Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

Сличне презентације


Презентација на тему: "Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović"— Транскрипт презентације:

1 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
SIMBOLI I SHEME U ELEKTROTEHNICI Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

2 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
1.7. SIMBOLI I SHEME U ELEKTROTENICI Električna instalacija je skup međusobno spojene niskonapo-nske električne opreme u nekom prostoru, predviđene za ispunja-vanje određene namjene. Postoje sljedeće vrste električnih instalacija: elektroenergetske gromobranske telekomunikacijske signalne Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

3 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Za izradu elektroenergetske instalacije neophodno je izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekat, koji čine sastavne dijelove tehničke dokumentacije nekog objekta. Projektiranje električne instalacije obuhvata: izbor opreme, provodnika, načina zaštite, ra-spored trošila unutar instalacije i električne proračune. Izvedbeni projekt sadrži shemu (ili više njih) sa trasama i vrstama provodnika, priključni plan sa nacrtom glavnog priključnog i razvo-dnog ormarića. Sheme prikazuju način na koji su razni dije-lovi mreže, postrojenja ili aparati međusobno povezani i u kakvom su funkcionalnom odno-su. Sve elemente, uređaje i dijelove sheme prikazujemo simbolima. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

4 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Simboli u elektrotehnici U elektrotehnici za izradu šema koristimo grafičke simbole, koje dijelimo na jednopolne i dvopolne. Jednopolni elektrotehnički simboli Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

5 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

6 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Jednopolne električne sheme Pri izradi idejnog rješenja električne instalacije crtanjem jednopo-lne sheme, u obzir se moraju uzeti sljedeći elementi: raspored prostorija, vrsta i raspored predviđenih trošila, broj strujnih kola i predviđeno opterećenje, broj i vrsta osigurača i predviđena jačina struje i vrste kablova. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

7 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Vježba Analiza sheme U udžbeniku na strani 39, analizirajte prikazanu shemu (sl ) i sačinite specifikaciju potrebnog elektronstalacionog materijala. Specifikacija materijala: električno brojilo, osigurači, taster prekidač, jednopolni prekidači, izmjenični prekidači, serijski prekidač, sijalična grla (sijalice) utičnice, utičnice sa zaštitnim kontaktom, četverožilni kabl, trožilni kablovi i dvožilni kablovi. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

8 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Vježba broj 6: Crtanje jednopolne sheme električne instalacije kabineta Zadatak: U dnevniku rada na strani 19 nacrtajte zadatu shemu. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

9 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Dvopolne električne sheme Za jasnije predstavljanje vodova i načina spajanja elektroinstala-cionog materijala, koristimo dvopolne električne sheme i dvopolne (fizikalne) simbole. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

10 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Postupak crtanja dvopolne elektrotehničke sheme Crtanje osnovnog kabla. Upisivanje oznaka. Crtanje simbola. Formiranje strujnih kola prema raspoloživim simbolima elektroinsta- lacionog materijala. N PE F Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

11 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja Šta je električna instalacija? Električna instalacija je skup međusobno spojene niskona- ponske električne opreme u nekom prostoru, predviđene za ispunjavanje određene namjene. 2. Koje su vrste električnih instalacija? Električne instalacije mogu biti: elektroenergetske, gromo- branske, telekomunikacijske i signalne. 3. Šta obuhvata projektovanje električne instalacije? Projektiranje električne instalacije obuhvata: izbor opreme, provodnika, načina zaštite, raspored trošila unutar instala- cije i električne proračune. 4. Šta sadrži izvedbeni projekat električne instalacije? Izvedbeni projekt sadrži shemu (ili više njih) sa trasama i vrstama provodnika, priključni plan sa nacrtom glavnog pri- ključnog i razvodnog ormarića. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

12 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja 5. Šta se može pročitati sa jednopolne sheme električne instalacije? Na jednopolnoj shemi može se vidjeti način na koji su dije- lovi mreže, postrojenja ili aparati međusobno povezani i u kakvom su funkcionalnom odnosu. 6. Šta prikazuju dvopolne sheme električne instalacije? Dvopolne sheme električne instalacije jasnije predstavljaju vodove i načine spajanja elektroinstalacionog materijala, primjenom dvopolnih (fizikalnih) simbola. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

13 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Vježba broj 7: Crtanje sheme strujnih kola U Dnevniku rada na strani 21 nacrtajte: u prvom zadatku na osnovu jednopolne nacrtajte dvopolnu shemu, u drugom zadatku na osnovu dvoplone nacrtajte jednopolnu shemu i u posljednjem zadatku nacrtajte jednopolnu i dvopolnu shemu strujnih kola na osnovu prikazanog elektroinstalacionog mate-rijala. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović


Скинути ppt "Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović"

Сличне презентације


Реклама од Google