Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Prof.dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić

Сличне презентације


Презентација на тему: "Prof.dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić"— Транскрипт презентације:

1 Prof.dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić
Prestanak radnog odnosa FPN-Odsjek socijalni rad Sarajevo, godine

2 Sadržaj 1.Uvodni osvrt na prestanak ugovora o radu
2.Prestanak radnog odnosa po sili zakona 3.Specifični slučajevi prestanka radnog odnosa 4.Otkaz kao način prestanka ugovora o radu 4.1.Redovni otkaz ugovora o radu od strane poslodavca 4.2.Vanredni otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

3 Pravni okvir prestanka radnog odnosa
Uvod Pravni okvir prestanka radnog odnosa Nastupanje osnova Utvrđivanje osnova/donošenje odluke Razrješenje/primo-predaja

4 Osnovi za prestanak radnog odnosa/ raskidanje ugovora o radu
po volji radnika (otkaz na incijativu radnika) protiv volje (otkaz na inicijativu poslodavca) po sili zakona specifični slučajevi

5 Važno Zakoni o radu BiH (Zakon o radu FBiH) sadrže zatvorenu listu (numerus clausus) načina prestanka ugovora o radu; Posebna pozornost u zakonima o radu BiH data uređenju otkaza ugovora o radu na inicijativu poslodavca.

6 2.Prestanak radnog odnosa po sili zakona
Danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku penziju zbog gubitka radne sposobnosti; Istekom vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme; Ako radnik bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju duže od tri mjeseca-danom stupanja na izdržavanje kazne; Ako radniku bude izrečena mjera bezbjednosti, vaspitna ili zaštitna mjera u trajanju dužem od tri mjeseca –početkom primjene te mjere; Pravosnažnom odlukom nadležnog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa

7 Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena
Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom toga vremena-ex lege; Prestanak može biti utvrđen objektivnim opravdanim razlozima: rokom, izvršenjem određenog posla, nastupanjem određenog događaja.

8 Prestanak ugovora o radu odlukom suda
Ugovor o radu prestaje odlukom suda (sudski raskid ugovora o radu) na: zahtjev radnika zahtjev poslodavca ex lege

9 Prestanak ugovora o radu odlukom suda
Ugovor o radu prestaje odlukom suda (sudski raskid ugovora o radu) na zahtjev radnika ako: (1) sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten; (2) radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos; te (3) radnik od suda zahtjeva da odlukom odredi dan prestanka radnog odnosa; tada sud mora raskinuti ugovor o radu (obligatorno)

10 Prestanak ugovora o radu odlukom suda
Ugovor o radu prestaje odlukom suda (sudski raskid ugovora o radu) na zahtjev poslodavca ako: vijeće zaposlenika odnosno sindikat uskrati saglasnost na otkaz ugovora o radu radniku sa promjenjenom radnom sposobnosti, a poslodavac nije zadovoljan odlukom arbitraže (poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostavljanja arbitražne odluke zatražiti da predmetnu saglasnost nadomjesti sudska odluka-čl.74.st.2. ZOR-a)

11 3.Sui generis prestanak radnog odnosa
Kad radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja,ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore. 40 godina radnog odnosa, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore Sporazumom radnika i poslodavca Smrću radnika

12 4.Prestanak ugovora o radu otkazom
Jednostrana izjava volje čije pravno dejstvo nije uvjetovano pristankom druge strane.

13 Otkaz ugovora o radu Jednostrana izjava (očitovanje) volje
poslodavca ili radnika, koja je usmjerena na prestanak ugovora o radu. Međunarodni standardi: Konvencija br.158 MOR-a o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca Član 4- valjan razlog vezan za: a)sposobnost ili b) ponašanje radnika ili za c) operativne potrebe poslodavca. Direktiva 98/59/EZ o usklađivanju prava država članica u odnosu na kolektivne viškove zaposlenih (modificirana i dijelom poboljšana verzija Direktive 75/129/EEZ i Direktive 92/56/EEZ

14 Vrste otkaza ugovora o radu
Redovni Vanredni bez obzira ko je aktivni subjekt otkaza poslodavac ili radnik. Razlike: razlozi otkazivanja i prateća prava: otkazni rok i otpremnina.

15 Redovni otkaz ugovora o radu na inicijativu poslodavca
U slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca,zakonodavac uspostavio brojne i različite obaveze u vezi s otkazom: motiviranost otkaza : zakonom propisani opravdani razlozi: poslovni, lični-osobni, neuspjeh probnog rada, obaveza zapošljavanja na drugim raspoloživim poslovima; otkazni rok pravo na otpremninu

16

17 Poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu
Izmjenjene potrebe za radom određenog radnika- prestala potreba za obavljanjem poslova koje radnik obavlja. Važno- razlog za otkaz je na strani poslodavca:ekonomski, organizacijski,tehnički

18 Lično(osobno) uvjetovan otkaz ugovora o radu na inicijativu poslodavca
Zakonom utemeljeni razlog: radnik ne može s obzirom na stručne i radne sposobnosti uspješno izvršavati radne obaveze iz ugovora o radu-nije u mogućnosti izvršavati svoje obaveze iz radnog odnosa, Razlog za otkaz na strani radnika: zaposlenik ne može izvršavati svoje obaveze iz radnog odnosa a uzok neizvršavanja obaveza su “stručne i radne sposobnosti.”

19 Važno Zabrana otkazivanja ako je do nesposobnosti za rad došlo došlo zbog rizika koje snosi poslodavac:povrede na radu ili profesionalne bolesti (čl.71 ZOR); Bolest ne može biti razlogom za otkaz (čl.98.st.1.tač.a.) ali se moraju imati u vidu i rješenja u zdravstvenom te penzijskom i invalidskom osiguranju.

20 Neopravdani razlozi za otkaz su:
Važno Neopravdani razlozi za otkaz čl.98. Neopravdani razlozi za otkaz su: privremena spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede; b. podnošenje žalbe ili tužbe odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu odnosno obraćanje radnika nadležnim organima izvršne vlasti; c. obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim licima ili nadležnim organima državne vlasti

21 Otkazni rok Razdoblje za koje se odgađaju učinci otkaza,do prestanka ugovora o radu dolazi tek istekom propisanog ili ugovorenog otkaznog roka; Obaveza poštovanja otkaznog roka veže se samo za redovni otkaz; Za vrijeme trajanja otkaznog roka sva prava i obaveze iz radnog odnosa nastavljaju se i dalje izvršavati; Radni odnos prestaje s posljednjim danom otkaznog roka (s tom danom se radnik odjavljuje s zdravstvenog, penzijskog i invalidskg osiguranja odnosno zaključuje radni odnos u matičnoj evidenciji o radnicima ).

22 ZoR FBiH određuju najkraće i najduže trajanje otkaznih rokova u ovisnosti tko je aktivni subjekt otkaza Najkraći: 7 dana u slučaju da radnik otkazuje ugovor o radu i 14 dana u slučaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu Najduži: mjesec dana kada radnik oktazuje ugovor o radu Tri mjeseca kada poslodavac daje otkaz

23 Prava i obaveze radnika i poslodavaca tokom otkaznog roka
Sva prava i obaveze iz radnog odnosa za vrijeme trajanja otkaznog roka nastavljaju se i dalje izvršavati. Odbijanje radnika da obavlja ugovoreni rad tokom otkaznog roka može biti razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu; Poslodavac može svoju obavezu davanja posla i plaće za obavljeni rad zamjniti obavezom isplate naknade plaće.

24 Vanredni/izvanredni otkaz ugovora o radu
Izuzetak:dopušten ako strana koja otkazuje ima za to važan razlog (skrivljeno ponašanje); Otkaz bez obaveze poštovanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka;

25 Važno Zakonom propisani uvjeti strožiji od uvjeta za redovni otkaz:
a) odgovornost za težu povredu radnih obaveza,odnosno ponovljenu lakšu povredu nakon pismenog upozorenja. Pri davanju izvanrednog otkaza mjerodavan je objektivni kriterij na osnovu kojeg se prosuđuje da li je nastavak radnog odnosa moguć.

26 Dopuštenost vanrednog otkaza
Skrivljeno ponašanje radnika na osnovu kojeg ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos.

27 Rok u kome se može vanredno otkazati ugovor o radu
U roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz,ali najduže u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.

28 Omogućavanje iznošenja odbrane i teret dokazivanja
Poslodavac, prije donošenja odluke o otkazu zbog ponašanja ili rada radnika,mora omogućiti radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret.

29 Otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora
Ako poslodavac želi izmjeniti sadržaj ugovora o radu (npr.ugovoriti s radnikom obavljanje nekih drugih poslova, promjeniti mjesto rada ili visinu plaće) može to učiniti protiv volje radnika samo tako da otkaže postojeći ugovor i istovremeno ponudi radniku sklapanje novog ugovora. Rok o izjašnjavanju radnika ne može biti kraći od osam dana. Postojanje zakonom predviđenog razloga pod jednakim uvjetima kao i kod otkaza ugovora o radu bez ponude za zaključivanje novog ugovora.

30 Važno ZOR je utvrdio pravo radnika da ponudu prihvati,ali da istovremeno pridrži pravo pobijanja valjanosti otkaza ugovora o radu. Na ovaj način se štiti sadržaj ugovorenih prava i obaveza,odnosno onemogućava jednostrana izmjena uvjeta pod kojima je zasnovan radni odnos. Ako nastane potreba da se ugovor izmjeni, to je dopušteno učiniti samo ako su se stekli uvjeti za otkaz ugovora o radu.

31 Otpremnina Jedna od mjera osiguravanja prihoda,ali i socijalne sigurnosti radnika u slučaju otkaza ugovora o radu. Član 111.ZOR-a

32 Dužnost donošenja programa zbrinjavanja viška radnika-čl.109.ZOR-a
Otkazivanje ugovora o radu u kraćem vremenskom periodu većem broju radnika Dužnost donošenja programa zbrinjavanja viška radnika-čl.109.ZOR-a Sadržaj programa-110. ZOR-a Konsultovanje i suodlučivanje o programu


Скинути ppt "Prof.dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić"

Сличне презентације


Реклама од Google