Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Аутор: Биљана Антић, професор српског језика и књижевности

Сличне презентације


Презентација на тему: "Аутор: Биљана Антић, професор српског језика и књижевности"— Транскрипт презентације:

1 Аутор: Биљана Антић, професор српског језика и књижевности
акценти Аутор: Биљана Антић, професор српског језика и књижевности

2 Место акцента Акценат је гласовни удар на слог у речи.
ПИ-са-ти – акценат је на 1. слогу у речи Покушај да изговориш акценат на 2. слогу у речи: пи-СА-ти И на 3. слогу: пи-са- ТИ Изговарање акцента на сваком слогу у речи помаже ти да одредиш на ком слогу је акценат! Дакле: на каже се: пи- СА-ти, ни: пи-са-ТИ, већ: ПИ-са-ти

3 Правило које нам помаже у одређивању места акцента јесте да последњи слог у српском језику никад није акцентован. То значи да ако имамо реч од два слога, одмах знамо да је акценат на првом слогу у речи (пошто је други слог последњи). Постоје језици са везаним местом акцента (у мађарском језику – увек на 1. слогу, у француском – увек на последњем слогу).

4 Вежбе Одреди место акцента у следећим речима (можеш да покушаш да изговориш акценат на сваком слогу, па да одредиш који је правилан акценат): чо- ко- ла-да за-ми-сли-ти на-сла-га-ти на-ре-ди-ти фа-кул-тет ла за сла ре кул

5 Дуги и кратки акценти Пажљивијим ослушкивањем акцентованих слогова можемо уочити да се они не изговарају увек на исти начин. Изговори гласно следеће реченице: Лука је купио килограм лука. Ова птица као да је крила своја дуга крила. Вероватно смо запазили парове: Лука-лука и крила-крила. Поново изговори само парове ових речи! По чему се оне разликују? Сигурно смо осетили разлику у дужини акцентованих слогова: Л у к а л у к а и к р и л а - к р и л а.

6 Није редак случај да иста реч у различитим облицима има акценте различите дужине. Изговори гласно:
г р а д а – г р а д о в и, л о н а ц - л о н ц а, б и о - б и л а Шта се дешава када се неким речима додају наставци за нове речи? Изговарај гласно следеће парове: р у к а - р у ч и ц а, ж а б а - ж а б а ц, з д р а в - з д р а в љ е На сличан начин могуће је упоредити несродне речи. Изговори: в о з - р о б, с л а в а н - ј а д а н, в у ћ и - п у ћ и

7 Упознајмо “Сонограм”! “Сонограм” је програм који разлаже елементе говора и бележи их на траци. Изговоримо вокале да видимо како они изгледају када се разложе на форманте!

8 р у к а р у ч и ц а

9 ж а ба ж а ба ц

10 Узлазни и силазни акценти
Кад бисмо обратили пажњу на дуге акцентоване слогове, вероватно бисмо приметили да између њих постоји нека разлика. Гласно изговори пословицу: Рука руку мије, образ обадвије. Изговори више пута пар: р у к а – р у к у У облику рука тонско кретање на вокалу у је узлазне природе – тон расте тако да врхунац достиже на крају акцентованог и почетку следећег слога (често је други слог и виши од првог). У облику руку тонско кретање на првом у је силазне природе – тон у почетку расте а после опада и други слог је знатно нижи од првог. Обележимо дугоузлазни акценат: рука и дугосилазни: руку.

11 Вежбе Изговарај гласно следеће парове и одреди да ли је акценат дугосилазни или дугоузлазни: град-градити, злато-златан, грана-грање, свирати- свирка Прочитајте гласно и нешто спорије ове реченице и одредите акценте у њима: Разговарали смо два сата о грађевинарству. Писао је другу да ће студирати медицину. Јавићу Ђорђу и Зори да је време дивно.

12 Подсетимо се... Разговарали смо два сата о грађевинарству.
У претходним реченицама нисмо акцентовали све речи. Зашто? Нису све речи у српском језику акцентоване. Нису акцентоване енклитике (изговарају се заједно са речју испред себе) и проклитике (изговарају се са речју иза себе). Разговарали смо два сата о грађевинарству.

13 Вежбе Дате су речи само са дугим акцентом. Изговори их гласно и одреди да ли је акценат дугосилазни или дугоузлазни. У овом задатку може да ти помогне то што ћеш изговарати сваку реч са силазним а затим и са узлазним акцентом, па тек онда одредити шта је од тога правилно: народ, мајстор, ручак, црква, памтити, крило, клупа, мајка, клетва, трава, дрвље, брежуљак, злато, правда, друштво, пиво, Банаћанин, радити, сунце, снага, настава, откриће, прасе, питати

14 Разликовање кратких акцената
С обзиром на то да је најтеже разликовати кратке акцентоване слогове, разумљиво је што се овај део учења акцената појављује на самом крају. Изговоримо гласно народну пословицу: У добру је лако добар бити. Посебну пажњу треба обратити на подвучене облике. Пошто смо у њима одредили место акцента (први слог) и дужину (вероватно смо препознали кратак акценат), неколико пута ћемо изговорити пар добру – добар. У добру акценат је краткоузлазни, а у добар је краткосилазни.

15 Вежбе Прочитајмо следећу реченицу:
Док је орао, изнад њега је кружио орао. Изговарајмо неколико пута пар: орао – орао. Одредимо акценат у овом пару речи. Правило које нам помаже при одређивању да ли је акценат силазни или узлазни гласи: На унутрашњим слоговима акценат је увек узлазни. Нпр. пахуљица, Београд, занимљив, далеко

16 Три фазе у учењу акцента
1. Одређивање места акцента 2. Одређивање да ли је акценат дуг или кратак 3. Одређивање да ли је акценат силазни или узлазни У учењу нам помаже то што ћемо пробати све могућности на једној речи – најпре ћемо изговорити акценат на сваком слогу (на последњем не морамо, пошто знамо да на последењем слогу никад није акценат). Када утврдимо на ком слогу је акценат, изговорићемо на њему дуг а затим кратак акценат и утврдити који је акценат правилан. И најзад, на акцентованом слогу изговорићемо узлазни а затим и силазни акценат, и утврдити који акценат је правилан.

17 Поезија и акценти Које ритмичке стопе знате?
ТРОХЕЈ – име више непарних акцентованих слогова ЈАМБ – има више парних акцентованих слогова

18 Домаћи задатак: Обележити наглашене и ненаглашене слогове у следећим песмама:
1. група Лаза Костић: МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ Срце моје самохрано, Ко те дозва у мој дом? Неуморна плетисанко, Што плетиво плетеш танко Међу јавом и мед сном. Срце моје, срце лудо, Шта ти мислиш с плетивом? Ко плетиља она стара, Дан што плете, ноћ опара, Међу јавом и мед сном. Срце моје, срце кивно, Убио те живи гром! Што се не даш мени живу Разабрати у плетиву Међу јавом и мед сном! 2. група Народна песма, Марко Краљевић и Муса Кесеџија Убила ме мемла од камена, ја не могу ни очима гледат, камол’ с Мусом мејдан дијелити! Намјести ме ђегођ у механу, примакни ми вина и ракије, и дебела меса овнујскога, и бешкота леба бијелога; да посједим неколико дана, казаћу ти кад сам за мејдана.

19 ХВАЛА НА ПАЖЊИ! Да бисмо савладали акценте, морамо пуно да вежбамо!
ХВАЛА НА ПАЖЊИ! Да бисмо савладали акценте, морамо пуно да вежбамо!


Скинути ppt "Аутор: Биљана Антић, професор српског језика и књижевности"

Сличне презентације


Реклама од Google