Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Preduzetništvo i preduzetnik

Сличне презентације


Презентација на тему: "Preduzetništvo i preduzetnik"— Транскрипт презентације:

1 SEDMA NEDELJA EKSTERNI IZVORI FINANSIRANJA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP)

2 Preduzetništvo i preduzetnik
za uspeh u preduzetništvo potrebno je: povoljna tržišna prilika, kvalitet preduzetnika i fin. sredstva; - sreća je potrebna koliko i da se postane uspešan dirigent, naučnik ili dobar muzičar; Preduzetnik - fizičko lice koja uočava tržišnu priliku i stvara organizaciju u kojoj tu priliku sledi; preduzetnički proces uključuje: sve funkcije, aktivnosti i akcije koje su povezane sa uočenim mogućnostima i stvorenom organizacijom;

3 Rana faza finansiranja preduzetničkog poduhvata
Inicijalni kapital potreban za započinjanje poslovanja i nabavku obrtnih sredstva – interni izvori; P. započinje svoj poduhvat na osnovu sopstvene štednje i sopstvenog rada; Porodica i prijatelji mogu dobrovoljno da finansiraju preduzetnički poduhvat – cena finansiranja može biti: pritisak porodice, interna porodična kontrola, zategnuti odnosi;

4 Preduzetnički poduhvat – investicija visokog rizika
Najsrećniji dan u životu jednog p. je dan kada otvori firmu; P. u ranim fazama gubi novac; nakon prve dve do tri godine poslovanja sa gubicima, preduzetnici počinju da ostvaruju pozitivne rezultate; u ranoj fazi prvi znak uspešnog poduhvata je pozitivan tok gotovine; Za neuspešnog preduzetnika sledeći srećan dan može biti dan kada uspe da zatvori firmu;

5 Eksterni izvori finansiranja preduzetničkog poduhvata
kreditne kartice, sredstva porodice, sredstva prijatelja, sredstva dobavljača ili poverilaca, sredstva specijalizovanih institucija, sredstva za nove rizične pred.poduhvate fondova i poslovnih anđela, privatne i mezanin akcije / obveznice i komerc. papiri; BANKARSKI KREDITI NISU MOGUĆI- bankarski sektor nije zainteresovan da plati potencijalno visoku cenu razvoja MSP;

6 Instrumenti za smanjenje potrebe za klasičnim bankarskim kreditima
1. lizing; 2. kratkoročno kreditiranje na bazi zaloge nedospelih nenaplaćenih potraživanja; 3. faktoring (kreditiranje na bazi prodaje nedospelih nenaplaćenih potraživanja); 4. skladišna optimizacija (kreditiranje na bazi zaloge zalihe robe)

7 1. Lizing (1) Ugovor prema kome davalac prenosi na korisnika lizinga pravo korišćenja sredstva za dogovoreni vremenski period u zamenu za plaćanje ili niz plaćanja; U bilansu stanja korisnika lizinga registruje se kao investicina nekretnina; pogodan za MSP koja ne ispunjavaju uslove za dobijanje dugoročnog bankarskog kredita; Za ovu vrstu finansiranja od značaja budući novčani tok i sposobnost potencijalnog korisnika lizinga da uredno otplaćuje lizing rate;

8 1. Lizing (2) Vrste lizinga:
Osnovni princip lizinga: davalac lizinga zadržava pravno vlasništvo, dok primalac lizinga stiče ekonomsko vlasništvo nad predmetom lizinga; Vrste lizinga: Uslužni lizing; sa njim se ne prenose suštinski svi rizici i koristi povezani sa vlasništvom; aranžman poput klasičnog davanja u zakup - primalac lizinga ima pravo da vrati opremu; (pravni osnov: XI glava Zakona o obligacionim odnosima)

9 1. Lizing (3) 2. Finansijski lizing – sa njim se prenose svi rizici i koristi koji su povezani sa vlasništvom nad nekim sredstvom; praktično kredit koji se ne odobrava u vidu novca, nego u vidu realnih dobara, sa mogućnošću sticanja prava svojine nakon isteka roka i isplate celokupnog iznosa duga; (pravni osnov: Zakon o finansijskom lizingu)

10 2. Kratkoročno kreditiranje na bazi zaloge nenaplaćenih potraživanja (1)
Korišćenje kratkoročnog bankarskog kredita na osnovu zaloge tekućeg nedospelog potraživanja; Preduzeće ostaje u obavezi da vrati kredit ako se potraživanje ne naplati po dospeću; ne postoji obaveza zajmoprimca da obavesti kupca da se njegova obaveza koristi kao zaloga;

11 2. Kratkoročno kreditiranje na bazi zaloge nenaplaćenih potraživanja (2)
U vrednovanju nenaplaćenih potraživanja, banka vrši proveru i zajmoprimca – preduzeća koje zalaže tekuće potraživanje ali i dužnika preduzeća čije potraživanje se zalaže; može biti skup oblik finansiranja: pored kamate, obavezna provizija za administrativne troškove – zahteva dosta papirologije;

12 2. Kratkoročno kreditiranje na bazi zaloge nenaplaćenih potraživanja (3)
što je veći rejting dužnika preduzeća-zajmoprimca, to je veći procenat kredita koji će banka biti spremna da odobri u odnosu na visinu potraživanja koje se zalaže; Rejting: profil bankarskog klijenta - bankarska procena kreditne sposobnosti klijenta u kojoj su sumirne raspoložive kvalitativne i kvantitativne informacije o poslovanju – rangiran prema ostalim bankarskimklijentima;

13 3. Faktoring (1) finansijska usluga kuporodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe li pružanju usluga na osnovu koga je izdata faktura; ugovor između ustupioca fakture – preduzeća i faktoring kuće ili banke; postoji obaveza obaveštavanja kupca - dužnika preduzeća o prodaji potraživanja faktoru i njegovoj obavezi da nedospelo potraživanje plati faktoru, umesto preduzeću izdavaocu fakture

14 3. Faktoring (2) faktor naplaćuje proviziju (kamata + provzija za napatu + provizija za procenu kreidtne spoosbnosti) f. sa regresom- preduzeće koje prodaje nedospelo potraživanje odgovara faktoru za naplativost potraživanja; f. bez regresa - faktor preuzeo rizik naplate potraživanja na sebe; domaći i međunarodni faktoring Pravni osnov: Zakon o faktoringu

15 4. Skladišna optimizacija
Upotreba zaliha kao obezbeđenje za kredit: davanjem prava na pokretnu imovinu –određene zalihe koriste se kao obezbeđenje za kredit; davanjem opšteg prava zaplene – ukupne zalihe koriste se kao obezbeđenje za kredit; skladišno polje – zajmodavac čuva založene zalihe u zgradi ili zemljištu zajmoprimca; javno skladište – zajmodavac prenosi i čuva založene zalihe u posebno skladište; Pravni osnov: Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

16 Alternativa bankarskom kreditu
Javno finansiranje – preko spec. agencija; Mezanin kapital –finalni oblik finansiranja, a neposredno pre emisije akcijskog kapitala; Kapital za visokorizične preduzetničke poduhvate (Fondovi kapitala – formiraju vidljivo tržište, Poslovni anđeli – nevidljivo tržište); Investitori se razlikuju po ciljevima radi kojih ulažu sredstva i visini zarade koju očekuju, a što opredeljuje i različitu spremnost da se finansira u različitim fazama pred. poduhvata;

17 Faze razvoja i potrebe za finansiranjem novog preduzetničkog poduhvata (1)
1. Faza seed finansiranja - finansiranje novog poduhvata pre njegovog započinjanja; obezbeđuje se početni kapital za kreiranje poslovnog plana pre osnivanja preduzeća; 2. Faza start-up finansiranja -namenjena pred. u procesu organizacije ili pred. koje radi do jedne godine, ali još uvek ne prodaje proizvod komercijalno; započinju istraživanje tržišta, formira se rukovodeći tim, pravi biznis plan i priprema za poslovanje;

18 Faze razvoja i potrebe za finansiranjem novog preduzetničkog poduhvata (2)
3. Prva etapa finansiranja -proširenje inicijalnog kapitala; sredstava potrebna za uspostavljanje punog obima proizvodnje i prodaje; 4. Druga etapa finansiranja -preduzeće se širi, ali još uvek ne ostvaruje profit; potrebna sredstva za obrtni kapital; 5. Treća etapa finansiranja – mezanin finansiranje, posluje ili na granici profit. ili je profitabilno; sredstva za marketing, obrtni kapital, dalji razvoj proizvoda;

19 Faze razvoja i potrebe za finansiranjem novog preduzetničkog poduhvata (3)
Bridž finansiranje – potrebno kada je preduzeće između navedenih etapa finansiranja; finansiranje kratkoročnih potreba; u svakoj fazi finansiranja različit je rizik ulaganja te posledično i stopa očekivanog prinosa na uložena sredstva;

20 Dju diližens Proces u kome potencijalni investitor proverava preduzetnika (njegov biznis plan), a preduzetnik potencijalnog investitora (treba da se uveri da nije grabljivi kapitalista); karakterističan proces prilikom investiranja na tržištu kapitala za nove visokorizične preduzetničke poduhvate;


Скинути ppt "Preduzetništvo i preduzetnik"

Сличне презентације


Реклама од Google