Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

OSOBE S DISLEKSIJOM I KNJIŽNIČNE USLUGE – o gledištu knjižničara

Сличне презентације


Презентација на тему: "OSOBE S DISLEKSIJOM I KNJIŽNIČNE USLUGE – o gledištu knjižničara"— Транскрипт презентације:

1 OSOBE S DISLEKSIJOM I KNJIŽNIČNE USLUGE – o gledištu knjižničara
Lucija Šarić Diplomski studij Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagebu Prof.dr.sc. Mirjana Lenček Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2 O DISLEKSIJI Disleksija je različitost u usvajanju vještina čitanja, spellinga i pisanja, koja je neurološkog podrijetla. (European Dyslexia Association/EDA, 2007) Ova definicija je najmanje stigmatizirajuća, no nije dostatna za ostvarivanje prava, jer različitost ne upućuje na potrebu za podrškom i pomoći Nova definicija koju daje DSM-5 (2014) sadrži opis disleksije s opsežnim primjerima i glavninom obilježja onoga što se danas prepoznaje na razini općih značajki disleksije i što može biti osnova dijagnoze

3 O DISLEKSIJI DSM-5 -Disleksija se dijagnosticira u kategoriji specifičnih poremećaja učenja (raniji termin specifične teškoće učenja) Značajke na bihevioralnoj razini ili klinička slika disleksije određuje se prema razini točnosti čitanja riječi, brzini ili fluentnosti čitanja i razumijevanju pročitanog Prema dijagnostičkom kriteriju A disleksija je vidljiva kroz: netočno ili usporeno čitanje i čitanje riječi s naporom; teškoće u razumijevanju značenja pročitanog; teškoće sa spellingom; teškoće s pismenim izražavanjem; teškoće u ovladavanju značenjem broja, numeričkim činjenicama ili računanjem; teškoće s matematičkim zaključivanjem

4 Kriterij B: važno je da su akademske vještine znatno i mjerljivo ispod onih koje se očekuju uz kronološku dob i ometaju akademski i radni učinak; Kriterij C: teškoće s učenjem počinju u školskoj dobi, no ne moraju odmah biti uočene (neki učenici uspješno se bore s teškoćama sve do većih zahtjeva npr. na fakultetskoj razini); Kriterij D: ove teškoće ne mogu se bolje objasniti intelektualnim onesposobljenostima, nekorigiranom vidnom ili slušnom oštrinom, drugih psihičkim ili neurološkim poremećajima, psihosocijalnim nepovoljnim prilikama, manjkavih znanjem jezika akademske poduke ili nedostatnom obrazovnom podukom/ prema ovom kriteriju treba zapravo uvažavati „povijesno“ određene „isključujuće kriterije“

5 Negativne posljedice disleksije na obrazovanje, zapošljavanje i društveni status osobe s disleksijom možemo izbjeći podizanjem svjesnosti o disleksiji i raznim prilagodbama

6 OSOBE S DISLEKSIJOM I KNJIŽNICE
Osobe s disleksijom nerijetko izbjegavaju čitanje i pisanje, a onda i knjižnice jer su to mjesta na kojima se čita i promiče čitanje - vještina kojom oni ne vladaju dobro Nemaju iskustvo s knjižnicama i navikama u njoj; ne uživaju u čitanju i ne razumiju vrijednost knjižnice u odnosu na događaje koje knjižnica organizira i prilike za učenje koje nudi  knjižnica mora poslati poruku osobama s disleksijom da je više od mjesta s knjigama na policama

7 IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)
Smjernice za građu laganu za čitanje (2010) Prilagobe u odnosu na sadržaj, jezik, slike te grafičke prilagodbe teksta Prilagodbe su nužne jer je „…demokratsko pravo da svi ljudi imaju pristup kulturalnim i literalnim informacijama u njima razumljivom obliku. Od životne je važnosti da svi građani imaju pristup informacijama o tome što se događa u društvu.”

8 IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)
Smjernice za programe poticanja pismenosti u knjižnicama (2015) Knjižnica treba poticati razvoj vještina čitanja, pisanja i računanja Te vještine neophodne su za ravoj neovisnosti, kritičkog mišljenja i cjeloživotnog učenja pojedinca i društvenih skupina Ovakvim programima doprinosi se ekonomskoj, socijalnoj i kulturalnoj dobrobiti zajednice

9 IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)
Smjernice za knjižnične usluge za osobe s disleksijom (2014) (neke od smjernica) Prostor knjižnice - vidljivost građe lagane za čitanje (u blizini info pulta). Informacijska tehnologija - softveri za čitanje; računala smjestiti u blizini zvučnih knjiga; upute o korištenju asistivne tehnologije postaviti na web stranicu knjižnice. Piktogrami na policama. Inspririrajući izolirani kutak s građom laganom za čitanje. Građu laganu za čitanje smjestiti pokraj zvučnih knjiga. Dio knjižnice s mogućnostima čitanja u različitim modalitetima – zvučne knjige, tiskane knjige, knjige na Daisy playeru, građa lagana za čitanje, knjige u uvećanom tisku. Grafičke prilagodbe teksta – mnoštvo ilustracija, poravnanje teksta lijevostrano, izbjegavati blještajuće boje pozadine, povećan razmak između redaka, primjren font slova.

10 CILJ ISTRAŽIVANJA Prema podacima ankete oblikovane za potrebe istraživanja, a koju su ispunjavali knjižničari: dati pregled trenutnog stanja knjižničnih usluga za osobe s disleksijom opisati interes knjižničara za područje disleksije kao i iskustva koje knjižničari imaju s osobama s disleksijom u hrvatskim narodnim knjižnicama

11 METODE ISTRAŽIVANJA Upitnik – 24 pitanja usmjerena na poznavanje Smjernica za prilagodbu knjižničnih usluga za osobe s disleksijom, posjedovanje građe prilagođene za osobe s disleksijom, o suradnji s logopedima i udrugama vezanima uz problematiku disleksije Upitnik je odaslan na 176 adresa navedenih u Adresaru hrvatskih narodnih knjižnica za godinu Upitnik su ispunjavali knjižničari sa završenim visokim obrazovanjem Odgovore je dostavilo 106 knjižničara (60,2%)

12 REZULTATI ISTRAŽIVANJA Edukacija o području disleksije
Jeste li tijekom fakulteta učili o disleksiji? DA - 34,9%, NE - 65,1% 62,3% se slaže da je tijekom fakulteta potrebno više nastavnih sadržaja o disleksiji Jeste li se nakon fakulteta stručno usavršavali u području disleksije? DA - 27,4%, NE – 72,6% 89,7% se stručno usavršava čitanjem stručne literature 83% nije zadovoljno količinom svog znanja o disleksiji

13 Interesi za područje disleksije

14 INTERESI ZA PODRUČJE DISLEKSIJE

15 INTERESI ZA PODRUČJE DISLEKSIJE

16 INTERESI ZA PODRUČJE DISLEKSIJE
Suštinska znanja o disleksiji rezultat su samoinicijativnih educiranja knjižničara, a ne sustavnih promicanja ovih saznanja Problem: nikad nemamo prilike za stručno usavršavanje u području disleksije- 46 knjižničara

17 SURADNJA S UDRUGAMA ZA DISLEKSIJU I LOGOPEDIMA
KNJIŽNIČARI Suradnja s logopedima - 32,1% Suradnja s udrugama za disleksiju - 12,3% KNJIŽNICA Suradnja s logopedima - 41,5% Suradnja s udrugama za disleksiju - 16%  Nedostatna suradnja između knjižničara i logopeda; dostupnost logopeda i udruga za disleksiju?

18 ISKUSTVA S OSOBAMA S DISLEKSIJOM

19 ISKUSTVA S OSOBAMA S DISLEKSIJOM

20 KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S DISLEKSIJOM
U knjižnici postoji prilagođena građa: 57,5% ispitanika

21 KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S DISLEKSIJOM
Većina knjižničara izvještava da u knjižnici ne postoje programi za pretvaranje teksta u govor i govora u tekst (88,7%) / problem hrvatskog kao „malog jezika” 31,1% izvještava da knjižnica pruža informacije o svojim uslugama osobama s disleksijom

22 KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S DISLEKSIJOM
33 ispitanika (31,1%) izvještava da knjižnica pruža informacije o svojim uslugama osobama s disleksijom.

23 KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S DISLEKSIJOM
U knjižnici postoji auditivno i vizualno izoliran kutak za čitanje - izvještava 26,4% ispitanika Prostor knjižnice prilagođen je potrebama osoba s disleksijom–izvještava13 ispitanika (12,3%)

24 KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S DISLEKSIJOM

25 ODRASLE OSOBE S DISLEKSIJOM I KNJIŽNICA
u knjižnici postoje prilagođeni oblici srednjoškolske lektire -36,8% ispitanika Čak 91 ispitanik (85,8%) odgovara da se u njihovoj knjižnici ne provode nikakvi programi za odrasle osobe s disleksijom

26 ZAKLJUČAK Većina knjižničara smatra da ima dostatna saznanja o Smjernicama za prilagodbu knjižničnih usluga osobama s disleksijom – znači li to da čine prilagodbe? U većini knjižnica postoji građa prilagođena osobama s disleksijom Nedostaje sustavno promicanje saznanja o disleksiji kod knjižničara – pitanje suštinskih znanja Suradnja između knjižničara, logopeda i udruga za disleksiju procjenjuje se nedostatnom Zajedničkim naporima u području knjižničarskog i logopedskog rada u mogućnosti smo promicati kvalitetu i unaprjeđenje knjižičnih usluga za osobe s disleksijom i poticati osobe s disleksijom na dolazak u knjižnice

27 HVALA NA PAŽNJI!


Скинути ppt "OSOBE S DISLEKSIJOM I KNJIŽNIČNE USLUGE – o gledištu knjižničara"

Сличне презентације


Реклама од Google