Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АААВМУ

Сличне презентације


Презентација на тему: "СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АААВМУ"— Транскрипт презентације:

1 СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АААВМУ
СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АААВМУ ( ) д-р Зоран Трајчевски

2 Спроведени надзори врз радиодифузери - Програмски надзор -
Јуни 2015 Редовен програмски надзор врз 10 регионални ТВ Контролен надзор врз 4 ТВ Јули 2015 Редовен програмски надзор врз 9 регионални ТВ Контролен надзор врз 16 ТВ Вонреден надзор врз 1 ТВ Август 2015 Редовен програмски врз МРТ1 и МРТ2; 5 терестријални комерцијални на државно ниво, 5 сателитски комерцијални ТВ и 1 кабелска ТВ Контролен надзор врз 3 ТВ Септември 2015 Редовен програмски надзор врз трите радио програмски сервиси на Јавниот сервис и 4 национални комерцијални радио станици Април 2015

3 Спроведени надзори врз радиодифузери - Административен надзор / Стручен надзор -
Надзор за член 12 од Законот за медиуми и член 51 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Надзор за член 13, став 3 од Законот за медиуми Административен надзор Стручен надзор врз шест регионални телевизии. Со надзорите беше утврдено дека радиодифузерите ги исполнуваат техничките, просторните и кадровските услови кои ги навеле во барањето за добивање на дозвола за телевизиско или радио емитување. Стручен надзор

4 Спроведени надзори врз ОЈЕКМ и печатени медиуми
Спроведени надзори врз ОЈЕКМ и печатени медиуми ОЈЕКМ 7 редовни и 4 контролни надзори 13 известувања до имателите на права за бесправно реемитување на програмски сервиси 1 налог – известување поради заштита на ексклузивни права до сите радиодифузери 123 потврди за регистрација на програмски сервиси Печатени медиуми 3 редовни административни надзори: 2 во јуни и 1 во август (исполнување на обврската – објавување на импресум) Опфатени вкупно 23 печатени медиуми

5 Надзор врз законските одредби во поглед на заштитата на плурализмот и разновидноста на радиодифузерите На година Советот на Агенцијата донесе одлука за поведување постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација кај 1 радиодифузер. Правното лице кое е основач на овој радиодифузер вршеше дејност огласување преку медиуми, која според Националната класификација на дејности спаѓа во групата дејности „реклама и пропаганда“. Радиодифузерот ги достави бараните податоци и тие се предмет на разгледување.

6 Надзор врз обврските за плаќање надоместок
Кон крајот на месец јуни и во текот на месеците јули и август од страна на Агенцијата беа доставени вкупно 4 фактури за годишен надоместок за дозволи за телевизиско емитување на регионално ниво кои емитуваат програма преку оператори на јавна електронска комуникациска мрежа. Се работи за нови дозволи, кои имаат важност од 9 години. 3 трговски радиодифузни друштва во целост го платија надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, а на останатиот 1 радиодифузер до овој момент се уште не му е доспеан крајниот рок за плаќање на надоместокот.

7 Постапки за порамнување (вкупно 11)
Изречени мерки 52 опомени (необезбедување на информации достапни за корисницитe; непочитување на обврските за емитување музика и изворно создадена програма; не преведена програма на мак.јазик односно на јазикот на заедницата што не е во мнозинство; необјавување на податоци и доставување на снимка до Агенцијата; неемитување програма на мак. јазик и кирилско писмо; непочитување на правилата за заштита на малоелтната публика; рекламирање и телешопинг во верски служби или проповеди. ) Радиодифузери 4 опомени со налог за исклучување на нерегистрирани програмски сервиси ОЈЕКМ Постапки за порамнување (вкупно 11) 8 постапки во тек 1 постапка заврши успешно 2 постапки завршија неуспешно

8 Имплементација на стратегија за развој на радиодифузна дејност во РМ 2013-2017
Јуни 2015 Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост. Јули 2015 Процедура за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен попреченост. „Одговор и исправка – кој, кога и како?“ веб банер, во кој на популарен начин се објаснети законските правила за користење на правото на одговор и исправка од страна на граѓаните. Септември 2015 Програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија

9 Извештаи, истражувања, анализи
Извештај за следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2015 година. Истражување Истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво. Анализи Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги за 2014 година. Анализа на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите во периодот од 01-ви јануари до 30-ти јуни 2015 година. Анализа на сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и OJEKM и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и OJEKM во период од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2015 година.

10 Доделување на дозволи за ТВ емитување
Доделени 4 дозволи за телевизиско емитување, без објавување на јавен конкурс,преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс Регионално ниво ТРД ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп ТРД ЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш

11 Европска и меѓународна соработка
Агенцијата учествуваше во изготвување на Годишната програма за интеграција на РМ во НАТО со Акциски план  за координирана од страна на Министерството за надворешни работи. Подготовка на тендерско досие ИПА 2011 Во тек евалуација на понуди за опрема за систем за мониторинг – ИПА 2011 Имплементација на НПАА 2015 и Придонеси кон извештајот на ЕК за напредокот на РМ во процесот на евроинтеграција за 2015г. во областа на аудиовизуелната политика. Регионален состанок организиран од Советот на Европа и Норвешкото министерство за надворешни работи – Будва, Црна Гора на тема:  Реалити шоу програми и заштита на малолетната публика.

12 Транспарентност во работењето и односи со јавност
Нов визуелен идентитет на Веб страната Континуирано ажурирање на Веб страната(мак,алб,анг) Соопштенија и изјави за медиумите Веб банер „Поднесување на преставка-Што треба да знам“

13 Други активности на Агенцијата
Советот на Агенцијата донесе 2 (две) Одлуки за промена на сопственичка структура; Редовно и во рок, согласно Законот за постапување по претставките и предлозите е постапено по вкупно 8 (осум) поднесени претставки;

14 БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО


Скинути ppt "СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АААВМУ"

Сличне презентације


Реклама од Google