Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

UVOD Upravljanje realizacijom investicije (upravljanje izgradnjom objekata) podrazumeva tehnički, ekonomski i pravni koncept, bilo koja faza realizacije.

Сличне презентације


Презентација на тему: "UVOD Upravljanje realizacijom investicije (upravljanje izgradnjom objekata) podrazumeva tehnički, ekonomski i pravni koncept, bilo koja faza realizacije."— Транскрипт презентације:

1 UVOD Upravljanje realizacijom investicije (upravljanje izgradnjom objekata) podrazumeva tehnički, ekonomski i pravni koncept, bilo koja faza realizacije da je u pitanju Tehnički koncept podrazumeva projektovanje i izvođenje predmetnog objekta i infrastrukture

2 UVOD Finansijski aspekt upravljanja investicijom podrazumeva vrednovanje postignutih materijalnih efekata u pojedinim fazama i upravljačke akcije da se održi vrednost investicije Pravni koncept podrazumeva obezbeđenje lokacije, dobijanja odobrenja za izgradnju kao i raseljavanje lokacije, odnosno celokupnu pravnu proceduru od ideje, pa do korišćenja objekta

3 UVOD Pod investicijom se podrazumevaju novčana ulaganja u osnovna sredstva koja su u formiranju – npr. izgradnja nekog objekta, ali i u obrtna sredstva To je proces koji se odigrava pre nego što predmet investicije postane osnovno sredstvo investitora

4 UVOD Investicije se mogu deliti prema
nameni (kapitalni objekti, objekti infrastrukture, privredni objekti, neprivredni objekti, ...) strukturi (građevinski objekti, oprema, ....) vrsti izvođenja radova (nove investicije, proširenja / rekonstrukcije/adaptacije, zamena dotrajalih delova objekta, investiciono održavanje/kapitalni remont)

5 UVOD Investiranje se vrši u cilju proširenja proizvodnje ili održavanja osnovnih sredstava. Finansiranje se vrši iz posebnih sredstava - fondova, kredita, itd. Investicije se mogu realizovati u sopstvenoj režiji, ili se njihovo izvođenje može poveriti drugima, od čega zavisi konkretno planiranje i tok finansijskih sredstava Uputno je, kada se radi o realizaciji investicije, sagledati mogućnost etapnog završetka i korišćenja

6 FINANSIJE Finansije (latinski: finis - granica, novolatinski: financia; francuski: financier - onaj koji radi sa novcem) Znači gazdovanje, prihodi i rashodi, novčano stanje, novčane prilike, budžet, izvori finansiranja, odnosno izgradnju objekta. U širem smislu ovaj termin označava finansiranje/investicije. Finansirati znači praviti finansijske operacije. Slično. engleski: financial znači novčana sredstva, novčani poslovi.

7 EKONOMIJA Ekonomija (oikos – kuća, nomos – zakon) označava racionalnost korišćenja dobara, snage, objekta, odnosno što veći uspeh sa što manje sredstava, odnosno što racionalniju upotrebu objekta. U širem smislu ovaj termin označava razumno i štedljivo poslovanje. Slično, engleski: economy znači privreda, štednja

8 FINANSIJE I EKONOMIJA Termin finansije u građevinarstvu označava novčane procedure, a ekonomija podrazumeva da se te procedure obavljaju na razuman način. Finansijski inženjering - finansijski menadzment znači upravljanje finansijama, sticanje i upravljanje finansijskim sredstvima (resursima) radi ostvarivanja osnovnog cilja poslovanja – realizacije investicionih projekata Investiranje i finansiranje označava prikupljanje i raspoređivanje finansijskih sredstava od strane investitora, odnosno preduzeća

9 UTICAJ REŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA USPEŠNOST INVESTICIJE
Uspešno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa podrazumeva ne samo pravno, već i ekonomsko i tehničko znanje i iskustvo, ali i veštinu Iskustvo pokazuje da je, ukoliko nema raseljavanja na lokaciji koja se gradi, obično velika opterećenost buduće investicije troškovima izgradnje infrastrukture i odgovarajućih objekata Efekti rešavanja imovinsko-pravnih odnosa prate investiciju od samog početka (kroz izradu komunalno-ekonomskog elaborata, raseljavanje i rušenje) pa do kraja (kroz konačni obračun)

10 UTICAJ PROJEKTOVANJA NA USPEŠNOST INVESTICIJE
Faza projektovanja je važna zbog posledica koje nosi po celokupni projekat, budući da se u toj fazi definišu konstruktivno-prostorni elementi investicije i razrađuju detalji koji utiču na cenu Izmene dokumentacije u toku realizacije investicije dešavaju se iz razloga različite prirode: nedostatka finansijskih sredstava neadekvatnih rešenja u projektnoj dokumetnaciji posebnih zahteva investitora na predlog izvođača zbog promene uslova okoline

11 ORGANIZOVANJE FIRME I USPEŠNOST POSLOVANJA
Temelj uspešne organizacije je njena misija i njene vrednosti Upravljanje putem vrednosti je odgovor na promene – tehnološke, kulturne, društvene, ekonomske i lične, koje deluju i na radnike, menadžere i vlasnike To je organizaciona kultura čija se strategija i procesi upravljaju prema zajedničkoj ljudskoj viziji, cilju i skupu vrednosti

12 POKAZATELJI PROIZVODNJE
Zbog metodoloških problema pri merenju ukupnog kvaliteta ekonomije, u teoriji i praksi su odomaćeni parcijalni pokazatelji uspešnosti poslovanja: Produktivnost P- količnik količine ostvarenog proizvoda Q i utroška radne snage L: P = Q : L

13 POKAZATELJI PROIZVODNJE
Ekonomičnost E – količnik ostvarene vrednosti proizvodnje V i troškova T: E = V : T Rentabilnost R – količnik dohotka D i sredstava angažovanih u proizvodnji S: R = D : S

14 POKAZATELJI PROIZVODNJE
Poznajući pokazatelje proizvodnje, moguće je doneti zaključke tipa: produktivnost mala zbog neispunjenja potrebne norme produktivnost mala zbog niskog nivoa tehnologije produktivnost mala zbog loše ugovorenih radova suizvođača

15 Procena troškova građevinske proizvodnje
Procena troškova je relativno stara stručna i naučna disciplina Cena neefikasnog pristupa projektu može da iznosi 3,7 - 22,4 % od ukupnih troškova projekta, najčešće usled slabe procene troškova Potreba za informacijama o troškovima javlja se zbog: procene očekivanog efekta na dohodak za neku akciju u procesu donošenja odluke predviđanja budućeg nivoa troškova usled promena u okruženju (npr. porast cena građevinskog materijala) potrebe za sistemskim pristupom u načinu korišćenja podataka o troškovima u okviru upravljačkog sistema

16 Procena troškova građevinske proizvodnje
U formiranju i prikazivanju informacija o troškovima treba poznavati i pratiti troškove na samom izvoru podataka - mestu nastajanja troška. Ovo je omogućeno korišćenjem savremene računarske tehnologije u prikupljanju i obradi podataka

17 Procena troškova građevinske proizvodnje
Na investiciju deluju mnogi uticaji prouzrokovani od strane različitih privrednih i državnih subjekata. Neki od njih su: proizvođači i dobavljači građevinskog materijala i opreme banke i finansijske organizacije inspekcije i ostali subjekti državne kontrole projektantske firme,

18 Procena troškova građevinske proizvodnje
firme koje pružaju različite usluge iz oblasti građevinarstva komunalna preduzeća i, naravno investitor i njegov konsultant i osnovni izvođač ili nosilac posla na realizaciji objekta Mada su ciljevi subjekata koji utiču na investiciju isti - izgradnja objekta, interesi su im uglavnom suprotstavljeni

19 Veze između glavnih učesnika u projektu

20 POSLOVNI ODNOSI INVESTITOR – IZVOĐAČ U TOKU REALIZACIJE INVESTICIONOG PODUHVATA
Poslovni odnosi između investitora i izvođača se odvijaju sve vreme trajanja investicije Na finansijske efekte izvedenih radova utiču aktivnosti koje se dešavaju još u toku pripreme investicije, bilo da su inicirane od strane investitora ili izvođača Početak i suštinu ovih odnosa kreira investitor još u fazi pripreme licitacije

21 POSLOVNI ODNOSI INVESTITOR – IZVOĐAČ U TOKU REALIZACIJE INVESTICIONOG PODUHVATA
U toku vremena, bilo da se objekat gradi ili ne, dolazi do promene uslova, koji značajno utiču na kvalitet. Oni se, pre svega odnose na: a) mogućnost izvođača da svojom stručnošću i tehnološkom opremljenošću obezbedi definisani kvalitet b) mogućnost obezbeđenja projektom definisanog materijala i opreme na tržištu c) mogućnost da investitor održi ugovorenu finansijsku dinamiku

22 POSLOVNI ODNOSI INVESTITOR – IZVOĐAČ U TOKU REALIZACIJE INVESTICIONOG PODUHVATA
Prema Forsbergu, jedan od osam principa upravljanja kvalitetom je stvoriti organizaciju usmerenu ka investitoru Organizacija izvođača zavisi od investitora i zbog toga mora da razume njegove trenutne i buduće potrebe i ispuni zahteve i očekivanja Investitorovo zadovoljstvo je rezultat uticaja brojnih pozitivnih i negativnih faktora Što je više pozitivnih faktora u igri, to je veće investitorovo zadovoljstvo Uvažavanje investitorovih potreba usmerava organizaciju ka tržištu

23 POSLOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
Finansije i finansijski tokovi su u svakom poslovnom procesu neraskidivo povezani sa procedurama, odnosno poslovanjem. Poslovanje u građevinarstvu, koje se odnosi na finansije ima svoj prepoznatljiv tok. Neke od ovih poslovnih procedura su rezultat uhodanih procesa, koji se, u duhu dobre prakse, uspešno primenjuju dugi niz godina. Neke su posledica obavezne primene zakonskih propisa. Neke se logična posledica primene novih poslovnih procedura, kao što je, npr., elektronsko poslovanje i drugi oblici poslovne komunikacije

24 POSLOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
Sa druge strane, poslovanje u građevinarstvu je povezano sa odnosima između učesnika u investicionom procesu. To su, osim investitora i izvođača radova i izvođačevih podizvođača: projektanti, banke i finansijske institucije, ustanove koje u upravnom postupku sprovode pravnu proceduru, ustanove za poslove veštačenja, konsultanti, itd. Takođe, unutar svake od ovih ustanova postoji određeni proceduralni tok koji, sa svog aspekta, upotpunjuje proceduru realizacije jedne investicije.

25 GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI ASPEKT REALIZACIJE STAMBENE IZGRADNJE
Na realizaciju investicionog poduhvata utiče namena, obim i vrednost planirane investicije, što određuje strukturu troškova, njihov sadržaj i trajanje Upravljanje realizacijom stambene izgradnje je poduhvat koji se sastoji od velikog broja aktivnosti. U upravljanju investicijom za izgradnju i adaptaciju stambenih i poslovnih objekata (na teritoriji Beograda i ostalih gradova) postoje sledeće globalne aktivnosti: Regulacioni plan/odabir lokacije Obezbeđenje lokacije/zemljišta – rešenje odgovarajuće Skupštine grada/opštine Izrada elaborata o uslovima za uređenje prostora (urbanističko tehnički uslovi, dozvola i saglasnost)– akt Skupštine

26 GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI ASPEKT REALIZACIJE STAMBENE IZGRADNJE
Izrada investicionog programa Obezbeđenje finansijskih sredstava Izrada projekta geomehaničkih istraživanja i elaborata geotehničkih uslova za izgradnju objekta Izrada detaljnih geodetskih podloga Izrada komunalno-ekonomskog elaborata/priprema za rešavanje imovinsko-pravnih poslova Izrada idejnog projekta sa potrebnim separatima i katalozima Preparcelacija zemljišta prema potrebama eventualne etapne izgradnje Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa/raseljavanje i privođenje parcela nameni

27 GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI ASPEKT REALIZACIJE STAMBENE IZGRADNJE
Pribavljanje uslova za projektovanje Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom Pribavljanje potrebnih saglasnosti Ugovaranje participacija za direkcijom za zemljište i gradskim komunalnim javnim preduzećima i finansijska realizacija ugovora Pribavljanje odobrenja za gradnju Izrada licitacionog elaborata za ustupanje radova i sprovođenje licitacije Izbora izvođača i ugovaranje radova Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem Tehnički pregled izvedenih radova / Upotrebna dozvola Konačni obračun


Скинути ppt "UVOD Upravljanje realizacijom investicije (upravljanje izgradnjom objekata) podrazumeva tehnički, ekonomski i pravni koncept, bilo koja faza realizacije."

Сличне презентације


Реклама од Google