Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

POJMOVNIK TEHNIČKA KULTURA

Сличне презентације


Презентација на тему: "POJMOVNIK TEHNIČKA KULTURA"— Транскрипт презентације:

1 POJMOVNIK TEHNIČKA KULTURA
OŠ Jakovlje Pojmovnik je izrađen uz pomoć udžbenika iz TK.

2 Pojmovi su razvrstani po abecedi:
A – E F – K L – P R - W

3 Rječnik A-E AC Baza emiter kolektor DSL Električni generator
Elektronička shema ADSL DC Duromeri Električni transformator Elektronički elementi Aktivni elektronički elementi Dial-up E-učenje Elektromagnetni pogon Elektronički simboli Akumulator Dinamo generator Elastomeri Elektromotor Elektronički sklop Alternator Dioda Elektrana Elektromotorni pogon Elektropokretač

4 Rječnik F-K Farad Henry Isječak crteža Jetkanje Katoda (K) i anoda (A)
Firewall Hidraulički pogon ISP Kapljasto stanje Klasična termoelektrana Frekvencija Hidroelektrana Ispravljački filtar Kartica Slajdovi Koračni motor G Indukcijski kavezni elektromotor Izolacijska traka Kartica Struktura Krajni izvršnik Gumasto stanje ISDN Izolator (električni) Kaširani bakar Kružni pogon

5 Rječnik L-P LAN Nuklearna elektrana Pasivni elektronički elementi
Polimerizat Prezentacija LMS Ohm Plastomeri Poluvalni ispravljač Primarni namotaj Modem Okno bilježaka Pneumatski pogon Poluvodiči Prirodne polimerne tvari Multimedijska datoteka Okno slajda Polimer Pravocrtni pogon Protuvirusni softver Multivibrator Okno zadatka Polimerizacija Predložak dizajna Punovalni ispravljač

6 Rječnik R-W R-C vremenska konstanta Rotor Spoj Termoplastičnost
Vodič (električni) Robot Savijanje plastike Staklasto stanje Tiskana pločica Vrste pogleda Robotska kolica Sekundarni namotaj Stator Titrajni krug Vulkanizacija Robotska ruka Serijski kolektorski elektromotor Širokopojasni pristup internetu Turbina Zavarivanje plastike Robotsko sučelje Shema boja Tekstualni okvir Virus WAN

7 AC Izmjenična struja.

8 ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) – vrsta DSL linije kod koje je brzina primanja podataka (download) veća od brzine slanja podataka (upload).

9 Aktivni elektronički elementi
Poluvodički elektronički elementi za koje ne vrijedi Ohmov zakon (npr.:diode, tranzistori, tiristori, trijaci, integrirani krugovi i sl.).

10 Akumulator Kemijski izvor istosmjerne struje.

11 Alternator Generator izmjenične struje u vozilu.

12 Baza – emiter - kolektor
Baza (B), emiter (E), kolektor (C) Nazivi izvoda tranzistora.

13 DC Istosmjerna struja.

14 Dial-up Program za spajanje, ´Dialup access´ ili ´dialup account´ je postupak pri kojem se koristi modem za pristup Internetu preko mreže.

15 Dinamo generator Generator istosmjerne struje.

16 Dioda Poluvodički elektronički element koji propušta istosmjernu električnu struju samo u jednom smjeru.

17 DSL (Digital Subscriber Line) - digitalna pretplatnička linija za prijenos podataka telefonskom vezom.

18 Duromeri polimeri s gusto umreženom strukturom makromolekula, otporni su na toplinu (drugi naziv: duroplasti). Npr. bakelit, pertinaks, ultrapas.

19 E-učenje (e- learning) suvremeni način poučavanja pomoću elektroničkih medija.

20 Elastomeri Polimeri koji se proizvode od prirodnog ili umjetnog kaučuka. Imaju dobro svojstvo elastičnosti i žilavosti (npr.prirodni kaučuk, silikonski kaučuk, poliuretanski kaučuk).

21 Elektrana Postrojenje za proizvodnju električne struje.

22 Električni generator Stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu.

23 Električni transformator
Stroj koji mijenja vrijednost napona i jakosti struje.

24 Elektromagnetni pogon
Pokretanje robota i njegovih dijelova pomoću elektromagneta (najčešće se primjenjuje za pogon prihvatnice).

25 Elektromotor Električni stroj koji pretvara električnu energiju u mehaničku.

26 Elektromotorni pogon Pokretanje robota i njegovih dijelova pomoću elektromagneta (najčešće se primjenjuje za pogon prihvatnice).

27 Elektronička shema Tehnički crtež kojim se u elektronici prikazuju elektronički sklopovi.

28 Elektronički elementi
Elektronički dijelovi od kojih je spajanjem sastavljen elektronički sklop.

29 Elektronički simboli Međunarodno dogovoreni i normirani znakovi kojima se označuju elektronički elementi.

30 Elektronički sklop Tehnička tvorevina nastala međusobnim povezivanjem više elektroničkih elemenata u jedinstvenu cjelinu s jedinstvenom zadaćom.

31 Elektropokretač Kolektroski elektromotor s mehanizmom.

32 Farad Znak F – mjerna jedinica kapaciteta C.

33 Firewall (vatrozid ili zaštitna stijena) – dio hardvera ili program koji sprječava nekontroliran protok podataka unutar računalne mreže.

34 Frekvencija Broj titraja u sekundi.
Mjerna jedinica frekvencije zove se herc (Hz).

35 G Oznaka jednog izvoda trijaka i tiristoa (vrata – engl. Gate).

36 Gumasto stanje Rastezljivo, visokoelastično stanje polimernog materijala koje nastaje kao posljedica zagrijavanja polimernog materijala iznad temperature omekšavanja.

37 Henry (č. Henri), znak H – mjerna jedinica induktiviteta L.

38 Hidraulički pogon Pogon zasnivan na prijenosu sile tekućinom (najčešće mineralnim uljem).

39 Hidroelektrana Elektrana koja iskorištava energiju vode.

40 Indukcijski kavezni elektromotor
Vrsta elektromotora.

41 ISDN (Integrated Services Digital Network) – digitalna mreža s integriranim uslugama koja dozvoljava brzi protok podataka, dozvoljava istovremen prijenos glasa, datoteka i videoinformacija.

42 Isječak crteža Datoteka koja sadrži grafičke objekte.

43 ISP (Internet Service Provider) – davatelj internetskih usluga, tvrtka ili organizacija, kao na primjer CARnet, koja omogućava pristup Internetu građanima ili tvrtkama po određenim tržišnim cijenama.

44 Ispravljački filtar Elektronički sklop namijenjen smanjivanju promjena vrijednosti napona nakon ispravljanja. Obično je to spoj kondenzatora i otpornika.

45 Izolacijska traka Elektrotehnički materijal za izoliranje električnih vodiča.

46 Izolator (električni)
Materijal koji ne provodi električnu struju.

47 Jetkanje Postupak otapanja bakra s tiskane pločice nekim sredstvom za jetkanje.

48 Kapljasto stanje Agregatno stanje polimernog materijala u procesu proizvodnje (polimerizacije). Plastomeri dolaze u to stanje zagrijavanjem na temperaturu tecišta.

49 Kartica Slajdovi Slajdovi prikazani kao minijature.

50 Kartica Struktura Kartica s pomoću kojih se izmijenjuje struktura teksta slajda.

51 Kaširani bakar Tanki bakreni sloj nalijepljen na pločicu od izolacijskog materijala (bakelita, pertinaksa ili vitroplasta).

52 Katoda (K) i anoda (A) Nazivi izvoda dioda i trijaka.

53 Klasična termoelektrana
Elektrana koja iskorištava kemijsku energiju goriva.

54 Koračni motor Posebna vrsta elektromotora u kojima se rotor okreće u nizu vrlo malih koraka, omogućuje precizno upravljanje vrtnjom rotora (naročito pomoću računala).

55 Krajnji izvršnik Dio robota koji neposredno obavlja rad kojemu je robot namijenjen, npr. prihvatnica robotske ruke.

56 Kružni pogon Hidraulički ili pneumatski pogon u kojemu se radni klip u izvršnom cilindru giba kružno.

57 LAN (Local Area Network) - mreže računala na malim udaljenostima povezanih mrežnim kablima ili bežičnom vezom.

58 LMS (Learning Managment System) – skup normiranih programa za učenje.

59 Modem (MOdulator-DEModulator) – dio strojne opreme računala koji uz pomoć analogne telefonske veze omogućuje komunikaciju između dva ili više računala.

60 Multimedijska datoteka
Datoteka koja sadrži više načina zapisivanja podataka (slika, animacija, zvuk, videozapis, itd.).

61 Multivibrator Elektronički sklop za stvaranje periodičnog signala određene frekvencije.

62 Nuklearna elektrana Termoelektrana koja sadržava nuklearna goriva.

63 Ohm (č. Om=, znak – mjerna jedinica otpora R.

64 Okno bilježaka Dio prozora programa Microsoft PowerPoint u običnom pogledu unutar kojega dodajemo bilješke koje se odnose na sadržaj svakog slajda.

65 Okno slajda Dio prozora programa Microsoft PowerPoint u običnom pogledu unutar kojeg možemo dodati tekst, umetnuti slike, tablice, grafikone, crtežne objekte, tekstualne okvire, filmove, zvukove, hiperveze i animacije.

66 Okno zadatka Prozor unutar MS Office programa koji sadrži najčešće korištene naredbe.

67 Pasivni elektronički elementi
Elektronički elementi koji se ponašaju u skladu s Ohmovim zakonom (npr. otpornici, kondenzatori, zavojnice).

68 Plastomeri Polimeri čije makromolekule imaju linearnu ili razgranatu strukutru. Pod djelovanjem topline mijenjaju svojstva i oblik (drugi naziv: termoplasti). Npr. polivinilklorid, polistiren, polietilen, polipropilen..

69 Pneumatski pogon Pogon koji se temelji na prijenosu sile plinom) najčešće zrakom.

70 Polimer Prirodna ili umjetna tvar sastavljena od dugačkih lanaca međusobno povezanih molekula koje zovemo makromolekulama.

71 Polimerizacija Kemijski proces spajanja molekula u lance makromolekula, postupak kojim se proizvode polimerizati.

72 Polimerizat Umjetna (sintetska) polimerna tvar koja se postupkom polimerizacije proizvodi od prirodnih polimernih tvari. Na primjer, polimerizati su polovinilklorid, polietilen i polistiren.

73 Poluvalni ispravljač Elektronički sklop u kojemu se ispravlja samo pozitivni ili negativni dio izmjeničnoga električnoga napona.

74 Poluvodiči Materijali čiji je električni otpor veći od vodiča, a manji od izolatora.

75 Pravocrtni pogon Hidraulički ili pneumatski pogon u kojemu se radni klip u izvršnom cilindru giba pravocrtno.

76 Predložak dizajna Datoteka koja sadrži stilove u prezentaciji.

77 Prezentacija Predstavljanje, izvođenje ili prikazivanje različitih sadržaja.

78 Primarni namotaj Naziv zavojnice transformatora na koju se navodi napon.

79 Prirodne polimerne tvari
Polimerne tvari koje nalazimo u prirodi, npr. prirodni kaučuk, prirodne smole, celuloza, svila, vuna..

80 Protuvirusni softver Skup programa kojima je zadatak spriječiti aktiviranje virusa.

81 Punovalni ispravljač Elektronički sklop u kojemu se ispravlja pozitivni i negativni dio izmjeničnoga elektroničnoga napona.

82 R-C vremenska konstanta
Brojčana vrijednost dobivena kao produkt otpora otpornika i kapaciteta kondenzatora. O vrijednosti vremenske konstante ovisi frekvencija nastalih signala u multivibratoru.

83 Robot Računalom upravljani stroj programiran za automatsko obavljanje zadanih radnji u svom fizičkom okružju.

84 Robotska kolica Jedan od školskih modela robota pogodan za učenje o robotici.

85 Robotska ruka Oblik industrijskog robota koji se najčešće primjenjuje u proizvodnji jer može precizno manipulirati predmetima i izvoditi vrlo različite zadaće.

86 Robotsko sučelje Elektronički sklop preko kojega računalo upravlja pogonom robota, prema zadanom upravljačkom programu uključuje ili isključuje pogonske uređaje te mijenja način njihova rada.

87 Rotor Okretni dio generatora i elektromotora.

88 Savijanje plastike Obradba polimernih materijala koje se temelji na svojstvu termoplastičnosti.

89 Sekundarni namotaj Naziv zavojnice transformatora s koje se odvodi napon.

90 Serijski kolektorski elektromotor
Vrsta elektromotora.

91 Shema boja Osam boja koje se koriste u dizajnu slajda, boja za pozadinu, za tekst i retke, za sjene, za tekst naslova, za ispune, za istaknuto i za hiperveze.

92 Spoj Mjesto gdje se spajaju dva ili više vodiča.

93 Staklasto stanje Čvrsto agregatno stanje polimernog materijala pri sobnoj temperaturi u kojemu ga možemo obrađivati tzv. hladnim postupcima.

94 Stator Nepomični dio generatora i elektromotora.

95 Širokopojasni pristup Internetu
(Broadband Internet Access) – zajednički naziv za načine povezivanja na Internet koji omogućava velike brzine prijenosa podataka (kabelski i satelitski pristup, DSL).

96 Tekstualni okvir Spremnik teksta ili slika koji možemo premještati ili mu mijenjati veličinu.

97 Termoplastičnost Svojstvo određene vrste polimera (plsatomera) da na povišenoj temperaturi prelaze u gumasto stanje u kojemu mijenjaju svoj oblik, ali ga trajno zadržavaju nakon hlađenja.

98 Tiskana pločica Pločica od izolacijskog materijala koja s jedne ili obje strane ima izrađene vodove tankom bakrenom folijom koja je nalijepljena na pločicu.

99 Titrajni krug Elektronički sklop sastavljen od paralelnog spoja zavojnice i kondenzator. Zbog pražnjenja kondenzatora preko zavojnice u njemu se stvaraju elektromagnetni valovi.

100 Turbina Stroj koji pretara energiju vode, vodene pare ili vrućih plinova u mehaničku energiju.

101 Virus Zlonamjerni program koji se može samostalno umnožavati i prouzročiti štetu na softveru računala.

102 Vodič (električni) Materijal koji dobro provodi električnu struju.

103 Vrste pogleda Načini prikazivanja glavnog prozora; Microsoft PowerPoint, pogled razvrstavača slajdova i pogled dijaprojekcije.

104 Vulkanizacija kemijski proces umrežavanja makromolekula elastomera pri visokoj temperaturi uz dodavanje sumpora.

105 Zavarivanje plastike Postupak spajanja dijelova od plastike u kapljastom stanju (zagrijavanjem do temperature tecišta)

106 WAN (Wide Area Network) – mreža računala na velikim geografskim udaljenostima.


Скинути ppt "POJMOVNIK TEHNIČKA KULTURA"

Сличне презентације


Реклама од Google