Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

STUDIJA SLOŽENOSTI PREDMETA

Сличне презентације


Презентација на тему: "STUDIJA SLOŽENOSTI PREDMETA"— Транскрипт презентације:

1 STUDIJA SLOŽENOSTI PREDMETA

2 Studija CWS studija dio je obaveze koje Crna Gora ima u pogledu ispunjavanja aktivnosti iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje za Pravosuđe i temeljna prava sa zadacima koji se odnose na razvijanje indikatora za mjerenje produktivnosti rada sudija i prosječnog vremena za rješavanja određene vrste predmeta. Ova studija temelji se na Metodologiji koju je CWS Radna grupa, radila u uskoj saradnji s EUROL projektom i ekspertom Majom Grubišin.

3 Sada važeće zakonsko rješenje
Ministarstvo pravde, na predlog Sudskog savjeta, donosi Pravilnik o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja sudija i državnih službenika i namještenika u sudu (Sl. List CG br.17/15)

4 CWS ŠTA JE SUDIJA SLOŽENOSTI PREDMETA? KOJA JE METODOLOGIJA CWS?
JEDNAKOST SVAKOG PREDMETA ? "Nije isto riješiti jedan jednostavan i jedan izuzeto složen predmet. Sudski predmeti se ne mogu računati svi na jednak način" cit.

5 CWS Korišćenje mjerenja složenosti predmeta premješta fokus sa kvantiteta predmeta na složenost predmeta. Premješta se sa jednostavnog brojanja broja predmeta koji su u sistemu na mjerenja obima posla koji je potreban za rješavanje tih predmeta. Ako znamo "koji" su predmeti jednostavni, složeni i izuzetno složeni - kao i vrijeme potrebno da se isti riješe (zavisno o vrsti složenosti) možemo predvidjeti koliko radne snage (sudija, savjetnika i zapisničara) nam treba kako bi sistem bio ažuran u rješavanju predmeta. Ako uporedimo vrijeme koje je potrebno uložiti u prosječan predmet u nekoj od tri vrste složenosti s vremenom koje imamo na raspolaganju, mogu se izračunati orijentaciona mjerila za profesionalnu evaluaciju sudija i određivanje potrebnog broja sudija.

6 CWS Aplikacija Evidentiranje podataka

7 CWS Aplikacija Kreiranje novog predmeta u aplikaciji Studije

8 METODOLOGIJA Proučiti i kategorizirati sve vrste sudskih postupaka
Odabrati reprezentativne sudove Definisati i sažeti sve moguće "radnje" učesnika/sudija Napraviti obrasce za mjerenje Testirati i prilagoditi Odrediti poslove i odgovornosti svih učesnika Oformiti profesionalan tim saradnika u sudovima Pripremiti i podijeliti uputstva/edukativni materijal Provesti edukaciju Kreirati CWS Aplikaciju i alat za statističko praćenje Testirati i provesti mjerenje radnji u 9 sudova

9 Faze studije Prva faza (početna faza) Izrada metodologije
Strukturiranje kategorija, faza i radnji na sudskim predmetima Analiza sudskih procedura i radnji Predstavljanje Studije Pilot sudovima Posjeta sudovima Druga faza Sakupljanje stvarnih podataka o vremenu pojedinačnih predmeta -faktičnog mjerenja radnji sudija (računanje vremena na Pilot sudovima) Treća faza Određivanje vrste složenosti prema mišljenjima sudija eksperata i praktičara Primjena Delfi metode Četvrta faza Analiza sveukupnog broja predmeta /prema pojedinim kategorijama/ i korišćenje podataka o vremenu i broju predmeta kako bi se testirala ekspertska mišljenja i izvršila dalja prilagođavanja radi prikazivanja stvarnosti (prilagođavanja).

10 UPITNIK ZA SUDIJE SUD: ________________________________________________ SUDIJA: _____________________________________________ Godine radnog staža kao sudija: ______ Godine radnog staža nakon završetka obrazovanja: ______ Vrsta predmeta (Kategorija/Podkategorija) ______________________ / ______________________ Pitanja Čime ste se vodili kad ste određivali složenost predmeta u CWS studiji? Koje su to okolnosti, parametri, karakteristike, činjenice i sl. koje su važne kod određivanja jeli neki predmet jednostavan, kompleksna ili iznimno kompleksan? Kad dobijete u rad predmet (novi) možete li unaprijed procijeniti hoće li taj predmet biti jednostavan, kompleksan ili iznimno kompleksan? Koji su to čimbenici prema kojima je ovo moguće odrediti? U kategoriji predmeta s kojom se vi osobno bavite, koje okolnosti najviše utječu na dugotrajnost postupka? Što vam uzima najviše vremena u vašem poslu kao sudija?

11 PITANJA ZA SUDIJU EKSPERTA
_____________________________________________ Vrsta predmeta (Kategorija/Podkategorija) ______________________ / ______________________ Koje su to okolnosti, parametri, karakteristike, činjenice i sl. koje su važne kod određivanja jeli neki predmet jednostavan, složen ili izuzetno složen (za konkretnu podkategoriju-iz naslova)? Kad se dobije u rad (novi) predmet, možete li unaprijed procijeniti hoće li taj predmet biti jednostavan, složen ili izuzetno složen? Koji su to pokazatelji prema kojima je ovo moguće odrediti? Koje okolnosti najviše utječu na dugotrajnost postupka u ovoj konkretnoj podkategoriji ? Što po vašoj procjeni uzima najviše vremena sudiji u radu u ovoj kategoriji?

12 Upitnik – sudije eksperti
KATEGORIJA: _________________________________ POTKATEGORIJA: _____________________________ Kakve sve tužbe su moguće? (struktura) Koje sve elemente imaju (mogu imati) tužbe u ovoj potkategoriji? Što je ključni element ove potkategorije? – po čemi je ona posebna u odnosu na druge? Po čemu bi se razlikovao rad novoimenovanog sudije i iskusnog sudije na ovom predmetu? Koje bi zadatke novi sudija teže odrađivao u odnosu na iskusnog sudiju? (teže=zahtijevalo bi duže vremena). Postoji li kakav element u ovoj potkategoriji koji kad je prisutan (od samog početka) ukazuje na to da će predmet biti dugotrajan (izuzetno složen)? Što bi to bilo u ovoj potkategoriji da usporava znatno postupanje sudije ( a da sudija na to ne može nikako uticat – neki vanjski faktor)? Koja vrsta vještačenja se obično javljaju u ovoj potkategoriji? Je li se vještačenje uglavnom predlaže u tužbi? Je li se vještačenje predlaže tokom postupka, više nego u tužbi? Je li vještačenje češće predlaže stranka ili sud?

13 ANALIZA RADNOG VREMENA

14 Kategorije i pod-kategorije predmeta
Kategorije i podkategorije predmeta koje će se shodno usvojenoj metodologiji mjeriti: Kategorija predmeta Pod-kategorija Građanska Svojinsko – pravni odnosi Naknada štete Porodični sporovi Radni sporovi Malični sporovi Stečaj Krivićna Prvostepeni krivični Krivični predmeti maloljetnika Predmeti sudije za istragu Izvršenje krivičnih sancija Ostalo (kontrola optužnice i ostali predmeti vanraspravnog krivičnog vijeća, krivični razni) Vanparnična Ostavinski predmeti Ograničenje i lišenje roditeljskog prava Ograničenje i lišenje poslovne sposobnosti Fizička dioba Eksproprijacija Izvršna Predaja i oduzimanje djeteta Vraćanje zaposlenog na rad Rješavanje po prigovoru na Rješenje o Izvršenju (?) Međunarodna pravna pomoć Međunarodna pravna pomoć G/K Drugostepeni na Višem Drugostepeni parnični Drugostepeni krivični Drugostepeni krivični prema maloljetnicima (Kžm) Drugostepeni vanparnični

15 Građanska kategorija, Prvostepni, Osnovni sud
Broj stranaka: 2 stranke Broj tužbenih zahtjeva: 1 Predloženi svjedoci: Uredan tužbeni zahtjev Broj stranaka: 3-5 Međunarodni element: DA 1 Broj tužbenih zahtjeva: 2-3 Predložen dokaz vještaćenjem: DA (1-2 vještaćenja) Privremene mjere: DA Predloženi svjedoci: 2-4 Broj stranaka: 6+ Broj tužbenih zahtjeva: 4+ Predloženi svjedoci: 5+ Vještaćenje: DA 3+ Vještaćenje s posebnim elementima Međunarodni element: DA 2+ [1] Međunarodni element postoji kada je stranka strani državljani, ako postoji potreba za diplomatskom dostavom, ako se svjedoci ili drugi materijalni dokazi nalaze izvan teritorija CG i sl.

16 Građanska kategorija, Provstepeni, Privredni sud
JEDNOSTAVNI SLOŽENI IZUZETNO SLOŽENI Broj stranaka: 2 stranke (d.o.o) Broj tužbenih zahtjeva: 1 Predloženi svjedoci: Uredan tužbeni zahtjev VPS: do € Broj stranaka: 3-5 (a.d) Međunarodni element: DA 1 Broj tužbenih zahtjeva: 2-3 Predložen dokaz vještaćenjem: DA (1-2 vještaćenja) Privremene mjere: DA Predloženi svjedoci: 2-4 VPS: od € Broj stranaka: 6+ Broj tužbenih zahtjeva: 4+ Predloženi svjedoci: 5+ Vještaćenje: DA 3+ Vještaćenje s posebnim elementima Međunarodni element: DA 2+ VPS: preko €

17 Građanska Postupak pokreće stečajni dužnik: DA
Postupak pokreće stečajni dužnik: DA Postojanje čistog imovinsko pravnog okvira imovine stečajnog dužnika: DA Manji broj stranaka u postupku: DA (1-10) Dokumentacija u prijedlogu za pokretanje postupka potpuna: DA Postojanje jasnih elemenata za odbacivanja ili odbijanje prijedloga: DA Postupak pokreće jedan od stečajnih povjerioca: DA Postojanje imovine stečajnog dužnika kod trećih lica: DA Nepostojanje jasne sudske norme o pravnom pitanju: DA Kada se radi o društvu s kreditnim ili investicionim obvezama iznad €do €: DA Velik broj povjerilaca: DA (11-100) Postojanje prethodnih sudskih postupaka (imovinsko pravna pitanja i dr.) koje je nužno okončati prije sprovođenja stečajnog postupka: DA (1-3) Potreba sporvođenja vještačenja o osnovanosti predloga za otvaranje stečajnog postupka: DA Postojanje mnogobrojne pokretne i nepokretne imovine: DA Neatraktivnosti imovine: DA Broj vještačenja: DA (3+) Međunarodni elementi: DA Kada se radi o složenom obliku društva, posebnom brendu, velikim trgovačkim lancima, društvu sa velikim proizvodnim pogonima i sl.: DA Kada se radi o društvu s kreditnim ili investicionim obvezama iznad €: DA Kada banka pokreće postupak zbog neispunjavanja obveza po kreditu: DA Postupak sa višestotina učesnika: DA (100+) Prethodna pravna pitanja: DA (4+)

18 Krivična kategorija, Prvostepeni, Osnovni sud i Viši sud
JEDNOSTAVNI SLOŽENI IZUZETNO SLOŽENI Broj optuženih: 1-2 Broj krivičnih dijela: 1-2 Broj svjedoka: 1-2 Nije predložena kazna zatvora Posljedica: manja materijalna šteta/nema štete Broj optuženih: 3-5 Broj krivičnih dijela: 3-5 Predložena zatvorska kazna: DA (1-3) Broj oštećenih: 2-4 Broj svjedoka: 3-6 Vještaćenje: DA 1-2 Posljedica: teže ozljede; veća materijalna šteta Manjak sudske prakse: DA Manjak materijalnih dokaza: DA Prvostepeni krivicni specijalni na Višem sudu Broj oštećenih: 5+ Broj svjedoka: 7+ Vještaćenja: 3+ Posljedice krivičnog djela: smrt; Međunarodni elementi; KD na štetu djeteta; neprocijenjiva materijalna šteta Posebni elementi - Okrivljeni: zločinačke organizacije, visokopozicionirani državnici, organizirani kriminal

19 Građanska kategorija, Prvostepeni, Upravni sud
Broj stranaka: 2 Neuredan tužbeni zahtjev: DA Broj stranaka: 2-3 Višestranačka stvar: DA Predložena rasprava: DA Izmjena propisa: DA Broj stranaka: 4+ Nepostojanje sudske prakse o pravom pitanju: DA Međunarodni element: DA [1] (zbog izmjena koje su nastupile u međuvremenu u zakonodavnom okviru)

20 KAKO SUDIJE MJERE SVOJE RADNJE?

21 Kategorizacija i označavanje predmeta

22 Tabele radnji

23 STUDIJA SLOŽENOSTI PREDMETA OBUHVATILA JE
preko 500 učesnika u 9 sudova CG preko sudskih predmeta radnu grupu (13 članova) i 4 grupe sudija eksperata izmjereno je radnji praćena je 41 podkategorija

24 ŠTA ĆE STUDIJA SLOŽENOSTI
POKAZATI?

25 TRAJANJE ? Prosječno trajanje pojedinih faza sudskih postupaka u svim podkategorijama sudskih predmeta Uloženi rad u rješavanju sudskih predmeta zavisno o tipu službenika i zakonodavnom okviru Upoređivanje pojedinog suda sa nacionalnim prosjekom u odnosu na vrijeme utrošeno na radnje Definisanje elemenata složenosti i kategorizacija mjerenih predmeta zavisno o vrsti složenosti Definisanje opsega rada potrebnog radi rješavanja neriješenih predmeta

26 Šta konkretno možemo statistički predvidjeti?
Koliko vremena će biti potrebno uložiti u rad na jednom sudskom predmetu, zavisno o vrsti složenosti u koju spada (rad na predmetu se mjeri zavisno o tipu službenika) Koliko radnje snage je potrebno obezbjediti kako bi predmeti (zavisno o vrsti složenosti) bili riješeni unutar godine dana Moguće je pratiti trajanje radnji zavisno o fazama postuka te zakonodavnog okvira koji definiše tu fazu   

27 DEFINISANJE ULOGA POJEDINIH GRUPA

28 UTROŠENO VRIJEME

29 ADMINISTRACIJA Mjerenje radnji zapisničara pokazalo je da su radnje na predmetima (gdje se pojavljuju) povezane sa radnjom sudije. Iako sudije u mnogim segmentima učestvuju i u administrativnom dijelu sudskih postupaka rad zapisničara se može smatrati opsežnim i za neke faze dugotrajnim.

30 SAVJETNICI Učestvuju najčešće u prvoj i zadnjoj fazi sudskih postupaka
Znatne količine rada utrošene su na poslove oko izrade nacrta konačne odluke Razmotriti mogućnost jačanja zakonodavnog okvira uloge savjetnika u sudskim postupcima jer se u okviru postojećih zakonskih rješenja isti ne mogu adekvatno vrednovati, odnosno naći validne kategorije vrednovanja njihovog rada prema sada primijenjenoj metodologiji.

31 SUDIJE Sudije najviše vremena ulažu u drugu fazu postupka: glavni pretres - glavna rasprava (u odnosu na druge učesnike) Znatno vrijeme se ulaže u izradu i donošenje konačne odluke Sudije su takođe opterećene u početkoj fazi kod pregleda inicijalnog akta U veoma složenim predmetima im je potrebno enormno više vremena u odnosu na druge dvije vrste složenosti

32 REZULTATI Studija mjerenja složenosti predmeta poslužila je kao osnov za izradu Metodologije okvirnih mjerila rada za određivanje potrebnog broja sudija i ravnomjernu opterećenost sudija, uz neophodnost njenog ažuriranja.

33 CILJ Krajnji cilj je utvrđivanje složenosti predmeta koja je izražena u količini vremena koje je potrebno za rješavanje prosječnog predmeta svake vrste i složenosti i to za svaki sud

34 INFORMACIONI SISTEM Ovakvu vrstu mjerenja složenosti predmeta mora da prati informacioni sistem za sudove koji podržava implementaciju ovakvog sistema

35 HVALA NA PAŽNJI !


Скинути ppt "STUDIJA SLOŽENOSTI PREDMETA"

Сличне презентације


Реклама од Google