Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Проф. др Бранислав Анђелковић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Проф. др Бранислав Анђелковић"— Транскрипт презентације:

1 Проф. др Бранислав Анђелковић
Предавач Проф. др Бранислав Анђелковић ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ПРОЦЕСА СА СТАНОВИШТА ЗАШТИТЕ РАДНИКА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

2 Глобализација и квалитет
јединствени технички критеријуми, јединствени критеријуми производа и услуга; развој робе са високом разменском вредношћу.

3 Глобализују се кључна тржишта
тржиште робе и услуга, финансијско тржиште (тржиште капитала) и тржиште рада.

4 Основни концепт квалитета
тржишни - слободна конкуренција - борба за освајање купаца квалитетом производа и услуга, пословни - снижење трошкова, повишење продуктивности и профитабилности, квалитет живљења - култура нације, нивоа науке и технолошка развијеност - заштита здравља и безбедност људи, заштита радне и животне средине.

5 Глобализација и конкуренција
кокуренција на рачун: квалитета, безбедности, опасности и ризика поремећаја у процесу рада

6 Одступања од квалитета
захтевани квалитет система представља жељени исход одступања од захтеваног квалитета, третирају се као штета, губитак система.

7 Штета губитак угрожавање карактеристика система,
угрожавање материјалних добара, безбедности и здравља људи, угрожавање еколошке равнотеже, неквалитетан, скуп или на време неиспоручен производ.

8 Мера губитка одступања промена у систему од захтеваног квалитета,
мера изражена у новчаним или неким другим јединицама, може бити и неименовани број.

9 Ризични догађај промена је последица реализације ризичног догађаја,
вероватноћа ризичног догађаја већа, већа је вероватноћа промена квалитета система, губитка.

10 Веза вероватноће и мере губитка
је очекивана вредност ризика. очекивана вредност ризика - производ вероватноће ризичног догађаја и мере њиме изазваног губитка. Ризик је комбинација вероватноће ризичног догађаја и мере њиме изазваног губитка.

11 Агрегатни показатељ ризика
обухвата неизвесност и резултат неизвесности, мера неизвесности вероватноћа појаве ризичног догађаја, резултат неизвесности величина његових последица,.

12 Приступи анализи ризика
питања безбедности, живота и здравља људи; нове технологије; осетљива питања околине; велика капитална улагања; неочекивани правци развоја осигуравања и уговорни споразуми; значајни политички, економски или финансијски параметри; строги законски или лиценцни захтеви.

13 чиниоцима који изазивају ризик
Класификација према чиниоцима који изазивају ризик биолошки ризици, узроковани живим организмима; хемијски ризици, физички ризици, који представљају физичке компоненте (бука, вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, неодговарајућа опрема).

14 према степену идентификације
Класификација према степену идентификације специфични ризици, који су идентификовани; генерални ризици, који тек треба да се идентификују.

15 према динамици развоја
Класификација према динамици развоја удесни ризици, који имају велику брзину развоја; кумулативни ризици, деградационе појаве се акумулирају.

16 Класификација према начину
преузимања ризика добровољно преузети ризици, наметнути ризици, налазе се изван контроле појединца.

17 према управљању ризицима
Класификација према управљању ризицима управљиви ризици; неуправљиви ризици.

18 Класификација према нивоу управљања ризици планирања;
оперативни ризици.

19 Систем радне средине простор у коме се испољавају утицаји и дејства радног процеса, обухвата елементе технолошког система.

20 Опасност као стање система
одређују узајамне везе и односе између: средстава за рад, предмете рада, облике, врсте технолошког процеса, начина организације рада и других елемената.

21 Улазне карактеристике система
радне средине средства за рад (машине, уређаји, опрема); предмети рада (сировине, помоћни материјал); енергија (електроенергија, топлотне енергије); човек-оператор (карактер личности, здравствено стање, искуство); технолошки процес, (примењена технологија, организација рада, технологија рада) и простор за рад (својства објеката, места рада).

22 Излазне карактеристике система
радне средине физичке, хемијске, биолошке, психофизиолошкие

23 Блок схема система радне средине

24 Управљање сустемом радне средине

25 Аспекти управљања квалитетом
квалитет производа, квалитет безбедности и заштите здравља радника, квалитет заштите животне средине, квалитет знања.

26 Групације стандарда управљања квалитетом
управљање квалитетом - (ИСО 9000:2000) управљање заштитом животне средине - (ИСО 14000), управљање ризиком - (ИСО 17000) и управљање безбедношћу и заштитом здравља на раду - (ОХСАС 18000).

27 Иинтеграције парцијалних система
управљања исте интересне групе; слични процеси у систему и окружењу; слични концепти управљања процесима; слични концепти управљања ресурсима; исти концепти мерења, анализе и унапређења; иста одговорност руководства; иста визија, мисија и пословна политика система.

28 Тенденције у развоју и унапређрњу
квалитета оцена професионалног ризика, управљање квалитетом радне средине, примена ОХСАС стандарда.

29 Управљање квалитетом радне средине
оцена ризика само је једна од етапа у процесу управљања ризицима. мере за елиминацију и смањење ризика и управљање ризиком је следећи корак.

30 Примена серије стандарда ОХСАС
стандарди БСИ са препоруком да буду усвојени као ИСО стандарди. у основи је оцена ризика и управљање ризиком. систем управљања безбедношћу и заштитом здраваља

31 Трошкови за отклањање недостатака
у фази разраде пројекта, при производњи, Експлоатацији налазе у односу 1:10:100.

32 МЕЂУНАРОДНA РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЗНАЧАЈ МЕЂУНАРОДНИХ ПРАВНИХ ИЗВОРА ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ( МОР- а) ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ( ЕЗ И ЕУ)

33 МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА - МОР
КОНВЕНЦИЈЕ ПРЕПОРУКЕ ПРАВИЛНИЦИ

34 КОНВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ - ОПШТЕ
КОНВЕНЦИЈА БР. 155 О ЗНР, ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И РАДНОЈ СРЕДИНИ ПРЕПОРУКА БР. 164 О ЗНР У РАНОЈ СРЕДИНИ КОНВЕНЦИЈА БР. 161 О СЛУЖБАМА МЕДИЦИНЕ РАДА ПРЕПОРУКА БР. 171 О СЛУЖБАМА МЕДИЦИНЕ РАДА КОНВЕНЦИЈА БР. 135 О РАДНИЧКИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА ПРЕПОРУКА БР. 143 О РАДНИЧКИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА КОНВЕНЦИЈА БР. 171 О НОЋНОМ РАДУ ПРЕПОРУКА БР. 178 О НОЋНОМ РАДУ КОНВЕНЦИЈА БР. 81 О ИНСПЕКЦИЈИ РАДА У ИНДУСТРИЈИ И ТРГОВИНИ

35 КОНВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ - ПОСЕБНЕ
КОНВЕНЦИЈА БР. 13 О УПОТРЕБИ ОЛОВНОГ БЕЛИЛА У БОЈАДИСАЊУ KОНВЕНЦИЈА БР. 115 О ЗАШТИТИ РАДНИКА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА ПРЕПОРУКА БР. 114 О ЗАШТИТИ РАДНИКА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА KОНВЕНЦИЈА БР O ЗАШТИТИ МАШИНА ПРЕПОРУКА БР. 118 O ЗАШТИТИ МАШИНА KОНВЕНЦИЈА БР. 127 O МАКСИМАЛНОЈ ТЕЖИНИ ТЕРЕТА ПРЕПОРУКА БР. 128 O МАКСИМАЛНОЈ ТЕЖИНИ ТЕРЕТА КОНВЕНЦИЈА БР. 136 О ЗАШТИТИ ОД ОПАСНОГ ТРОВАЊА БЕНЗОЛОМ ...

36 ... КОНВЕНЦИЈА БР. 148 О ЗАШТИТИ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИЗИКА У РАДНОЈ СРЕДИНИ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЗАГАЂЕЊЕМ ВАЗДУХА, БУКОМ И ВИБРАЦИЈАМА ПРЕПОРУКА БР. 156 О ЗАШТИТИ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИЗИКА У РАДНОЈ СРЕДИНИ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЗАГАЂЕЊЕМ ВАЗДУХА, БУКОМ И ВИБРАЦИЈАМА КОНВЕНЦИЈА БР. 162 О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА АЗБЕСТА ПРЕПОРУКА БР. 172 О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА АЗБЕСТА КОНВЕНЦИЈА БР. 170 О БЕЗБЕДНОМ КОРИШЋЕЊУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ПРОЦЕСУ РАДА ПРЕПОРУКА БР. 177 О БЕЗБЕДНОМ КОРИШЋЕЊУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ПРОЦЕСУ РАДА

37 КОНВЕНЦИЈА БР. 155 О ЗНР, ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И РАДНОЈ СРЕДИНИ
ОДНОСИ СЕ НА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБУХВАТА СВА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА (И ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ) ОДРЕЂУЈЕ ОСНОВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ МЕРА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ МЕРА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

38 ЈЕДИНСТВЕНА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА О ЗНР И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
ТРЕБА ДА УСМЕРАВА АКТИВНОСТИ КАКО БИ СЕ ОСТВАРИЛИ: БЕЗБЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА РАДА ОСПОСОБЉЕНОСТ ЗА БЕЗБЕДАН РАД И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА СВИХ СУБЈЕКАТА ЗАШТИТА РАДНИКА И ЊИХОВИХ ПРЕДСТАВНИКА ОД КАЗНЕНИХ МЕРА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА ЗБОГ ПРЕДУЗИМАЊА ОДРЕЂЕНИХ АКЦИЈА У ВРШЕЊУ ОВЕ ФУНКЦИЈЕ

39 МЕРЕ НА НАЦИОНАЛНОМ ПЛАНУ
ОДРЕЂУЈЕ ИХ И ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИХ ДРЖАВА: ЗАКОНОДАВСТВОМ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН У КОНСУЛТАЦИЈАМА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОСЛОДАВАЦА И РАДНИКА МЕХАНИЗМИМА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА УСПОСТАВЉАЊЕМ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНОДАВСТВА И КАЗНИ ЗА НЕСПРОВОЂЕЊЕ

40 ... УРЕЂИВАЊЕМ КОНКРЕТНИХ ЗАДАТАКА У ПОГЛЕДУ:
УТВРЂИВАЊА УСЛОВА ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА С ОБЗИРОМ НА ЊИХОВУ НАМЕНУ, БЕЗБЕДНОСТ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ И ПРИМЕНУ ПРОПИСАНИХ ПОСТУПАКА ОДРЕЂИВАЊА РАДНИХ ПРОЦЕСА, СУПСТАНЦИЈА И АГЕНАСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЉЕ РАДНИКА КАО И УСЛОВА ЗАБРАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ИЗЛАГАЊА ЊИХОВОМ УТИЦАЈУ УТВРЂИВАЊА ПОСТУПКА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОВРЕДА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА, ОСИГУРАВАЈУЋЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СУБЈЕКАТА КАО И ИЗРАДЕ ГОДИШЊИХ СТАТИСТИКА О ПОВРЕДАМА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА ...

41 ... ИСТРАЖИВАЊА УЗРОКА ПОВРЕДА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ АКО СУ ПОСЛЕДИЦА ВИСОКОРИЗИЧНИХ УСЛОВА РАДА ОБЈАВЉИВАЊА ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА (ИНФОРМАЦИЈА) О ПОВРЕДАМА НА РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА И УВОЂЕЊА СИСТЕМА ИСТРАЖИВАЊА ХЕМИЈСКИХ, ФИЗИЧКИХ И БИОЛОШКИХ АГЕНАСА СА СТАНОВИШТА ЊИХОВЕ ОПАСНОСТИ ЗА ЗДРАВЉЕ РАДНИКА

42 МЕРЕ НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА
ПОСЛОДАВАЦ ОБЕЗБЕЂУЈЕ: МЕРЕ НА РАДНИМ МЕСТИМА, СРЕДСТВИМА РАДА И СУПСТАНЦАМА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ РАДНИКА И ЊИХОВИХ ПРЕДСТАВНИКА ТАКО ДА: РАДНИЦИ САРАЂУЈУ У ТОКУ РАДА ПРЕДСТАВНИЦИ РАДНИКА СЕ ИНФОРМИШУ О МЕРАМА КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ПОСЛОДАВАЦ САРАЂУЈУ СА ЊИМ У ЊИХОВОМ СПРОВОЂЕЊУ СЕ РАДНИЦИМА И ЊИХОВИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА ОМОГУЋИ ДА РАЗМОТРЕ СВА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ НА РАДУ РАДНИК ИМА ОБАВЕЗУ ДА ОДМАХ ПРИЈАВИ ПРЕТПОСТАВЉЕНОМ СВАКУ ОПАСНОСТ

43 КОНВЕНЦИЈА БР. 161 О СЛУЖБАМА МЕДИЦИНЕ РАДА
ОДРЕЂУЈЕ ОБАВЕЗУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ДА ФОРМИРАЈУ И РАЗВИЈАЈУ СЛУЖБУ МЕДИЦИНЕ РАДА СА ПРЕВЕНТИВНОМ УЛОГОМ УТВРЂУЈЕ ОСНОВНЕ ПРИНЦИПЕ: НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗОВАЊА СЛУЖБЕ ФУНКЦИЈА СЛУЖБЕ

44 КОНВЕНЦИЈА БР. 81 О ИНСПЕКЦИЈИ РАДА У ИНДУСТРИЈИ И ТРГОВИНИ
ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПРИМЕНА ЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА О УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ РАДНИКА У СВИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОНВЕНЦИЈА ОДРЕЂУЈЕ: ПРЕГЛЕДЕ ПРЕДУЗЕЋА ФУНКЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДА

45 ПРЕГЛЕДИ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕГЛЕДИМА СЕ КОНТРОЛИШЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
ОПШТИ ПРЕГЛЕДИ (ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ) СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕГЛЕДИ (ПО ЖАЛБИ ИЛИ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА) ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДИМА СЕ ДОСТАВЉАЈУ ЦЕНТРАЛНОМ ОРГАНУ ЦЕНТРАЛНИ ОРГАН ОБЈАВЉУЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА И ДОСТАВЉА ГА МОР- У

46 ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДА
ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДА ДА СЛОБОДНО БЕЗ ПРЕТХОДНЕ НАЈАВЕ, У СВАКО ДОБА ДАНА И НОЋИ (КАД СЕ РАДИ) УЛАЗИ У СВАКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДА ВРШИ СВА ИСПИТИВАЊА И КОНТРОЛЕ КОЈЕ СМАТРА ПОДОБНИМ ЗА ПРОВЕРУ ПРИМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ...

47 ... ДА УЗМЕ И ПОНЕСЕ НА АНАЛИЗУ УЗОРКЕ МАТЕРИЈАЛА И СУПСТАНЦИ ДА ЗАХТЕВА (НАЛАЖE) МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕДОСТАТАКА ОМОГУЋИТИ ПОСЛОДАВЦУ ДА ПРОТИВ ОДЛУКА ИНСПЕКТОРА РАДА ПОКРЕНЕ СУДСКИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ СПОР

48 ПРАВО ЕУ УГОВОРИ О ОСНИВАЊУ УГОВОРИ ИНТЕГРИСАНИ У ОСНИВАЧКЕ УГОВОРЕ
ПОВЕЉЕ О СОЦИЈАЛНИМ ПРАВИМА ДИРЕКТИВЕ ПРАВИЛА ОДЛУКЕ МИШЉЕЊА ПРЕПОРУКЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ ДЕКЛАЦИЈЕ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

49 УГОВОРИ О ОСНИВАЊУ ЕЗ И ЕУ
УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УГАЉ И ЧЕЛИК УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЕВРОПСКЕ ЕКОНОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕДИНСТВЕНИ ЕВРОПСКИ АКТ УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЕУ УГОВОР ИЗ АМСТЕРДАМА УГОВОР ИЗ НИЦЕ

50 УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЕЗ ЗА УГАЉ И ЧЕЛИК
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА И ЖИВОТА РУДАРА И МЕТАЛСКИХ РАДНИКА УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЕЗ ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ ЈЕДИНСТВЕНИ СТАНДАРДИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА РАДНИКА И СТАНОВНИШТВА ОД РАДИЈАЦИЈЕ

51 ЈЕДИНСТВЕНИ ЕВРОПСКИ АКТ – ДОПУНА УГОВОРА ЕЕЗ
ЈАЧАЊЕ ЕКОНОМСКЕ И СОЦИЈАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ СТВАРАЊЕМ СОЦИЈАЛНОГ ФОНДА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ СТВАРАЊЕ ОСНОВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЗАШТИТЕ РАДНИКА ДОНОШЕЊЕ ДИРЕКТИВА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСТЕПЕНО УСКЛАЂИВАЊЕ УСЛОВА РАДА У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦА

52 УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЕУ ЕУ – ЕКОНОМСКА, МОНЕТАРНА И ПОЛИТИЧКА УНИЈА ( ЗАЈЕДНИЦА) НАДЛЕЖНОСТ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБАВЕЗЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ - ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА, ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА - УСКЛАЂИВАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ СИСТЕМА И ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА ЗА УСВАЈАЊЕ ДИРЕКТИВА

53 УГОВОР ИЗ АМСТЕРДАМА ШИРИ НАДЛЕЖНОСТ ЕЗ У СОЦИЈАЛНОМ ДОМЕНУ ( СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ, ЗАШТИТА ОМЛАДИНЕ И СЛ.) УВОДИ САНКЦИЈЕ ЗА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ КОЈЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРАВО ЕУ И ЕЗ – ИЗРИЧЕ ИХ САВЕТ – СУСПЕНЗИЈА ОДРЕЂЕНИХ ПРАВА

54 УГОВОР ИЗ НИЦЕ УСЛОВИ ЗА ЛАКШЕ УКЉУЧИВАЊЕ НОВОПРИМЉЕНИХ ДРЖАВА
ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРАВОМ ЕУ ХАРМОНИЗАЦИЈА ЈЕ ОБАВЕЗНА И ЗА ДРЖАВЕ КОЈЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕУ ХАРМОНИЗАЦИЈА ЗА ДРЖАВЕ КОЈЕ НИСУ ЧЛАНИЦЕ ЕУ ЈЕ ДОБРОВОЉНА ХАРМОНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ У ТОКУ –

55 СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉА ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПОВЕЉЕ ЈЕ УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ СОЦИЈАЛНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПРАВА ПРАВО НА БЕЗБЕДНЕ УСЛОВЕ РАДА –ОБАВЕЗУЈЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА: ОДРЕДЕ НАЦИОНАЛНУ ПОЛИТИКУ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАДРАВЉУ НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ СРЕДИНИ ДОНЕСУ ПРОПИСЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ ОБЕЗБЕДЕ ПРИМЕНУ ПРОПИСА ПУТЕМ НАДЗОРА УНАПРЕДЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ЗА РАДНИКЕ...

56 ... ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ РАДИ ЕЛИМИНИСАЊА ИЛИ СМАЊЕЊА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ ОБАВЕЗА ДРЖАВЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ПРАВО НА ИНФОРМИСАЊЕ, КОНСУЛТОВАЊЕ И УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА РАДНИКА У ОДЛУЧИВАЊУ О РАДНИМ OДНОСИМА

57 РЕЗОЛУЦИЈА САВЕТА О БЕЗБЕДНОСТИ, ХИГИЈЕНИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
ИСТИЧЕ ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ ОДРЖАВАЊА КВАЛИТЕТНИХ УСЛОВА РАДА ЈЕДНАК АКЦЕНАТ ЕКОНОМСКИМ И СОЦИЈАЛНИМ ЦИЉЕВИМА САВЕТ ПОДРЖАВА КОМИСИЈУ У ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА КОМИСИЈА САЧИНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ПРИ ЧЕМУ ТРЕБА УЗЕТИ У ОБЗИР мере заштите:

58 НОВА СТРАТЕГИЈА ЕУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 2002. - 2006. ГОД.
ПРЕДСТАВЉА ОСНОВУ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ПРИ ЧЕМУ СЕ ИСТИЧЕ: ГЛОБАЛНИ ПРИСТУП ДОБРОБИТИ НА РАДУ БЕЗБЕДНОСТ ПРЕДСТАВЉА ЗНАЦАЈАН ФАКТОР КВАЛИТЕТА ПРОМЕНЕ У СВЕТУ РАДА И ПОЈАВА НОВИХ РИЗИКА СТВАРАЊЕ КУЛТУРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИКА ПРИМЕНА ПРАВНИХ И ПОЛИТИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ПАРТНЕРСТВО СВИХ СУБЈЕКАТА АКТИВНА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У ТРЖИШЗУ

59 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
ВЕЋИ БРОЈ НЕЗГОДА НА РАДУ ОД ГОДИНЕ ( НАРОЧИТО У ДРАЖАВАМА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ) ПОТРЕБА ДА СЕ САГЛЕДАЈУ СВИ УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ ПОТРЕБА ДА СЕ САГЛЕДАЈУ СВЕ ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ДА СЕ ОДРЕДИ УТИЦАЈ НА ПОСЛОВНОСТ И КОНКУРЕНТНОСТ ДА СЕ ОДРЕДЕ АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА ДА СЕ У СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ “ ДОБРОБИТИ НА РАДУ” УКЉУЧЕ СВИ СУБЈЕКТИ (ДРЖАВНИ ОРГАНИ, СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ, КОМПАНИЈЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА И ДР.)

60 ДИРЕКТИВЕ ЕУ ОПШТА ДИРЕКТИВА 89/391/ЕЕЗ О УВОЂЕЊУ МЕРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЕБНЕ ДИРЕКТИВЕ: ДИРЕКТИВА 89/654/ЕЕЗ О МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДНОМ МЕСТУ ДИРЕКТИВА 89/655/ЕЕЗ О МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ПРИ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ ДИРЕКТИВА 89/656/ЕЕЗ О МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ДИРЕКТИВА 90/269/ЕЕЗ О МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ПРИ РУЧНОМ ПОДИЗАЊУ ТЕРЕТА ДИРЕКТИВА 91/533/ЕЕЗ О ОБЕВЕЗИ ПОСЛОДАВЦА ДА УПОЗНА ЗАПОСЛЕНОГ О УСЛОВИМА ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДВИЂЕНИХ УГОВОРОМ O RADU ...

61 ... ДИРЕКТИВА 92/58/ЕЕЗ О МИНИМУМУ ЗАХТЕВА ЗАОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЉЕ РАДНИКА НА РАДУ ДИРЕКТИВА 92/85/ЕЕЗ О УВОЂЕЊУ МЕРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ТРУДНИЦА, ПОРОДИЉА И ДОЈИЉА ДИРЕКТИВА САВЕТА 94/ЕЗ О ЗАШТИТИ ОМЛАДИНЕ ДИРЕКТИВА 98/94/ЕЕЗ О ЗАШТИТИ РАДНИКА НА РАДУ ОД ХЕМИЈСКИХ РИЗИКА ДИРЕКТИВА 99/92/ЕЗ О МИНИМУМУ УСЛОВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЗДРАВЉА РАДНИКА ИЗЛОЖЕНИХ РИЗИКУ ОД ЗАПАЉИВИХ АТМОСФЕРА ДИРЕКТИВА 2002/44/ЕЕЗ О МИНИМАЛНОЈ ЗАШТИТИ РАДНИКА НА РАДУ ОД ФИЗИЧКИХ РИЗИКА (ВИБРАЦИЈА) ДИРЕКТИВА 2003/10/ЕЗ О МИНИМАЛНОЈ ЗАШТИТИ РАДНИКА НА РАДУ ОД ФИЗИЧКИХ РИЗИКА (БУКЕ) ДИРЕКТИВА 2004/37/ЕЗ О ЗАШТИТИ РАДНИКА ОД РИЗИКА ПОВЕЗАНИХ СА ИЗЛАГАЊЕМ КАНЦЕРОГЕНИМА ИЛИ МУТАГЕНИМА НА РАДУ

62 ОПШТА ДИРЕКТИВА БР. 89/391 ЕЕЗ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДИРЕКТИВЕ ОБАВЕЗНА ЈЕ ЗА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ОДРЕЂУЈЕ ОПШТА НАЧЕЛА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПОДСТИЧЕ МЕРЕ ЗА ЊИХОВО ПОБОЉШАЊЕ ОДНОСИ СЕ НА СВЕ ГРАНЕ И ДЕЛАТНОСТИ У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ (ОСИМ ВОЈСКЕ И ПОЛИЦИЈЕ) ПОДСТИЧЕ ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ И ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ РАДНИКА ПО ПИТАЊИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ДЕФИНИШЕ ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА И ПРАВА И ОБЕВЕЗЕ РАДНИКА

63 ОПШТА ДИРЕКТИВА БР. 89/391 ЕЕЗ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДИРЕКТИВЕ ОБАВЕЗНА ЈЕ ЗА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ОДРЕЂУЈЕ ОПШТА НАЧЕЛА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПОДСТИЧЕ МЕРЕ ЗА ЊИХОВО ПОБОЉШАЊЕ ОДНОСИ СЕ НА СВЕ ГРАНЕ И ДЕЛАТНОСТИ У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ (ОСИМ ВОЈСКЕ И ПОЛИЦИЈЕ) ПОДСТИЧЕ ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ И ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ РАДНИКА ПО ПИТАЊИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ДЕФИНИШЕ ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА И ПРАВА И ОБЕВЕЗЕ РАДНИКА

64 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОПШТИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ
ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ОСТВАРУЈУ СЕ ПРИМЕНОМ ПРИНЦИПА: ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА ЕЛИМИНИСАЊЕ РИЗИКА ПРОЦЕНА РИЗИКА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ИЗБЕЋИ СУЗБИЈАЊЕ РИЗИКА НА САМОМ ИЗВОРУ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДА РАДНИКУ КОЈИ ГА ОБАВЉА, НА РАДНОМ МЕСТУ, ИЗБОРОМ ОПРЕМЕ, МЕТОДА РАДА И ПРОИЗВОДНИХ МЕТОДА КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛА МОНОТОНИЈА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УСЛОВА РАДА ТЕХНИЧКОМ НАПРЕТКУ ЗАМЕНА ОПАСНОГ БЕЗОПАСНИМ ИЛИ МАЊЕ ОПАСНИМ ПОСТУПКОМ ИЛИ СРЕДСТВИМА РАЗВОЈ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ОКВИРУ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА, УСЛОВА РАДА, СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА И УТИЦАЈА АМБИЈЕНТАЛНИХ ФАКТОРА НА РАДУ ДАВАЊЕ ПРИОРИТЕТА КОЛЕКТИВНИМ МЕРАМАУ ОДНОСУ НА ИНДИВИДУАЛНЕ И ДАВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ УПУТСТАВА РАДНИЦИМА О БЕЗБЕДНОСТИ И МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА, НА ЈЕЗИКУ КОЈИ ЈЕ ЗА ЊИХ РАЗУМЉИВ

65 ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА
ВРШИ СЕ: ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА – ПРИ ИЗБОРУ ОПРЕМЕ ЗА РАД, ХЕМИЈСКИХ СУПСТАНЦИ И ПРИ УРЕЂЕЊУ РАДНОГ МЕСТА У ТОКУ РАДА – РЕВИЗИЈА (ПРИ ПРОМЕНИ УСЛОВА РАДА) НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ УТВРЂЕНОГ СТАЊА МОГУЋНОСТИ НАСТАНКА ПОВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ СА ОДСУСТВОМ ДУЖИМ ОД 3 РАДНА ДАНА НА ОСНОВУ ПРОЦЕЊЕНОГ РИЗИКА ПЛАНИРАЈУ СЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

66 ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ИМЕНОВАЊЕМ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ РАДНИКА АНГАЖОВАЊЕМ СПОЉНИХ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ПРЕУЗИМАЊЕМ ОБАВЕЗЕ ОД СТРАНЕ КОМПЕТЕНТНОГ ПОСЛОДАВЦА СПОСОБНОСТ, СТРУЧНОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ СЛУЖБЕ И БРОЈ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА ПРОПИСУЈЕ СЕ НАЦИОНАЛНИМ ПРОПИСИМА

67 ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ, ПРОТИВ – ПОЖАРНА ЗАШТИТА И ЕВАКУАЦИЈА РАДНИКА
ПОСЛОДАВАЦ ЋЕ: ПРЕДУЗЕТИ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВЕЛИЧИНЕ ПРЕДУЗЕЋА И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ УСПОСТАВИТИ КОНТАКТЕ И САРАДЊУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СПОЉНИМ СЛУЖБАМА ( ЗА ПРВУ ПОМОЋ, ЕВАКУАЦИЈУ И ДР.) ОДМАХ ОБАВЕСТИТИ СВЕ РАДНИКЕ ОЗБИЉНО УГРОЖЕНЕ О РИЗИКУ И МЕРЕМА КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ ОДРЕДИТИ И ОБУЧИТИ ОДГОВАРАЈУЋИ БРОЈ РАДНИКА ЗА ПРВУ ПОМОЋ, ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЕВАКУАЦИЈУ ОБУЧИТИ СВЕ РАДНИКЕ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ ДАТИ УПУТСТВА О НАЧИНУ ПРЕКИДА РАДА И НАПУШТАЊА РАДНОГ МЕСТА ОСЛОБОДИТИ ОДГОВОРНОСТИ И КАЖЊАВАЊА РАДНИКА ЗБОГ ПРЕДУЗИМАЊА МЕРА И НАПУШТАЊА РАДНОГ МЕСТА У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ

68 ОБАВЕШТАВАЊЕ РАДНИКА И ЊИХОВИХ ПРЕДСТАВНИКА
РАДНИЦИ И ЊИХОВИ ПРЕДСТАВНИЦИ У ПРЕДУЗЕЋУ МОРАЈУ БИТИ ИНФОРМИСАНИ О: РАДНИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА У ПРЕДУЗЕЋУ И ЗА СВАКО РАДНО МЕСТО ПОСЕБНО МЕРАМА КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ, ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЕВАКУАЦИЈУ РАДНИКА, ПОДРАЗУМЕВАЈУЋИ, ПРИ ТОМ, И РАДНИКЕ КОЈИ СУ ОДРЕЂЕНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВИХ МЕРА ПРОЦЕНИ РИЗИКА И МЕРАМА ЗАШТИТЕ НЕЗГОДАМА НА РАДУ И ДРУГИМ ПОДАЦИМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВЕШТАЈИМА КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА (ИНСПЕКЦИЈИ РАДА И ДРУГИМА) КОЈИ СУ ОДГОВОРНИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРЕГЛЕДИМА КОЈЕ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈА РАДА

69 КОНСУЛТОВАЊЕ И УЧЕШЋЕ РАДНИКА И ЊИХОВИХ ПРЕДСТАВНИКА
ВРШИ СЕ: ПРИ ПЛАНИРАЊУ И УВОЂЕЊУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПРИ ИЗБОРУ ОПРЕМЕ И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНАТА РАДНЕ СРЕДИНЕ ПРИ ИМЕНОВАЊУ РАДНИКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ЗА ПРВУ ПОМОЋ, ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЕВАКУАЦИЈУ РАДНИКА ПРИ АНГАЖОВАЊУ СПОЉНЕ СЛУЖБЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРИ ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ПЛАНИРАЊУ МЕРА ЗАШТИТЕ ПРИ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА РАД (ПРОСТОР, СРЕДСТВА ЗА РАД, ОРГАНИЗАЦИЈА) ПРИ ПЛАНИРАЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ОБУКЕ ЗА БЕЗБЕДАН РАД

70 ОБУКА РАДНИКА ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДНИКА ЗА БЕЗБЕДАН РАД НА РАДНОМ МЕСТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ПРИЛИКОМ АНГАЖОВАЊА (ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА) ПРИ ПРЕМЕШТАЊУ ИЛИ ПРОМЕНИ ПОСЛА ПРИ УВОЂЕЊУ НОВЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕ ПРИ УВОЂЕЊУ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДНИКА АНГАЖОВАНИХ ИЗ ДРУГИХ ПРЕДУЗЕЋА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НОВИМ И ИЗМЕЊЕНИМ РИЗИЦИМА ОБАВЉА СЕ ЗА ВРЕМЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА МОРА СЕ ПЕРИОДИЧНО ОБНАВЉАТИ АКО ЈЕ ПОТРЕБНО ПОСЕБНА ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И ЊИХОВЕ ПРЕДСТАВНИКЕ ОБУКА СЕ ВРШИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

71 КОНТРОЛА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА
ВРШИ СЕ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СВАКИ РАДНИК МОЖЕ ДА КОНТРОЛИШЕ СВОЈЕ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КОНТРОЛА МОРА ДА ОДГОВАРА РИЗИЦИМА НА РАДНОМ МЕСТУ

72 ОБАВЕЗЕ РАДНИКА ДА СЕ СТАРА О СВОЈОЈ ЛИЧНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ, КАО И БЕЗБЕДНОСТИ ДРУГИХ РАДНИКА, ДА СА ПУНОМ ПАЖЊОМ КОРИСТИ МАШИНЕ, АЛАТЕ И ОСТАЛА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДЊЕ ДА ПРАВИЛНО КОРИСТИ СРЕДСТВА И ОПРЕМУ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ДА НЕ ИСКЉУЧУЈЕ, МЕЊА ИЛИ ПОМЕРА СИГУРНОСНЕ УРЕЂАЈЕ НА МАШИНАМА, АЛАТИМА И ОБЈЕКТИМА ...

73 ... ДА ОДМАХ ОБАВЕСТИ ПОСЛОДАВЦА И РАДНИКЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ О СВАКОЈ ОПАСНОСТ ДА ПРЕКИНЕ РАД, У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ И ОДМАХ О ТОМЕ ОБАВЕСТИ ПОСЛОДАВЦА И/ИЛИ ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДА ПРИХВАТИ ОБУКУ ЗА БЕЗБЕДАН РАД КОЈУ ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ДА САРАЂУЈУ СА ПОСЛОДАВЦЕМ И РАДНИЦИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

74 НАЦИОНАЛН0 законодавство
РЕЗОЛУЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАКОН О РАДУ ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ КРИВИЧНИ ЗАКОНИК

75 УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРАВО НА БЕЗБЕДНЕ И ЗАШТИТУ НА РАДУ ОГРАНИЧЕНО РАДНО ВРЕМЕ, ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ ОДМОР И ГОДИШЊИ ОДМОР ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА РАДУ ЖЕНА, ОМЛАДИНЕ И ИНВАЛИДА ДА УРЕДИ И ОБЕЗБЕДИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ СЛОБОДНО ТРЖИШТЕ И СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ У ТРЖИШНОЈ ПРИВРЕДИ

76 ЗАКОН О РАДУ ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА ( ИЗУЗЕВ СПЕЦИФИЦНИХ) ОДНОСИ СЕ НА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ КОД ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПОСЛОДАВАЦА

77 ОСНОВНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ: ОБЕЗБЕЂУЈУ ЗАШТИТУ ИНТЕГРИТЕТА И СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ – ДА ПОШТУЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА И УСЛОВЕ ОПАСНОСТИ

78 ОСНОВНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА: ДА ОБЕЗБЕДИ БЕЗБЕДНЕ УСЛОВЕ РАДА ДА ЗАПОСЛЕНОГ УПОЗНА СА ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ОСПОСОБИ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА БЕЗБЕДАН РАД

79 ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА КОД ЛИЦА КОЈА ТРАЖЕ ЗАПОСЛЕЊЕ. НЕ СМАТРА СЕ ДИСКРИМИНАЦИЈОМ – ЗАБРАНА И ОГРАНИЧЕЊЕ ЗБОГ ЗАШТИТЕ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ( ЖЕНА, ОМЛАДИНЕ И ИНВАЛИДА)

80 УГОВОР О РАДУ ЗАКЉУЧУЈУ ЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОДАВАЦ САДРЖИНА ЈЕ ОДРЕЂЕНА ЗАКОНОМ МЕЊА СЕ ПРИ ПРОМЕНИ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ИЛИ ОПШТЕГ АКТА, ОДНОСНО УСЛОВА РАДА ОДРЕЂУЈЕ ТРАЈАЊЕ ДНЕВНОГ И НЕДЕЉНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ДРУГА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ – ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА ПОСЛОВЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ УГОВОР СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ АКО ЗАПОСЛЕНИ ИМА ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД

81 РАДНО ВРЕМЕ ПУНО РАДНО ВРЕМЕ ЧАСОВА НЕДЕЉНО НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ – ПРЕМА ПОТРЕБИ СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ – НА РИЗИЧНИМ ПОСЛОВИМА – ДО 10 ЧАСОВА НЕДЕЉНО ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД – ВИША СИЛА, ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПОСЛА – 8 ЧАСОВА НЕДЕЉНО (ЗАБРАЊЕН НА РИЗИЧНИМ ПОСЛОВИМА)

82 ОПШТА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
МЕРЕ У ВЕЗИ ДУЖИНЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА, ОДМОРА, ЛИЧНИХ СВОЈСТАВА И СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ И ОБАВЕЗА ДА ПРИМЕЊУЈЕ ПРОПИСЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ (ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ, ПСИХОФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И ДОБА ЖИВОТА) ЗА РАД НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОД ПОСЛОДАВЦА

83 ЗАШТИТА ОМЛАДИНЕ ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА РАДУ ЗА МЛАЂЕ ОД 18 ГОДИНА И ИЗМЕЂУ 18. И 21 . ГОДИНЕ МЛАЂИ ОД 18 ГОДИНА: НЕ МОЖЕ ДА ОБАВЉА ТЕЖАК ФИЗИЧКИ РАД, РАД ПОД ЗЕМЉОМ, ВОДОМ И НА ВЕЛИКОЈ ВИСИНИ, ИЗЛОЖЕН ШТЕТНОМ ЗРАЧЕЊУ, ОТРОВНИМ И КАНЦЕРОГЕНИМ СУПСТАНЦАМА, ТОПЛОТИ, ХЛАДНОЋИ, БУЦИ, ВИБРАЦИЈАМА И ДРУГИМ РИЗИЦИМА ПО ЗДРАВЉЕ ЗАБРАЊЕН ЈЕ ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД,, ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА И РАД НОЋУ (ИЗУЗЕВ У СПОРТУ, КУЛТУРИ, УМЕТНОСТИ И ДР.) ОГРАНИЧЕНО РАДНО ВРЕМЕ – 35 ЧАСОВА НЕДЕЉНО, - 8 ЧАСОВА ДНЕВНО ЗАПОСЛЕНИ ИЗМЕЂУ 18. И 21. ГОДИНЕ: МОЖЕ ДА РАДИ НА ПОСЛОВИМА ЗАБРАЊЕНИМ ЗА МЛАЂЕ ОД 18. ГОДИНЕ САМО НА ОСНОВУ НАЛАЗА ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА ТРОШКОВЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА ОМЛАДИНУ СНОСИ ПОСЛОДАВАЦ

84 ЗАШТИТА ЖЕНА ЗА ВРЕМЕ ТРУДНОЋЕ ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДА РАДИ: НА СВИМ ПОСЛОВИМА КОЈИ СУ ПО НАЛАЗУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА ШТЕТНИ ЗА ЊЕНО ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВЉЕ ДЕТЕТА ПРЕКОВРЕМЕНО И НОЋУ ЗА ПРВЕ 32 НЕДЕЉЕ ТРУДНОЋЕ АКО ЈЕ ПРЕМА ЗДРАВСТВЕНОМ НАЛАЗУ ТАКАВ РАД ШТЕТАН ПОТПУНА ЗАБРАНА ЗА ВРЕМЕ ПОСЛЕДЊИХ 8 НЕДЕЉА ТРУДНОЋЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОРОЂАЈА ЖЕНА И ИЗУЗЕТНО ОТАЦ ИМА ПРАВО НА: ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО ДО НАВРШЕНА ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПОРОЂАЈА ОДСУСТВО РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ДО 365 ДАНА ЗА СЛУЧАЈ НЕОПХОДНЕ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА И ДРУГЕ ОСОБЕ, РОДИТЕЉ, ХРАНИТЕЉ, СТАРАТЕЉ И УСВОЈИЛАЦ ИМА ПРАВО НА: ОДСУСТВО РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ

85 ЗАШТИТА ИНВАЛИДА ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОДНОСИ СЕ НА: ИНВАЛИДА РАДА ЗАПОСЛЕНОГ КОМЕ ПРЕТИ ОПАСНОСТ ОД НАСТАНКА ИНВАЛИДНОСТИ ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ДРУГИ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОСАО

86 ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

87 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
УСАГЛАШАВАЊЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРАВОМ ( МОР-А И ЕУ) УСЛОВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЕУ УСЛОВ ЗА ИСТУПАЊЕ НА МЕЂУНАРОДНО ТРЖИШТЕ ЕФИКАСНИЈА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

88 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ОПШТИ ПРАВИЛНИК О ХИГИЈЕНСКИМ И ТЕХНИЧКИМ ЗАШТИТНИМ МЕРАМА ПРИ РАДУ ПРАВИЛНИК О ЗНР ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ЕЛАБОРАТА О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА ПРАВИЛНИК О МЕРАМА И НОРМАТИВИМА ЗНР НА ОРУЂИМА ЗА РАД ПРАВИЛНИК О СРЕДСТВИМА ЛИЧНЕ ЗНР И ЛИЧНОЈ ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА РАДНЕ СРЕДИНЕ, ОПАСНИХ МАТЕРИЈА, ОРУЂА ЗА РАД, ИНСТАЛАЦИЈА И СРЕДСТВА И ОПРЕМЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВИЛНИК О ХИГИЈЕНСКИМ И ТЕХНИЧКИМ ЗАШТИТНИМ МЕРАМА ПРИ РАДУ У КУДЕЉАРАМА

89 ... ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ЗНР ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕТХОДНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА ПРАВИЛНИК О ОПРЕМИ И ПОСТУПКУ ЗА ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ И О ОРГАНИЗОВАЊУ СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ НА РАДУ ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ МЕРАМА ЗНР ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЗА РАД, РАДНИМ ПРОСТОРИМА И НА ГРАДИЛИШТУ ПРАВИЛНИК О ПОСЕБНИМ МЕРАМА И НОРМАТИВИМА ПРИ ПРЕРАДИ И ОБРАДИ КОЖЕ, КРЗНА И ОДПАДАКА ОД КОЖЕ ПРАВИЛНИК О МЕРАМА И НОРМАТИВИМА ЗНР ОД БУКЕ У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ НАЦИЛОНАЛНИ СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ

90 ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
ЗАПОСЛЕНИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ОБАВЕЗНОМ ПРОИЗВОДНОМ РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ И ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ ЛИЦА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ ЛИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ЛИЦА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ИЗДРЖАВАЊУ КАЗНЕ ЗАТВОРА ДОК РАДЕ У ПРИВРЕДНОЈ ЈЕДИНИЦИ ЗАТВОРА И НА ДРУГОМ МЕСТУ ЛИЦА НА ДОБРОВОЉНИМ И ЈАВНИМ РАДОВИМА ОРГАНИЗОВАНИМ У ОПШТЕМ ИНТЕРЕСУ, РАДНИМ АКЦИЈАМА И ТАКМИЧЕЊИМА У ВЕЗИ СА РАДОМ ЛИЦА КОЈА СЕ ЗАТЕКНУ У РАДНОЈ ОКОЛИНИ РАДИ ОБАВЉАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА АКО ЈЕ О ПРИСУСТВУ ОБАВЕШТЕН ПОСЛОДАВАЦ

91 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ У ПОСТУПКУ:
ПРОЈЕКТОВАЊА, ИЗГРАДЊЕ, КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА И ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА РАДА  ПРОЈЕКТОВАЊА, ИЗРАДЕ (ПРОИЗВОДЊЕ), КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД, ПРОИЗВОДЊЕ, ПАКОВАЊА, ПРЕВОЗА, СКЛАДИШТЕЊА И КОРИШЋЕЊА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

92 ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА:
ДОНЕСЕ АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА УТВРДИ ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ – КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ОПШТИМ АКТОМ, УГОВОРОМ О РАДУ ЗАКЉУЧИ ПИСМЕНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗАШТИТЕ СА ПОСЛОДАВЦИМА СА КОЈИМА ИЗВОДИ РАДОВЕ НА ИСТОМ ПРОСТОРУ САЧИНИ ПРОГРАМ О ПОСТУПНОМ ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА КОЈИ НЕ УГРОЖАВАЈУ ТЕЖЕ ЗАПОСЛЕНЕ, А ЗА КОЈЕ СУ ПОТРЕБАНА ВЕЋА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА СА РОКОВИМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ИЗРАДИ ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА ПРЕ ПОЧЕТКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

93 ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА - ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ
ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА: ОРГАНИЗУЈЕ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ АКТОМ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ОДРЕДИ ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ АНГАЖУЈЕ СЛУЖБУ МЕДИЦИНЕ РАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЗАПОСЛЕНОГ ОБЕЗБЕДИ ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ БРОЈА РАДНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ, СПАСАВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈУ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ...

94 ВОДИ И ЧУВА ПРОПИСАНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
... ЗАУСТАВИ СВАКИ РАД КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ СЛУЖБИ МЕДИЦИНЕ РАДА, ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈЕ АНГАЖУЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА, ОБЕЗБЕДИ ПРИСТУП СВИМ ПОТРЕБНИМ ПОДАЦИМА, САМОСТАЛНОСТ У РАДУ И УПОЗНАВАЊЕ СА ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСОМ, РИЗИЦИМА У ПРОЦЕСУ РАДА И МЕРАМА ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ ПРЕДУЗМЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРИСТУПА У КРУГ ОБЈЕКТА ИЛИ ГРАДИЛИШТА ЛИЦИМА И СРЕДСТВИМА САОБРАЋАЈА КОЈИ НЕМАЈУ ОСНОВА ДА СЕ НАЛАЗЕ НА ТИМ МЕСТИМА ВОДИ И ЧУВА ПРОПИСАНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

95 ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ПРЕМА ЗАПОСЛЕНОМ
ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА: ЗАПОСЛЕНОМ ОБЕЗБЕДИ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ СРЕДИНИ РАДНИ ПРОЦЕС ПРИЛАГОДИ ТЕЛЕСНИМ И ПСИХИЧКИМ МОГУЋНОСТИМА ЗАПОСЛЕНОГ ЗАПОСЛЕНОМ ОБЕЗБЕДИ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЊИХОВУ ПРИМЕНУ СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА ЗАШТИТЕ НЕ СТВАРА ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАПОСЛЕНОГ И ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕ УТИЧЕ НА ЊИХОВ МАТЕРИЈАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНОГ ОДРЕДИ ДА РАДИ НА РАДНО МЕСТO НА КОЈЕ СУ СПРОВЕДЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОСПОСОБЉАВА ЗАПОСЛЕНЕ ЗА БЕЗБЕДАН РАД ОБЕЗБЕДИ ЗАПОСЛЕНОМ КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ ОБЕЗБЕДИ ЗАПОСЛЕНОМ ПРОПИСАНЕ ЛЕКАРСКЕ ПРЕГЛЕДЕ НА ОСНОВУ ОЦЕНЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА ПРИМЕЊУЈЕ ОПШТЕ ПРИЗНАТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ АКО ТАКВА МЕРА НИЈЕ ПРОПИСАНА ОСИГУРА ЗАПОСЛЕНОГ ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ И БОЛЕСТ РАДА, РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ

96 ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА - РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА: НА ОСНОВУ ОЦЕНЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА ОДРЕДИ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ЗДРАВСТВЕНЕ СПОДОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАПОСЛЕНОМ НА РАДНОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ОБЕЗБЕДИ ПРЕТХОДНИ И ПЕРИОДИЧНЕ ЛЕКАРСКЕ ПРЕГЛЕДЕ ЗАПОСЛЕНОМ ОБЕЗБЕДИ ДРУГО РАДНО МЕСТО УКОЛИКО СЕ ПЕРИОДИЧНИМ ЛЕКАРСКИМ ПРЕГЛЕДОМ УТВРДИ ДА НЕ ИСПУЊАВА ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ

97 ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ПРЕМА ПРЕДСТАВНИКУ ЗАПОСЛЕНИХ
ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА: ОБАВЕШТАВА ЗАПОСЛЕНЕ И ЊИХОВЕ ПРЕДСТАВНИКЕ О УВОЂЕЊУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД КАО И О РИЗИЦИМА КОЈИ НАСТАЈУ ЊИХОВИМ УВОЂЕЊЕМ I ДА ИЗДАЈЕ ОДГОВАРАЈУЋА УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДАН РАД ИМЕНУЈЕ СВОГ ПРЕДСТАВНИКА У ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРЕДСТАВНИКУ ЗАПОСЛЕНИХ И ОДБОРУ ОМОГУЋИ УВИД У СВЕ АКТЕ И ПОДАТКЕ КАО И УЧЕШЋЕ У РАЗМАТРАЊУ СВИХ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ УПОЗНА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ, ОДНОСНО ОДБОР СА НАЛОЗИМА, ПРЕДЛОЗИМА И МЕРАМА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА, ИЗВЕШТАЈИМА О ПОВРЕДАМА НА РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНИМ И БОЛЕСТИМА РАДА И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА, КАО И О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ

98 ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА У ПОГЛЕДУ ПРЕГЛЕДА, ИСПИТИВАЊА И ОДРЖАВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД И РАДНЕ ОКОЛИНЕ
ПРЕТХОДНЕ И ПЕРИОДИЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ И ИПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД ПРЕТХОДНО И ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА РАДНЕ ОКОЛОИНЕ ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ У ИСПРАВНОМ СТАЊУ ДА СРЕДСТВА ЗА РАД, ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА, ПРИЛАГОЂАВА ПРОМЕНАМА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ДА ОБЕЗБЕДИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРОПИСАНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ И ОДРЖАВАЊА, ОДНОСНО ПАКОВАЊА, ТРАНСПОРТА И КОРИШЋЕЊА ЗА ОПРЕМУ ЗА РАД, СРЕДСТВА И ОПРЕМУ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ КАО И ДА ОБЕЗБЕДИ СВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОПИСАНЕ ТОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ДА У СЛУЧАЈУ НЕДОСТАТКА ТАКВЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ НАРУЧИОЦА, ИСТУ ПРИБАВИ ОД ПРАВНОГ ЛИЦА РЕГИСТРОВАНОГ ЗА ПОСЛОВЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА

99 ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ПРЕМА ИНСПЕКЦИЈИ РАДА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА
ДА НАЈМАЊЕ 8 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА ИЗВЕСТИ ИНСПЕКЦИЈУ РАДА О: -  ПОЧЕТКУ СВОГ РАДА - РАДУ ОДВОЈЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ -  СВАКОЈ ПРОМЕНИ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ДА ПРИЈАВИ ИНСПЕКЦИЈИ РАДА И НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ, У РОКУ ОД 24 ЧАСА ОД НАСТАНКА: -     СВАКУ СМРТНУ, КОЛЕКТИВНУ ИЛИ ТЕШКУ ПОВРЕДУ НА РАДУ -     ПОВРЕДУ НА РАДУ ЗБОГ КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НИЈЕ СПОСОБАН ДА РАДИ ДУЖЕ ОД ТРИ УЗАСТОПНА РАДНА ДАНА -     ОПАСНУ ПОЈАВУ КОЈА БИ МОГЛА ДА УГРОЗИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНОГ ДА ПРИЈАВИ ИНСПЕКЦЈИ РАДА, У РОКУ ОД ТРИ УЗАСТОПНА РАДНА ДАНА, ОД ДАНА САЗНАЊА: -     ПРОФЕСИОНАЛНУ БОЛЕСТ -     БОЛЕСТ У ВЕЗИ СА РАДОМ ДА ДОСТАВИ ЗАПОСЛЕНОМ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАДЛЕЖНИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО И ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ О: -      ПОВРЕДИ НА РАДУ -      ПРОФЕСИОНАЛНОЈ БОЛЕСТИ -      БОЛЕСТИ У ВЕЗИ СА РАДОМ

100 ДА НА ЗАХТЕВ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О: -   СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ -   СПРОВЕДЕНИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ДА ИНСПЕКЦИЈИ РАДА У ВРШЕЊУ НАДЗОРА ОМОГУЋИ: -   УЛАЗАК У ОБЈЕКТЕ И ПРОСТОРИЈЕ У СВАКО ДОБА ДАНА КАДА ИМА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ -   УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДОКАЗЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ -   УВИД У ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ -   УВИД У СРЕДСТВА И ОПРЕМУ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ -   УВИД У ПОДАТКЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА ДА ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНУ ИНСПЕКЦИЈУ О ИЗВРШЕЊУ НАЛОЖЕНЕ ОБАВЕЗЕ: -   ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА И НЕПРАВИЛНОСТИ -   ПРЕДУЗИМАЊУ НАЛОЖЕНИХ МЕРА ДА САРАЂУЈЕ И УЧЕСТВУЈЕ У ДОНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ СТАВОВА ПО ПИТАЊИМА РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СА : -   СИНДИКАТИМА -   ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА -   ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО И ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

101 ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА ДОНЕСЕ АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ПИСАНОЈ ФОРМИ САДЖИ: УТВЂЕНО СТАЊЕ УСЛОВА РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ ПРОЦЕНУ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ ПРИМЕЊЕНЕ МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

102 ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ОДРЕЂИВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ СА СТРУЧНИМ ИСПИТОМ АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОСЛОВА ОД СТРАНЕ САМОГ ПОСЛОДАВЦА (НЕ МОРА ДА ИМА ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ), У ДЕЛАТНОСТИМА ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА, ЗАНАТСКИХ И ЛИЧНИХ УСЛУГА И ДРУГИМ (ОДРЕЂЕНИМ ЗАКОНОМ) АКО ИМА ДО 10 ЗАПОСЛЕНИХ

103 АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ: ПРАВНО ЛИЦЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА (ЗАПОСЛЕНИ СА ЛИЦЕНЦОМ И ДРУГИ УСЛОВИ)

104 НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА СТРУЧНИХ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
О НАЧИНУ ОРГАНОЗОВАЊА СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ОДЛУЧУЈЕ ПОСЛОДАВАЦ У ЗАВИСНОСТИ ОД: ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ПРИРОДЕ И ОБИМА ПРОЦЕСА РАДА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ БРОЈА РАДНИХ МЕСТА ПРОЦЕЊЕНИХ РИЗИКА БРОЈА ЛОКАЦИЈСКИ ОДВОЈЕНИХ ЈЕДИНИЦА ВРСТЕ ДЕЛАТНОСТИ

105 ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДАН РАД
УСАВРШАВАЊЕ ЗНАЊА ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДАН РАД И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН РАД НА РАДНОМ МЕСТУ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ КОД ПОСЛОДАВЦА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПИТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ОБАВЕШТАВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ О РИЗИЦИМА И БЕЗБЕДНОМ РАДУ

106 ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН РАД
ОСПОСОБЉАВАЊЕ СЕ ВРШИ ПРИ: ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА (ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА) ПРЕМЕШТАЈУ НА ДРУГО РАДНО МЕСТО УВОЂЕЊУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И НОВИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД ПРОМЕНИ ПРОЦЕСА РАДА

107 ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА
ПРЕКРШАЈНА МАТЕРИЈАЛНА - НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ

108 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ИСТОВРЕМЕНО ПРЕДСТАВЉАЈУ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ УТВРЂЕНА ЗАКОНОМ

109 ПРАВА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИ ОСТВАРУЈЕ
НЕПОСРЕДНО ПРЕКО ПРЕДСТАВНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРЕКО ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРЕКО ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

110 ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ ДА ПОСЛОДАВЦУ ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ, ПРИМЕДБЕ И ОБАВЕШТЕЊА О ПИТАЊИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ДА КОНТРОЛИШЕ СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ ПРЕМА РИЗИЦИМА РАДНОГ МЕСТА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ДА ОБАВИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА КОЈИ ГА УПУЋУЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ДА ОДБИЈЕ ДА РАДИ У СЛУЧАЈЕВИМА УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ

111 ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО ДА ОДБИЈЕ ДА РАДИ
АКО МУ ПРЕТИ НЕПОСРЕДНА ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЗБОГ ТОГА ШТО НИСУ СПРОВЕДЕНЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ СВЕ ДОК СЕ ТЕ МЕРЕ НЕ ОБЕЗБЕДЕ АКО МУ ПОСЛОДАВАЦ НИЈЕ ОБЕЗБЕДИО ПРОПИСАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ИЛИ АКО СЕ НА ЛЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ УТВРДИ ДА НЕ ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ АКО У ТОКУ ОСПОСОБЉАВЉЊА ЗА БЕЗБЕДАН РАД НИЈЕ УПОЗНАТ СА СВИМ ВРСТАМА РИЗИКА И МЕРАМА ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ ДУЖЕ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА, ОДНОСНО НОЋУ АКО БИ, ПРЕМА ОЦЕНИ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА, ТАКАВ РАД МОГАО ДА ПОГОРША ЊЕГОВО ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ НА СРЕДСТВУ ЗА РАД НА КОЈЕМ НИСУ ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

112 ПОСЕБНА ПРАВА ОМЛАДИНЕ, ЖЕНА И ИНВАЛИДА
ДА СЕ ПОСЕБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ УРЕДЕ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ОПШТИМ АКТОМ И УГОВОРОМ О РАДУ ДА БУДУ ОБАВЕШТЕНИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ О РЕЗУЛТАТИМА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И О МЕРАМА КОЈИМА СЕ РИЗИЦИ ОТКЛАЊАЈУ ОСТАЛА ПРАВА УРЕЂЕНА ЗАКОНОМ О РАДУ /ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧАВАЊЕ РАДА НА РИЗИЧНИМ РАДНИМ МЕСТИМА, ПРЕКОВРЕМЕНО И НОЋУ. СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ, РАСПОРЕЂИВАЊЕ НА ДРУГИ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОСАО

113 ПРАВА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ, ОДНОСНО ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НА РАДУ
ДА ПОСЛОДАВЦУ ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ О СВИМ ПИТАЊИМА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ДА ЗАХТЕВА ОД ПОСЛОДАВЦА ДА ПРЕДУЗМЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ИЛИ СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ДА ЗАХТЕВА НАДЗОР ОД СТРАНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА АКО СМАТРА ДА ПОСЛОДАВАЦ НИЈЕ СПРОВЕО ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ КАО И ДА ПРИСУСТВУЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ДА СЕ УПОЗНА - СА НАЛОЗИМА И ПРЕДЛОЗИМА ИЛИ ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА - СА ИЗВЕШТАЈИМА О ПОВРЕДАМА НА РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА И БОЛЕСТИМА У ВЕЗИ СА РАДОМ И О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НА РАДУ - СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ

114 ПРАВО ОБРАЋАЊА ИНСПЕКЦИЈИ РАДА
АКО ПОСЛОДАВАЦ НИЈЕ ПРЕДУЗЕО СВЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ АКО ПОСЛОДАВАЦ НИЈЕ ПРЕДУЗЕО ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ У РОКУ ОД 8 ДАНА ПО ЗАХТЕВУ РАДНИКА КОЈИ ЈЕ ОДБИО ДА РАДИ АКО ПОСЛОДАВАЦ НЕ СПРОВЕДЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОСЛЕ ОБАВЕШТЕЊА О НЕПРАВИЛНОСТИМА,ШТЕТНОСТИМА, ОПАСНОСТИМА И ДРУГИМ ПОЈАВАМА КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДА УГРОЗЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНОГ

115 ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ ДА ПРИМЕЊУЈЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ДА НАМЕНСКИ КОРИСТИ СРЕДСТВА ЗА РАД И ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ ДА КОРИСТИ ПРОПИСАНА СРЕДСТВА И ОПРЕМУ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ И ДА СА ЊИМА ПАЖЉИВО РУКУЈЕ ДА СЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА УПОЗНА СА МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ НА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕН ДА РАДИ ДА ОБАВИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА КОЈИ ГА УПУЋУЈЕ ПОСЛОДАВАЦ У СЛУЧАЈУ КАД РАДИ НА РАДНОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ДА РАДИ НА РАДНОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ АКО ЈЕ У ИЗВЕШТАЈУ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА УТВРЂЕНО ДА ИМА ПОТРЕБНУ ЗДРАВСТВЕНУ СПОСОБНОСТ ДА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА ПРЕГЛЕДА РАДНО МЕСТО УКЉУЧУЈУЋИ И СРЕДСТВА ЗА РАД КАО И СРЕДСТВА И ОПРЕМУ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ И ДА У СЛУЧАЈУ УОЧЕНИХ НЕДОСТАТАКА ИЗВЕСТИ ПОСЛОДАВЦА ДА У СКЛАДУ СА СВОЈИМ САЗНАЊИМА, ОДМАХ ОБАВЕСТИ ПОСЛОДАВЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА, ОПАСНОСТИМА ИЛИ ДРУГОЈ ПОЈАВИ КОЈА БИ НА РАДНОМ МЕСТУ МОГЛА ДА УГРОЗИ ЊЕГОВУ ИЛИ БЕЗБЕДНОСТ ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ ДА РАДНО МЕСТО И СРЕДСТВА ЗА РАД ОСТАВИ У СТАЊУ ДА НЕ УГРОЖАВАЈУ ДРУГЕ ЗАПОСЛЕНЕ ДА САРАЂУЈЕ СА ПОСЛОДАВЦЕМ И ЛИЦЕМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

116 ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ВОДИ И ЧУВА ЕВИДЕНЦИЈЕ О:
РАДНОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ЗАПОСЛЕНИМА НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ И О ЛЕКАРСКИМ ПРЕГЛЕДИМА ПОВРЕДАМА НА РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА И БОЛЕСТИМА У ВЕЗИ СА РАДОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА БЕЗБЕДАН РАД ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА ПРЕГЛЕДИМА И ИСПИТИВАЊИМА РАДНЕ СРЕДИНЕ, ОПРЕМЕ ЗА РАД И СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ И ДР.

117 СТРУЧНИ ИСПИТ СТРУЧНИ ИСПИТ СЕ ПОЛАЖЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ:
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ (ЗА ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ) СТРУЧНИ ИСПИТ СЕ ПОЛАЖЕ ПРЕД КОМИСИЈОМ КОЈУ ИМЕНУЈЕ МИНИСТАР

118 ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ЛИЦЕНЦА СЕ ИЗДАЈЕ: ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ - ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРАВНОМ ЛИЦУ - ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ (ФИЗИЧКИХ, ХЕМИЈСКИХ ШТЕТНОСТИ МИКРОКЛИМЕ И ОСВЕТЉЕЊА) ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ (БИОЛОШКИХ ШТЕТНОСТИ) ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ – ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД И УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР

119 ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДА
ДА НАЛОЖИ ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ИЛИ УМАЊЕЊЕ РИЗИКА КОЈИ УГРОЖАВА ЗАПОСЛЕНОГ. ДА ЗАБРАНИ РАД У СЛУЧАЈЕВИМА УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ ДА НАЛОЖИ ИЗРАДУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О ПОСТУПНОМ ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА СА РОКОВИМА ДА НАЛОЖИ ПРИМЕНУ ОПШТЕ ПРИЗНАТЕ МЕРЕ ДА ОБАВЕСТИ ПОСЛОДАВЦА, ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ПО ЗАХТЕВУ И УТВРЂЕНОМ СТАЊУ ДА ДАЈЕ ОБАВЕШТЕЊА И САВЕТЕ ПОСЛОДАВЦИМА , ЗАПОСЛЕНИМА, ЊИХОВИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА И СИНДИКАТУ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА

120 ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ И ТАЈНОСТ ПОДАТАКА
ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА САОПШТЕНИХ ЗДРАВСТВЕНОМ РАДНИКУ ПРАВО НА УВИД У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРАВО НА ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

121 ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПРАВА НА ПРЕВЕНЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ (ЛЕЧЕЊА) ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ И СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ ЗА СЛУЧАЈ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСИ ЗА РАД

122 ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ЗА СЛУЧАЈ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДЕ ВАН РАДА ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ

123 ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНА ЛИЦА
ОСИГУРАНИЦИ СУ: ЗАПОСЛЕНИ, ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ, ЛИЦА ИМЕНОВАНА, ИЗАБРАНА ИЛИ ПОСТАВЉЕНА НА ФУНКЦИЈУ, ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ РАД ВАН ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА, ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОВРЕМЕНЕ ИЛИ ПРИВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ, ЛИЦА КОЈА РАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА И ЗА ИЗВРШЕН ПОСАО ОСТВАРУЈУ УГОВОРЕНУ НАКНАДУ, СПОРТИСТИ, КОРИСНИЦИ ПЕНЗИЈА; ОСНИВАЧИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ; ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ СТАРИЈИ ОД 18 ГОДИНА, СВЕШТЕНИЦИ И ВЕРСКИ СЛУЖБЕНИЦИ; СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ ОСИГУРАНА ЛИЦА – ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ ДРУГА ОСИГУРАНА ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ (УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ, УЧЕСНИЦИ ЈАВНИХ РАДОВА И ДР.) СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА СЕ СТИЧЕ САМО ПО ЈЕДНОМ ОСНОВУ

124 ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ УСЛЕД ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ПРАВО НА НАКНАДУ ПУТНИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ.

125 ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ И ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНА ЛИЦА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА СТАЖ ОСИГУРАЊА КОЈИ СЕ РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ НАКНАДА ШТЕТЕ

126 ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
ЗАКОНОМ О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ УРЕЂЕНО ЈЕ ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЗА СЛУЧАЈ СТАРОСТИ ЗА СЛУЧАЈ ИНВАЛИДНОСТИ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ ЗА СЛУЧАЈ ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА

127 ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНА ЛИЦА
ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНА ЛИЦА СВРСТАНА СУ У ТРИ КАТЕГОРИЈЕ: ЗАПОСЛЕНИ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА МОЖЕ СЕ СТЕЋИ СА НАВРШЕНИХ 15 ГОДИНА И ТО ДАНОМ ПОЧЕТКА А ПРЕСТАЈЕ ДАНОМ ПРЕСТАНКА ЗАПОСЛЕЊА, ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРАВА ЗА СЛУЧАЈ ИНВАЛИДНОСТИ И ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА ПРОУЗРОКОВАНИХ ПОВРЕДОМ НА РАДУ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНОМ БОЛЕШЋУ ИМАЈУ И ЛИЦА ПОСЕБНО ОДРЕЂЕНА ЗАКОНОМ (НА СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ ИЛИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ)

128 ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА
ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА СУ: ЗА СЛУЧАЈ СТАРОСТИ – ПРАВО НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ЗА СЛУЧАЈ ИНВАЛИДНОСТИ – ПРАВО НА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ – ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ И ПРАВО НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ЗА СЛУЧАЈ ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА – ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ

129 ПОВРЕДА НА РАДУ ЗАКОН ДЕФИНИШЕ:
ПОВРЕДУ НА РАДУ КАО ПОВРЕДУ КОЈА СЕ ДОГОДИ У ПРОСТОРНОЈ, ВРЕМЕНСКОЈ И УЗРОЧНОЈ ПОВЕЗАНОСТИ СА ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛА ПО ОСНОВУ КОГА ЈЕ ОСИГУРАН, ПРОУЗРОКОВАНА НЕПОСРЕДНИМ МЕХАНИЧКИМ, ФИЗИЧКИМ, ХЕМИЈСКИМ ДЕЈСТВОМ, НАГЛИМ ПРОМЕНАМА ПОЛОЖАЈА ТЕЛА ПОВРЕДЕ СУ И ОНЕ КОЈЕ СЕ ДЕСЕ: ПРИ ОБАВЉАЊУ ПОСЛА У ИНТЕРЕСУ ПОСЛОДАВЦА НА ПУТУ ( ДО ПОСЛА, ОД ПОСЛА, НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ) ОБОЉЕЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПО ОСНОВУ ПОВРЕДЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ ПРИ УЧЕШЋУ У ЦИВИЛНИМ И ВОЈНИМ АКЦИЈАМА

130 ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ
ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ НАСТАЈУ УСЛЕД ДУЖЕГ УТИЦАЈА ПРОЦЕСА И УСЛОВА РАДА НА ПОСЛОВИМА КОЈЕ ОСИГУРАНИК ОБАВЉА А УТВРЂУЈЕ ИХ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ДЕФИНИЦИЈА ПОВРЕДА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ ЈЕ ЗНАЧАЈНА ЗБОГ СТИЦАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ЈЕР СУ УСЛОВИ ЗАСТИЦАЊЕ ПРАВА ПО ОВОМ ОСНОВУ РАЗЛИЧИТИ

131 ПРАВО НА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ
СТИЧЕ ОСИГУРАНИК КОД КОГА ЈЕ: НАСТУПИО ГУБИТАК РАДНЕ СПОСОБНОСТИ ИНВАЛИДНОСТ ПРОУЗРОКОВАНА ПОВРЕДОМ НА РАДУ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНОМ БОЛЕШЋУ (НЕЗАВИСНО ОД СТАЖА ОСИГУРАЊА) ИНВАЛИДНОСТ ПРОУЗРОКОВАНА ПОВРЕДОМ ВАН РАДА ИЛИ БОЛЕШЋУ, (АКО НИЈЕ НАВРШИО ГОДИНЕ ЖИВОТА ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ И ДА ИМА НАВРШЕНИХ ПЕТ ГОДИНА СТАЖА ОСИГУРАЊА) АКО ЈЕ ИНВАЛИДНОСТ ПРОУЗРОКОВАНА БОЛЕШЋУ ИЛИ ПОВРЕДОМ ВАН РАДА НАСТАЛА: ПРЕ НАВРШЕНЕ 30. ГОДИНЕ ЖИВОТА - ОСИГУРАНИК СТИЧЕ ПРАВО НА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ АКО ИМА ЈЕДНУ ГОДИНУ СТАЖА ОСИГУРАЊА ДО 20. ГОДИНА ЖИВОТА - ДВЕ ГОДИНЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА ДО НАВРШЕНИХ 25. ГОДИНА ЖИВОТА ТРИ ГОДИНЕ СТАЖА

132 ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ
ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ СТИЧУ: ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ ОСИГУРАНИКА КОЈИ ЈЕ НАВРШИО НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА СТАЖА ОСИГУРАЊА ИЛИ ЈЕ ИСПУНИО УСЛОВЕ ЗА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ КОРИСНИКА СТАРОСНЕ ИЛИ ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ АКО ЈЕ СМРТ ОСИГУРАНИКА НАСТАЛА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ, ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ СТИЧУ ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ БЕЗ ОБЗИРА НА ДУЖИНУ ПЕНЗИЈСКОГ СТАЖА

133 СТАЖ ОСИГУРАЊА КОЈИ СЕ РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ (БЕНЕФИЦИРАНИ СТАЖ)
БЕНЕФИЦИРАНИ СТАЖ ПРЕДВИЂА СЕ ЗА ОСИГУРАНИКЕ КОЈИ РАДЕ НА: НАРОЧИТО ТЕШКИМ, ОПАСНИМ И ПО ЗДРАВЉЕ ШТЕТНИМ РАДНИМ МЕСТИМА РАДНИМ МЕСТИМА НА КОЈИМА ПОСЛЕ ОДРЕЂЕНИХ ГОДИНА ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИ НЕ МОГУ ДА ОБАВЉАЈУ СВОЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ЗБОГ ОПАДАЊА ФИЗИОЛОШКИХ ФУНКЦИЈА ( БАЛЕТ) СТЕПЕН УВЕЋАЊА СТАЖА ОСИГУРАЊА ЗАВИСИ ОД ТЕЖИНЕ И ОПАСНОСТИ ПОСЛА И ИЗНОСИ 50 % СТАЖ ОСИГУРАЊА СЕ УВЕЋАВА САМО ЗА ВРЕМЕ ЕФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНОМ НА РАДУ (УКУПНО НАЈМАЊЕ 10 ГОДИНА), ОДНОСНО (НАЈМАЊЕ 5 ГОДИНА) АКО ЈЕ УТВРЂЕНА ИНВАЛИДНОСТ РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА УВЕЋАВА ОДРЕЂУЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПИО ПОДЗАКОНСКИМ АКТОМ РАДНА МЕСТА СА УВЕЋАНИМ СТАЖОМ ПОДЛЕЖУ РЕВИЗИЈИ ПО ИСТЕКУ 10 ГОДИНА ПРИ ЧЕМУ СЕ ВРШИ ПОНОВНА ОЦЕНА

134 КРИВИЧНА ДЕЛА ПО ОСНОВУ РАДА И ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
СВЕСНО НЕПРИДРЖАВАЊЕ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГИХ ПРОПИСА ПОВРЕДА ПРАВА И ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА НА ШТРАЈК ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА НЕПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ИЗАЗИВАЊЕ ОПАСНОСТИ НЕОБЕЗБЕЂЕЊЕМ МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ НЕПРОПИСНО И НЕПРАВИЛНО ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ОШТЕЋЕЊЕ БРАНА НЕДОЗВОЉЕНО ПОСТУПАЊЕ СА ЕКСПЛОЗИВНИМ И ЗАПАЉИВИМ МАТЕРИЈАМА КАО И НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛИМА СПРЕЧАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕНЕ РАДЊЕ И НАПАД НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ НЕСАВЕСНО ПРУЖАЊЕ ЛЕКАРСКЕ ПОМОЋИ


Скинути ppt "Проф. др Бранислав Анђелковић"

Сличне презентације


Реклама од Google