Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ФОРВАРДИ И ФЈУЧЕРСИ.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ФОРВАРДИ И ФЈУЧЕРСИ."— Транскрипт презентације:

1 ФОРВАРДИ И ФЈУЧЕРСИ

2 Дефиниција Финансијски деривати су хартије од вредности чије су цене изведене из цена других финансијских инструмената. Омогућавају обављање финансијских трансакција које смањују, или у потпуности елиминишу одређени ризик. Напознатији типови финансијских деривата су форварди, фјучерси, опције и свопови.

3 ТЕРМИНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ- ДУГА И КРАТКА ПОЗИЦИЈА
Када финансијска институција купи неку активу каже се да заузима дугу позицију. Када финансијска институција прода неку активу и уговори њену испоруку одређеног дана, каже се да заузима кратку позицију. Елиминисање ризика посредством финансијских деривата подразумева финансијску трансакцију којом се дуга позиција елиминише додатном кратком позицијом и обрнуто.

4 ФИНАНСИЈСКИ ФОРВАРДИ Форвард уговор представља споразум двеју страна о финансијској трансакцији која ће да буде обављена у одређено време у будућности. Најважније карактеристике форвард уговора су: спецификација финансијског инструмента који ће бити испоручен, количина финансијског инструмента који ће бити испоручен, цена финансијског инструмента у тренутку испоруке, датум испоруке финансијског инструмента.

5 Карактеристике форвард уговора
Форвард уговори могу да буду флексибилни у мери која одговара уговорним странама. Понекад је тешко пронаћи другу уговорну страну, која жели да тргује по условима које поставља иницијатор склапања уговора. Непостојање трећег лица, односно институције која гарантује да ће уговор бити извршен. Уговорне стране морају да провере једна другу, како би се увериле у финансијску стабилност и постојање чврсте намере да се услови постављени уговором и испуне. Провера друге уговорне стране често је захтеван и скуп посао. Тржиште форварда је најнеразвијенији сегмент тржишта финансијских деривата

6 МЕХАНИЗАМ ПРИМЕНЕ ФОРВАРД УГОВОРА
Портфолио менаџер банке држи у активи портфолио дугорочних (двадесетогодишњих) обвезница, чија је номинална вредност 1 милион евра, а тренутна тржишна вредност евра. У случају прогнозе да ће каматна стопа у наредном периоду од три месеца да порасте за 2% (претпоставимо са тренутних 8% на 10%), менаџер се суочава са потенцијалним капиталним губитком, из разлога што раст каматне стопе утиче на пад цена обвезница. Под предпоставком да је дурација (трајање) обвезница 9 година, могуће је израчунати тачан износ потенцијалног губитка. (РЕЗУЛТАТ ЕВРА)

7 Предвиђени губитак може да буде елиминисан склапањем форвард уговора, односно продајом портфолиа обвезница по тренутној тржишној цени од евра, са термином испоруке од три месеца (заузимањем додатне кратке позиције). У моменту предвиђеног раста каматне стопе од 2%, менаџер банке може да купи разматране обвезнице на спот тржишту по цени од евра и да их у моменту доспећа форвард уговора испоручи купцу по цени од евра. Билансни губитак од евра је неутралисан ванбилансним добитком од евра.

8 Пример 2 Портфолио менаџер банке је уговорио продају портфолиа дугорочних обвезница за 3 месеца по цени која је једнака тренутној тржишној цени од евра. Прогноза је да ће каматна стопа у наредном периоду од три месеца да падне за 2% (претпоставимо са тренутних 8% на 6%). Које су последице овог сценарија и како ће менаџер да искористи форвард уговор у сврху хеџинга?

9 РЕШЕЊЕ Портфолио обвезница ће према форварду за три месеца бити продат за ерва јефтиније у односу на тржишну вредност у тренутку продаје ( евра евра = евра). Менаџер ће пре предвиђеног пада каматне стопе купити исти порфолио обвезница (заузеће додатну дугу позицију) и на тај начин ће елиминисати губитак по форвард уговору.

10 ФИНАНСИЈСКИ ФЈУЧЕРСИ Фјучерс уговори- терминске трансакције (као и форварди). “Куповина фјучерса” – заузимање дуге позиције. “Продаја фјучерса” – заузимање кратке позиције. Цена фјучерса- цена по којој је уговорена купопродаја основне активе. Дуга позиција остварује добит уколико је тржишна цена основне активе на датум испоруке виша од цене фјучерса. Кратка позиција остварује добит уколико тржишна цена активе падне испод цене фјучерса. Код финансијских фјучерса нема стварне испоруке основне финансијске активе (за разлику од робних фјучерс уговора), већ се уговори измирују готовоном тако што уговорна страна која губи плаћа страни добитнику разлику између спот цене и унапред утврђене цене по фјучерс уговору.

11 КАРАКТЕРИСТИКЕ ФЈУЧЕРСА
Финансијски фјучерси формализују и стандардизују уговарање- количина и квалитет финансијске активе за испоруку. У пулу никад није само једна ХоВ (корнер). Стандардизација доприноси већој ликвидности тржишта финансијских фјучерса иако смањује флексибилност уговарања. На централизованом тржишту фјучерса купци и продавци тргују преко посредника (брокера), што значи да не морају лично да траже другу уговорну страну. Берза гарантује да ће свака уговорна страна извршити своје уговорне обавезе, нису неопходне скупе провере финансијске способности потенцијалних уговорних партнера. Уговорне стране се договарају само око цене фјучерса. Цена фјучерса показује особину конвергентности (на дан испоруке, цена фјучерса и спот цена ХоВ су једнаке. Због арбитраже).

12 Профит дуге позиције = спот цена активе у тренутку доспећа - почетна цена фјучерса
Профит кратке позиције = почетна цена фјучерса - спот цена активе у тренутку доспећа

13 Каматни фјучерс-дуга позиција
Ф0 цена фјучерса Раст каматне стопе Пад каматне стопе Добитак Губитак Ф0 Пт

14 Каматни фјучерс-кратка позиција
Раст каматне стопе Пад каматне стопе Добитак Губитак Ф0

15 Организација трговине на тржиштима финансијских фјучерса
У процесу трговине финансијским фјучерсима важну улогу имају клириншке куће. Оне представљају посреднике између трговаца и за њихово оснивање су задужене берзе. Клириншке куће постају трговачки партнери оба трговца, што значи да једино оне могу да буду оштећене у случају да нека од уговорних страна не испуни своје обавезе. У циљу одржавања своје финансијске стабилности, клириншке куће обавезују продавце и купце уговора да отворе „маргински рачун“ код свог брокера и да на њега положе новчани депозит у распону од 5% до 15% вредности фјучерс уговора.

16 Дневно поравнавање Поступак обрачунавања добитака и губитака се обавља свакодневно (дневно поравнање). То значи да се приходи који настају на бази дневних промена цене фјучерса манифестују на маргинским рачунима. Салдо на рачуну уговорне стране која је претрпела дневни губитак бива умањен, док се истовремено за исти новчани износ повећава салдо на рачуну уговорне стране која је остварила дневни добитак. Клириншке куће дефинишу критичну вредност депозита, испод које износ средстава на „маргинском рачуну“ не сме да падне. У случају да се ипак то догоди, трговац фјучерсима прима такозвани „маргински позив“, који га обавезује да уплати неопходан износ средстава на „маргински рачун“, или да затвори фјучерс позиције.

17 Мотиви коришћења фјучерс уговора (хеџинг и шпекулација)
Субјекти који користе фјучерсе у сврху заштите од ризика називају се „хеџери“, док „шпекуланти“ теже остваривању зараде по основу промене цене фјучерса. Уколико предвиђају да ће у будућности доћи до раста цена основне финансијске активе, шпекуланти ће у цуљу остваривања прихода заузети дугу позицију у фјучерс уговору, и обрнуто. За разлику од шпекуланата, хеџери користе фјучерс уговоре како би се заштитили од промена цена основне финансијске активе Филозофија банкарског пословања не полази од избегавања, већ од контролисања изложености ризицима, те се апсолутно хеџирање (потпуно елиминисање изложености ризицима) сматра „наивним“ хеџирањем.


Скинути ppt "ФОРВАРДИ И ФЈУЧЕРСИ."

Сличне презентације


Реклама од Google