Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Монетарна економија и новац

Сличне презентације


Презентација на тему: "Монетарна економија и новац"— Транскрипт презентације:

1 Монетарна економија и новац
1/30/2019 Монетарна економија и новац Монетарне и јавне финансије Biljana Bogićević

2 Теоријска гледишта улоге новца
монетаристи – новац је варијабла од које пресудно зависи правилно функционисање привредног механизма (М.Фридман, А.Мелцер,K.Брунер). - промјене количине новца производе снажне осцилације у привредној активности однос новца према осталој активи је релативно стабилан и поуздан Количина новца је монетарни агрегат који може да се контролише мјерама монетарне политике

3 Теоријска гледишта улоге новца
2. немонетаристи, неокејнзијанци – новац је само један од многих фактора који утичу на правац и карактер кретања једне привреде (Џ. Тобин, Ф. Модиљиани) количина новца се сама прилагођава потребама тржишта тако да он представља пасивну варијаблу ако су и могуће промјене количине новца, економски ефекти тих промјена су непредвидљиви

4 Н О В А Ц

5 Монетарне и јавне финансије
Дефиниција новца Настанак и развој новца Функције новца Улога новца Монетарне и јавне финансије

6 ДЕФИНИЦИЈА НОВЦА Новац је економска категорија
специфичан вид универзалне робе општепризнато средство размјене које се користи при плаћању роба и услуга, као и дугова Монетарне и јавне финансије

7 НАСТАНАК И РАЗВОЈ НОВЦА
Претпоставке за настанак новца: Прелазак са натуралне привреде на производњу (специјализација и раст производње) Власничким одвајањем произвођача робе од власника створених производа Монетарне и јавне финансије

8 Монетарне и јавне финансије
Новац је настао из робне размјене Различити предмети користили су се као средство размјене- код Инка-какао и злато, Кина–опијум, Африка-слонова кост, Грчка-бикови Монетарне и јавне финансије

9 Монетарне и јавне финансије
Да би роба функционисала ефикасно колико новац: - једноставно стандардизована - мора бити општеприхваћена - мора бити дјељива - лако преносива - не смије бити кварљива. (примјер: ниске зрневља, дуван, виски...) Монетарне и јавне финансије

10 РАЗВОЈ НОВЦА Прост (појединачан) облик вриједности
натурална размјена или трампа (бартер) Недостатак овог облика вриједности: - не постоји заједничка мјера вриједности - не постоји могућност очувања опште куповне моћи - не постоји обрачунска јединица.

11 Монетарне и јавне финансије
Проширени (еквивалентни) облик вриједности Наспрам једне робе стоји велики број производа намјењених размјени Не елиминишу се, али се смањују трошкови размјене (времена, напора, енергије за проналажењем робе или произвођача). Монетарне и јавне финансије

12 Развој новца Развијени облик вриједности
- када се одређена роба тражи више од осталих роба и с лакоћом мијења за друге робе Карактеристика: различити производи служе као опште средство размјене, а не само једно

13 Монетарне и јавне финансије
Новчани облик вриједности - Повећан обим размјене и карактеристике метала као робе Предности: -преносивост -трајност -дјељивост -препознатљивост -стандардизованост Монетарне и јавне финансије

14 ТЕОРИЈЕ ВРИЈЕДНОСТИ НОВЦА
ТЕОРИЈЕ ВРИЈЕДНОСТИ НОВЦА Монетарне и јавне финансије

15 ТЕОРИЈЕ ВРИЈЕДНОСТИ НОВЦА
Металистичка теорија вриједности новца новац мора имати своју унутрашњу, материјалну вриједност која потиче од супстанце од које је израђен Са аспекта унутрашње политике то значи да новац треба бити везан за неки метал који би означавао стабилност (касније за валуту сидро) У међународним плаћањима – само метални новац може да врши улогу свјетског новца (златни стандард)

16 ТЕОРИЈЕ ВРИЈЕДНОСТИ НОВЦА
Номиналистичка теорија Вриједност новца не потиче од његове материјалне садржине већ од његове номиналне, од државе одређене вриједности Савремени развој монетарних система довео је до потпуног регулисања новчаног оптицаја од стране државе или ЦБ Посебно до изражаја долази у периоду развоја кредитног и депозитног новца, који немају материјалну већ оптицајну садржину Новац је творевина закона!

17 ТЕОРИЈЕ ВРИЈЕДНОСТИ НОВЦА
Банкарска теорија новца повећање или смањење оптицаја банкнота не зависи од емисионе банке, већ од стварних потреба привреде за средствима плаћања Уколико се повећа промет роба, повећава се и новчани оптицај Новац везују за потребе робног промета и каматне стопе

18 Монетарне и јавне финансије
ОБЛИЦИ НОВЦА папирни депозитни метални Монетарне и јавне финансије

19 Метални новац (монета)
Метални новац (монета) Као средство размјене племенити метали се користили у различитим облицима – прах, комади, полуге... При свакој трансакцији се утврђивала тежина и квалитет, и уписивала на кованицу Ковање новца једнаког према тежини и саставу – стандардизација Биметализам и монометализам Монетарне и јавне финансије

20 Папирни новац Претпоставке за настанак папирног новца:
Папирни новац Претпоставке за настанак папирног новца: 1. објективно губљење вриједности 2. свјесне злоупотребе 3.емисија државних потврда за покриће дугова

21 Специфичност папирног новца: има занемарљиву вриједност
од државе добија много већу вриједност са којом учествује у размјени Негативна страна новца: његова емисија условљена потребама државе у покрићу сопствених расхода Монетарне и јавне финансије

22 Депозитни новац Представља потраживање од депозитне (пословне) банке
Специфичност депозитног новца – предност у односу на папирни јер је његова емисија уско повезана са стварним потребама размјене доминантан облик новца у савременим привредама Монетарне и јавне финансије

23 ЕЛЕКТРОНСКИ НОВАЦ - данас све више замјењује коришћење готовине и чекова. пословним субјектима али и физичким лицима омогућава да без одласка у банку или неко друго мјесто обави плаћање, путем свог компјутера и терминала овај новац могуће је користити и путем банкомата, који омогућавају подизање готовине, пребацивање средстава на други рачун, као и плаћање различитих рачуна.

24

25

26

27 Функционисање е-новца
Предности: Широка прихваћеност - овај начин вршења куповине или продаје постаје све више прихваћен у свијету, јер даје предности и за једну и за другу страну Offline могућност - подразумијева да се трансакција може обавити и без присуства банке или другог посредника Преносивост - употреба новца независна је од физичке локације, јер се преноси кроз рачунарске мреже Двосмјерност - новац се преноси на друге рачуне и њихови корисници могу слободно да користе новац, без обзира да ли се ради о регистрованим трговцима

28 Недостаци е-новца: Увођење техничке подршке је скупо (телекомуникациона, рачунарска и мрежа читача) Поставља се питање сигурности и приватности - обављање трансакција треба да буде сигурно и заштићено; неовлашћени приступ бази података је доста чест случај (fraud) Анонимност - подразумијева приватност приликом обављања трансакција; приступачни су лични подаци о куповним навикама потрошача (вид нарушавања приватности) Монетарне и јавне финансије

29 Монетарне и јавне финансије
Платне картице Платне картице могу бити: Банкарске - издају их банке: Кредитне Дебитне картице Према најновијој технологији и унапређеној сигурности издвајају се чип картице Специјализоване - издају их компаније за плаћање њихове робе и услуга (најчешће уз погодности плаћања) Универзалне - издају их организације специјализоване за кредитирање продаје (МasterCard, Visa, Diners, итд.) Монетарне и јавне финансије

30 ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као средство размјене
ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као средство размјене Економска ефикасност се огледа у смањењу трошкова: - скраћује вријеме утрошено у размјени добара и услуга - подстиче специјализовање и подјелу рада Бартер у савременим условима – услијед високе инфлације, неликвидности али и да би се смањила пореска оптерећења Бонови као алтернатива новца за куповину дефицитарне робе – ратни периоди или елементарне непогоде

31 ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као обрачунска јединица
ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као обрачунска јединица Вриједност робе изражене у новцу представља њену цијену Упоређивање релативних вриједности различитих роба и услуга Свака роба и услуга има своју цијену

32 ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као залиха вриједности
ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као залиха вриједности Могућност улагања вишка новца : банке, некретнине, обвезнице, акције (у зависности од развијености финансијског тржишта) Предност : висока ликвидност Недостатак : уколико се новац задржава код власника не доноси никакав новчани приход и подложан је обезвређивању у инфлаторним условима

33 Иако новац није једино средство очувања вриједности већ то могу бити и друге врсте имовине: акције, обвезнице, умјетничке слике, куће, људи у смислу очувања вриједности најчешће држе новац Везано је за концепт ликвидности тј. релативном лакоћом и брзином којом неки облик имовине може бити конвертован у средство размјене. Најликвиднији облик је готовина Приликом конвертовања остале имовине јављају се трансакциони трошкови (нпр. Продаја куће подразумијева посредничке провизије, или у случају хитне потребе за ликвидношћу и нижу цијену продаје; супротно, у условима хиперинфлације нико не жели држати новац јер губи вриједност, и до изражаја долази облик размјене - трампа)

34 ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као средство одложеног плаћања
ФУНКЦИЈЕ НОВЦА – новац као средство одложеног плаћања Настаје услијед развоја кредитних односа. Роба се купује у једном а плаћа у другом моменту Куповина робе на кредит мјера вриједности средство (одложеног) плаћања I рата II рата III рата посљедња рата Монетарне и јавне финансије

35 Тенденције у развоју новца
- Суштина новца не може да остаје неизмјењена јер она мора да одражава развој економских и укупних друштвених односа током времена: Из новчаног оптицаја у потпуности се истискује злато Потискује се и папирни новац а на значају добија депозитни новац – картице и електронски новац Стварање монетарних унија – увођење јединствене валуте за већи број држава Свјетски новац Монетарне и јавне финансије

36 УЛОГА НОВЦА 1. Кључна карика која повезује робне произвођаче 2. Помоћу њега се ствара, дијели, прерасподјељује и троши национални доходак 3. Улога у привредној дјелатности предузећа и функционисању државних органа власти 4. Регулисање привредних токова преко инструмената монетарног регулисања Монетарне и јавне финансије

37 Novac srpskog cara Stefana Dušana iskovan 1346
Novac srpskog cara Stefana Dušana iskovan godine povodom njegovog krunisanja Zlatnik od 100 perpera, iskovan godine povodom proglašenja Crne Gore za kraljevinu i proslave 50-godišnjice vladavine Nikole I. Novčanica od 50 dinara koju je godine izdala Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, a koja je imala podlogu u zlatu.

38 Novčanica od 10 dinara iz 1920. godine

39 Continental currency 1-8, 20 dolara

40 German gold mark Papiermark

41 Монетарне и јавне финансије
ХВАЛА НА ПАЖЊИ! Монетарне и јавне финансије


Скинути ppt "Монетарна економија и новац"

Сличне презентације


Реклама од Google