Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Изборни предмети -докторске студије-

Сличне презентације


Презентација на тему: "Изборни предмети -докторске студије-"— Транскрипт презентације:

1 Изборни предмети -докторске студије-
Катедра за математику

2 Изборно подручје: Операциона истраживања
Изборно подручје: Информациони системи Предмет: Дискретна математика Наставници: Мирјана Чангаловић, Весна Манојловић Изборно подручје: Операциона истраживања Предмет: Комбинаторни алгоритами Наставници: Ненад Младеновић, Вера Вујчић Предмет: Примењена математичка анализа Наставник: Оливера Михић Предмет: Стохастички модели у рачунарским наукама Наставници: Драган Ђорић, Раде Лазовић Предмет: Теорија алгоритама Наставници: Мирјана Чангаловић, Милица Стојановић, Весна Манојловић Изборно подручје: Софтверско инжињерство Предмет: Алгоритми у геометрији Наставници: Милица Стојановић

3 1. Дискретна математика Наставници: др Мирјана Чангаловић,
1. Дискретна математика Наставници: др Мирјана Чангаловић, др Весна Манојловић Циљ предмета: Упознавање и савлађивање неких стандардних садржаја дискретне математике (као што су елементи математичке логике и теорије графова, релацијске структуре, коначни аутомати и формални језици) који су предвиђени за профил инжењера-информатичара. Студијски истраживачки рад: Примена стечених теоретских знања на конкретне проблемиме Начин рада: менторски рад

4 2. Комбинаторни алгоритами Наставници: др Ненад Младеновић,
2. Комбинаторни алгоритами Наставници: др Ненад Младеновић, др Вера Вујчић Циљ предмета: Упознавање са основним комбинаторним објектима и преглед алгоритама за њихово генерисање и рад са њима (претраживање, сортирање, итд.). Упознавање са основним појмовима теорије графова и преглед алгоритама за решавање најважнијих графовских проблема. Студијски истраживачки рад: Имплементација стечених теоретских знања на конкретним комбинаторним проблемима за рачунаром коришћењем познатих програмских језика и/или пакета. Начин рада: менторски рад

5 3. Примењена математичка анализа Наставник: др Оливера Михић
3. Примењена математичка анализа Наставник: др Оливера Михић Циљ предмета: Упознавање студената са техникама решавања парцијалних диференцијалних једначина, Фуријеових трансформација и интегралних једначина у циљу овладавања техникама које омогућавају моделовање и анализу реалних проблема (организациони системи и економија). Студијски истраживачки рад: Моделирање и анализа економских и организационих система. Начин рада: менторски рад

6 4. Стохастички модели у рачунарским наукама Наставници: др Драган Ђорић, др Раде Лазовић
Циљ предмета: Упознавање са основним вероватносним и статистичким методама и моделима, као и случајним процесима који се користе у рачунарским наукама. Успостављање везе између теорије (математички модели), експеримента (симулација) и решавања практичних проблема. Студијски истраживачки рад: Имплементација свих метода у програмском језику R, симулација случајних величина и процеса, оцене параметара стохастичких модела и провера адекватности добијених модела. Рад на конкретним примерима. Начин рада: менторски рад

7 5. Теорија алгоритама Наставници: др Мирјана Чангаловић,
5. Теорија алгоритама Наставници: др Мирјана Чангаловић, др Милица Стојановић, др Весна Манојловић Циљ предмета: Упознавање студената са основним елементима теорије нумеричке сложености и анализе алгоритама, као и принципима формирања алгоритама за решавање проблема у различитим областима (теорији графова, алгебри, геометрији, области низова и скупова). Студијски истраживачки рад: Самостално креирање алгоритама из области која се изучава на предавању и провера сложености алгоритама. Начин рада: менторски рад

8 6. Алгоритми у геометрији Наставник: др Милица Стојановић
6. Алгоритми у геометрији Наставник: др Милица Стојановић Циљ предмета: Савремени начин приказивања геометријских објеката. Решавање геометријских проблема помоћу компјутера. Студијски истраживачки рад: Креирање нових програма за познате геометријске проблеме и упоређивање са постојећим програмима. Испитивање нових геометријских проблема помоћу рачунара. Начин рада: менторски рад


Скинути ppt "Изборни предмети -докторске студије-"

Сличне презентације


Реклама од Google