Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Момчило Симић, ВТШ Нови Сад

Сличне презентације


Презентација на тему: "Момчило Симић, ВТШ Нови Сад"— Транскрипт презентације:

1 Момчило Симић, ВТШ Нови Сад
ПОВЕЋАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИМЕНОМ ЕЛЕМЕНАТА МАЛЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ Момчило Симић, ВТШ Нови Сад

2 ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА упознавање будућих инжењера, са могућностима и лакоћом примене елемената мале аутоматизације (low-cost automation) у циљу повећања БиЗР непосредних изврши-лаца у материјалној производњи мерама за смањење нивоа ризика, дизајном безбеднoг радног места, упознавање са основним елементима структуре таквих подсистема и увођење и примена подсистема на примеру рада на пнеуматској стоној преси применом дворучне команде.

3 УВОД Многи процеси који су се током 20. века одвијали појединачно, данас су прерасли у крупну промену, те због свог великог утицаја на карактер и облик људског рада, постали предмет изузетне пажње научних и привредних кругова. Историјски осврт на систем „човек-рад-технологија“ говори о томе да се најзначајнија промена овога система одиграла појавом машина уместо ручних алатки – индустријализација. Идустријализацију карактерише развој: механизације средстава за рад, аутоматузације и роботизације производног процеса, као и нову поделу рада.

4 Уочене појаве са собом генеришу и одређене проблеме: замор, монотонија рада, професионална обољења и сл. Што се данашње призводње тиче, процеси и појаве у систему рада, описују се под појмом „реинжењеринг процеса рада“. Суштина је у томе да је у данашње време дошло до значајних промена на пољу рада које су превасходно последица развоја нових технологија и њихове примене у призводњи. Овакве промене пребацују се на виши ниво, тј. на ниво промене начина рада у читавом предузећу, што утиче и на промене на нивоу читавог људског друштва. Суштина је, да се рад поново оријентише на процесе и личност учесника у тим процесима узимајући у обзир његово психофизичко здравље и безбедност.

5 Аутоматизацијa и хуманизација рада
Данашњи степен развоја нашег друштва намеће индустрији захтев за: повећање продуктивности рада уз смањење трошкова производње и побољшање квалитета производа, као и мање/више законским регулативама наметнут захтев ослобађање радника од непотребних физичких напора. То се решава, углавном, модернизацијом производње, при чему је увођење механизације и аутоматизације једна од првих и врло значајних активности. Увођење механизације и аутоматизације спроводимо током два степена или нивоа развоја: Делимична механизација и аутоматизација позната код нас под појмом мала или јефтина аутоматизација, а шире low-cost-automation. Комплексна, потпуна механизација и аутоматизација.

6 Оштра граница између два наведена степена развоја механизације и аутоматизације не може да се постави. Такође је нормално да се оба степена механизације и аутоматизације истовремено сусрећу у једном предузећу или чак у једном погону, јер то намећу дати услови. Општи је тренд у индустријском свету, па тако и код нас, да се тежи потпуној механизацији и аутоматизацији производње као најрентабилнијој и перманентном обезбеђењу за то потребних услова. Нема сумње да је образовање кадрова основна претпоставка за увођење потпуне механизације и аутоматизације.

7 У циљу што лакшег увођења потпуне аутоматизације препоручљиво је да се прво савладају технике механизације и мале аутоматизације, како школовањем техничког кадра, тако и стварањем материјалне основе за касније инвестиције у потпуну механизацију и аутоматизацију. Првенствено треба добро да се познају: производни процеси који се желе аутоматизовати, алати, производни системи и специјализовани уређаји који при томе могу да се примене, те основна начела студија рада и покрета. Зависно од система који се примењује, треба поседовати одређена знања из ОБЛАСТИ: пнеуматике, хидраулике, електротехнике, аутоматике, регулације и основних начела могућности обезбеђења безбедности при конструисању / дизајну радних система.

8 Законска регулатива о БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији заснован је нa Директиви Савета ЕЕС 89/391/ЕЕС У складу са њом прво је донет Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05) којим се промовише: принцип превенције професионалних ризика на радном месту и регулише обавеза послодавца да донесе Акт о процени ризика. Циљ: смањења повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом.

9 Акт о процени ризика препознаје и утврђије опасности и штетности на радном месту и у радној околини и садржи поступак процене ризика. Идентификација опасности се сматра најважнијим кораком, јер опасност и штетност која се не идентификује неће моћи бити процењена и контролисана. Идентификација опасности и штетности морају да се спроведе свеобухватно!

10 МЕХАНИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА РАДА
Механизација средстава рада у резултатима подразумева хуманизацију радних процеса и основна је предпоставка БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ Механизација, у најширем смислу, подразумева процес надоградње неке механичке конструкције извршним органима (актуаторима) са циљем да замене рад људским мишићима. Механизација средстава за рад, где је маханичка конструкција оплемењена извршним органима-актуаторима, Слика 1, ослобађа човека физичког напора и једноличних покрета током радног времена и на тај начин се радни процеси чине хуманијим. Предупређују се замор, монотонија рада, и нека професионална обољења.

11 Примери механизованих средстава рада

12 Примери механизованих средстава рада

13 Механизација средстава рада са циљем хуманизације радних процеса уједно представља и основну предпоставку за увођење аутоматизације радних процеса у било ком њеном степену.

14 БЕЗБЕДНОСТ РАДА НА ПРЕСИ Ниво ризика и мере смањења нивоа ризика
Процена ризика Процена ризика је истраживачки стручни процес мултидисциплинарног карактера који им за циљ подизање нивоа безбедности на радном месту. Према препорукама HSE и OHSAS дефинишe се 5 корака процене ризика: препознавање опасности и штетности, утврђивање опасности и штетности (утврђивање шта, зашто и како може да се нешто догоди и ко и како може бити повређен), процена (евалуација) ризика, одлучивање да ли су постојеће мере адекватне и анализа могућих додатних мера, евидентирање постојећих стања и мера, као и могућих додатних мера и поновна процена након примењених додатних мера.

15 Управљање ризиком Прва процена ризика представља полазну основу за управљање ризиком, односно, за одређивање: ефективних, превентивних и корективних управљачких мера. Управљање ризиком, се спроводи у две фазе: примена превентивних и корективних мера током процене ризика, континуална/периодична провера стања и примењених мера ради одржавања преосталог ризика на жељеном – прихватљивом нивоу.

16 Мере за смањење нивоа ризика
Хијерархија превентивних и корективних мера за управљање ризиком препознаје пет основних типова мера, класификованих у две групе: Хијерархија мера за управљање ризиком, [2]

17 Безбедан дизајн радног места
елиминација – редизајнирање радног процеса или радног места, што понекад може бити једноставно, а понекад и немогуће, замена – замена високоризичних материјала и/или опреме за рад материјалима/опремом мањег ризика – спречава се излагање потенцијалној опасности и штетности, инжењерско управљање – мере које мењају начин на који радник долази у контакт са потенцијалним опасностима и штетностима.

18 Механичке опасности услед коришћења опреме за рад
01 - Недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова Конструктивно решење пресе, наметнуто тех. процесом притискања, тј. пресовања је у томе да су кључни радни органи линеарно покретни, а предмет рада којег извршилац улаже ручно у алат се налази у центру зоне кретања Слободно кретање делова или материјала При пресовању и постављању предмета рада у алат, услед грешке постављања, могуће је да предмет рада током дејства алата за пресовање „искочи“ и доведе до повреде радника или друге особе Унутрашњи транспорт и кретање радних машина и возила 04 - Немогућност/ограниченост правовременог уклањања са места рада 06 - Други фактори који могу да се појаве као мех. извори опасности (делови и честице које одлећу/лете).

19 Мере за смањење нивоа ризика при раду на пресама
Од свих опасности и штетности предвиђених у Правилнику, указаће се само на групу механичких опасности услед коришћења опреме. Опасности изазване: карактеристикама радног места, опасности које се појављују коришћењем електричне енергије, штетности које се појављују у процесу рада (хемијске штетности, прашина и димови, физичке штетности - бука и вибрације, штетан утицај микроклиме, недовољна осветљеност), штетности које проистичу из психофизиолошких напора, штетности везане за организацију рада, неће бити разматране јер се пројектовањем опреме не могу отклонити нити смањити!

20 БЕЗБЕДАН ДИЗАЈН РАДНОГ МЕСТА -пнеуматска стона преса-
БЕЗБЕДАН ДИЗАЈН РАДНОГ МЕСТА -пнеуматска стона преса- Мере за смањење нивоа ризика пројектовањем у циљу постизања безбеднијег радног места теоретски познаје три прилаза који се могу спроводити током три поступка: 1. поступцима елиминације, 2. поступцима замене и 3. поступцима инжењерског управљања. Безбедан дизајн радног места на примеру радног места пнеуматска стона преса, подразумева примену методе елиминације и методу инжењерског управљања мере које мењају начин на који радник долази у контакт са потенцијалним опасностима и штетностима.

21 пнеуматске стоне пресе
Приказ радног места Елеменати структуре уведени у фази процеса механизације Структура инжењерског управљања дворучне команде 3D приказ шеме пнеуматске стоне пресе Управљање Дворучна команда Шематски приказ пнеуматске стоне пресе са елементима механизације и инжењерског управљања

22 Опис радног места Радно место пнеуматска стона преса, механизовано је уградњом пнеуматског актуатора, линаерни мотор двосмерног дејства у тандем изведби ради уштеде у габаритној димензији/физичком простору, позиција 1. Механизација механичке конструкције пресе, коју у основи чине позиције 2, 3, 4, 7 и 11, резултира ослобађањем људског рада и обезбеђује основну предпоставку за даљу аутоматизацију процеса рада на преси. Управљање механизованим делом пресе изведено је инжењерским управљањем, чију структуру чине елементи мале аутоматизације. Структура обухваћена елементима у модулу означеном позицијом 6, са међусобним везама у свој својој обједињености подразумева ДВОРУЧНУ КОМАНДУ

23 ПРИКАЗ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

24 ПРИМЕРИ ЗАШТИТЕ НА ХИДРАУЛИЧКОЈ ПРЕСИ
Мердевине са леђобранима Упозоравајућа заштита Фотоелектрични сензори (заштитна “светлосна завеса”) Непокретна заштита Дворучна команда Инжењерско управљање


Скинути ppt "Момчило Симић, ВТШ Нови Сад"

Сличне презентације


Реклама од Google