Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

КАПИТАЛ БАНАКА ЧЕТВРТО ПРЕДАВАЊЕ.

Сличне презентације


Презентација на тему: "КАПИТАЛ БАНАКА ЧЕТВРТО ПРЕДАВАЊЕ."— Транскрипт презентације:

1 КАПИТАЛ БАНАКА ЧЕТВРТО ПРЕДАВАЊЕ

2 ДЕФИНИЦИЈА У банкарству термин капитал има другачије значење у односу на његову употребу у оквиру пословних финансија. Три концепта бакарског капитала: књиговодствени, економски, регулаторни.

3 ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ КАПИТАЛА БАНАКА
Функција заштите депонената- губи на значају због развоја тржишта новца и система осигурања депозита, Функција покрића неочекиваних губитака, Контролна (регулативна) функција - контрола адекватности капитала.

4 РЕГУЛАТОРНИ КАПИТАЛ – БАЗЕЛСКИ СТАНДАРДИ
Савремени системи регулације банкарског пословања су претежно усмерени на контролу адекватности капитала. Базелска регулатива налаже да банке морају да држе капитал на нивоу од минимум 8% у односу на ризиком пондерисану активу, Националне централне банке имају право да пропишу и вишу стопу адекватности капитала уколико процене да је то потребно.

5 Базел 1 (1988) Сврха Базела 1 - увођење јединственог начина за израчунавање адекватности капитала у циљу ојачавања финансијске стабилности. Базел 1 дефинише основне и допунске елементе капитала, пондере за израчунавање кредитног ризика по билансној и ванбилансној активи (пондери: 0%, 20%, 50% и 100%).

6 Пример Банка је одобрила кредит у висини од евра. Након анализе кредитне способности дужника, банка је за одобрени кредит прописала пондер ризика 50%.   Ризиком пондерисана актива се рачуна као производ укупне изложености банке (износа кредита) и одговарајућег пондера ризика: Ризиком пондерисана актива = евра * 0,50 = евра Регулаторни капитал (минимални капитални захтеви) се израчунава као производ ризиком пондерисане активе и регулативом прописане минималне стопе адекватности капитала, која према базелским стандардима износи 8%: Регулаторни капитал= евра * 0,08 = евра Закључак: По основу пласираног кредита у висини од евра, за који је одређен пондер ризика 50%, банка мора да држи минимум евра регулаторног капитала. Пондер ризика 50% сведочи о томе да је реч о дужнику чија кредитна способност није на највишем нивоу. Према базелској регулативи, за кредитне пласмане највишег квалитета пондер ризика износи 0%, што значи да за такве пласмане не постоје регулатони капитални захтеви.

7 Позитивни ефекти примене Базел 1 стандарда
хармонизација и усклађивање банкарске регулативе у међународним оквирима, пораст адекватности капитала међународно активних банака, примена у различитим земљама широм света, јачање конкуренције банака на међународном тржишту, јачање дисциплине у процесу управљања капиталом банака, итд.

8 Базел 2 (2006) СТУБ 1 Минимални капитални захтеви за кредитни, тржишни и оперативни ризик СТУБ 2 Супервизија банка од стране надлежних институција СТУБ 3 Тржишна дисциплина-увођење минималних захтева за објављивање информација банака БАЗЕЛ 2

9 Базел 3 (2010) Најзначајније новине предвиђење Базел 3 стандардима се односе на: унапређење квалитета капитала и јачање капиталних захтева, увођење минималних стандарда за управљање ризиком ликвидности, као и минималних показатеља ликвидности, побољшање процеса управљања ризицима, увођење левериџ рациа, као додатног показатеља пословања банака који није заснован на степену ризичности активе, увођење низа мера у циљу формирања што адекватнијих резерви капитала, које би банке имале на располагању у периодима кризе.

10 Структура капитала по Базелу 3

11 Ниво 1 капитала (6%) Нивоа 1 капитала зато се сматра најподобнијим за покриће пословних губитака. Реч је о капиталу који се стиче продајом обичних акција банака или њихових консолидованих субсидијараи задржане добит банака. Додатни капитал чине инструменти који су емитовани од стране банака (субординиране обвезнице) Ниво 2 капитала (2%) чине инструменти које су емитовале банке, акцијска премија од инструмената који су укључени у ову категорију капитала, одређене резерве за кредитне губитке, као и регулаторна прилагођавања примењена у калкулацији ове категорије капитала.

12 АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА БАНАКАРСКОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ
Основни капитал домаћих банака чине: уплаћени акцијски капитал, осим преференцијалних кумулативних акција, резерве из добити, добити банке. Домаће банке утврђују адекватност капитала у складу са регулаторним прописима који се базирају на актуелним базелским стандардима (Базел 2, Базел 3). Банке су дужне да своја потраживања класификују у категорије А, Б, В, Г или Д.

13 У категорију А: У категорију Б: У категорију В:
потраживања код којих се не очекују проблеми у наплати, потраживања обезбеђена првокласним средствима обезбеђења, потраживања по којима дужник измирује своје обавезе благовремено или са максималном доцњом од 30 дана. У категорију Б: потраживања од дужника који се суочава са проблемима који не указују на знатније погоршање у будућности, потраживања по којима је дужник у доцњи од 31 дан до 60 дана. У категорију В: потраживања од дужника који се суочава са проблемима који указују на знатније погоршање у будућности, потраживања по којима је дужник у доцњи од 61 дан до 90 дана.

14 У категорију Г: У категорију Д:
потраживања од дужника чије финансијско стање, односно кредитна способност указују на знатне проблеме у могућности наплате потраживања, а нарочито потраживања од неликвидног или несолвентног дужника. потраживања по којима је дужник у доцњи од 91 дан до 180 дана. У категорију Д: потраживања са сумњивим или спорним правним основом, потраживања од дужника у ликвидацији или стечају, потраживања од дужника који не поступа по усвојеном плану реорганизације у смислу закона којим се уређује стечај, потраживања по коијма је дужник у доцњи дужој од 180 дана, потраживања која не испуњавају услове за класификацију у остале наведене категорије, итд.

15 Банке у циљу израчунавања ризиком пондерисане активе множе своја потраживања одговарајућим пондером ризика (0%, 20%, 50%, 100% и 150%). Стопа адекватности капитала у Србији иноси 12% (Народна банка Србије).

16 Стопа адекватности капитала у Србији


Скинути ppt "КАПИТАЛ БАНАКА ЧЕТВРТО ПРЕДАВАЊЕ."

Сличне презентације


Реклама од Google