Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ПРАВНА ЗАШТИА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ПРАВНА ЗАШТИА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ"— Транскрипт презентације:

1 ПРАВНА ЗАШТИА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СРБИЈЕ     ПРАВНА ЗАШТИА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

2 -Устав Републике Србије Посебни прописи
Општи прописи -Устав Републике Србије -Кривични законик Посебни прописи -Закон о спречавању злостављања на раду -Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања

3 Закон о спречавању злостављању на раду има за циљ стварање безбедне и здраве радне средине, и пре свега кроз ПРЕВЕНТИВУ. Закон о безбедности и здрављу на раду-физичко здравље, Закон о спречавању злостављања на раду-ментално здравље: заштита од психошких притисака. МОБИНГ НИЈЕ НЕДОКАЗИВ, како се често мисли....

4 Закон се примењује на СВА радно ангажована лица
Сексуално узнемиравање (сексуално условљавање)

5 ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН, У ЦИЉУ СТВАРАЊА УСЛОВА НЕОПХОДНИХ ЗА ЗДРАВУ И БЕЗБЕДНУ РАДНУ ОКОЛИНУ:
ДА ОРГАНИЗУЈЕ РАД НА НАЧИН КОЈИМ СЕ У НАЈВЕЋОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ СПРЕЧАВА ПОЈАВА ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДОМ И ЗАПОСЛЕНИМА ОБЕЗБЕЂУЈУ УСЛОВИ РАДА У КОЈИМА НЕЋЕ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ ЗЛОСТАВЉАЊУ НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДОМ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА КОД ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ЗАПОСЛЕНИХ. У основи, за стварање безбедне и здраве радне средине, у смислу овог Закона, НИСУ ПОТРЕБНИ НИКАКАВИ ТРОШКОВИ, већ само ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛА /зато је и Правилник прописао конкретне обавезе Послодавца, али и одговарајуће обавезе запослених/.

6 ПОЈАМ ЗЛОСТАВЉАЊА . ЗЛОСТАВЉАЊЕ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, ЈЕСТЕ:
СВАКО АКТИВНО ИЛИ ПАСИВНО ПОНАШАЊЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНОМ ИЛИ ГРУПИ ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПОСЛОДАВЦА КОЈЕ СЕ ПОНАВЉА А ИМА ЗА ЦИЉ ИЛИ ПРЕДСТАВЉА ПОВРЕДУ: ДОСТОЈАНСТВА, УГЛЕДА, ЛИЧНОГ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА, ЗДРАВЉА, ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНОГ И КОЈЕ ИЗАЗИВА: СТРАХ ИЛИ СТВАРА НЕПРИЈАТЕЉСКО, ПОНИЖАВАЈУЋЕ ИЛИ УВРЕДЉИВО ОКРУЖЕЊЕ, ПОГОРШАВА УСЛОВЕ РАДА/радне процесе, услове рада.../ ИЛИ ДОВОДИ ДО ТОГА: ДА СЕ ЗАПОСЛЕНИ ИЗОЛУЈЕ ИЛИ НАВЕДЕ ДА НА СОПСТВЕНУ ИНИЦИЈАТИВУ ОТКАЖЕ УГОВОР О РАДУ ИЛИ РАСКИНЕ РАДНИ ОДНОС. ЗЛОСТАВЉАЊЕ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, ЈЕСТЕ И: УЧЕСТВОВАЊЕ, ОДНОСНО ПОДСТИЦАЊЕ ИЛИ НАВОЂЕЊЕ ДРУГИХ НА ПОНАШАЊЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗЛОСТАВЉАЊЕ.

7 ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ
ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО: ДА БУДЕ УПОЗНАТ: СА ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА ЗЛОСТАВЉАЊА ПРАВИМА ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНОГ И ПОСЛОДАВЦА У ВЕЗИ СА ЗАБРАНОМ ЗЛОСТАВЉАЊА; ДА КОД ПОСЛОДАВЦА ОСТВАРИ ЗАШТИТУ ОД ПОНАШАЊА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗЛОСТАВЉАЊЕ; ДУЖАН ДА СЕ УЗДРЖИ ОД ПОНАШАЊА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗЛОСТАВЉАЊЕ; ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ВРШИ ЗЛОСТАВЉАЊЕ КАО И ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ЗЛОУПОТРЕБИ ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНЕ ДУЖНОСТИ;

8 Извршилац злостављања
Одговорно лице код Послодавца (директор и др.) Запослени Помагач Подстрекач

9 Поступак пре (званичног) покретања поступка заштите
“Обраћање” лицу које врши злостављање Обраћање “лицу за подршку”

10 ПОСТУПАК ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА КОД ПОСЛОДАВЦА
ПОСТУПАК ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА КОД ПОСЛОДАВЦА ПОКРЕЋЕ СЕ ПОДНОШЕЊЕМ ОБРАЗЛОЖЕНОГ ПИСМЕНОГ ЗАХТЕВА ПОСЛОДАВЦУ (прописани су елементи овог Захтева), при чему се разликује процедура у зависности од тога да ли мобинг врши одговорно лице код Послодавца или запослени. ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ИМА: ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛОЖЕН ЗЛОСТАВЉАЊУ ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ИЛИ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ УЗ САГЛАСНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛОЖЕН ЗЛОСТАВЉАЊУ.

11 Како се, још, може запослени заштити након покретања поступка заштите
-Обавеза Послодавца да “мобера” премести у другу радну средину или га удаљи са рада, уз накнаду зараде -Уколико Послодавац то не не учини, Право запосленог који је изложен злостављању да одбије да ради, ако му прети опасност по живот по мишљењу Службе медицине рада.

12 ; МЕДИЈАЦИЈА /ПОСРЕДОВАЊЕ/ МЕДИЈАЦИЈА ЈЕ ПОКУШАЈ ДА СЕ СПОРНО ПИТАЊЕ РАЗРЕШИ СПОРАЗУМОМ УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ МЕДИЈАЦИЈЕ: СТРАНЕ У СПОРУ (ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ЈЕ ИЗЛОЖЕН ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ТЕРЕТИ ЗА ЗЛОСТАВЉАЊЕ), МЕДИЈАТОР И ПРЕДСТАВНИК ПОСЛОДАВЦА АКО НИЈЕ СТРАНА У СПОРУ МЕДИЈАТОР: ЈЕ НЕУТРАЛНА ОСОБА КОЈА ПОСРЕДУЈЕ ИЗМЕЂУ СТРАНА У СПОРУ У ЦИЉУ РЕШАВАЊА ЊИХОВОГ СПОРНОГ ОДНОСА ЛИЦЕ КОЈЕ УЖИВА ПОВЕРЕЊЕ СТРАНА У СПОРУ МОРА ДА ПОСТУПА НЕЗАВИСНО И НЕПРИСТРАСНО. МЕДИЈАТОР СЕ БИРА: СА СПИСКА МЕДИЈАТОРА УТВРЂЕНОГ У СКЛАДУ СА КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ИЛИ СА СПИСКА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА, А НА ПРЕДЛОГ СОЦИЈАЛНИХ ПАРТНЕРА – ЧЛАНОВАСОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА, ПРОФЕСИОНАЛНИХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПОСЛОВЕ МЕДИЈАЦИЈЕ, ОДНОСНО ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА ОСНОВАНИХ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ИЛИ СА СПИСКА МЕДИЈАТОРА УТВРЂЕНОГ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. ПОСТУПАК МЕДИЈАЦИЈЕ: МЕДИЈАТОР ПОМАЖЕ СТРАНАМА ДА ПОСТИГНУ СПОРАЗУМ. НА ЗАХТЕВ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛОЖЕН ЗЛОСТАВЉАЊУ, УЧЕСТВУЈЕ И ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА.

13 Суштина медијације /посредовања/-отклањање злостављања и побољшање међуљудских односа.

14 ШТА ПОСЛЕ НЕУСПЕШНЕ МЕДИЈАЦИЈЕ:
РОКОВИ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ: УЧЕСНИЦИ У СПОРУ СПОРАЗУМНО У РОКУ ОД ТРИ ДАНА БИРАЈУ МЕДИЈАТОРА МЕДИЈАЦИЈА СЕ ОКОНЧАВА У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ЗАВРШЕТАК МЕДИЈАЦИЈА СПОРАЗУМ О РЕШАВАЊУ СПОРНОГ ПИТАЊА СПОРАЗУМ САДРЖИ МЕРЕ КОЈЕ СУ УСМЕРЕНЕ НА ПРЕСТАНАК ЗЛОСТАВЉАЊА, ИСКЉУЧЕЊЕ МОГУЋНОСТИ НАСТАВЉАЊА ЗЛОСТАВЉАЊА ПРЕМЕШТАЈЕМ ЗАПОСЛЕНОГ У ДРУГУ РАДНУ ОКОЛИНУ, НАКНАДУ ШТЕТЕ И ДРУГЕ МЕРЕ. НЕУСПЕЛА МЕДИЈАЦИЈА: АКО СЕ НЕ ИЗАБЕРЕ МЕДИЈАТОР АКО СЕ НЕ ЗАКЉУЧИ СПОРАЗУМ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА АКО ПОСТОЈЕ СМЕТЊЕ ЗА ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА МЕДИЈАЦИЈЕ (одустанак страна у току медијације...) ШТА ПОСЛЕ НЕУСПЕШНЕ МЕДИЈАЦИЈЕ: ОСТВАРИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ

15 ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ, ако постоји основана сумња, АКО ПОСТУПАК МЕДИЈАЦИЈЕ НЕ УСПЕ ДА ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНЕ ДУЖНОСТИ, због злостављања или злоупотребе права на заштиту од злостављања.

16 МЕРЕ због ЗЛОСТАВЉАЊА, ИЛИ ЗЛОУОПТРЕБЕ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА:
ОПОМЕНА МЕРА УДАЉЕЊА СА РАДА ОД ЧЕТИРИ ДО 30 РАДНИХ ДАНА БЕЗ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ МЕРА ТРАЈНОГ ПРЕМЕШТАЈА У ДРУГУ РАДНУ ОКОЛИНУ ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ, ОДНОСНО ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА АКО ПОНОВИ У ПЕРИОДУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

17 ЗАШТИТА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА КАО И УЧЕШЋЕ У ТОМ ПОСТУПКУ НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ ОСНОВ ЗА: СТАВЉАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ У НЕПОВОЉНИЈИ ПОЛОЖАЈ У ПОГЛЕДУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА И ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ РАДА, ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ, МАТЕРИЈАЛНЕ И ДРУГЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ, ОДНОСНО ПРЕСТАНАК РАДНОГ ИЛИ ДРУГОГ УГОВОРНОГ ОДНОСА ПО ОСНОВУ РАДА И ПРОГЛАШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ ВИШКОМ ЗАПОСЛЕНИХ ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИМА: ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ УКАЖЕ НАДЛЕЖНОМ ДРЖАВНОМ ОРГАНУ НА ПОВРЕДУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УТВРЂЕНОГ ЗАКОНОМ, УЧИЊЕНУ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА, А ОСНОВАНО СУМЊА ДА ЋЕ БИТИ ИЗЛОЖЕН ЗЛОСТАВЉАЊУ. НЕМА ПРАВО НА ЗАШТИТУ: ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ЗЛОУПОТРЕБИ ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА.

18 СУДСКА ЗАШТИТА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА У РОКУ ОД 15 ДАНА ПО ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА КОД ПОСЛОДАВЦА. ТО ЈЕ РАДНИ СПОР. ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК. САДРЖИНА ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА: ЗАБРАНУ ВРШЕЊА ПОНАШАЊА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗЛОСТАВЉАЊЕ; НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ И ДРУГИМ ЗАКОНОМ ЗАШТИТУ ДРУГИХ ПРАВА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ НА ПОСЛОДАВЦА ПОСТУПАК ЈЕ ХИТАН – ОДГОВОР У РОКУ ОД 15 ДАНА ИЗРИЦАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА БЕЗ ПОСЕБНОГ ПРАВА НА ПОСЕБНУ ЖАЛБУ ДОЗВОЉЕНА РЕВИЗИЈА НЕ ПЛАЋА СЕ СУДСКА ТАКСА НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОВОГ ЗАКОНА ВРШИ ИНСПЕКЦИЈА РАДА, ОДНОСНО УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА.

19 Хвала на пажњи!


Скинути ppt "ПРАВНА ЗАШТИА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ"

Сличне презентације


Реклама од Google