobito teška Kriteriji za izricanje pedagoškim mjera
neprihvatljiva ponašanja – podijeljena su ovisno o težini lakša teža taška osobito teška Čl. 3. st. 1. Pravilnika

15 Postupnost – primjeri kriterija Lakše NP
oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj) Lakše NP namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad Teže NP uništavanje službene dokumentacije škole Teško NP

16 krađa tuđe stvari Postupnost – primjeri kriterija Teško NP
prisvajanje tuđe stvari Teže NP krađa tuđe stvari Teško NP teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari Osobito teško NP

17 učiteljsko/nastavničko vijeće
Neopravdani izostanak je izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj. Čl. 4. st. 2. Pravilnika Neopravdanim izostankom ne smatra se: izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to: razrednik/razrednica do 3 radna dana ravnatelj/ravnateljica do 7 radnih dana učiteljsko/nastavničko vijeće do 15 radnih dana Čl. 4. st. 3. Pravilnika

18 Opravdavanje izostanaka
Kako roditelj može opravdati izostanak svoga djeteta? Osobno ili pisanim putem. čl. 4. st. 4. Pravilnika U kojem roku roditelj može opravdati izostanak svoga djeteta? Propisuje se statutom. čl st. 3. Zakona čl. 4. st. 5. Pravilnika

19 Opravdavanje izostanaka
Može li roditelj naknadno, opravdati izostanak svoga djeteta? Samo po jedan dan i to tri puta tijekom školske godine. čl. 4. st. 4. Pravilnika Može li se naknadno opravdati nenajavljeni dvodnevni višednevni izostanak? Ne. Mogu se opravdati tri dana tijekom školske godine koja nisu uzastopna. Čl. 4. st. 4. Pravilnika

20 Što se smatra ispričnicom institucije
Ispričnica institucije Umjetničke škole Škole stranih jezika Zdravstvene ustanove Sportskog kluba/društva KUD-a/ ansambla MUP-a, Centra za socijalnu skrb Može se propisati statutom (način opravdavanja).

21 Opravdavanje izostanaka
Može li roditelj ispričati izostanak djeteta koje je oboljelo od viroze, ako je liječnik savjetovao da dijete ne dolazi u ambulantu zbog mogućnosti zaraze? DA. Samo ako je to učinio na dan kada dijete treba izostati i to za najviše tri nastavna dana, ali navedeno bi trebalo propisati i statutom. Čl. 4. st. 4. i 5. Pravilnika Može li roditelj na dan kada je dijete oboljelo zatražiti dozvolu za izbivanjem od tri dana zbog bolesti? DA, ali navedeno treba urediti STATUTOM.

22 Opravdavanje izostanaka
Može li roditelj ispričati izostanak djeteta koje ima teškoće u razvoju, a koje uzrokuju nemogućnost dolaska u školu dva dana zbog velikih bolova? DA. Samo ako je to učinio na dan kada dijete treba izostati i to za najviše tri nastavna dana, ali navedeno bi trebalo propisati i statutom. Čl. 4. st. 4. i 5. Pravilnika Kako i u kojem roku roditelj može zatražiti izostanak svoga djeteta u trajanju od tri dana? Isključivo pisanim putem. Rok se propisuje STATUTOM. Čl. 4. st. 3. i 5. Pravilnika

23 Opravdavanje izostanaka
Može li se zamolba razredniku dostaviti e-poštom ili SMS-om? DA, ali navedeno bi trebalo propisati i statutom. Čl. 4. st. 5. Pravilnika Može li se zamolba za izostankom od 7 ili 15 dana dostaviti SMS-porukom? Nije preporučljivo. Bolje da se pošalje zemaljskom poštom ili kao e-poruka. I navedeno se može urediti STATUTOM. Čl. 4. st. 3. i 5. Pravilnika

24 Opravdavanje izostanaka
Smatra li se zahtjev roditelje dostavljen e-poštom pisanim poštom (pisanim putem)? E-pošta svakako se može smatrati pravovaljanim načinom dostavljanja zamolbe Rok se propisuje statutom. Koliko unaprijed roditelj treba dostaviti pisanu zamolbu za izostankom od 7 ili 15 dana? Nije propisno Zakonom ni Pravilnikom jer se isto sukladno Zakonu uređuje statutom.

25 Neopravdani izostanci i pedagoške mjere
više od 0,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati Opomena više od 1% nastavnih sati od ukupnoga broja sati Ukor više od 1,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati Strogi ukor/ Opomena pred isključenje Preseljenje u drugu školu Isključenje iz srednje škole više od 2% nastavnih sati od ukupnoga broja u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine Čl. 7. Pravilnika

26 Opravdavanje izostanaka
Može li se učeniku izreći pedagoška mjera računanjem broja sati koji su do određenog vremena realizirani? NE. Izriče se temeljem broja nastavnih sati u koje učenik treba biti uključen tijekom nastavne godine. Čl. 7. Pravilnika Što ako je učeniku prošle godine izrečena pedagoška mjera zbog neopravdanog izostajanja? Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 152/14) i Pravilnika (NN, broj 94/15.) tek od šk. god. 2015/2016.).

27

28 Opravdavanje izostanaka
Može osnivač izbrisati iz statuta sve odredbe vezane uz pedagoške mjere? NE. Čl.136. st. 3. Zakona propisano je da se način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom. Krši li osnivač odredbe Zakona ako su iz statuta brisane navedene odredbe? DA, jer je dužan postupati sukladno odredbama Zakona.

29 Postupak izricanja pedagoške mjere
Izricanje pedagoške mjere temelji se na: bilješkama iz pedagoške dokumentacije i/ili službenim bilješkama stručnih suradnika i/ili ravnatelja, ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija Odgojno-obrazovni radnici škole dužni su: međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj kako bi se ublažili rizični i pojačali zaštitni čimbenici u razvoju učenika Čl. 6. st. 1. i 2. Pravilnika

30 Obveze prije izricanja pedagoške mjere
Mora li se učeniku omogućiti razgovor s odgojno-obrazovnim radnicima prije izricanja pedagoške mjere? DA. Učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere Čl. 5. st. 2. Pravilnika Što ako se učenik ne odazove razgovoru/savjetzovanju? Ako se učenik bez opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe može mu se izreći pedagoška mjera. Čl. 5. st. 3. Pravilnika Petar nije došao!

31 Obveze prije izricanja pedagoške mjere
Mora li se učeniku omogućiti razgovor s odgojno-obrazovnim radnicima prije izricanja pedagoške mjere? DA. Roditelj mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere Čl. 5. st. 2. Pravilnika Što ako se roditelj ne odazove ni pisanom pozivu? Može mu se izreći pedagoška mjera. Čl. 5. st. 4. Pravilnika Roditelji nisu došai.

32 Učenici s ADHD –om Može li se svakom učeniku izreći pedagoška mjera?
DA. Zakonom i Pravilnikom nisu propisane iznimke. Znači, da se i učeniku s ADHD-om može izreći pedagoška mjera kao i drugim učenicima. NE svaka. Učitelji/nastavnici i stručni suradnici dužni su voditi osobitu pozornost o djeci koja imaju poremećaj hiperaktivnosti i deficita poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (engl. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder - ADHD) te se pri izricanju pedagoške mjere treba voditi računa o osobitosti učenika s ADHD-om. Čl. 5. st. 1. Pravilnika

33 Izricanje pedagoške mjere
Opomena Ukor Strogi ukor/ Opomena pred isključenje Preseljenje u drugu školu/ Isključenje iz srednje škole Čl. 84. st. 5. Zakona

34 Može li se učeniku kao pedagoška mjera izreći usmena opomena
NE Zakonom je propisano da se izriče mjera opomene koja vrijedi cijele školske godine. Usmeno ili gestom je uvijek moguće ukazati učeniku da nešto ne čini ili da prestane činiti, ali to ne znači da mu se izriče pedagoška mjera koja će biti vrijedeća za cijelu školsku godinu.

35 15 dana 30 dana 60 dana Rokovi za izricanje pedagoških mjera
Opomena i ukor Strogi ukor/ Opomena pred isključenje Preseljenje u drugu školu Isključenje iz srednje škole 15 dana 30 dana 60 dana Čl. 5. st. 5., 6. i 7. Pravilnika

36 Obrazloženje izrečene pedagoške mjere
U obrazloženju pedagoške mjere navodi se: mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do neprihvatljivog ponašanja; posljedice koje su nastupile ili su mogle nastupiti. Obrazloženje mora sadržavati i podatke: o prethodno poduzetim preventivnim mjerama; prijedloge za pružanje pomoći i potpore učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja. Čl. 6. st. 3. Pravilnika

37 Obrazloženje izrečene pedagoške mjere
Zašto u obrazloženju mora biti prijedlog za pružanje pomoći i potpore učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja? Izricanje pedagoške mjere nije samo sebi cilj. Uzroke neprihvatljivih ponašanja treba prepoznati te učeniku pružiti odgovarajuću pomoć i podršku. Tko priprema obrazloženje? Razrednik/razrednica ili razrednik/razrednica i stručni suradnik/suradnica.

38 Obrazloženje izrečene pedagoške mjere
Tko učeniku pruža pomoć i potporu? Odgojno-obrazovni radnici, roditelji, a ako je potrebno i drugi stručnjaci. Pomoć i potporu potrebno je pružiti sukladno odredbi čl. 65.a Zakona. U tijeku je izrada Pravilnika.

39 Obrazloženje izrečene pedagoške mjere
Može li se učeniku izreći pedagoška mjera kada prethodno nije proveden preventivni program? Škole su sustavno dužne provoditi preventivne programe. Ne treba čekati da se neprihvatljivo ponašanje dogodi. Vidjeti čl. 65. a. st. 1. Zakona Zašto Pravilnikom nije propisana obveza provođenja preventivnih programa? Obveza je propisana čl. 23. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN, br. 132/13).

40 Privremeno udaljavanje učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
RAVNATELJ privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnoga procesa RJEŠENJE po ZUP-u OBVEZA RAVNATELJA izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb 1 2 3 Čl. 84. st. 9. Zakona

41 Privremeno udaljavanje učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
RJEŠENJE donosi ravnatelj/ravnateljica (po ZUP-u) čl. 84. st. 9. Zakona ROK ZA IZRICANJE PEDAGOŠKE MJERE 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika čl. 5. st. 8. Pravilnika UČENIKU JE IZREČENA PEDAGOŠKA MJERA rješenje se ukida st. 9. Zakona 1 2 3

42 Izricanje pedagoških mjera
Izriču li se pedagoške mjere postupno? NE. Podagoška mjera izriče se temeljem kriterija utvrđenih Pravilnikom ovisno o težini neprihvatljivog ponašanja. Čl. 7. Pavilnika Može li se učeniku odmah izreći npr. opomena pred isključenje? DA. Ako je učenik počinio neprihvatljivo ponašanje iz čl. 3. st. 4. (teško neprihvatljivo ponašanje) ili ako je neopravdano izostao više od 1,5% od ukupnog broja nastavnih sati. Čl. 7. st. 3. Pravilnika

43 Izricanje pedagoških mjera
Je li ravnatelj član učiteljskog/nastavničkog vijeća? DA. vidjeti čl st. 2. Zakona Može li ravnatelj nakon donošenja mišljenja tražiti obrazloženje prijedloga izrečene mjere? NE. Učiteljsko/nastavničko vijeće mora biti upoznato s razlozima prijedloga (učinjenom, poduzetom…) te tek potom donijeti odluku o kojoj obavještava ravnatelja . Čl. 7. st. 3. Pravilnika

44 Neprimjereno ponašanje nakon izrečene pedagoške mjere
Može li se učeniku izreći ista pedagoška mjera? DA. Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera opomene ili ukora - može se izriči ista pedagoška mjera, ali samo u slučaju neprimjerenog ponašanja manje ili iste težine za koje mu još nije izrečena pedagoška mjera. Čl. 8. st. 1. Pravilnika Koliko puta se može izreći ista pedagoška mjera? Dva puta. Što ako se učenik i dalje neprihvatljivo ponaša? Izriče mu se teža pedagoška mjera. Čl. 8. st.1. Pravilnika

45 Ponovljeno neprimjereno ponašanje nakon izrečene pedagoške mjere
P R I M J E R I Učenik kojemu je već izrečena opomena oštećuje imovine u prostorima škole (lakše neprihvatljivo ponašanje) izriče se ponovo opomena zbog poticanja drugih učenike na neprihvatljivo ponašanje i ponovo potiče druge na to izriče se ukor Učenik kojemu je već izrečen ukor zbog prisvajanja tuđe stvari i ponovo je prisvojio tuđu stvar (teže neprihvatljivo ponašanje) izriče se strogi ukor 1 2 3 Čl. 8. st. 2. Pravilnika

46 ? Izricanje pedagoških mjera
Koja se pedagoška mjera izriče učeniku osnovne škole kojemu je već izrečena mjera opomene ili ukora u slučaju ponovljenog neprihvatljivih ponašanja? Izriče se pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, odnosno pedagoška mjera isključenja iz srednje škole u slučaju bilo kojega neprihvatljivog ponašanja temeljem kriterija za teška neprihvatljiva ponašanja, odnosno dva lakša ili teža neprihvatljiva ponašanja. Čl. 8. st. 2. Pravilnika ?

47 Izricanje pedagoških mjera
Koja se pedagoška mjera izriče učeniku osnovne škole kojemu je već izrečena mjera strogog ukora ili opomena pred isključenje učeniku srednje škole u slučaju počinjenja nekog od neprihvatljivih ponašanja? Izriče se pedagoška mjera iz čl. 7 st. 4. u slučaju bilo kojeg neprimjerenog ponašanja iz čl. 3. st. 4. (teško neprihvatljivo ponašanje), odnosno dva neprihvatljiva ponašanja iz čl. 3. st. 2. (lakše neprihvatljivo ponašanje) i 3. (teže neprihvatljivo ponašanje) Pravilnika. Čl. 8. st. 3. Pravilnika

48 P R I M J E R I Učenik kojemu je već izrečena pedagoška mjera strogog ukora neovlašteno je koristio tuđe podatake za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene (teško neprihvatljivo ponašanje) izriče se pedagoška mjera preseljenja u dugu školu potiče druge učenike na neprihvatljive ponašanje (lakše neprihvatljivo ponašanje) i kladi se u prostorima škole (teže neprihvatljivo ponašanje Učenik kojemu je već izrečena pedagoška mjera opomene pred isključenje ukrao je tuđe stvari izriče se pedagoška mjera isključenja iz škole 1 2 3

49 Ima pravo uložiti prigovor.
Prigovor i žalba na izrečenu pedagošku mjeru Izriču li se opomena, ukor, strogi ukor i opomene pred isključenje po ZUP-u? Izriču se kao mjere upozorenja. Ima li roditelj pravo žalbe na opomenu, ukor, strogi ukor i opomene pred isključenje? Ima pravo uložiti prigovor. Tko rješava prigovor? Ravnatelj/ ravnateljica 1 NE 2 NE 3 Čl. 86. st. 1. Zakona

50 Pravo učenika na prigovor i žalba na izrečenu pedagošku mjeru
Ima li maloljetni učenik pravo sam uložiti prigovor ili žalbu? Države stranke će osigurati djetetu koje je sposobno oblikovati svoje osobno mišljenje, pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose, i uvažavati to mišljenje u skladu s dobi i zrelošću djeteta. …svakom djetetu koje je osumnjičeno ili optuženo, ili za kojega je utvrđeno da je prekršilo kazneni zakon, pravo da se s njime postupa na način kojim se promiče njegov osjećaj osobnog dostojanstva i vrijednosti, jača njegovo poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda drugih te uzima u obzir njegova dob… Konvencija o pravima djeteta, čl. 12. i 40.

51 Pravo učenika na prigovor i žalba na izrečenu pedagošku mjeru
Članak 86. stavak 1. Zakona - učenik ili roditelj može uputiti prigovor ravnatelju škole. članak 61. stavku 1. Zakona - prava učenika: pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose, pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu, pravo na uvažavanje njegovog mišljenja, pravo na pomoć drugih učenika školske ustanove, pravo na pritužbu koju može predati učiteljima, odnosno nastavnicima, ravnatelju i školskom odboru, pravo na sudjelovanje u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda, pravo na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.

52 Izricanje pedagoških mjera
Može li se ukinuti pedagoška mjera učeniku koji je promijenio ponašanje? NE. Zakonom je propisano vrijeme na koje se izriče pedagoška mjera. Čl st. 3, 4. i 5. Zakona Mogu li se i dalje primjenjivati školski pravilnici o pedagoškim mjerama? NE. Zakonom je propisano da se pedagoške mjere donose temeljem kriterija koje propisuje ministar pravilnikom. Čl. 86. st. 3. Zakona

53 Neprimjereno ponašanje nakon izrečene pedagoške mjere
Zašto pravilnikom nisu propisni kriteriji za pohvale i nagrade? Zakonom je propisano da se uvjeti, način i postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika uređuju se statutom škole. Čl. 83. st. 3. Zakona Primjenjuju li se odredbe Pravilnika na učeničke domove? NE, jer je Zakonom propisano da se uređuju statutom. Čl. 87. Zakona POHVALNICA

54 Neprimjereno ponašanje nakon izrečene pedagoške mjere
Izriču li se pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, odnosno isključenja iz srednje škole po ZUP-u? DA. Donosi se rješenje. Čl. 84. st. 8. Zakona Ima li roditelj pravo žalbe na pedagošku mjeru preseljenja/isključivanja iz srednje škole? DA. Zakonom propisano da o žalbi na mjere preseljenja u drugu školu ili isključenja iz škole odlučuje Ministarstvo. Čl. 86. st. 2. Zakona

55 Kakva su prava učenika srednje škole
kojem je izrečena mjera isključenja Razredni ispit Učenik koji položi razredni ispit iduće šk. god. nastavlja školovanje u istoj školi iduće šk. god. nastavlja školovanje u drugoj školi Učenik koji ne položi razredni ispit može ponavljati razred, ako za to postoji zakonska osnova sukladno članku 84. stavku 6. Zakona, učenik koji nije položio razredni ispit je učenik koji nije završio razred.

56  Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju. Čl. 1. st. 2. Pravilnika

57 http://www.mzos.hr telefon: +385 (1) 4569 000; 4594 444
faks: +385 (1) Donje Svetice 38, Zagreb


Скинути ppt "Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoškim mjera"

Сличне презентације


Реклама од Google