Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

Сличне презентације


Презентација на тему: "ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО"— Транскрипт презентације:

1 ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

2 Правосуђе и судство Процес – спор изнет пред суд
Поступак – след радњи које би требало остварити у циљу доношења судске одлуке Правосуђе = судови + јавно тужилаштво адвокатура + јавно бележништво

3 Судска власт, суд и судије
Обухвата две ствари: Власт изрицања права (тумачења) Власт доношења извршне одлуке – пресуђена ствар Спор о праву Разлика од других власти: Законодавне Индуктивни и дедуктивни начин закључивања Судови су везани законом Управне Суд поступа “када се примењивање одвојило од извршења” Када се о питању да ли конкретан случај потпада под закон јави спор Две врсте спорова: Између приватних лица Када држава кажњава кривце за повреду правног поретка

4 Судови: месна и функционална надлежност

5 Судска власт, суд и судије
Судије Обезбеђивање независности судија (везаност законом) Јемства независности суда и судија: Начин на који се постаје судија Коцка Избор од стране парламента или именовање од шефа државе На основу успеха Јемства професионалног положаја Начело сталности Напредовање Дисциплинске мере

6 Mрежа судова у Републици Србији
судови општe надлежности судови посебне надлежности

7 Ранија мрежа судова у Републици Србији
судови општe надлежности судови посебне надлежности

8 Београд: месна надлежност и преузимање предмета
Врачар Вождовац Звездара Земун Нови Београд Палилула Раковица Савски венац Стари град Чукарица Барајево Гроцка Лазаревац Младеновац Обреновац Сопот Сурчин

9 Уставна начела о судовима
Судска власт је посебна државна власт Самосталност и независност судова Самосталност – посебна врста држ. органа, одвојени од других Независност – слобода од утицаја са стране реална – независност судова персонална – независност судија Обавезност судских одлука Изузеци – амнестија и помиловање Зборност суђења Изузетак – судија појединац Учешће грађана у суђењу – порота Англосаксонски систем Мешовита порота (Србија)

10 Уставна начела о судовима
Јавност суђења Може се искључити само у складу са Уставом Сталност судијске функције Не подлеже поновним периодичним изборима Укључује и непокретност – непреместивост Устав Србије – сталност, осим приликом првог избора на функцију Деконституционализација разлога за престанак функције Избор судија мора бити поверен посебном стручном телу Судијски имунитет (ужи од посланичког) Материјалноправни – слобода мишљења у пресуђивању Процесноправни – заштита од притварања Неспојивост судијске функције

11 Избор судија Народна скупштина на предлог Високог савета судства:
- Судију када се први пут бира на функцију (на 3 године) - Председника Врховног касационог суда (по прибављеном мишљењу опште седнице ВКС и надлежног одбора НС) (на 5 година без могућности поновног избора) - Председнике судова (на 4 године са могућношћу поновног избора) Високи савет судства: - судије за трајно обављање судијске функције (у истом или другом суду)

12 Престанак судијске функције
На захтев судије (ex constitutione) Када наврши радни век (ex lege) Трајним губитком радне способности (ex lege) Ако не буде изабран на сталну функцију (ex constitutione) Разрешењем - осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора најмање 6 м. - осуђен за кажњиво дело које га чини недостојним судијске функције - нестручно врши функцију - учини тежак дисциплински прекршај Одлуку о престанку функције доноси ВСС Приговор ВСС (15 дана) Жалба Уставном суду (30 дана)

13 Високи савет судства Не зове се више Високи савет правосуђа!
(бивши Високи савет правосуђа је “подељен” на Високи савет судства и Државно веће тужилаца) Закон о Високом савету судства од 2008. Правна природа: аутономни државни орган sui generis (Р. Марковић: “администратор судског система”) 11 чланова (3 по положају и 8 изборних) Бира их Народна скупштина на 5 година (може поново, не узастопно) Имају имунитет као судије Престанак функције Против одлука се може изјавити жалба УСС (прописује закон)

14 Поротници и судско особље
Судије поротници Мешовита судска већа Бира их ВСС на предлог министра на 5 година Услови за избор: Позитивни – држављанство, пунолетство, достојност Негативни – мање од 70 година, служба (да није адвокат...) Престанак функције – укидање суда, разрешење, истек мандата Судско особље Судијски помоћник Сарадник, виши сарадник (2 год), саветник (6 год, само у судовима републичког ранга) Судијски приправник У основним, вишим, привредним и прекршајним; 3 год.

15 Јавно тужилаштво Начела: Инокосни самостални државни орган који:
гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела предузима мере за заштиту уставности и законитости Управно-правосудни карактер (Г.Илић) Начела: Начело самосталности Према законодавној и извршној власти, судовима, учесницима у поступку Монократско начело Једно лице има сву власт, представља и одговара за рад ј. т. Паралелизам одговорности (Н. скупштина + виши јавни тужилац) Начело хијерархијске подређености Спољашња: увид у предмете, обавезна упутства, деволуција, супституција Унутрашња: тужилац је надређен својим заменицима Начело недељивости (Напуштено је начело сталности – мандат траје 6 година)

16 Јавно тужилаштво Различит правни режим за јавног тужиоца и заменика:
Јавног тужиоца бира и разрешава НС на предлог Владе Заменика јавног тужиоца бира и разрешава Државно веће тужилаца (осим када се први пут бира на функцију у ком случају га бира Народна скупштина на 3 године) Имунитет – као судија Инкомпатибилитет Премештај и упућивање

17 Јавно тужилаштво у Републици Србији
јавна тужилаштва посебне надлежности јавна тужилаштва општe надлежности

18 Избор јавних тужилаца и заменика
Народна скупштина на предлог Владе: - Републичког јавног тужиоца (по прибављеном мишљењу надлежног одбора НС) (на 6 година са могућношћу поновног избора) - Јавне тужиоце Народна скупштина на предлог Држав. већа тужилаца: - Заменике јавних тужилаца када се први пут бирају (на 3 године) Државно веће тужилаца: - Заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције (у истом или другом тужилаштву)

19 Престанак функ. тужилаца и заменика
На лични захтев (ex constitutione) Када наврши радни век (ex lege) Трајним губитком радне способности (ex lege) Ако не буде поново изабран (тужилац) или не буде изабран на сталну функцију (заменик) (ex constitutione) Разрешењем - осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора најмање 6 м. - осуђен за кажњиво дело које га чини недостојним функције - нестручно врши функцију - учини тежак дисциплински прекршај Одлуку о престанку функције доноси: За јавног тужиоца - Народна скупштина на предлог Владе (жалба УСС) За заменика – Државно веће тужилаца (жалба УСС)

20 Државно веће тужилаца Пандан Високом савету судства Надлежности:
Превасходно надлежно за статусна питања заменика тужилаца Закон о Државном већу тужилаца од 2008. Надлежности: Предлагање кандидата за заменике тужилаца; избор заменика туж. Може покренути поступак за разрешење тужиоца и заменика Утврђује разлоге за разрешење тужиоца и заменика (приговор – 15 д.) 11 чланова (3 по положају и 8 изабраних) Бира их Народна скупштина на 5 година (може поново, не узастопно) Имају имунитет као јавни тужиоци Престанак функције


Скинути ppt "ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО"

Сличне презентације


Реклама од Google