Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ULOGA I KOMPETENCIJE RAVNATELJA

Сличне презентације


Презентација на тему: "ULOGA I KOMPETENCIJE RAVNATELJA"— Транскрипт презентације:

1 ULOGA I KOMPETENCIJE RAVNATELJA
Upravljanje ljudskim potencijalima Vukovar, 17. i Biserka Špiljak, prof.

2 Upravljanje ljudskim potencijalima
Danas u menadžerskoj i poslovnoj filozofiji riječi kapital i vrijednosti imaju posve drugo značenje – to postaju ljudi i njihova znanja, kreativni i razvojni potencijali. (F. Bahtijarević Šiber, 1999.) Isto tako se i na području školstva spoznaje da je za postizanje bolje kvalitete i učinkovitosti škole iznimno važno upravo vođenje i upravljanje ljudskim potencijalom. Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

3 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Ciljevi radionice Povećati osjetljivost za neke vidike rada s ljudima Razvijati ideje o mogućnostima i važnosti povezivanja upravljanja ljudskim potencijalima sa školskim razvojem Identificirati i opisati bitne kompetencije ravnatelja i osobne kompetencije Razvijati osobne vještine za upravljanjem ljudskim potencijalima Koristiti promjene u organizaciji za upravljanje i unaprjeđivanje kompetencija Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

4 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Definicije UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA - upravljačka funkcija usmjerena na zapošljavanje, usavršavanje, praćenje, ocjenjivanje i nagrađivanje zaposlenika STRATEŠKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA - povezivanje funkcije ljudskih resursa sa strategijama organizacije - usklađivanje kompetencija zaposlenih sa ciljevima organizacije - promjenama i školskim razvojem Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

5 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
ULOGA RAVNATELJA Uloga ravnatelja koji vodi školu bitno se mijenja. Kvaliteta škole je u sve većoj mjeri ovisna o ravnatelju, njegovoj osposobljenosti za menadžment, stručno - pedagoškoj osposobljenosti i značajkama njegove osobnosti. Ravnatelj preuzima aktivnu ulogu profesionalnog menadžera koji treba brinuti o ljudskim, fizičkim i financijskim resursima u funkciji ostvarivanja ciljeva i zadaće škole. Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

6 Ravnatelj – pedagoški voditelj ili/i menadžer
- planiranje i programiranje rada - praćenje i unapređivanje nastave - skrb o rezultatima škole, vizija, evaluacija rada - stručno usavršavanje učitelja - uvođenje inovacija u posao Menadžer - poboljšavanje uvjeta rada i cjelokupnog školskog ozračja ( oprema, školski prostor…) - briga za kvalitetne kadrove - uvjeti za stručno usavršavanje - tržišno orijentiran – sponzori i donatori - suradnja s okružjem Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

7 Uloga ravnatelja prema novim trendovima u organizaciji
definiranje vizije i misije, ciljeva, planiranje i programiranje - profiliranje definiranje kompetencija potrebnih za ostvarenje vizije i misije utvrđivanje potreba , planiranje, selekcija, osobni i profesionalni razvoj, motiviranje i nagrađivanje uvid u rad zaposlenika – praćenje uspješnosti, smanjenje loših navika, nestručnosti, slabosti, prepoznavanje jakih strana samovrednovanje - uspješnost organizacije i ostvarenost ciljeva – odgovornost za rezultate planiranje i uvođenje promjena – usmjerenost prema budućnosti, promjene na svim razinama Stvaranje odgovarajuće klime i kulture u školi – poticajno okružje (nove tehnologije, informatizacija…) Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

8 Kreiranje politike upravljanja ljudskim potencijalom
Sistematično usklađivanje kompetencija zaposlenih i ciljeva organizacije Ciljevi menadžmenta ljudskih potencijala u obrazovanju su a) gospodarski: - osiguranje određenog broja ljudi - ljudi moraju imati tražene kompetencije - njihova znanja i sposobnosti moraju biti na pravi način stavljene u funkciju b) socijalni – poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja učitelja u cilju poboljšanja kvalitete život c) razvojni – prihvaćanje promjena kao podrazumijevanog načina života i rada u suvremenom društvu Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

9 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
10 pitanja značajnih za skrb o ljudskom potencijalu u odgojno-obrazovnim ustanovama Znaju li zaposlenici što je njihov posao i njihova odgovornost? Imaju li zaposlenici sve što im je sve potrebno za dobro obavljen posao? Je li svaki zaposlenik na pravom mjestu? Koliko često ste nekoga pohvalili u zadnjih 7 dana? Pokazujete li dovoljno poštovanja (prihvaćanje, priznanje…)? Brinete li o razvoju svakog čovjeka? Vodite li računa o mišljenju svakog zaposlenika? Osjeća li svaki zaposlenik da je njegov posao važan za uspjeh ustanove – je li svima važno dobro obaviti posao? Postoji li prijateljstvo među zaposlenicima? Dobivaju li zaposleni redovito povratnu informaciju o tome kako obavljaju posao? Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

10 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Osnovne značajke skrbi o ljudskom potencijalu u odgojno-obrazovnim ustanovama Uspješne škole Neuspješne škole Iskazuju stvarni interes za zaposlene kao najvredniju imovinu; Omogućuju i potiču sustavno osposobljavanje, stručno usavršavanje i napredovanje zaposlenih Primjenjuju razrađen program nagrađivanja za najbolja postignuća Ravnatelj zaposlenima sustavno pruža podršku u radu Potiče se sudjelovanje zaposlenih u svim vidovima života i rada ustanove Zaposlene ne smatraju važnima i ne pokazuju interes za njih Ne ulažu u ljude i ne skrbe o njihovom stručnom usavršavanju Nemaju primjeren sustav profesionalnog napredovanja zaposlenih Vođenje zaposlenika je autokratsko, rigidno i nefleksibilno Sustav internih komunikacija je nedovoljno razvijen i općenito slab Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

11 PODRUČJA RADA U KOJIMA RAVNATELJ UPRAVLJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA
PLANIRANJE POTREBA PRIBAVLJANJE I SEKLLEKCIJA PRAĆENJE I VREDNOVANJE MOTIVIFRANJE I NAGRAĐIVANJE PROFESIONALNI RAZVOJ Skrb ravnatelja za ljude što će u njegovoj ustanovi pridonositi ostvarenju misije, vizije, ciljeva i zadaće može se svesti na nekoliko područja rada Upravljanje ljudskim potencijalima je važno U dobrim vremenima: - da bismo zaposlili najbolje - da bi ih zadržali - da bi im omogućili profesionalni razvoj U lošim vremenima - da bismo sa zadovoljnim i motiviranim zaposlenicima postigli više INFORMIRANJE Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

12 PLANIRANJE POTREBA – gdje se nalazi škola u odnosu na svoj cilj i kamo ide
( uglavnom uvjetovano normativima, ali i postignućima škole) PRIBAVLJANJE I SELEKCIJA - pridobivanje ljudi, selekcija – zapošljavanje kandidata koji imaju odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine (ograničena sloboda) PRAĆENJE I VREDNOVANJE – uvođenje u posao, praćenje uspješnosti, ocjenjivanje, evaluacijski intervju u funkciji otkrivanja pozitivnih snaga, menadžerskih potencijala MOTIVIRANJE I NAGRAĐIVANJE- poticanje uspješnosti u radu, najsnažniji “alat” za rad s ljudima, poticanja kreativnosti OBRAZOVANJE I PROFESIONALNI RAZVOJ – najsigurniji put prema višoj razini kvalitete rada u školi, unaprjeđivanje prakse poučavanja i postizanje višeg pedagoškog standarda INFORMIRANJE – pravodobna informiranost svih zaposlenika o tome što je bitno za njihov rad; koncipiranje politike informiranja, funkcioniranje informacijskog sustava Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

13 Posebna područja upravljanja ljudskim potencijalima
Stvaranje učinkovitih timova Delegiranje Stres i upravljanje stresom Rješavanje konflikata Vođenje sastanaka Fluktuacija i apsentizam Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

14 KOMPETENCIJE RAVNATELJA
DEFINICIJE KOMPETENCIJE su kombinacija znanja, vještina, stavova i individualnih karakteristika koje osoba koristi u skladu sa zahtjevima posla. Ravnatelju su kompetencije nužne kako bi uspješno ostvario svoje rukovodne funkcije u oba područja rada škole: administrativno-tehničkom i stručno-pedagoškom. Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

15 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
KOMPTETENTAN RAVNATELJ je komunikativna osoba koja umije raditi s ljudima i rješavati sukobe. Ima jasnu viziju i trajno unosi promjene s ciljem da tu viziju ostvari. Dobro poznaje pedagoška i didaktička načela odgojno-obrazovnog rada. Dobar ravnatelj potiče i ističe vrijedna postignuća. Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

16 Stjecanje kompetencija i njihova važnost
MOGUĆNOST VAŽNOST UČENJA VISOKA Posebna znanja i vještine NISKO Posredničke vještine Norme, vrijednosti, etički i moralni standardi NISKA VISOKO Pogled na sebe, motivi i uvjerenja Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

17 KOMPETENCIJSKI STANDARDI ZA RAVNATELJE
OSOBNA KOMPETENCIJA STRUČNA KOMPETENCIJA SOCIJALNA KOMPETENCIJA AKCIJSKA KOMPETENCIJA RAZVOJNA KOMPETENCIJA Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

18 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Uspješnost ravnatelja određena je sa pet ključnih kompetencija (Staničić 2006.): Osobna kompetencija: karakteristična značajka doživljavanja, ponašanja i reagiranja ravnatelja (iskrenost, dosljednost, komunikativnost, pristupačnost, povjerenje i sl.) Razvojna kompetencija: omogućava ravnatelju uspješno vođenje stručno-pedagoškog razvoja i poslovanja škole ( jasnoća vizije razvoja, uvođenje inovacija, promjena, primjena informatičke tehnologije…) Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

19 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Stručna kompetencija: uključuje stručna znanja potrebna za optimalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa( poznavanje planiranja i programiranja, razumijevanje organizacije, vrednovanja postignuća nastavnika i sl.) Socijalna kompetencija: odnosi se na znanja i sposobnosti ravnatelja u području međuljudskih odnosa (komunikacija, rješavanje sukoba, motiviranje, vođenje…) Akcijska kompetencija: odnosi se na praktično djelovanje (otvorenost u radu, slušanje, savjetodavno pomaganje, stvaranje uvjeta i uklanjanje prepreka, isticanje vrijednih rezultata pojedinaca i sl.) Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

20 Pozitivna energija na radnom mjestu
Sve važniji značaj socijalne i emocionalne inteligencije Pokažite kad ste dobro raspoloženi Pokušajte ostvariti visokokvalitetne odnose (povjerenje, poštovanje, prilagođavanje radnih zadataka …) Klonite se stalno loše raspoloženih ljudi Naučite izaći na kraj s neopravdanim kritikama (emocionalna distanca) Upoznajte ljude Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

21 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Rođeni ili stvoreni Nije dobro usmjeriti se samo na svoje slabosti i pokušati ih po svaku cijenu ispraviti, puno je bolje usmjeriti se na ono u čemu smo dobri, jer je to područje na kojem možemo najviše postići Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

22 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Promislite… U čemu ste dobri kad treba utjecati na druge ljude? - neki znaju prenijeti što je bitno, podijeliti svoju viziju budućnosti, dobri su organizatori, svojim primjerom motiviraju druge – U ČEMU STE VI NAJBOLJI? 2. Što možete učiniti da još više razvijete područje na kojem ste najbolji? - odaberite osobinu za koju mislite da vama je druga po redu razvijenosti - razmislite kako biste još više razvili tako da potiče i podržava ono u čemu ste najbolji Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i

23 Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i 18 .03.2011.
Ne zaboravite: Svojim radom i utjecajem ravnatelji utječu na postignuća škole (S. Staničić) Nitko se ne diže tako visoko kao onaj tko zna kamo ide (H. Stendhal) Uloga i kompetencije ravnatelja, Vukovar, 17. i


Скинути ppt "ULOGA I KOMPETENCIJE RAVNATELJA"

Сличне презентације


Реклама од Google